Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
3 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๑๑๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
4 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
5 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
6 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 417-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
7 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
8 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (การจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
9 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
10 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเหม้า (บ้านนางสาวกันยา ด้วงศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
11 ซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2566
12 จ้างเหมาบริการเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2566
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
14 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
15 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๔๓๙๐ ตรัง ตามระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
17 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
18 จ้างเหมา (ค่าแรง) ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย (บ้านคนพิการ) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
19 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2566
21 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
22 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
26 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมิส) ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
30 จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นั้งรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
31 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถาวร พรหมประเสริฐ - บ้านนายเชย มณีสิงห์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสริญ สุสิคง - บ้านพรุกง - บ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
34 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
37 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ่อปลา - นาช่องควน หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
38 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า (หมายเลขป้าย ทะเบียน 81-1735 ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
39 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ สำนักสงฆ์บ้านควนอารี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
43 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
44 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 (สระน้ำแก้มลิง) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
45 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
46 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
47 จ้างซ่่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
48 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
49 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
50 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
51 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
57 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 12566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
59 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
60 จ้างติดตั้งตาข่ายอาคารโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
61 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
62 จ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ To Be Number one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
65 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 7 เครือ่ง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
66 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
67 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
68 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
69 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุทัศน์ ภูมิเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
70 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
71 ซื้อวัสดุอื่นๆ วัวดุอุปกรณ์ประปา มิเตอร์น้ำ ขนาด 2 นิ้ว แบบเกลียว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
73 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
74 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
75 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
76 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
77 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
78 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ป๊๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
79 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
81 ซื้อซื้อตามโครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 สูงอายุเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
84 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
85 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไ่ม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม คำสอน ทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
86 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
87 จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
89 จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำของถนน ศสล.สายบ้านนายปั้น-บ้านนายสะอ้าน รักษาศรี หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
90 จ้างบุกเบิกถนน สายบ้านทุ่งกลางนา - บ้านควนสัก (ตอน 2 ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
94 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2565
96 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กต ๔๓๙๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
97 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
98 จ้างตามโครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
99 จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
100 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
102 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
103 จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
104 ติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ซีทรู อาคารสำนักงาน (กองคลัง)  21 กันยายน 2565
105 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๑๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
106 จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
107 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
108 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
109 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
111 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
112 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายนาซาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
116 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/กระสอบ จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
117 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
118 จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2565
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
122 เหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ สองชั้น ขนาดรถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  5 กันยายน 2565
123 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
124 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
125 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
127 จ้างเหมาวางท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมถมหินผุถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนาสุชาติ นิดคง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
129 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านควนขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2565
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
134 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
135 จ้างซ่อมเปลี่่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
136 จ้างซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1, 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
138 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
139 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)  17 ธันวาคม 2564
140 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
141 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
142 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้าจอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
146 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
147 ซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
149 จ้างตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
150 ซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
151 จัดซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก  19 พฤศจิกายน 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
153 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
154 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
155 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
157 จัดจ้างตามโครงการจัดตั้งแลดำเนินศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล ประจำปี 2565  26 ตุลาคม 2564
158 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
159 ซื้อซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกัดตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
160 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
161 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
162 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
165 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
166 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
167 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
168 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
169 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
170 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
172 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
173 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
174 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
175 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
176 จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
177 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
178 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
179 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม - บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11- หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
185 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
186 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
187 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
188 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
191 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
192 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายพรุกง - บ้านไสนบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
193 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
194 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
200 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
201 ซื้อัวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
205 ซื้อจัดจ้างตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
206 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
214 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
216 ซื้อตามโครงการ อบต.บางดี ห่วงใยใส่ใจประชาชน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
217 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
218 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
219 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านกลางนา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
224 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
226 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์,เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
228 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
230 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2565
232 จ้างซ่อมโทรศัพท์ห้อง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2565
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
235 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
236 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
237 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
238 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
239 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
240 วัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)  16 พฤศจิกายน 2565
241 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
242 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
245 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
246 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
247 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2565
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
250 ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
252 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
253 ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
254 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
255 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นสระน้ำห้วยนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
256 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
258 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กต ๔๓๙๐ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
260 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
261 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
262 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
267 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
268 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
270 จ้างต้อนรับคณะบุคคลผู้มานิเทศ ตรวจประเมินงานและเยี่ยมชมในพื้นที่ ของชมรม To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
271 จ้างซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตา่มโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
275 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
276 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีหมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2565
279 ซื้อจัดจ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
280 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาจุดบ้านนายสมศักดิ์ ท่าจีน - บ้านพรุกง หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
281 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
284 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
285 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายวัลลพ เพชรพรรณ - นางย้วน อ่อนชื่นจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
286 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยาง - วังคีรี (ตอน1) , สายควนตอ - เขาฆัง - หนองเหม้า หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
287 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง , สาย ทล 4258 , สายท่าประดู่ - สวนหมาก หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
292 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
294 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 10 รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
296 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
297 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
298 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนางอุไร - เขาหนาบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
299 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
300 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
302 จ้างส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(โดยการสอบถามความต้องการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
305 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
307 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าข้างทางถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , สายบางดี - ทะเลสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
308 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตญกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  18 กุมภาพันธ์ 2565
309 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
310 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ บัวทอง - บ้านนายว่อง เอี่ยมละม่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
311 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
313 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
314 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก BROTHER และ หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
319 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
322 ซื้อตู้ควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
323 ซื้อท่อพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
324 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./กระสอบ จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
326 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
328 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
329 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.