Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
หมวดหมู่ :  P0 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 67-035 สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังห  4 เมษายน 2567
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 - ตุลาคม 2567  5  มิถุนายน  2567
3 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร พรหมประเสริฐ - บ้านนายเชย มณีสิงห์ (ตอน 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  31 พฤษภาคม 2567
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 - ตุลาคม 2567  14 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.