Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ขนาด ๗๕๐ R๑๖ รุ่น R๑๕๖ ๑๔ PR ยางใน ขนาด ๗๕๐-๑๖ TUBE TR๗๗A และยางรอง ขนาด ๗๕๐ - ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
5 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 - ตุลาคม 2567  14 พฤษภาคม 2567
8 จ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัชและแมว ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
9 จ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๕ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
10 จ้างฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๙,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 67-035 สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2567
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
13 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
14 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 67-035 สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบา  24 เมษายน 2567
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 67-035 สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบา  24 เมษายน 2567
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
18 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ  17 เมษายน 2567
19 ซื้อคุรภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
21 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 67-035 สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังห  4 เมษายน 2567
22 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง มีเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงาน โดยใช้หลักธรรม คำสอน ทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตน ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  21 มีนาคม 2567
23 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางถนน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหว้าน ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
24 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางถนน หมู่ที่ 5 บ้านโคกแตรก ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
25 จ้างย้ายหอถังประปาบ้านหนองเต่าซอน - สระนำ้โรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 (หมายเลขครุภัณฑ์ 104-62-0051) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
26 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
27 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKALFA ๒๒๐ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
28 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
29 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
30 จ้างซ่อมระบบแอร์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๑๑๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
31 จ้างเหมารถบัสโดยสายไม่ประจำทางมีเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
32 จ้างเหมารถบัสโดยสายไม่ประจำทาง มีเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
33 จ้างเหมารถบัสโดยสายไม่ประจำทางมีเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
34 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
35 จ้างเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ้ง - บ้านนายพยงค์ หนูหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา จำนวน 37 รายการ) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
38 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKALFA ๒๒๐ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
40 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๑๑๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
41 จ้างเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
42 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ (รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
43 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๔๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
45 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
46 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
47 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในงานราชพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2567
49 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น AR-6131N จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2567
50 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพาขนาด 58 mm จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
52 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
53 จ้างย้ายหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้ง บ้านนายสมคิด ภัตศรี ไปบ้านนางสาวกันยา ด้วงศรี พร้อมเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
54 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
55 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมการแสดงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
56 จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
58 ซื้อตามโครงการส่งผู้อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.ตรังคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2567
60 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
61 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา (บ้านควนตอ) หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
62 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจิราพร พรหมประเสริฐ - บ้านนายเสียน ทองรอด หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.