Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
2 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
3 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
4 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
6 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
7 จ้างเหมา (ค่าแรง) ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย (บ้านคนพิการ) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
8 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
9 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2566
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
13 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
17 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมิส) ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
19 จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นั้งรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสริญ สุสิคง - บ้านพรุกง - บ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
21 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถาวร พรหมประเสริฐ - บ้านนายเชย มณีสิงห์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2566
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2566
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
25 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ่อปลา - นาช่องควน หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
29 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า (หมายเลขป้าย ทะเบียน 81-1735 ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
33 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ สำนักสงฆ์บ้านควนอารี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
34 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  4 กรกฎาคม 2566
36 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 (สระน้ำแก้มลิง) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
37 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
38 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
39 จ้างซ่่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
40 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
41 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
42 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
43 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
47 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 12566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี  9  มิถุนายน  2566
52 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
53 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
54 จ้างติดตั้งตาข่ายอาคารโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2566
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2566
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2566
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2566
59 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
60 จ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ To Be Number one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
61 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
62 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
63 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
64 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 7 เครือ่ง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
66 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
67 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุทัศน์ ภูมิเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
68 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
69 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
70 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
71 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
72 ซื้อจัดซื้อตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
73 ซื้อวัสดุอื่นๆ วัวดุอุปกรณ์ประปา มิเตอร์น้ำ ขนาด 2 นิ้ว แบบเกลียว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  4 เมษายน 2566
75 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี  4 เมษายน 2566
76 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
77 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
78 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
79 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
80 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
81 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ป๊๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
82 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
84 ซื้อซื้อตามโครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 สูงอายุเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
87 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
88 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไ่ม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม คำสอน ทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
89 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
90 จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
93 จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำของถนน ศสล.สายบ้านนายปั้น-บ้านนายสะอ้าน รักษาศรี หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
94 จ้างบุกเบิกถนน สายบ้านทุ่งกลางนา - บ้านควนสัก (ตอน 2 ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
97 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2565
100 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กต ๔๓๙๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
101 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
102 จ้างตามโครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 CC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2565
106 จ้างซ่อมโทรศัพท์ห้อง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2565
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2565
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2565
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
112 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
114 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
116 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
117 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
118 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
119 วัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)  16 พฤศจิกายน 2565
120 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
121 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2565
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2565
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2565
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
129 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี  28 ตุลาคม 2565
130 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2565
132 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2565
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
135 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
136 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2565
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2565
138 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
139 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
140 จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
141 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26 กันยายน 2565
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26 กันยายน 2565
144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26 กันยายน 2565
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26 กันยายน 2565
148 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  26 กันยายน 2565
149 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7  23 กันยายน 2565
150 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7  23 กันยายน 2565
151 จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
152 ติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ซีทรู อาคารสำนักงาน (กองคลัง)  21 กันยายน 2565
153 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๑๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
154 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2565
155 จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
156 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
157 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
158 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
160 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
161 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
162 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายนาซาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
166 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/กระสอบ จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
167 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
168 จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
169 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น  13 กันยายน 2565
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
171 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2565
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
175 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
176 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
177 เหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ สองชั้น ขนาดรถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  5 กันยายน 2565
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
179 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
181 จ้างเหมาวางท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมถมหินผุถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนาสุชาติ นิดคง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2565
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
186 ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  23 สิงหาคม 2565
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
189 ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 สิงหาคม 2565
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านควนขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2565
191 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
192 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
193 ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
195 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
196 ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
197 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
199 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นสระน้ำห้วยนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
200 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ  5 สิงหาคม 2565
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านควนขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2565
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 10 รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
204 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
206 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ (รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
207 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
208 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
211 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
213 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
214 จ้างต้อนรับคณะบุคคลผู้มานิเทศ ตรวจประเมินงานและเยี่ยมชมในพื้นที่ ของชมรม To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
215 จ้างซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตา่มโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
220 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2565
222 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีหมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
224 ซื้อจัดจ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
225 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาจุดบ้านนายสมศักดิ์ ท่าจีน - บ้านพรุกง หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
226 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2565
228 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
231 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายวัลลพ เพชรพรรณ - นางย้วน อ่อนชื่นจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
232 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยาง - วังคีรี (ตอน1) , สายควนตอ - เขาฆัง - หนองเหม้า หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
233 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง , สาย ทล 4258 , สายท่าประดู่ - สวนหมาก หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
239 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
240 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
243 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กต ๔๓๙๐ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
244 จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(โดยการสอบถามความต้องการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
245 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
246 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนางอุไร - เขาหนาบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
247 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
248 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
250 จ้างส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(โดยการสอบถามความต้องการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
252 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
256 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าข้างทางถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , สายบางดี - ทะเลสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
257 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  21 กุมภาพันธ์ 2565
258 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตญกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  18 กุมภาพันธ์ 2565
259 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
260 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
261 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ บัวทอง - บ้านนายว่อง เอี่ยมละม่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
262 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
263 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก BROTHER และ หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
266 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
267 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
269 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  3 กุมภาพันธ์ 2565
270 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
272 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)  2 กุมภาพันธ์ 2565
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
276 ซื้อตู้ควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
277 ซื้อท่อพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
278 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./กระสอบ จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
281 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
284 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
285 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
286 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
287 จ้างซ่อมเปลี่่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
288 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
289 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
290 จ้างซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1, 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
291 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)  17 ธันวาคม 2564
292 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
293 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
295 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้าจอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
297 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
299 ซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
301 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
302 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
303 จัดซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก  19 พฤศจิกายน 2564
304 ซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
305 จ้างตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
306 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
307 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
308 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
309 ซื้อจัดจ้างตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
311 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
312 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
313 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
314 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
315 จัดจ้างตามโครงการจัดตั้งแลดำเนินศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล ประจำปี 2565  26 ตุลาคม 2564
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
317 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
318 ซื้อซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกัดตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
319 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
320 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
321 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
325 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
326 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
327 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
328 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
329 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
330 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
332 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8 ตุลาคม 2564
333 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
334 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
335 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
336 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
337 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
338 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
339 จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
340 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
341 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม - บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11- หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
347 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
348 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
349 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
350 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
353 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
354 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายพรุกง - บ้านไสนบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
355 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
356 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
357 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
358 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
359 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
361 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
364 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
366 ซื้อัวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
369 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
370 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
375 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
377 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์,เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
378 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
379 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
383 ซื้อตามโครงการ อบต.บางดี ห่วงใยใส่ใจประชาชน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
384 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
385 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านกลางนา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
386 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  5 กรกฎาคม 2564
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
390 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
393 จ้างจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมประสานไฟฟ้าพร้อมใช้แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
395 จ้างจ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
396 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
397 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
398 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
399 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร sharp Ar ๖๑๓๑n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
400 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
401 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
405 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
407 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
409 จ้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
410 ซื้อซื้อจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉ  5 พฤษภาคม 2564
411 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
412 จ้างก่อสร้างที่พักผู้ปกครองที่มารอรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
413 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
414 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
416 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
417 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น S 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
418 จ้างเหมาออกแบบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
422 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8 เมษายน 2564
423 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำถนนคอนกรีตสายบ้านนาควน -พรุจูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
424 จ้างซ่อมแท้งค์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
425 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
431 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
432 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  18 มีนาคม 2564
433 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
434 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
438 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.3 - ทะเลชาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
439 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ( (๖ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๕๗๘ ตง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
442 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
445 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  25 กุมภาพันธ์ 2564
446 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
447 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
448 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
449 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
450 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
453 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
459 จ้างซ่อมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
460 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
461 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
463 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี เพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
464 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพรุพีจากบ้านนางสมศรี รอดทุกข์ - บ้านนางศศิธร บริพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
465 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม ม.12 หมุ่ที่ 12ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
466 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิตร แสงเพชร - บ้านนายคำแหง แก้วสุกใส หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
467 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
468 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 มกราคม 2564
469 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
470 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
471 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Muntifungtion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
472 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
473 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
474 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
477 จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
478 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
480 ซื้อจอภาพเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
481 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนายปั้น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
482 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
483 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
484 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
486 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
487 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
488 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนายเวียน - คลองซา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
489 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายส้านเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
490 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
491 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  26 ตุลาคม 2563
492 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
493 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
494 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
495 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
496 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
497 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
498 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
499 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
500 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
503 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
504 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด และนมกล่อง ยู เอส ที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
505 จ้างค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรมบริหารงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
506 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
507 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
509 จ้างจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
510 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
511 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๓ เครื่อง  24 กันยายน 2563
512 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
515 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
516 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
517 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
518 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
519 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
520 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
522 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบุกเบิกถนน จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
523 จ้างเหมาขุดแนวคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านสะพานโก) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
524 จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าห้องกองช่าง อบต.บางดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
525 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ3- 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
527 ซื้อเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
528 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-บางดี ถนนสายหนองแค หมู่ 4 ตำบลบางดี  17 กรกฎาคม 2563
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
530 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
531 ซื้อสายไฟ VAF ๒X๑.๕ (๑๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
532 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
533 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ  23  มิถุนายน  2563
534 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
535 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
536 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
537 ซื้อควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
538 จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
539 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
540 ซื้อขออนุมัติจ่ายเงินงบกลาง สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
541 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
542 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
543 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาระฆัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
544 จ้างป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirut Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
549 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกลางนา (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
550 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลอเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย  6 พฤษภาคม 2563
551 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ อบต.บางดี (ขนาด ๑๖ เมตร) จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
552 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
562 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
563 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
564 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
566 ซื้อหมึกเครื่องปริั้น mx 360 และ ip 7270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
567 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
568 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
569 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
570 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
571 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
572 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
573 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
574 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
575 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนายสุชาติ นิดคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
576 จัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง  1 เมษายน 2563
577 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชาตรี จงเจริญ - เขาระฆัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
578 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
579 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
580 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก (6ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
581 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
582 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
583 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
584 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
585 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
586 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
587 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
588 จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
589 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
590 ซื้อครุภัณพ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
591 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
592 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ (บ้านนายผดุ้ง บุญชิต) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
593 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
594 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
596 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูและเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
597 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
598 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
599 จ้างเหมาออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
600 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
601 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
602 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
603 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
604 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
605 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
606 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
608 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
609 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  30 มกราคม 2563
610 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
611 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
612 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
613 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
614 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
615 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
616 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
617 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
620 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
621 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาอนามัยตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
622 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาโรงเรียนวัดบางดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
623 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
624 จ้างติดตั้งเต็นท์ ,โต๊ะ ,เก้าอี้ , ผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
625 ซื้อของรางวัลตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
626 ซื้อจ้างตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.