Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659
โทรสาร : 077-630-659
www.thamaphla.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่ามะพลา
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
2 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเล่นน้ำช่วงปิดเทอม ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
3 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน บางมะพร้าวเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
4 จ้างเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้รดน้ำผู้สูงอายุพร้อมผูกผ้า และจัดดอกไม้ต้นไม้ประดับตกแต่งสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุ และจุดบริเวณพิธีการจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
5 จ้างเช่าปรัมพิธี เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
6 จ้างเหมาบริการสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค  17 เมษายน 2567
7 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
8 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
11 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน กีฬาต้านยาเสพติด พ้อแดง ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2567
12 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๖๕ ชพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยขเจน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร) ตามแบบที่  6 มีนาคม 2567
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
15 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท กลางอาคาร ๒ ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
16 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรอบป้ายทะเบียน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
18 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
19 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
20 จ้างทำป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แสดงเจตจำนงค์สุจริตโปร่งใส และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
21 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๐.๘x๑.๒ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
23 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-8062 ชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑๗ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
28 ซื้อของรางวัล จำนวน ๖๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
29 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
30 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
33 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2567
34 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ขนาด ๑.๒x๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
35 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
36 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
38 ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๓๔ สายซอยช่องเขาตาปลอบ หมู่ที่ ๖ บ้านชายเขา ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2567
40 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2567
41 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
43 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.