Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659
โทรสาร : 077-630-659
www.thamaphla.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่ามะพลา
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
2 จ้างตกแต่งเรือพระบก ตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
3 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม , เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
4 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๒ x ๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
5 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจิตอาสา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
7 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า,เช่าเครื่องเสียง,เช่าไฟส่องสว่าง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน (จัดส่งทีมกีฬาเรือยาวประเภท ๓๒ ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขัน งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
9 จ้างเหมาจัดดอกไม้และผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนนน ปริมาณงานถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
11 ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
12 ซื้อชุดฝีพายนักกีฬาและชุดเจ้าหน้าที่ประจำทีม จำนวน ๘๕ ชุด ตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
13 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2566
14 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ขนาด 1.35x2.6 เมตร จำนวน ๑ ป้าย เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2566
15 จ้างจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าบริเวณโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2566
16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2566
17 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2566
18 จ้างจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้เว็บ HTTPS ,ค่าโดเมน,ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
19 จ้างจัดทำออกแบบ เขียนแบบ จดโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา www.thamaphla.go.th สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
20 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
22 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
23 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๕๐-๐๐๑๕ และ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
25 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๒๑ รายการ  12 กันยายน 2566
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
27 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ (หน้าโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
31 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
32 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
34 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
36 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
44 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
47 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาพายเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สระน้ำบางลำพู หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
48 จ้างซ่อมแซมตู้น้ำหยอดเหรียญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลองเชื่อมตำบลบ้านควน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
61 ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้ควบคุมทีม,ผู้ฝึกสอน และฝีพายเรือ จำนวน ๒๔ ชุด ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ - แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
62 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
63 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
64 ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้ควบคุมทีม,ผู้ฝึกสอน และฝีพายเรือ จำนวน ๒๔ ชุด ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ - แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
65 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
66 ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้ควบคุมทีม,ผู้ฝึกสอน และฝีพายเรือ จำนวน ๒๔ ชุด ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ - แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
71 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
72 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
76 จ้างเช่าปรัมพิธี เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พลาสติก เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
78 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (หน้าโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ )และท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
82 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสาย Lan เพิ่มเติม จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
88 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๐ โดส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
90 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
92 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
95 จ้างโครงการจัดจ้างทำทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕x๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2566
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
99 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
102 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
104 จ้างเหมาขุดลอกห้วยนุ้ย,ห้วยวัดนอก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
106 จ้างทำป้ายไวนิลปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจังหวัดชุมพร และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดชุมพร ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
108 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
109 จ้างขูดล้างตะกอนระบบถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้่านดอนนน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
110 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2566
112 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง เช่าโต๊ะพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๕ ตัว เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔๐ ตัว รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
113 ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
114 จ้างมหรสพและการแสดง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
115 จ้างตกแต่งดอกไม้ จำนวน ๑ โครงการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
116 จ้างเช่าปรัมพิธี เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าชุดเครื่องครัว และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
117 จ้างเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
118 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
119 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคาโคม,เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเชาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
120 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
124 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
125 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
126 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
127 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
128 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
129 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
133 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2566
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2566
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
141 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
142 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๒๖ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
147 ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
148 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
149 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
150 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
152 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
153 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
154 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
155 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
156 จ้างจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
157 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๔ และ ทพ.๔๑๖-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
159 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
160 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
161 ซื้อกรวยจราจร ความสูง ๗๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์หน่วยงาน จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
162 จ้างโครงการงานติดตั้งระบบชุดโคมไฟส่องสว่าง และงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ , ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๕ และทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
165 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา(เสื้อ)ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือในงาน ศึกชิงเจ้าสายน้ำ ปิดทองพระใหญ่ เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
166 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
167 ซื้อเรือยาว พร้อมไม้พายประเภท 32 ฝีพาย ขนาดยาว 22.75 เมตร กว้าง 92-120 เซนติเมตร ความลึกปากมาดไม่รวมกาบเรือ 35 เซนติเมตร โขนเรือ ยาว 2.50 เมตร ทำสีทั้งลำพร้อมตัวอักษร พร้อมไม้พาย 40 ไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
168 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
172 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  21 กันยายน 2565
173 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
174 ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กนร.๒๕๙ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2565
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
178 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ  19 กันยายน 2565
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
180 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  15 กันยายน 2565
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
182 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
183 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
184 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
185 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
187 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๕ , ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๓ และทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
193 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
194 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
195 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
198 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
200 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
202 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  29 สิงหาคม 2565
203 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
204 จ้างเหมาขุดคูและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
205 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
206 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
207 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
208 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ - ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ - ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕ และ ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ - ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
210 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
211 จ้างเช่าเต็นท์ , โต๊ะ , เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
214 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
215 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
216 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
217 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
218 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
219 จ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
220 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
221 จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
222 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
224 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
225 จ้างเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
226 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ที่จอดรถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร)พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
228 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
231 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
232 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
236 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
237 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม -กันยายน ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
238 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
239 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดทำพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชุมพร ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
241 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ  10 กันยายน 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
243 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
244 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน (กสช.)หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
247 จ้างโครงการขยายไหล่ทางขุดวางท่อระบายน้ำไหล่ทางถนนสายทุ่งทอง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
250 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
251 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
253 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
254 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
256 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๔๖ สายซอยสุขท่ามะพลา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพา  13 กันยายน 2564
258 จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบสาย Lan เพิ่มเติม จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
259 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
261 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
262 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
263 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
264 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
271 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
274 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 140 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
276 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
277 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
278 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
279 จ้างเช่าปรัมพิธี ชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมผูกผ้าและประดับดอกไม้ เช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมติดตั้ง เช่าโต๊ะขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร พร้อมผ้าคลุมจำนวน ๑๒๐ ชุดและเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว ในโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
280 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
281 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
282 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
283 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
287 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
290 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
291 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
293 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
294 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
295 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
296 จ้างทำหลังคาเมทัลชีทโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง3x1.60 เมตร และรื้อรางน้ำใส่บอร์ดกันน้ำกระเด็น กว้าง 20 ซม.x3เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
297 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ-แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
298 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า , เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และเช่าโต๊ะ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพายวัดนอก ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวงในวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
299 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
300 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
301 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
302 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
305 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
306 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมประดับผ้าพร้อมติดตั้ง,เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณพิธีการ ,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม,จ้างเหมาจัดดอกไม้และผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2565
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
312 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
313 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทพ.416-53-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
315 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
316 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
322 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
323 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
324 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2565
326 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๒)สายซอยสุขใจ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
327 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
328 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
329 จ้างจ้างเหมาผูกผ้า ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
330 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
333 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
334 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
337 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
338 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
341 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ  17  มิถุนายน  2565
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
343 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๐.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
344 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๗๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
348 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31 พฤษภาคม 2565
349 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31 พฤษภาคม 2565
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
351 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
355 จ้างทำอักษรพลาสวูด ๒ ชั้น ทำสีพร้อมติดตั้ง ที่สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
357 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีสักการะเสาหลักเมืองจำลอง พิธีบวงสรวง และสมโภชเสาหลักเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
359 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
360 จ้างหุ้มเบาะชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
361 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
363 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
365 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
366 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
367 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
369 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทะเล เชื่อมซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลท่ามะพลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
373 ซื้อวัสดุ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
374 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
375 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
376 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
377 ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
378 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้่านชายเขา-บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
379 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกันดินพัง หน้าร้านตาลหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
380 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
381 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
383 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
384 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  31 มกราคม 2565
385 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  21 มกราคม 2565
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
387 ซื้อน้ำดื่มขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
388 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาล (ฝ่ายห้องช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.