Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659
โทรสาร : 077-630-659
www.thamaphla.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่ามะพลา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเล่นน้ำช่วงปิดเทอม ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
3 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๓๔ สายซอยช่องเขาตาปลอบ หมู่ที่ ๖ บ้านชายเขา ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จั  26 มีนาคม 2567
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๓๔ สายซอยช่องเขาตาปลอบ หมู่ที่ ๖ บ้านชายเขา ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จั  21 มีนาคม 2567
8 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2567
9 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2567
10 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน กีฬาต้านยาเสพติด พ้อแดง ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2567
11 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๖๕ ชพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
12 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน บางมะพร้าวเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยขเจน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร) ตามแบบที่  6 มีนาคม 2567
14 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล  4 มีนาคม 2567
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
16 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท กลางอาคาร ๒ ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
17 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรอบป้ายทะเบียน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
19 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
20 จ้างทำป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แสดงเจตจำนงค์สุจริตโปร่งใส และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
21 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
22 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๐.๘x๑.๒ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
26 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-8062 ชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑๗ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
30 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
31 ซื้อของรางวัล จำนวน ๖๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
32 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
35 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2567
36 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ขนาด ๑.๒x๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
37 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
38 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.