Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659
โทรสาร : 077-630-659
www.thamaphla.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่ามะพลา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการจัดจ้างทำทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕x๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
8 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
10 จ้างเหมาขุดลอกห้วยนุ้ย,ห้วยวัดนอก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
11 จ้างทำป้ายไวนิลปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจังหวัดชุมพร และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดชุมพร ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
12 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
15 จ้างขูดล้างตะกอนระบบถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้่านดอนนน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
17 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร  12 เมษายน 2566
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2566
19 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง เช่าโต๊ะพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๕ ตัว เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔๐ ตัว รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
20 จ้างตกแต่งดอกไม้ จำนวน ๑ โครงการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
21 จ้างเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
22 จ้างเช่าปรัมพิธี เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าชุดเครื่องครัว และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
23 ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
24 จ้างมหรสพและการแสดง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
25 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
26 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคาโคม,เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเชาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
27 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2566
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2566
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
32 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2566
33 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2566
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
35 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
36 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล  9 มีนาคม 2566
37 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
38 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
39 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
40 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
41 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
46 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2566
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2566
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
54 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
56 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2566
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2566
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2566
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2566
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2566
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๒๖ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
67 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
68 ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
69 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
71 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
73 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
75 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
76 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
77 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
78 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๔ และ ทพ.๔๑๖-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  21 ธันวาคม 2565
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  21 ธันวาคม 2565
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  21 ธันวาคม 2565
83 จ้างจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
84 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
85 ซื้อกรวยจราจร ความสูง ๗๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์หน่วยงาน จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
86 จ้างโครงการงานติดตั้งระบบชุดโคมไฟส่องสว่าง และงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
87 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ , ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๕ และทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
89 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา(เสื้อ)ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือในงาน ศึกชิงเจ้าสายน้ำ ปิดทองพระใหญ่ เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
91 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
92 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
93 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
94 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
97 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล  23 พฤศจิกายน 2565
98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  23 พฤศจิกายน 2565
99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41024 สายซอยประสานมิตร-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  23 พฤศจิกายน 2565
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  23 พฤศจิกายน 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร)พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด  21 พฤศจิกายน 2565
104 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร  21 พฤศจิกายน 2565
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
109 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
112 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
113 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
114 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
116 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
117 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า , เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และเช่าโต๊ะ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพายวัดนอก ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวงในวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
118 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
119 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
120 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
121 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
123 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
125 จ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
126 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมประดับผ้าพร้อมติดตั้ง,เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณพิธีการ ,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม,จ้างเหมาจัดดอกไม้และผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
127 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม , เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
128 ซื้อเรือยาว พร้อมไม้พายประเภท 32 ฝีพาย ขนาดยาว 22.75 เมตร กว้าง 92-120 เซนติเมตร ความลึกปากมาดไม่รวมกาบเรือ 35 เซนติเมตร โขนเรือ ยาว 2.50 เมตร ทำสีทั้งลำพร้อมตัวอักษร พร้อมไม้พาย 40 ไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
129 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
132 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
134 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  21 กันยายน 2565
135 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  21 กันยายน 2565
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
137 ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กนร.๒๕๙ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2565
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
142 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ  19 กันยายน 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2565
145 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  15 กันยายน 2565
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2565
147 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
148 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
149 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
150 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
151 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
152 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  14 กันยายน 2565
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๕ , ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๓ และทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
162 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ - ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ - ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕ และ ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ - ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
163 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
164 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
165 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
167 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2565
173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  1 กันยายน 2565
174 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2565
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2565
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
181 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
182 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  29 สิงหาคม 2565
183 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
184 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
185 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
186 จ้างเหมาขุดคูและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
187 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
188 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
189 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
192 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  15 สิงหาคม 2565
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
196 จ้างทำหลังคาเมทัลชีทโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง3x1.60 เมตร และรื้อรางน้ำใส่บอร์ดกันน้ำกระเด็น กว้าง 20 ซม.x3เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2565
200 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
201 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
203 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
205 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
206 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๒)สายซอยสุขใจ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
207 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
208 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
209 จ้างจ้างเหมาผูกผ้า ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
210 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
211 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
212 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
213 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
214 จ้างเช่าปรัมพิธี ชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมผูกผ้าและประดับดอกไม้ เช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมติดตั้ง เช่าโต๊ะขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร พร้อมผ้าคลุมจำนวน ๑๒๐ ชุดและเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว ในโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
215 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ-แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.  11 กรกฎาคม 2565
217 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด  7 กรกฎาคม 2565
219 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
221 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
223 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
228 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ  17  มิถุนายน  2565
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
230 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๐.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
231 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๗๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
235 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
237 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  2  มิถุนายน  2565
238 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
239 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31 พฤษภาคม 2565
240 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31 พฤษภาคม 2565
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
242 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
244 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทพ.416-53-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
245 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
247 จ้างทำอักษรพลาสวูด ๒ ชั้น ทำสีพร้อมติดตั้ง ที่สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
249 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
251 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีสักการะเสาหลักเมืองจำลอง พิธีบวงสรวง และสมโภชเสาหลักเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
255 จ้างหุ้มเบาะชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
258 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
261 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
262 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
263 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  24 มีนาคม 2565
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
265 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  22 มีนาคม 2565
266 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทะเล เชื่อมซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลท่ามะพลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
270 ซื้อวัสดุ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
271 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
272 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2565
275 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เ  1 มีนาคม 2565
277 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
278 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
279 ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2565
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2565
282 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  18 กุมภาพันธ์ 2565
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2565
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2565
285 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้่านชายเขา-บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
286 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกันดินพัง หน้าร้านตาลหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภ  14 กุมภาพันธ์ 2565
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
289 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
290 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  31 มกราคม 2565
291 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  21 มกราคม 2565
292 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาล (ฝ่ายห้องช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
293 ซื้อน้ำดื่มขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
295 จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
296 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
297 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  29 ธันวาคม 2564
298 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
299 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
300 จ้างเช่าเต็นท์ , โต๊ะ , เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
302 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
303 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
307 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
308 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
309 จ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
310 จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
311 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
312 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
314 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
315 จ้างเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
316 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ที่จอดรถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร)พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
318 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
320 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
321 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2564
322 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2564
323 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
324 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดทำพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชุมพร ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
326 จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบสาย Lan เพิ่มเติม จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
328 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
329 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม -กันยายน ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
330 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
331 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
332 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน (กสช.)หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
333 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
336 จ้างโครงการขยายไหล่ทางขุดวางท่อระบายน้ำไหล่ทางถนนสายทุ่งทอง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
339 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
340 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
341 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
342 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
344 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
345 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
347 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๔๖ สายซอยสุขท่ามะพลา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพา  13 กันยายน 2564
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
350 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ  10 กันยายน 2564
351 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
352 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
354 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
355 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
356 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
359 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  31 สิงหาคม 2564
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
362 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
365 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
371 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
372 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 140 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
375 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
376 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
377 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
378 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
380 จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ปั๊มซับเมอร์ส)ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
381 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
382 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
383 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
384 จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้,โต๊ะพร้อมผ้าคลุมและจ้างเหมาจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ จำนวน 4 รายการ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
385 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
386 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
387 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
389 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
390 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
391 จ้างทำป้ายไวนิลในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา ,ป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้ง,สติกเกอร์(ติดหีบบัตร)จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
395 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
406 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
407 จ้างทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
408 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
412 จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ  5 กุมภาพันธ์ 2564
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
422 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
423 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  27 มกราคม 2564
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  27 มกราคม 2564
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  26 มกราคม 2564
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  26 มกราคม 2564
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ  25 มกราคม 2564
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ  21 มกราคม 2564
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ  21 มกราคม 2564
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ  20 มกราคม 2564
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ  20 มกราคม 2564
435 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  20 มกราคม 2564
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  19 มกราคม 2564
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  11 มกราคม 2564
447 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ตามโครงการ จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ของเทศบาลตำบลท่ามะพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ  7 มกราคม 2564
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ  7 มกราคม 2564
450 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
452 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจา  28 ธันวาคม 2563
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
454 จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๒ หลัง ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
455 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยุทธศาสตร์ ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร) ตามแบ  28 ธันวาคม 2563
456 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
457 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นถนนหินผุ ซอยยุทธศาสตร์ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
458 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
459 จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
460 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
461 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
462 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
463 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2563
464 ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
465 จ้างเช่าปรัมพิธี,เช่าเครื่องเสียง,เช่าเต็นท์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และจ้างเหมาจัดดอกไม้ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
466 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จั  16 ตุลาคม 2563
467 จ้างจ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๗๕ ชุด,จัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และจัดจ้างค่าเช่าปะรำพิธีพร้อมผูกผ้า จำนวน ๑ ชุด ในโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
469 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
470 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
471 ซื้อโครงการหนังสือเรียน ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
474 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในโครงการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนท่ามะพลา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
475 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
476 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
477 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
481 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
482 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
483 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
488 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบน้ำและวางท่อประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
489 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสวนสุขภาพ หนองหินหมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
492 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสวนสุขภาพ หนองหินหมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
494 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ - ๒ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
496 ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
497 จ้างเช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยาชนิดเคมีแห้งและเช่าถังแก๊สหุงต้มพร้อมบรรจุแก๊ส จำนวน ๒ รายการ ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
498 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๙ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
500 จ้างผูกผ้าประดับผ้า เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
501 จ้างโครงการขุดเจาะบ่าบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำหมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
502 จ้างโครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
503 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
504 จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๘ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
505 จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๘๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๓ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
506 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
507 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยยุทธศาสตร์ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
508 จ้างผูกผ้าประดับผ้า จำนวน ๑ รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
509 จ้างเช่าโต๊ะขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร พร้อมผ้าคลุมจำนวน ๘๐ ชุดและจัดจ้างเช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง ในโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
510 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ในโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
511 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
512 จ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
513 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
514 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
515 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
516 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
517 จ้างทำป้ายไวนิลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง ๔.๐xยาว ๗.๐เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
518 จ้างทำป้ายไวนิลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ามะพลา พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง ๗.๖xยาว ๖.๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
519 จ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา พร้อมเทลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน ขนาดป้ายสำนักงานสูง ๒.๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร และพื้นที่ลานคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร) ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
520 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
521 จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
522 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานวางท่อประปาสีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๘๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
523 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบน้ำและวางท่อประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
524 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
525 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
526 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
527 จ้างผูกผ้าประดับผ้า จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
529 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
530 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
531 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
533 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๓ บ้านแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
534 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
536 จ้างซ่อมแซมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
540 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
541 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
542 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  3 เมษายน 2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
546 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
547 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๙ รายการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
548 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อและถุงมือทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  12 มีนาคม 2563
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  12 มีนาคม 2563
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
557 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
558 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
559 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
560 ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย  13 มกราคม 2563
562 ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
563 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
564 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลท่ามะพลา
69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.