Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุตุนิยมวิทยา หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2566
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมงคล หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2566
3 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
4 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
5 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหารนอก-หนองปาบ หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
6 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุซอยป้าน้อยเชื่อมต่อถนนสายพรุเทา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
8 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
15 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
16 จ้างทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
21 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2566
23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2566
24 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2566
25 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
26 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
27 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
28 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
29 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
30 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
31 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
33 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
34 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
35 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
36 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช่้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
37 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
38 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
41 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
42 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
43 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
44 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบอดทุ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2566
46 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทอง หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2566
49 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
53 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
54 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
55 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านคลองเหียนนอก หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
56 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยพ่อเฒ่า หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
57 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุซอยลุงเหียม หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
60 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2566
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
63 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
64 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
65 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
68 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
69 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
74 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
77 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
78 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายพิทักษ์บำรุง หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
79 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
80 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยโก้แซ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
82 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
84 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
85 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
86 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายลุงชม หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
87 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยหานพ่วงบ้านคลองเหียน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
88 จ้างเช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
89 จ้างเช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
90 จ้างเช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
91 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
92 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
93 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
94 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
95 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
96 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
97 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
98 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
101 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
102 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
111 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิง (ห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
115 ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
116 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
117 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
118 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
119 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
120 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
121 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
123 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
124 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
125 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
126 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
128 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
129 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
130 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
131 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
132 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
136 ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
137 ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
139 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนภากาญจน์ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
140 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
145 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
146 เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
147 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
148 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
149 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
150 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
151 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
152 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
154 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
156 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
159 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
160 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
161 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
162 จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
163 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๖๔ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
164 จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
165 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
166 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
167 ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
168 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
169 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
170 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
172 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
173 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
174 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
175 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
176 จ้างเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
177 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
178 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
179 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
180 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
181 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
182 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
185 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
186 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
187 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
188 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริการส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
189 จ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
190 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
191 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
192 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
193 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
194 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
195 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
196 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
197 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
198 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
199 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
200 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
201 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
202 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
203 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
204 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
205 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
206 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
207 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
210 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
211 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
212 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
213 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
214 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุแผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร่์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
216 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
217 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
218 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
219 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
220 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
221 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
224 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
225 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
235 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
236 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
237 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
238 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
239 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
241 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
242 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
245 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
246 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
247 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
248 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
249 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี  8 กุมภาพันธ์ 2566
250 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
251 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
253 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
254 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
255 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
256 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
257 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2566
259 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
260 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
262 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
264 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
265 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
266 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
267 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
268 จ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
269 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
270 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
271 จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
273 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
280 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
281 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
282 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
283 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
284 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
285 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
286 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
287 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
288 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
289 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
290 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
291 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
292 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
293 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
294 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
295 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
296 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
297 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
298 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานป้องกันฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2565
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
301 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
303 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
304 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
305 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
306 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
307 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
308 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
310 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
311 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
312 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
313 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
314 ซื้อวัสดุตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
315 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
316 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
318 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
321 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
322 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
323 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
324 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
326 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
327 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
328 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบบรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 42-7947 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
329 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
330 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
331 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
332 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
333 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
334 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
335 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
336 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
337 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
338 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
339 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
340 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
341 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
342 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
343 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
346 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
347 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
348 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
350 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
351 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
353 จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ขงธ ๓๖๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
355 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
356 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
357 จ้างพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลืองตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
358 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
359 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
361 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
362 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
363 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
364 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
366 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
367 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
368 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
369 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
370 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
371 จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
372 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
373 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
374 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
375 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
376 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 8304 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
377 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
380 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
381 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
382 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
383 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
384 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
386 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
387 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
388 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
389 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
390 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
391 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
392 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง (เพื่อใช้กับเครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
393 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
394 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
395 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
396 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
397 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
398 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
399 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
400 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
401 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
402 จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วยชาย - หญิง ณ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Commuity lsolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
403 จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
404 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
405 จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
406 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
408 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
409 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บายและซอยลุงป้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
410 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
411 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
412 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
413 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
414 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
415 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
416 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
417 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
418 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
419 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
420 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
425 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
426 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
427 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
428 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
429 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
430 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
431 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
432 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
433 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
434 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
435 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
436 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
437 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
438 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
440 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
441 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
442 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
443 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
444 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
446 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
447 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
448 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
449 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
450 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
451 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
452 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
453 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
454 จ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
455 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ก  7 กรกฎาคม 2564
456 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
457 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
458 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
460 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
461 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
464 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
465 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
466 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
467 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
468 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
469 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
470 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
471 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
472 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
473 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
474 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
475 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
476 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
477 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
478 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
481 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
482 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
484 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
485 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
486 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
487 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
488 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
489 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
490 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
491 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
492 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
494 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
499 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
500 ซื้อน้ำมันเขื้อเพลิง (เครื่องตบดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
501 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
502 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
503 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
506 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
507 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
508 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
509 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
511 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
512 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
513 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
514 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
515 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
516 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
519 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2565
520 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
521 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
522 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
523 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
524 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
525 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
526 จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
528 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
529 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
530 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
531 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
532 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
533 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
534 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
535 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
536 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
537 ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
538 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
539 จ้างทำป้าย โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
540 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
541 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
542 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
543 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
544 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
545 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
547 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
548 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
549 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
550 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
551 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
552 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
553 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
554 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
555 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
556 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
557 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
558 จ้างทำป้ายไวนิลการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
559 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
561 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
562 จ้างจัดจ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
563 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
564 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
567 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
568 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
569 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
570 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) กรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2565
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2565
578 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
579 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
581 จ้างโครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
582 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
584 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
585 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
586 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
587 จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล. สายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
588 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
589 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
590 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
591 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
592 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
593 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
594 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
595 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
596 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
597 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
598 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
599 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
600 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
602 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
603 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
605 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
606 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
607 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อ ภายใน หมู่ที่ ๑,๒,๖,๑๑ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
608 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
609 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
610 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
611 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม และ การทำพรมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
612 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
613 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
614 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
615 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
616 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
617 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
618 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
619 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
620 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
621 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
622 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
623 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
624 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
626 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
627 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
629 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
630 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
631 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
632 ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
633 ซื้อวัสดุ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
634 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
635 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
636 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
637 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
638 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
639 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
640 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายปรีชา คงทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
641 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
642 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
643 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
644 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
646 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
647 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
648 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
650 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
651 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
652 จ้างโครงปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
653 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
654 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
655 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
657 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
658 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
659 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
660 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
661 จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
662 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
663 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
664 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
665 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปใช้ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
666 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
667 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
668 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
669 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
670 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
671 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
672 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
673 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
674 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
675 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
676 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
677 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
678 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
679 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
680 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
681 ซื้อน้ำมันกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
682 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
683 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
684 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
685 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
686 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
687 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
688 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
690 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
692 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
694 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
695 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
697 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
698 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
699 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
700 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
701 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
702 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
703 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ (คลองเหียน) ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
704 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
706 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
707 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
708 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
709 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
710 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
711 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
712 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
713 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
714 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
715 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
716 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
717 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
718 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
719 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
720 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
721 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
722 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
723 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
724 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
725 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
726 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.