Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
2 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
3 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
4 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
5 จ้างทำป้ายไวนิลด่านชุมชนตำบลอิปันร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
6 จ้างจัดสถานที่ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
7 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
8 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
9 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
10 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
11 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
12 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
18 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
19 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2567
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
22 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
26 ซื้อเครื่องทองน้อย ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
27 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
28 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
29 จ้างจัดดอกไม้สด ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
30 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
31 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2567
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2567
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2567
35 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
36 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
37 จ้างทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
39 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยสมใจนึก หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
44 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
46 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2567
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน  22 กุมภาพันธ์ 2567
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน  22 กุมภาพันธ์ 2567
50 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
51 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยสวนป่าเชื่อมต่อถนนสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
52 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
53 จ้างทำป้ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
54 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
55 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
56 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2567
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2567
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์รับสัญญาณ WiFi) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
68 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
69 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
70 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
71 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
73 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
76 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อภายในหมู่ที่ ๑,๓,๖,๘,๙,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
77 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
78 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
79 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
80 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
84 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2567
87 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแอบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าละอิ้น หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
89 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
90 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
91 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
92 จ้างเหมาเวที และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
93 ซื้อของรางวัลการแข่งขันเกมต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
94 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
95 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
96 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
97 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
98 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถหมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.