Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
3 จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
4 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
5 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๖๔ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
6 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
7 จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
9 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
12 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
13 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
14 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
15 จ้างเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
18 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
22 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
25 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
26 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
27 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
28 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริการส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
29 จ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
30 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
31 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
32 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
33 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
34 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
35 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
36 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
37 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
38 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
39 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
40 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
41 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
44 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
45 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
47 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
51 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
52 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
53 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
55 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุแผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร่์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
57 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
58 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
59 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
60 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
61 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
63 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
66 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
69 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
73 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
77 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
78 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
79 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
85 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
86 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
87 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
89 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
90 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี  8 กุมภาพันธ์ 2566
91 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
92 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
93 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
95 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
96 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
97 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
98 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
99 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
101 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
102 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2566
104 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
106 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
107 จ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
108 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
109 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
110 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
111 จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
112 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
115 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
118 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
119 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
120 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
121 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
123 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
126 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
127 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
129 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
130 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
131 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
132 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
133 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
135 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
138 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ธันวาคม 2565
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
144 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
146 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
147 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
148 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
150 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
151 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
152 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
153 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
154 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
155 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
157 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
159 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
161 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2565
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
163 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
164 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
166 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
168 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน  9 พฤศจิกายน 2565
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
171 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
172 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
173 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
174 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
175 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
176 จ้างทำป้าย โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
177 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
178 ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
179 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
180 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
181 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
182 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
185 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
187 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
188 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
189 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
191 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
193 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
194 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
195 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
197 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
198 จ้างทำป้ายไวนิลการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
199 โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน  19 ตุลาคม 2565
200 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
202 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
203 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
204 จ้างจัดจ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
205 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
206 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
207 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
208 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
209 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
210 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
211 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานป้องกันฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
212 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
213 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
214 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
215 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2565
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
218 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
219 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
222 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
223 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
225 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
227 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
228 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบบรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 42-7947 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
229 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
232 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
234 ซื้อวัสดุตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
235 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
236 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
237 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
238 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
239 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
240 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
245 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
248 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
249 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) กรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2565
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2565
258 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
260 จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
261 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
262 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
263 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
264 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
266 จ้างโครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
267 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
268 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
270 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
271 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
279 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
280 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
281 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
282 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
283 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
284 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
285 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
286 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
287 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
288 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
290 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
291 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2565
293 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
295 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
300 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
302 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
303 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อ ภายใน หมู่ที่ ๑,๒,๖,๑๑ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
304 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
305 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม และ การทำพรมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
306 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
308 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
309 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
310 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
311 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
312 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
314 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
315 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
316 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
317 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
318 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
319 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
321 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
323 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
325 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
327 ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
328 ซื้อวัสดุ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
330 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
331 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
332 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
333 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
334 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
335 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
337 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายปรีชา คงทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
338 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
339 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
340 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
341 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
342 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
343 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
344 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
347 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
348 จ้างโครงปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
349 อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕)  23 พฤษภาคม 2565
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
351 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
354 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
357 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
358 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปใช้ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
359 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
360 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
361 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
362 จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
363 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
364 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
366 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
367 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
368 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
371 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
373 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
374 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
375 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
376 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
378 ซื้อน้ำมันกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
379 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
380 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
381 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
382 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
383 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
384 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
385 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
386 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
387 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
388 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน  9 มีนาคม 2565
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
390 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
394 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
396 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
397 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
398 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
399 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
400 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
401 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
402 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ (คลองเหียน) ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
403 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
404 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
406 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
407 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
408 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
409 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2565
412 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
413 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
415 จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล. สายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
416 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
417 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2565
419 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
420 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
421 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
422 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
424 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
425 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
426 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
428 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
429 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
431 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
432 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
434 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
435 ซื้อน้ำมันเขื้อเพลิง (เครื่องตบดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
437 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
438 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
439 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
440 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
441 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
442 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
443 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
444 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
445 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
446 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
447 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
448 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
449 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
450 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
451 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
453 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
454 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
456 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
458 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
459 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
460 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
461 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
462 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
463 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
464 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
465 จ้างพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลืองตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
467 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
468 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
469 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
470 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
471 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
472 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
473 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
474 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
475 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
476 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
478 จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
480 จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ขงธ ๓๖๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
482 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
483 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
486 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)  4 พฤศจิกายน 2564
487 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
489 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 8304 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
492 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
493 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
494 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
495 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
497 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
498 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
499 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
500 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
501 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
502 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
503 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
504 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง (เพื่อใช้กับเครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
505 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน  19 ตุลาคม 2564
506 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
507 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
508 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
509 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
510 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
512 จ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
513 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
514 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
515 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
516 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
517 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
518 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
519 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
520 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
521 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
522 จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วยชาย - หญิง ณ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Commuity lsolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
523 จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
524 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
525 จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
526 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
528 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน  17 กันยายน 2564
529 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
530 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
531 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บายและซอยลุงป้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
532 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
533 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
534 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
535 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
536 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
537 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
538 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
539 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
540 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
541 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
544 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
545 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
546 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
548 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
549 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
550 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
551 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
552 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
553 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
554 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
555 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
556 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
557 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
558 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
559 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
561 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
562 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน  13 สิงหาคม 2564
565 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
568 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
569 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
570 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
571 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
572 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ก  7 กรกฎาคม 2564
573 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
574 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
575 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
576 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
577 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
578 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
579 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
580 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
581 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
582 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
583 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
584 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
585 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
586 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
587 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
588 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
589 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
590 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
591 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
592 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
593 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
595 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
596 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
597 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
598 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
599 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
600 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
601 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
602 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
603 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
605 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
606 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง  8  มิถุนายน  2564
607 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
609 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
610 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
611 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
612 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
613 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
614 จ้างโครงการต่อเติมรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
615 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
616 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
617 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
618 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
619 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
620 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
622 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  21 พฤษภาคม 2564
623 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
624 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
625 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
626 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
627 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
628 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
629 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
630 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
631 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
632 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
633 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
634 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
635 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
636 จ้างเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
637 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
638 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายผลงานทางวิชาการโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
639 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง,คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้มีเกียรติ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
640 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
641 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
642 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
643 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
644 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
645 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
646 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
647 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
648 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
649 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
650 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
651 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
652 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
653 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
654 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
655 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
656 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี ระยะ ๗๐,๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
661 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
662 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
663 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
664 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
665 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
666 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
667 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
668 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
669 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
670 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
671 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
672 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
673 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
675 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
676 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
677 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
678 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
679 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
680 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
681 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
682 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
683 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
684 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
685 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
686 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
687 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
688 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
689 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
690 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
693 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
694 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
695 ซื้อหินผุและหินใหญ่ถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๐ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
696 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
697 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
698 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
699 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
700 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
701 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเคลื่อน ขวานบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
702 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
703 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
704 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม 978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
705 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
706 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
707 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
708 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
709 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
710 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
712 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
713 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
714 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
715 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
716 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
717 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
718 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
719 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
720 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
721 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
722 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
723 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
724 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
725 จ้างออกแบบประกอบด้วย โครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24 ธันวาคม 2563
726 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
727 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  24 ธันวาคม 2563
728 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
729 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
730 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
731 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
732 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
733 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
735 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
736 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
737 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
738 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
739 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
740 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
741 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
742 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
743 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
744 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
745 ซื้อน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
746 ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
747 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
748 จ้างทำวุฒิบัติและเข้าเล่มเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
749 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
751 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
753 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
754 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
755 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
756 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
757 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
758 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
759 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
760 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
761 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
762 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
763 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
764 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
765 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
766 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
767 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
768 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
769 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
770 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
771 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
772 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
773 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
774 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
775 จ้างประกอบภัตตาหารตาม โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
776 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
777 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
778 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
779 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
780 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
781 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
782 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
783 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
784 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
785 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
786 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
787 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
788 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
789 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
790 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
791 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (หลอดไฟ ๖๕ w จำนวน ๔ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
792 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
794 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
795 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
796 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
797 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  11 กันยายน 2563
798 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
799 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
800 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๖,๑๐,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
801 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
802 จ้างทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
803 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
804 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
805 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
806 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
807 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
808 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
809 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
810 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
811 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
812 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
813 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
814 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
815 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
816 ซื้อน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
817 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
820 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
821 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
822 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๘๙ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
823 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายพระบรมราชปณิธาน)ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
824 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
825 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๔) ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
826 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
827 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
828 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
830 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
831 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
833 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
834 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ  30 กรกฎาคม 2563
835 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
836 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
837 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
838 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
839 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
840 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
841 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
842 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
843 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
844 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
845 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
846 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
847 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
848 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
849 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
850 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
851 จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
852 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
853 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
854 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
855 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
857 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
858 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
859 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
860 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
861 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
862 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
863 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน  16 กรกฎาคม 2563
864 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
865 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
866 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
867 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
868 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
869 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
870 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
871 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
872 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
873 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
874 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
875 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
876 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
877 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
878 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
879 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
880 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
881 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
882 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
883 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
884 ซื้อวัสดุให้กับสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
885 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม ๙๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
886 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
887 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
888 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
889 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
890 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
891 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
892 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
893 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
894 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
895 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
896 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
897 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
898 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
899 จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
900 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
901 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
902 จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
903 วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด  15 พฤษภาคม 2563
904 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
905 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
906 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
907 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
908 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
909 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
910 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
911 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
912 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
913 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
914 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
915 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
916 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
917 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
918 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
919 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
920 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
921 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
922 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
923 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
924 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
925 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
926 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
927 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
928 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
929 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
930 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน  16 เมษายน 2563
931 จ้างซ่อมไฟหัวหงส์ (บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
932 จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
933 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
934 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (ทรายหยาบ จำนวน ๔ คันรถหกล้อ) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
935 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๘) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
936 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
937 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
938 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
939 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
940 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
941 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
942 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
943 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
944 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
945 จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มีนาคม 2563
946 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
947 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
948 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
949 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
950 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
951 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
952 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
953 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
954 จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
955 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
956 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
957 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
958 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
959 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
960 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
961 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
962 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
963 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
964 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
965 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
966 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
967 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
968 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
969 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
970 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน)  24 กุมภาพันธ์ 2563
971 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
972 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
973 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
974 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
975 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
976 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
977 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
978 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
979 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
980 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
981 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
982 จ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
983 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
984 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
985 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
986 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(อุปกรณ์ไฟ) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
987 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้และฟาง) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
988 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้ดอก) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
989 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
990 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
991 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
992 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
993 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
994 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
995 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
996 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
997 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
998 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
999 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1000 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1001 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1002 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1003 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1004 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1005 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1006 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1007 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1008 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ เมตร x ยาว ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1009 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1010 ซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1011 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1012 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1013 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1014 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1015 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1016 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1017 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1018 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1019 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1020 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1021 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1022 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1023 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1024 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง)ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1025 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.