Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
www.khokjaroen.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างฝายพร้อมระบบท่อฝายควนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
2 จ้างดัดแปลงสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
3 จ้างขุดลอกฝายบางหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
4 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
5 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
8 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
9 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
10 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
11 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่๑-๘ ตำบลโคกเจริญ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
12 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
13 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
15 จ้างขยายเขตท่อประปาถนนสายมธุรส-แสงตะวัน หมู่ที่ 3ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
16 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายตีนวัด ๒-ฝายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
17 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายแพรกซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
18 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
19 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (เด็กหญิงปุณยนุช ประกอบทรัพย์) บ้านเลขที่๙๘๐๙ หมู่ที่๑ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
20 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเปี่ยน ม่วงมีผล) บ้านเลขที่ ๒๖/๗ หมู่ที่๓ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
21 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายสุวรรณ อารีการ) บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่๕ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
24 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
25 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2567
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2567
27 ซื้อโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก่เจริญ(ติดตั้งหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2567
28 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายอำพันถึงปาล์มหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
29 จ้างปรับปรุงถนนสายเกาะยาง เชื่อมสายหัวควน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
30 จ้างปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ที่ ๓ เชื่อมบางหินลับพร้า หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
31 ซื้อวัสดุยานพานะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
32 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
33 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
34 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
35 จ้างทำป้ายโครงการสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
36 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
37 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
39 จ้างจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7219 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
40 จ้างขุดลอกฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
41 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
42 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
43 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
44 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
46 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
47 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
49 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
50 จ้างซ่อมแซมถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
51 ซื้อกล่องเก็บเอกสารพลาสติก จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
52 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
53 ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
54 ซื้อกล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
55 ซื้อวัสุดสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
56 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
57 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
58 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
60 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
61 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
62 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2566ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
63 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
64 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทาสีป้ายต่างๆของ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
65 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และอาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
66 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
68 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
69 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด๖.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
70 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
72 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
73 จ้างล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๘ สวนพลูบน,๘ สวนพลูล่าง,และเปลี่ยนทรายกรอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
74 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
75 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. (๗๒ พรรษา) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
76 จ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
77 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งกีฬาฟุตซอลนักเรียน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
78 จ้างเช่าเครื่องเล่น สปริงบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
79 จ้างเหมาขนย้ายเอกสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
80 จ้างซักผ้าซับใน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
81 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
82 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
83 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านลาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
85 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
86 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
87 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
89 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ในรอบวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
90 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
91 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
92 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
94 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือน พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.