Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
www.khokjaroen.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
5 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
9 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
11 เช่ารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
12 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อชุมชนสะอาด ปลอดภัยจากโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
13 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายวิจิตร์ พืชชน) บ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
14 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาต้นไม้ถนนสาย ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
15 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายประสิทธิ์ สมขันธุ์) บ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
16 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายวิเชียร คุ้มครอง) บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
17 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางบุญเกื้อ ศรีภิรมณ์) บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
19 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
20 จ้างทำป้ายอะคริลิคโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
21 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
22 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
23 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
25 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
26 ซื้อกระจกมองข้างพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
27 ซื้อกระจกมองข้างพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
30 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
31 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
32 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
36 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
37 จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ๒ ต้น พร้อมรถแห่ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
38 จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
39 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
40 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
42 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
43 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
44 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนยฑัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่นชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
46 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาต้นไม้ถนนสาย ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
47 ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
48 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
49 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
50 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
51 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
52 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
53 เช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อรับส่งนักเรียนนักเรียนเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
54 จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
55 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
56 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายอัมพร สัญยี) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
59 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
61 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
62 ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับระรบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำCooking ข้าวยำสมุนไพร โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
67 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
68 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
70 ซื้อวัสดุกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
75 วัสดุกิจกรรม Cooking ข้าวยำสมุนไพรตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  8 กันยายน 2565
76 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
78 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
79 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  7 กันยายน 2565
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
82 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
83 ซื้อจอแสดงภาพขนาด ขนาด ๑๙.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
84 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
85 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
86 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
87 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
88 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
89 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
90 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
91 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวันประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
92 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (เด็กชายสิทธิชัย หินน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
93 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
94 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายทักษิณ พืชชน) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
97 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
98 ทำตรายาง จำนวน 3 อัน  18 สิงหาคม 2565
99 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและตัดกิ่งไม้โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
100 จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
101 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) CI และ LQ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
103 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
104 ซื้อบังกะโล ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ระเบียงหน้า 1 เมตร จำนวน 9 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
105 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
106 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2564
107 ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
108 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
109 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
110 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
111 ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
112 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
113 จ้างซ่อมแซมนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
114 จ้างซ่อมแซมถนนสายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
115 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
116 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
117 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
123 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
124 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
126 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
127 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
128 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
129 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
131 ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
132 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
134 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
135 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
136 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
137 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
138 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
139 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
140 จ้างซ่อมแซมถนนสายตารวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
141 จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
142 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
143 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
144 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
145 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
146 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
147 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
148 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
150 สายส่งน้ำดับเพลิง  9 สิงหาคม 2564
151 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
152 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  27 กรกฎาคม 2564
155 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
156 ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
157 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
158 ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
159 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
160 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
161 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั  21 กรกฎาคม 2564
162 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว  21 กรกฎาคม 2564
164 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป  21 กรกฎาคม 2564
165 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
166 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
167 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
169 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  20 กรกฎาคม 2564
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
172 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
174 ซื้อซื้อกำมะถัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
175 ซื้อโต๊ะพลาสติกและเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
176 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
177 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
178 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
179 จ้างปรับปรุงขอบสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
180 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
181 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
183 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
184 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
185 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
187 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
188 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
190 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
191 ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย  21  มิถุนายน  2564
192 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว  21  มิถุนายน  2564
193 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
194 ซื้อหน้ากากอนามัย (เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
195 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
199 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  3 สิงหาคม 2564
200 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
201 จ้างทำป้ายอะคริลิคเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
202 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
203 ซื้อชุดอปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
204 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
205 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
206 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
207 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
208 ซื้อกระจกมองข้างพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
210 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
211 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
212 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
213 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
217 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
218 จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ๒ ต้น พร้อมรถแห่ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
219 จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
220 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
221 ซื้อกำมะถันผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2566
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
225 จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
226 จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
227 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
229 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
230 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
231 ซื้อผ้าซับในสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
232 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่่องและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
233 จ้างประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
234 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
235 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
236 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
237 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
238 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ดอกไม้ผ้าพร้อมใบ จำนวน ๑ ชุด) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
239 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
241 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
242 จ้างเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
247 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
250 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทษ-๒๐๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
251 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
252 ซื้อซื้อชุดตรวจสารเสพติดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๐๐ ชุด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทศาสตร์ชาติ (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ บูรณาการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทับปุด) กิจกรรม การจัดหาชุดตรวจสารเสพติดพร้อมอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
253 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
254 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
255 ซื้อมูลวัวสำหรับบำรุงต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
256 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
257 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
260 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
261 จ้างจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
262 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายตารัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
263 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๘ สายทางหลวง ๔๑๑๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
264 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายหัวควน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
266 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
267 ซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก่คณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
268 จ้างซ่อมหม้อเพิ่มไฟ ขนาด ๑๐๐A ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
269 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นายไพโรจน์ เหมรักษ์) บ้านเลขที่ ๑๙-๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
271 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
272 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
274 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
278 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
279 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
280 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
282 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
283 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
284 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมการผลิต ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
285 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
286 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
287 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
289 จ้างทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมขาสูง 2.4 เมตร และขาค้ำหลัง ขนาด 0.8x2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
290 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
291 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กาวร้อน) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2566
293 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
294 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
295 ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการ เพื่อใช้ในคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา.....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
296 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
297 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
298 เช่ารถทัวร์โดยสารตามโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
299 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
300 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 4 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
301 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 3 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
302 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 8 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
303 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
304 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
305 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
306 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
307 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
310 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
311 จ้างบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
312 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
315 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายวิรัช ทัดแก้ว) บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
316 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางหรมหล้า จันทนา) บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
317 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
318 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
319 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
320 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
323 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
325 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
327 ซื้อชุดธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
328 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
329 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
330 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
331 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
332 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 42วัน ๆละ 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
333 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
334 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งงสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
335 ซื้อรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเวทีกลางและในแต่ซุ้มกิจกรรม (เพื่อใช้โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
336 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
337 จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
338 จ้างทำป้ายไวนิลเวทีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
339 จ้างการแสดงมายากล (เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
340 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
341 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
342 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
343 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
344 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
345 ผ้าม้วน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน  16 พฤศจิกายน 2565
346 เช่าเวที,เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
347 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
348 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหาร การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในรูปแบบปฎิทิน ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
349 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
350 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
351 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
352 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
353 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
354 ซื้อไฟฉายคาดศรีษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
355 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
356 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  7 พฤศจิกายน 2565
357 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชัั้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
359 จ้างทำป้ายอะคริลิค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
360 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
361 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
363 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
364 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
365 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
366 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
367 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
368 เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม ต.โคกเจริญ  26 กรกฎาคม 2565
369 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
370 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทษ-๒๐๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
371 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
373 จ้างการปรับปรุงและติดตั้งรางน้ำสังกะสี อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
374 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
376 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
377 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
378 จ้างขุดลอกหน้าฝายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
379 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
380 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
381 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
382 จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
383 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
384 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
385 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
386 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
387 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
388 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
389 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
390 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
391 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
392 ซื้อสมุนไพร โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
394 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
395 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
396 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
397 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
399 ซื้อโคมสปอร์ตไลฟ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
400 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
402 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
403 จ้างเหมาบริการดูรักษาบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
404 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
405 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
406 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
407 ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
409 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางฮั่น ผดุงทรัพย์) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
410 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายอนุรักษ์ ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
411 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางอารี สนใจจิตร์) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
412 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
415 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
416 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
417 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลื่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
418 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
419 จ้างซักผ้าในสถานที่ศูนย์พักคอยและสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
421 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระแม่พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
422 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
423 จ้างป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
424 ซื้อกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
425 จ้างการจ้างทนายความ เพื่อดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ข.1/2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
428 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
431 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
433 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24055 สายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
434 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
435 ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
436 จ้างเหมาตัดหญ้าในพื้นที่โดยรอบนบหลวง และตัดแต่งไม้ทรงพุ่ม รวมถึงการจัดสวนและตกแต่งต้นไม้ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
437 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำภร มีชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
438 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
439 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายมงคล สมัครการ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
440 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
441 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำนวย แสวงกิจ) หมู่ที่ี 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
442 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
443 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก(เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
444 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
445 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
446 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
447 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
448 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
449 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
450 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
451 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
452 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
453 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
454 ซื้อกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
455 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
456 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Community lsolation) CI ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
457 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
458 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
459 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
460 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
461 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
463 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
464 จ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
465 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
466 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
467 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
468 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
469 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
470 จ้างจัดตั้งสถานที่กักกัน (LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
471 จ้างจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
473 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
474 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
475 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.