Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268
โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
www.khokjaroen.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายตารัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
2 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๘ สายทางหลวง ๔๑๑๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
3 จ้างจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
4 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
5 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายหัวควน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
7 จ้างซ่อมหม้อเพิ่มไฟ ขนาด ๑๐๐A ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก่คณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
10 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นายไพโรจน์ เหมรักษ์) บ้านเลขที่ ๑๙-๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
13 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
14 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
20 จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
21 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
22 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
23 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
27 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
28 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมการผลิต ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
30 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
31 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กาวร้อน) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
34 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
35 จ้างทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมขาสูง 2.4 เมตร และขาค้ำหลัง ขนาด 0.8x2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2566
37 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
38 ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการ เพื่อใช้ในคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา.....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
41 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
42 เช่ารถทัวร์โดยสารตามโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
43 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 4 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
44 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 3 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
45 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
46 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 8 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2566
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2566
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2566
51 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
52 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
53 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
56 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
57 จ้างบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
59 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
61 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายวิรัช ทัดแก้ว) บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
62 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางหรมหล้า จันทนา) บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
65 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
66 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
67 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
68 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
69 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
73 ซื้อชุดธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
74 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
75 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
76 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
77 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
79 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 42วัน ๆละ 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
80 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
81 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งงสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
83 ซื้อรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเวทีกลางและในแต่ซุ้มกิจกรรม (เพื่อใช้โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
84 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
85 จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
86 จ้างทำป้ายไวนิลเวทีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
87 จ้างการแสดงมายากล (เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
88 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
89 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
90 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
91 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
95 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
96 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนยฑัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่นชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
97 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาต้นไม้ถนนสาย ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
98 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
99 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
100 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
101 ผ้าม้วน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน  16 พฤศจิกายน 2565
102 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
103 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหาร การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในรูปแบบปฎิทิน ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
104 เช่าเวที,เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
105 จ้างพิธีกรดำเนินรายการ (นายสุริยัน ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
106 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
107 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
108 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
110 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
111 ซื้อไฟฉายคาดศรีษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
112 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  7 พฤศจิกายน 2565
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
115 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชัั้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
116 จ้างทำป้ายอะคริลิค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
117 ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
118 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
119 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
120 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
121 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
122 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
123 เช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อรับส่งนักเรียนนักเรียนเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
124 จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
126 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
127 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายอัมพร สัญยี) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
128 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
133 ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
134 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
135 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
136 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับระรบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
137 วัสดุกิจกรรม Cooking ข้าวยำสมุนไพรตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  8 กันยายน 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
139 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
140 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
141 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
142 ซื้อวัสดุกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำCooking ข้าวยำสมุนไพร โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
149 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  7 กันยายน 2565
150 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
151 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
152 ซื้อจอแสดงภาพขนาด ขนาด ๑๙.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
154 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
155 โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  5 กันยายน 2565
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
157 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
158 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวันประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
159 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
160 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
161 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
162 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
163 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
164 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
165 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
166 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
167 ซื้อจอแสดงภาพขนาด ขนาด ๑๙.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
168 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายทักษิณ พืชชน) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
169 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (เด็กชายสิทธิชัย หินน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
172 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
173 ทำตรายาง จำนวน 3 อัน  18 สิงหาคม 2565
174 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและตัดกิ่งไม้โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
175 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
176 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
178 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
179 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
180 จ้างป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
181 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
182 ซื้อกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
184 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระแม่พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
185 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
187 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
189 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
190 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
191 เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม ต.โคกเจริญ  26 กรกฎาคม 2565
192 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
193 ซื้อต้นเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
194 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทษ-๒๐๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
195 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
196 จ้างทำตรายยางสํญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
198 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
201 จ้างการปรับปรุงและติดตั้งรางน้ำสังกะสี อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
202 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
203 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24055 สายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
206 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
207 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
208 จ้างขุดลอกหน้าฝายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
209 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
210 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
211 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
213 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
214 ซื้อชุดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
215 จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
216 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
217 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
218 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
219 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
220 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
221 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
222 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
224 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
225 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
227 ซื้อสมุนไพร โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
228 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
229 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
230 ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
232 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
234 ซื้อโคมสปอร์ตไลฟ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
235 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
236 จ้างเหมาบริการดูรักษาบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
237 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
239 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
240 ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
241 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางฮั่น ผดุงทรัพย์) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
242 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางอารี สนใจจิตร์) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
243 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายอนุรักษ์ ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
245 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
247 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลื่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
248 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
249 จ้างซักผ้าในสถานที่ศูนย์พักคอยและสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
251 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
252 จ้างการจ้างทนายความ เพื่อดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ข.1/2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
257 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
259 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
260 จ้างเหมาตัดหญ้าในพื้นที่โดยรอบนบหลวง และตัดแต่งไม้ทรงพุ่ม รวมถึงการจัดสวนและตกแต่งต้นไม้ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
261 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
263 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำภร มีชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
264 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายมงคล สมัครการ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
265 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำนวย แสวงกิจ) หมู่ที่ี 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
266 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
267 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
268 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
269 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก(เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
270 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
271 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
272 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
274 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
275 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
276 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
277 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
278 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
279 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
280 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
281 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
282 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
283 ซื้อกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
284 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Community lsolation) CI ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
285 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
286 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
287 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
288 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
289 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
291 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
292 จ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
293 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
294 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
295 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
296 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
297 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
298 จ้างจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
299 จ้างจัดตั้งสถานที่กักกัน (LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
301 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
305 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกลาปีใหม่๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
308 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
310 ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
311 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
312 จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
313 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) CI และ LQ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
315 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
316 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
317 ซื้อบังกะโล ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ระเบียงหน้า 1 เมตร จำนวน 9 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
318 ซื้อคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
320 จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
321 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
323 จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
324 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
325 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
326 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
327 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
328 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
329 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
330 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2564
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
332 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
333 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
334 ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
335 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
336 จ้างซ่อมแซมถนนสายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
337 จ้างซ่อมแซมนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
338 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
339 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
340 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  14 กันยายน 2564
341 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
342 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
343 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
344 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
345 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
346 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
348 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
350 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
351 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
352 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
353 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
354 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  8 กันยายน 2564
355 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
356 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
357 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
358 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
359 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
361 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
362 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
363 ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
364 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
365 จ้างทำป้ายอะคริลิคเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
366 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
367 ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
368 ซื้อชุดอปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
369 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
371 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  27 สิงหาคม 2564
372 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
373 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
374 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
375 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
376 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
377 จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
378 ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
379 จ้างซ่อมแซมถนนสายตารวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
380 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
381 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
382 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
383 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
384 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
385 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
386 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
387 ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
388 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
389 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  10 สิงหาคม 2564
390 สายส่งน้ำดับเพลิง  9 สิงหาคม 2564
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
392 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
393 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  3 สิงหาคม 2564
394 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
395 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
396 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  27 กรกฎาคม 2564
397 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
398 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
399 ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
400 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
401 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
402 ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
403 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
404 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
405 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
406 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
407 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
408 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว  21 กรกฎาคม 2564
409 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป  21 กรกฎาคม 2564
410 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั  21 กรกฎาคม 2564
412 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  20 กรกฎาคม 2564
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
416 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
417 ซื้อซื้อกำมะถัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
418 ซื้อโต๊ะพลาสติกและเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
420 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
421 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
422 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
423 จ้างปรับปรุงขอบสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
424 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
426 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
427 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
428 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
429 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
430 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
432 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
433 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว  21  มิถุนายน  2564
434 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  21  มิถุนายน  2564
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
436 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
437 ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย  21  มิถุนายน  2564
438 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
440 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
442 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
443 ซื้อหน้ากากอนามัย (เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
444 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
446 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
447 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  2  มิถุนายน  2564
449 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
450 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31 พฤษภาคม 2564
453 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
454 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
455 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
456 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางเรี่ยม พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
457 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำสาธารณะนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
458 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
459 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
460 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
461 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
462 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริ  18 พฤษภาคม 2564
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
465 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
466 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบรายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
467 จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเฃขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
468 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
469 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
470 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
471 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
472 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
474 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
475 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใบมีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
476 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
478 ซื้อสายยางไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
479 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
480 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
481 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
482 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
483 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
484 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
485 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
486 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
487 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
488 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
489 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
491 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
492 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
493 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
494 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
497 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
499 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
500 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
501 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
502 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
503 จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
504 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
505 ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
506 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
507 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
508 ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
509 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
510 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
511 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
512 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
513 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
514 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
515 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
516 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
519 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
520 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามจับสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
522 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
524 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
525 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
526 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
527 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
528 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
529 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
530 ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
531 ซื้อประตู PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
532 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
533 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
534 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
535 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
536 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
537 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
538 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
539 ซื้อตู้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
540 ซื้อเตียงเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
541 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
542 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
543 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
544 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
545 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
546 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
547 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
550 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
551 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
552 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
554 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
555 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
557 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
558 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว  15 ธันวาคม 2563
561 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  7 ธันวาคม 2563
562 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  30 พฤศจิกายน 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  30 พฤศจิกายน 2563
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
567 จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
568 จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  30 พฤศจิกายน 2563
570 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
571 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12 พฤศจิกายน 2563
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  11 พฤศจิกายน 2563
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
579 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  11 พฤศจิกายน 2563
581 จ้างซ่อมแซมท่อ่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
582 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
584 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
585 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
586 จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
587 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
588 จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
589 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
590 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
591 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
592 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
593 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
597 จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
598 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
600 โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง  20 ตุลาคม 2563
601 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
602 จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
603 ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
604 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
605 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
606 จ้างตัดแต่งและโค่นต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
607 จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
608 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
609 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
610 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ  22 กันยายน 2563
611 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
612 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
613 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
614 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
615 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
616 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
617 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
618 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
619 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
620 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
621 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
623 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
624 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
625 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
626 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
627 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
628 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
629 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  14 กันยายน 2563
630 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
631 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
633 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
634 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
635 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
636 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
637 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
638 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
639 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
640 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
641 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
642 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
643 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
644 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
645 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
646 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
647 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
648 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
649 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
650 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
651 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
652 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
653 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
654 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
655 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
656 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
657 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
658 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
659 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
660 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
661 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
662 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
663 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
664 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
665 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
666 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
667 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
668 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
669 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
670 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
671 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
672 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
673 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
674 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
675 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
676 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
677 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
678 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
679 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
680 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
681 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
682 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
683 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
684 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
685 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
687 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
688 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
689 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
690 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
691 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7  8  มิถุนายน  2563
692 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
693 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
694 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
695 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
696 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
697 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
698 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
699 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
700 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
701 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย  15 พฤษภาคม 2563
702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  14 พฤษภาคม 2563
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
705 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
706 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
707 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
708 จ้างก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
709 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
710 จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
711 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
712 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
713 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
714 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  30 เมษายน 2563
716 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
717 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
720 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค  28 เมษายน 2563
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
722 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
724 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
725 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง  21 เมษายน 2563
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
727 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  20 เมษายน 2563
728 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
729 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
730 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว  13 เมษายน 2563
732 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
733 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
734 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก OKI ๔๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
735 ซื้อใบเสร็จเงินค่าน้ำประปา ในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
736 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
737 จ้างซ่อมป้ายไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
738 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
739 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
740 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
741 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
742 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
743 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
744 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
746 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
747 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  8 เมษายน 2563
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
749 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
750 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
751 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
752 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
753 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
754 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
755 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
756 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
757 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
758 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
759 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
760 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
761 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
762 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
766 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
768 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
769 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
770 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
771 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
772 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
773 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
774 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
775 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
776 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
777 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
778 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
779 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
780 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
781 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2020 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
782 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
783 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
784 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
785 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
786 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
787 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
788 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
789 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
790 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
791 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
792 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
793 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
794 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
795 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
796 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
797 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
798 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
799 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
800 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
801 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
802 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
803 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
804 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
805 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
806 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
807 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
808 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
809 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
810 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
812 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
813 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
814 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
815 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
816 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
817 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
818 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
819 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
820 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
821 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
822 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
823 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
824 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
825 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
826 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
827 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
828 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
829 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
830 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
831 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
832 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
833 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
834 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
835 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
836 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
837 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
838 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
839 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
840 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
841 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
842 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
843 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
844 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
845 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
846 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
847 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
848 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
849 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง  22 มกราคม 2563
850 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
851 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
852 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
853 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
854 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
855 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
856 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
857 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
858 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
859 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
860 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
861 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.