Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072
โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
www.phato.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
2 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
3 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
4 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
7 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
8 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2567
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2567
12 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
13 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
19 จ้างเหมาปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
20 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
21 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
27 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
28 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
30 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
31 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
32 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ทาสีลานกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และศาลพระพรหม หมู่ 8 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
33 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
34 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเคร่าไม้และติดตั้ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2567
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
36 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ท่าไทร หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
37 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
38 เช่าเวที พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
39 เช่าเต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
40 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
41 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
43 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
47 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
48 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0046 และ 416 57 0075 (2/2) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2567
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2567
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
51 จ้างเหมาผูกผ้า ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
53 เช่าเต้นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
54 ซื้อแบบพิมพ์หรือคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
55 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
57 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.