Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072
โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
www.phato.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2566
2 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร และรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
5 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
6 จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูดพร้อมออกแบบ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2566
9 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
10 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
11 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
12 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
13 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
16 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
17 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
19 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติฯ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
28 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
29 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
30 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
36 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
37 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
40 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
42 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
43 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0098 และ 416 61 0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
46 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ราย นายมนัส เสือภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
50 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
52 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
57 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
60 จ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
62 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
64 จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
66 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
70 จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
71 เช่าเวที เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ พร้อมผู้ควบคุม และไฟส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
72 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
73 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
74 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
75 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
76 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
77 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
80 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
86 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
87 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
89 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
91 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
93 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
94 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
95 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2566
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
98 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
100 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
101 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
103 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
104 เช่าเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
106 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
107 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
110 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
112 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
113 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
114 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
115 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
116 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
117 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
118 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
121 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
123 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
124 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
126 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
127 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054 SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
128 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
129 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
130 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
131 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
134 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
135 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
137 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
138 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
139 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
140 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
141 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
143 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
144 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
145 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
146 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
151 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
153 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
154 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
155 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
157 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
158 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
159 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
163 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
164 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
165 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
166 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
167 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
168 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
169 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
174 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
176 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
181 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
183 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
184 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
185 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
186 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
187 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
188 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
189 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
191 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
192 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
193 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
195 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
196 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
197 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
201 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
202 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
203 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ canon รุ่น LV-X300 หมายเลขครุภัณฑ์ 449 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
205 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
206 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
208 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
211 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
212 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
213 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
214 เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟฟ้า และไฟส่องสว่างในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
215 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
217 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
218 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
219 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
221 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
225 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
227 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
228 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
229 เช่าเหมายานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
230 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
232 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
233 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหัวสะพาน-บึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
235 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
236 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
237 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
238 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
239 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
240 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
241 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
242 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
243 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
244 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
245 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
247 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
248 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
249 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
250 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
252 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
253 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
255 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
256 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
257 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
258 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
259 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
260 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
261 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
262 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
263 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
264 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
265 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
267 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
274 วัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565
275 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
276 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
278 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
280 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
281 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
282 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
285 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
286 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  20 มกราคม 2565
287 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
289 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.