Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072
โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
www.phato.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาผูกผ้า ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
4 เช่าเต้นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
5 ซื้อแบบพิมพ์หรือคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
6 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
8 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
9 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
10 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบาและรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8  29 เมษายน 2567
11 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2567
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2567
15 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
16 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
17 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
20 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
21 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
27 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
28 จ้างเหมาปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
29 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
30 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
36 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
39 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
40 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ทาสีลานกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และศาลพระพรหม หมู่ 8 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
42 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
43 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเคร่าไม้และติดตั้ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2567
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
45 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ท่าไทร หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
46 เช่าเวที พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
47 เช่าเต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
48 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
49 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
52 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : 077-539072
E-mail Address : saraban@phato.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.