Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
www.bannacity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านนา
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๔๐ วัน นักเรียน ๑๐๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
4 จ้างซ่อมรถตู้ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
5 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
7 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
9 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2566
11 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
12 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
13 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
14 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
15 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
16 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
17 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๕๗๕ สฎ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
20 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
21 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ในเด็กพร้อมขาตั้งเพื่อใช้ใน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
22 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยใส ใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
23 จ้างเหมาบุุคคลภายนอกซ่อมหลังคา (หลังเก่า) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
24 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำ ป้ายสถิตินักเรียน และป้ายตารางกิจกรรมประจำวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
25 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2566
26 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
30 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2566
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๒ ตัว (พร้อมติดตั้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาการ (ภายใน) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
35 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๖๗๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
36 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
37 ซื้อวัสดุหินคลุก พร้อมเกลี่ย (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
38 จ้างรำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
40 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
42 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
43 ซื้อเครื่องสูบน้ำไดร์โว่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
44 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
45 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
47 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
48 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
49 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฎ จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
50 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
51 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
52 ซื้อรถเข็นพร้อมตะกร้าเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
53 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
54 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
55 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
56 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
59 จ้างทำชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก+พร้อมสกรีน จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
60 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
64 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
65 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านหน้าต่างพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
66 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
68 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
69 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
72 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
73 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
74 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (ระบบมือดึง)อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
75 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
76 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
77 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
78 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
79 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
80 ซื้อของรางวัล (ผู้ชนะแต่ละประเภทกีฬาลำดับที่ ๑,๒ และ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
81 จ้างเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
82 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
83 ซื้อเสื้อนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
87 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
88 จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
89 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
91 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
93 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนัง จำนวน ๑๒ ตัว และกวาดหยากไย่ภายในอาคารและเพดานในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
94 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ห้องกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
95 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
100 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
102 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บ.4718 สุราษฏร์ธานี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
103 ซื้อยากำจัดมดแมลง จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
104 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๑๑๐ คน (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
105 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
107 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ห้องกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
108 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
109 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
110 จ้างซ่อมเครื่องสกัดคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
111 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2566
113 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปั๊มน้ำขึ้นหอชั้นสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
116 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
117 จ้างทำป้ายคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
118 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมอุปกรณ์ในการนดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
119 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
120 เช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ , ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสายรัด , โต๊ะสำหรับตักบาตร , เก้าอี้ , เครื่องเสียงครบชุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
121 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
122 ซื้อคลอรีน จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
124 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3x1.2 เมตร) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
125 เช่าโต๊ะและเต้นท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
126 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
127 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สุราษฏร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
128 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
129 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
130 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
131 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
132 จ้างรถไถปรับเกลี่ยถนนสายเลียบคลองลำพูน จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
133 จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
134 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
135 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
136 จ้างเย็บผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประธานสภา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
137 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
138 จ้างต่อสัญญาการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
139 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป-9828 สฎ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
140 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อดูดปั้มน้ำล้างทรายกรองระบบประปา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
141 จ้างบุคคลภายนอกจัดซุ้ม กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
142 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
143 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
144 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
146 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
147 จ้างซ่อมแซมแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ (กองการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
151 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
152 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
153 ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
156 ซื้อมิเตอร์มาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (2 ชั้น) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
157 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
158 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
161 ซื้อสารส้มขุ่นผง (กองการประปา) จำนวน 150 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
162 จ้างโครงการกั้นห้องประธานสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
164 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
167 ซื้อของเล่นชนิดแผง คละแบบ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
168 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
169 เช่าเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
170 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
171 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
174 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
177 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
182 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
183 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
184 ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
185 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
186 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
187 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
188 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
189 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
190 ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้มอบให้สถานที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
191 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง จำนวน 44 ที่นั่ง เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
193 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
194 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๗๐ แกรม เพื่อใช้ในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2565
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
197 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
198 จ้างตามโครงการตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสาย ๔๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
199 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
200 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
201 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
202 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
203 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
204 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
205 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
206 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
207 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
208 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
209 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
210 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
211 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
212 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
213 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
215 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมซัมเมอร์ส (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
216 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
217 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
219 จ้างเหมาจัดทำป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
220 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
223 วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๒๔ รายการ  12 กันยายน 2565
224 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหนูน้อยใสใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
229 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
233 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
237 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
238 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๑ และ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
239 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
240 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
241 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
242 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
244 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
245 จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
246 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
247 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
248 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
249 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและพิมพ์รายงานตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
252 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
253 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
254 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และป้ายสถิตินักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
255 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
256 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
257 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
258 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
259 เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
260 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
261 จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
262 ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
263 จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
264 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
265 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
266 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
267 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
270 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
272 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
273 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเสงี่ยม แยก 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
274 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
275 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
276 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
277 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
279 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
280 จ้างเหมาเสียง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงประบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
281 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
282 จ้างเหมาแต่งซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ (รวมวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
283 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
284 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
285 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
286 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 14,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
287 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
288 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
289 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
290 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
291 จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
292 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
293 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
294 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
295 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
296 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
297 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
298 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
299 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
300 จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
301 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
302 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
303 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
304 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
305 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
309 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
312 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
315 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
317 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
318 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
319 จ้างจัดทำบอร์ดแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ คำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
321 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
323 จ้างทำสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
324 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
325 จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
326 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต 127 สฏ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
328 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
333 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
336 ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
337 ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
339 ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
340 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
341 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
342 จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
343 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
344 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
345 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
351 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
352 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
354 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนไว้าเก็บในโรงเก็บฟืน จำนวน 27,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
355 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ไวนิล และป้ายชื่อห้องสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
356 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
357 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
358 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
359 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมปั้มน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
360 ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  6 สิงหาคม 2564
361 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
363 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
364 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
365 จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
366 จ้างปรับปรุงป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
367 จ้างซ่อมแซมระบบหัวดูดหัวดูดน้ำฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
368 จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
369 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกด้วยอวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ กิจกรรมประกวดห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
371 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
372 ซื้อจัดซื้อ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
373 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
374 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
375 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรีตำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-60-1255 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
376 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
377 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
380 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
381 ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
383 ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
384 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
385 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
386 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
389 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
390 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
392 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
393 เช่าอุปกรณ์และจัดสถานที่ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
394 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
395 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
396 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
397 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
399 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
400 ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด กิจกรรมงานวันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
401 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง (ป้องกัน) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
402 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
403 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
404 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
405 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
406 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
407 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
409 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
413 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
414 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
415 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
416 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
417 จ้างทำฝาบ่อพัก จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
418 เช่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
419 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
420 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
421 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
423 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
424 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
427 จ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุคพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในการแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
428 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
430 จ้างเหมาแสง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงและบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
431 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
432 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
433 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (จำนวน ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
434 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
435 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
436 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
437 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
438 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
439 จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
440 ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
442 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
443 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
445 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
446 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
448 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้องกัน) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
449 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
450 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
451 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
453 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
454 ซื้อแก๊สหุงต้มและน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
455 ซื้อถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
456 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
457 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
458 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
460 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
461 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
462 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
463 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
464 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
465 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๑๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
467 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
468 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
469 ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
470 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
471 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
472 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
474 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
475 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
476 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
477 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
479 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
481 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
482 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
485 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
486 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
487 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
489 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
490 ซื้อคลอรีน จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
491 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
492 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
493 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
494 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
496 ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
497 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
498 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
500 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
501 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
502 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
503 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
504 จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
505 จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
506 ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
507 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
508 ??????????????????????? (???????????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
509 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
510 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
512 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
514 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2565
516 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ  4 สิงหาคม 2565
517 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
518 เช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
519 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
521 จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา  24 มีนาคม 2565
522 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011  23 มีนาคม 2565
523 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
524 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
525 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
526 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
527 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
528 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
530 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
531 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
532 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
533 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
534 จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
535 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยเจียรพันธ์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
536 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
537 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
538 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
539 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
540 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
541 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
542 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
543 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
544 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
545 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
546 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.