Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
www.bannacity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านนา
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
2 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
3 จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนาพร้อมตัดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
6 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
7 จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่และดอกไม้สดประดับขั้นน้ำพิธีสรงน้ำพระ รถน้ำผู้สูงอายุ พร้อมน้ำอบไทย (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
8 เช่าเครื่องเสียงครบชุด (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โครงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครลงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
12 จ้างจ้างซ่อมแผงควบคุมซัมเมิร์สพร้อมอุปกรณ์ (กองการประปา) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
13 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลองลำพูนบริเวณหน้าฝายกั้นน้ำ (กองการประปา) จำนวน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
14 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
15 เช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
16 จ้างโครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
17 ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
21 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
24 ซื้อจัดซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง หีบบัตรและคูหา และชุด Covid ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
25 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกแบบแขวน/คัทเฮาท์ ป้ายบอร์ดปิดประกาศ และตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
26 จ้างจ้างทำไวนิลพร้อมพับขอบเจาะตาไก่ (กองการประปา) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
27 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
28 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองการประปา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเมินพัฒนากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและประเมินด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
30 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
33 ซื้อหินใหญ่พร้อมใช้แบ็คโฮขนย้าน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
34 เช่าเต็นท์โค้ง เต็นท์โดม โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเสียงและเวที (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
35 จ้างต่อสัญญาบริการดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
36 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
37 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
38 ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (กองการประปา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
39 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย ๔๑๗๘ ฝั่งขวาทาง (บริเวณสามแยกไฟแดง รพ.บ้านนาเดิม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
41 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สฎ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
43 จ้างซ่อมมอเตอร์ พร้อมพื้นรองฐานมิเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
44 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
45 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
46 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
47 ซื้อทรายถม (กองการประปา) จำนวน ๖ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
48 ซื้อกระสอบทรายและเชือกฟาง (กองการประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
49 ซื้อกระสอบทรายและเชือกฟาง (กองการประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2567
51 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
52 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
53 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
54 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เตียงเหล็ก (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
55 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กค ๖๔๐๙ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
59 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (กองการประปา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
62 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
64 ซื้อของขวัญของรางวัล (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
66 เช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ โต๊ะ เต็นท์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
68 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
69 ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
71 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
73 จ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมขนไปทิ้ง (กองช่าง) จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
74 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๔๐๙ สฎ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
75 จ้างทำเอกสารแผ่นพับและจัดทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
76 ซื้อแบตเตอรี่เปียก ขนาด ๑๐๐ แอมป์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2567
78 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2567
79 จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
80 จ้างซ่อมเครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
85 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
86 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
87 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๑๐๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
88 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
89 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
90 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
91 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
92 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
93 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.