Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
www.bannacity.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านนา
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๒ ตัว (พร้อมติดตั้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาการ (ภายใน) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
4 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๖๗๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
5 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
6 ซื้อวัสดุหินคลุก พร้อมเกลี่ย (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
8 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
9 จ้างรำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
10 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2566
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2566
14 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
15 ซื้อเครื่องสูบน้ำไดร์โว่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
18 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
19 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฎ จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
21 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
23 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
24 ซื้อรถเข็นพร้อมตะกร้าเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
25 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
27 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
28 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
29 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
32 จ้างทำชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก+พร้อมสกรีน จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
33 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
34 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
37 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านหน้าต่างพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
38 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
40 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
42 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
44 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
45 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
46 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
47 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
48 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (ระบบมือดึง)อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
49 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
51 ซื้อเสื้อนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
52 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
53 ซื้อของรางวัล (ผู้ชนะแต่ละประเภทกีฬาลำดับที่ ๑,๒ และ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
54 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
55 จ้างเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
60 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
61 จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
62 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
64 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2566
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2566
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
68 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนัง จำนวน ๑๒ ตัว และกวาดหยากไย่ภายในอาคารและเพดานในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
70 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
71 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ห้องกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
74 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
76 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
77 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บ.4718 สุราษฏร์ธานี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
78 ซื้อยากำจัดมดแมลง จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
79 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ห้องกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
80 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๑๑๐ คน (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
81 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
83 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ห้องกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
84 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
85 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
86 จ้างซ่อมเครื่องสกัดคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
87 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2566
89 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
90 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี  19 เมษายน 2566
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
92 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปั๊มน้ำขึ้นหอชั้นสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
93 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
94 เช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ , ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสายรัด , โต๊ะสำหรับตักบาตร , เก้าอี้ , เครื่องเสียงครบชุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
95 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
96 จ้างทำป้ายคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
97 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมอุปกรณ์ในการนดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
100 ซื้อคลอรีน จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
101 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
102 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สุราษฏร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
103 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3x1.2 เมตร) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
104 เช่าโต๊ะและเต้นท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
105 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
106 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
109 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
110 จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
111 จ้างรถไถปรับเกลี่ยถนนสายเลียบคลองลำพูน จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
112 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
113 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2566
115 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
116 จ้างเย็บผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประธานสภา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
117 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
118 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
119 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อดูดปั้มน้ำล้างทรายกรองระบบประปา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
120 จ้างต่อสัญญาการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
121 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป-9828 สฎ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
122 จ้างบุคคลภายนอกจัดซุ้ม กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
123 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
124 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5  21 กุมภาพันธ์ 2566
126 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
127 ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
129 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
130 จ้างซ่อมแซมแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ (กองการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
134 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
135 ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
136 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
138 ซื้อมิเตอร์มาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (2 ชั้น) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
140 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
142 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
144 ซื้อสารส้มขุ่นผง (กองการประปา) จำนวน 150 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
145 จ้างโครงการกั้นห้องประธานสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
152 ซื้อของเล่นชนิดแผง คละแบบ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
153 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
154 เช่าเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
155 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
156 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)  9 มกราคม 2566
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
158 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
160 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
162 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
169 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
170 เช่าอุปกรณ์และจัดสถานที่ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
173 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
174 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
175 ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
176 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
177 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
178 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
179 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
180 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
181 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
182 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง จำนวน 44 ที่นั่ง เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
183 ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้มอบให้สถานที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
185 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
186 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๗๐ แกรม เพื่อใช้ในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2565
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
189 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
190 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
191 ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด กิจกรรมงานวันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
192 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
193 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
194 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง (ป้องกัน) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
197 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
198 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
199 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
207 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
208 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
209 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
210 จ้างทำฝาบ่อพัก จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
211 เช่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
212 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
214 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
215 จ้างเหมาแสง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงและบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
216 จ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุคพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในการแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
219 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
220 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (จำนวน ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
221 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
222 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
223 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
224 จ้างตามโครงการตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสาย ๔๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
225 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
226 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
227 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
228 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
229 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
230 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
231 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
232 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
233 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
234 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
235 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  23 กันยายน 2565
236 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
237 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
238 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
239 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
240 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
241 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
242 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
244 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
245 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมซัมเมอร์ส (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
246 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
247 จ้างเหมาจัดทำป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
249 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
252 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
253 วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๒๔ รายการ  12 กันยายน 2565
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหนูน้อยใสใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
255 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
256 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
257 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
258 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
259 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและพิมพ์รายงานตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
262 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
264 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
266 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
267 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
268 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
269 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
270 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
271 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
272 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และป้ายสถิตินักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
273 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๑ และ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
274 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
276 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
277 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
281 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
282 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
283 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
284 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
285 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
286 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
287 จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
289 ซื้อแก๊สหุงต้มและน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
290 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
292 ซื้อถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
293 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
294 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
295 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
297 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
298 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
299 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
300 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
301 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
302 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
303 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
304 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
305 จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
306 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
307 ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
309 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ  4 สิงหาคม 2565
310 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
311 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๑๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
313 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
314 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
315 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
316 ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
317 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
318 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
320 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2565
322 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2565
325 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
329 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
330 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
333 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
334 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2565
337 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
338 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
341 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
342 ซื้อคลอรีน จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
343 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
346 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
347 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
348 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
349 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
351 ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
354 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
356 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
357 จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
358 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
359 จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
360 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
361 ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
362 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
363 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
364 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
365 ??????????????????????? (???????????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
366 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
367 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
369 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
370 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
371 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
374 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
376 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
378 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้องกัน) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
380 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
381 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
382 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
386 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2565
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
390 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
391 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
392 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
393 เช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
395 จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา  24 มีนาคม 2565
396 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011  23 มีนาคม 2565
397 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
398 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
399 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
400 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
401 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
402 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
403 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
404 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
405 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
406 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
407 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
408 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
409 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
410 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
411 จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
412 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
413 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยเจียรพันธ์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
414 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
415 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
416 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
417 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
418 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
419 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
420 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
421 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
422 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
424 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
425 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
426 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
427 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
428 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
429 จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
430 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
431 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
432 เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
433 ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
434 จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
436 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง  16 ธันวาคม 2564
437 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
438 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
439 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
440 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
441 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
443 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
444 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
445 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเสงี่ยม แยก 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
446 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
447 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
448 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
449 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
450 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
451 จ้างเหมาเสียง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงประบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
452 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
453 จ้างเหมาแต่งซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ (รวมวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
454 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
456 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
457 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมปั้มน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
458 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
459 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 14,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
460 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ AV ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  27 ตุลาคม 2564
461 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
462 โครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า  27 ตุลาคม 2564
463 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง  27 ตุลาคม 2564
464 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  27 ตุลาคม 2564
465 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
466 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
467 จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
468 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
469 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
470 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
471 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
472 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
473 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
474 จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
475 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
476 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
477 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
478 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
479 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
485 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
487 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
489 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
491 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
492 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
493 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
494 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
495 จ้างจัดทำบอร์ดแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ คำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
496 จ้างทำสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
497 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
498 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
499 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
500 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต 127 สฏ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
501 จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
504 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
506 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
507 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
509 ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
510 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
511 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
512 ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
513 ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
515 จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
516 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
517 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
518 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
519 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
521 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
522 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
524 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
525 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
526 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
527 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
528 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ไวนิล และป้ายชื่อห้องสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
529 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
530 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนไว้าเก็บในโรงเก็บฟืน จำนวน 27,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
531 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
532 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
533 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
534 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
535 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
536 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
537 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
538 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
539 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
540 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
541 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
542 ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  6 สิงหาคม 2564
543 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
544 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
545 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย)  4 สิงหาคม 2564
546 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
547 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
548 จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
549 จ้างปรับปรุงป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
550 จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
551 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกด้วยอวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
552 จ้างซ่อมแซมระบบหัวดูดหัวดูดน้ำฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
553 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
554 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
555 ซื้อจัดซื้อ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
556 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
557 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ กิจกรรมประกวดห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
558 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรีตำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-60-1255 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
559 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
560 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
561 ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
562 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
563 ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
568 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
569 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
570 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
571 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
572 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
573 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
574 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
576 จ้างจ้างเหมาบุคคลภานนอกประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน เป็นเวลา 93 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
577 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
578 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
579 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
580 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
581 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
582 ซื้อแบตเตอรี่ FB F-135 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
583 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
584 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 4,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
585 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
586 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
588 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  2  มิถุนายน  2564
589 จ้างซ่อมแซมรุบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
590 ซื้อจัดซื้อไม้ยางกลมยางพารา พร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 28,880 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
591 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
592 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
593 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
594 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
595 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
596 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โต๊ส ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
598 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
599 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
601 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
603 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเช่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
604 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
605 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 25,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
606 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
607 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
608 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
609 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
610 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 มีนาคม 2564
611 ซื้อจัดซื้อไม้ 11/2x3x3.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
612 จ้างต่อสัญญาเว็บไซด์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
613 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
614 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ และกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
615 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 กุมภาพันธ์ 2564
616 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
617 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
618 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
619 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
620 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
621 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
622 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
623 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
624 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชุกสำาเทศบาลตำบลบ้านนาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
626 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
627 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
628 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
629 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
630 จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
633 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
634 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
635 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
636 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
637 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกบ่อบำบัดกำจัดวัชพื้ช จำนวน 13.5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
638 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
639 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 30,125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
640 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
641 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
642 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
643 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาซอยไชยยศ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
644 จ้างตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์และช่องแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
645 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
646 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
647 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
648 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
650 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
651 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
653 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
654 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
655 ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
656 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
659 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
660 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
661 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
662 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
663 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
664 ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
665 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
666 ซื้อยางมะตอย จำนวน 35 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
667 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
668 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
669 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
670 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
671 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
672 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
673 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
675 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
676 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
677 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
678 โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร  11 พฤศจิกายน 2563
679 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
680 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 27,170 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
681 ซื้อกระดาษ A4 70g จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
682 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
684 เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
685 จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
686 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
687 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
688 เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
689 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
690 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
691 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
692 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
693 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
694 ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ  15 ตุลาคม 2563
695 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
696 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
697 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
698 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
699 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
700 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
701 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
702 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
703 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 กันยายน 2563
704 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีน จำนวน 58 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
705 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
706 จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
707 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
708 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
709 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
710 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
712 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
713 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
714 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
715 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
716 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
717 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
718 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
719 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
720 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
721 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
722 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
723 ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
724 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
725 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
726 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
727 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
728 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
729 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
730 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
731 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
732 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือเด็ก และก่อบันไดทางเข้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
733 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2X2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
734 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
735 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
737 ซื้อสื่อการเรียนการวัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
738 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
739 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
740 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
741 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
742 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
743 ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
744 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
745 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ โครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
746 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
747 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
748 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
749 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
750 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
751 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
752 จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
753 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
754 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
755 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
756 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
757 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
758 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
759 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
760 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
761 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
762 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
763 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
764 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
765 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
766 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
767 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  1 พฤษภาคม 2563
768 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
769 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
770 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
771 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
772 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
773 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
774 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
775 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
776 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
777 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
778 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
779 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
780 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
781 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
782 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
783 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
784 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
785 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
786 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
787 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
788 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
789 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
790 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
791 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
792 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  20 มีนาคม 2563
793 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
794 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
795 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
796 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
797 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
798 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
799 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
800 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
801 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
802 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
803 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
804 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
805 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
806 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
807 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
808 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
809 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
810 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
811 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
812 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
813 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
814 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
815 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
816 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
817 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
818 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
819 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
820 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
821 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
822 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
823 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
824 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
825 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
826 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
827 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
828 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
829 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
830 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
831 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
832 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
833 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
834 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
835 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
836 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
837 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
838 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
840 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
841 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
842 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
843 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
844 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
845 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
846 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
847 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
848 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
849 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
850 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.