Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑
โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
www.nongsamet.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
2 จ้างจ้างเหมาการแสดงวงดนตรี โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
3 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
4 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
7 จ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
8 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
9 จ้างจ้างเหมาประดับไฟภายในบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
10 จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
11 จ้างป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
12 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2567
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2567
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
16 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
17 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
18 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
20 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
22 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
23 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านครูเผือก - แยกสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
24 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวรรค์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
25 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณทางเชื่อมซอยตรอกตลาดกับถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
26 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2567
27 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววีซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 (ต่อจากรางยูเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
28 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยออมสอน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
30 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 (ตรอกตลาด - ปานศรีรีสอร์ท) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
35 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีถนนสายวัดลำดวน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
36 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
37 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
38 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววีซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
39 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
41 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2567
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนและระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2567
43 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กง ๖๖๕๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
44 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารโรงจอดรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
45 ซื้อโครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กง 8886 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
47 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบางพระ - ธนาเจริญเพลส หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
48 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี - เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัลลังก์อุทิศ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
52 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลอยประกาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแนวพนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
55 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจเที่ยง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 3 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 วังกระแจะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
61 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
62 จ้างจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยหนองรี - เกาะนอก(บริเวณทางเข้าซอยเพิ่มญาติ) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
63 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
64 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอิ้น หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
65 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายปิ่น หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
66 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2567
68 ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
69 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
70 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
71 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
72 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
73 จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
74 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแมะแก่ (ต่อจากเดิม) หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
75 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฐานะดี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
76 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วง 3 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
77 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดโคก-ตรอกตลาด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
78 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
79 จ้างจ้างเหมาทำตรายางสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
81 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
82 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
84 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองเสม็ดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
85 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
87 ซื้อผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
88 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
89 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
90 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
92 จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย๋็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
93 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูหลังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
95 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
98 จ้างจ้างเหมาบริการติดวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง ห้องกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
99 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
100 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
101 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
102 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
103 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถุงเงิน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าวหลาม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประเสริฐอุทิศ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
106 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
107 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
108 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
109 จ้างจ้างเหมาชุดพัฒนาการส่งเสริมด้านร่างกายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
110 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างอู่วิษณุ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
111 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าเตรียม - ลุงช่วย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
115 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2567
116 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
117 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
118 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนสายตราด-แหลมงอบ(2ข้างทาง)ตั้งแต่แยกร้านค้า-สะพานหนองเสม็ด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
120 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านความสะอาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
121 จ้างทำวารสารตามโครงการจัดทำวารสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนิน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2567
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2567
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
126 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช8252 ตราด และหมายเลขทะเบียน 1กช8253 ตราด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
128 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
129 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทล 154 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
130 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
132 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
134 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -1939 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
135 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
136 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
137 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
138 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
139 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยร่วมใจ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
140 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
141 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
142 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
143 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2567
144 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
145 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยชพานนท์ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.