Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑
โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
www.nongsamet.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
2 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
3 จ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
4 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 7950 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
5 ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
10 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
11 จ้างจ้างเหมาบุคคลสำหรับซ่อมแซม /ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวศิรินนา ประสงค์นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
12 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
13 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
14 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
15 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
16 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
17 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
18 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
19 ซื้อโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
20 ซื้อโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
22 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
23 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
24 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
25 จ้างจ้างเหมาเดินสายไฟเข้าอาคารพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
28 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
29 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
30 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
31 จ้างจ้างทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
32 จ้างจ้างทำเคาน์เตอร์สำนักงาน 2 เคาน์เตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
33 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน(ท่าขนาน) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนายจรูญ ฐานะ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการรายนางสาวศิรินนา ประสงค์นาค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
39 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
40 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กง - 6656 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
41 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
43 จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
44 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
45 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 -4574 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
46 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
47 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
48 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยเเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
49 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
50 จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กงษ 975 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
53 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
54 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงานชั้นบน ห้องสุขาชาย - หญิง และคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
55 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2565
56 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
57 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
60 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
66 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7783ตราดจำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
68 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
73 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข บฉ 749 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
74 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
75 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13008 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
79 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
80 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
82 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
83 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
84 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
85 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
86 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
89 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
91 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
92 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
93 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
94 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
96 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
98 ซื้อถุงยังชีพสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
99 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
101 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
102 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
103 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
105 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
106 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓ - ๖๐ -๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
110 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
111 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
114 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
115 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 ? 4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
120 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005 - 50 - 0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
123 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
124 จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
126 จ้างเหมาทำตรายาง 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
127 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 1 และ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
128 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 5 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
130 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
133 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 7783 ตราด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
134 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
135 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
136 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2566
138 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
139 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 5 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
140 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนกกระทา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยวัดโคก หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2566
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
143 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 4 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
145 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 2 (ดอนจวน) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
150 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
151 จ้างจ้างเหมาทาสีห้องครัว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
154 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
158 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
161 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี - เกาะนอก (ช่วงที่ 1) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
162 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างอนามัยหลังเก่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
163 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดลำดวน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
164 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
165 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนมะนาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
166 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
167 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
168 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
169 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ 2 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
170 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
173 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติกะโร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
174 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคยพัฒนา 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
175 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านดวงรัตน์ หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
176 จ้างจ้างเหมาบริการขุดรางระบายน้ำบริเวณซอยทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
177 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
179 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
180 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
181 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
183 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
184 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
187 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
188 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
189 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
190 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
191 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองเสม็ดเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
192 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
193 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
196 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
198 จ้างจ้างเหมาจัดทำเต็นท์ผ้าใบ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
199 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
200 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 ? 6111 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
201 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
203 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
206 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
207 วัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 4 รายการ  28 มีนาคม 2566
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
209 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
210 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
211 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2566
213 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
214 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
215 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
216 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแจ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
218 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
219 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
225 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7950 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
226 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
227 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
228 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยี่ส่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
229 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
230 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
232 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
234 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
236 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV ) จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
237 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา)  15 กุมภาพันธ์ 2566
238 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
240 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
241 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
243 วัสดุโครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ  13 กุมภาพันธ์ 2566
244 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
245 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
247 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
249 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1, บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง หมู่ 3 และบริเวณทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
250 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดลำดวน หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
251 จ้างเหมาเคลียร์พื้นที่ตีป่าและล้มต้นไม้บริเวณข้างอู่วิษณุเซอร์วิส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
252 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ซ้าย หมู่ 2 บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง-ซอยรื่นรมย์ และบริเวณคลองขอ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
256 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
257 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
260 จ้างเหมาชุดพัฒนาเสริมสร้างด้านร่างกายโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
261 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
264 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 ? 5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
269 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
270 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
271 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
272 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข-5038 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
273 จ้างเหมาทาสีห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
274 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
275 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
277 ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
278 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
279 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 แยก 5 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
280 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
281 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
282 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
284 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
285 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
286 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
287 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7783 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
288 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
289 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
290 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์ 2 พร้อมปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ หมู่ 2,3,4,5 และ หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
292 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมซอยหนองรี - เกาะนอก กับถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 2 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
293 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
294 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
295 จ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรซอยหนองเสม็ดพัฒนา (เทศบาล 14) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
296 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
297 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
298 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
299 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
300 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
301 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
302 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
303 จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
304 จ้างเหมาทำชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
306 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 5450 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
307 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
308 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
309 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
310 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจุดรองรับขยะมูลฝอยบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล ๑ ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
311 จ้างจ้างเหมาบริการเต๊นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๔x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
312 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
313 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
314 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
315 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข กทล 154 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
316 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณบุตร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
318 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
320 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
321 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1-7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
322 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
323 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณซอยหนองเสม็ด 3 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
325 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักริมถนนซอยร่วมมิตร หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
326 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ ๔ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
327 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
328 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
329 ซื้อโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2565
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
335 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
336 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ(เขตตำบลหนองเสม็ด)ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (นำ้ดื่ม)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
337 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราบเสถียร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
338 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๓๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
343 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
344 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
345 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
346 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
349 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
351 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
352 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
354 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
357 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
359 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
362 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
363 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
364 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กงษ ๙๗๕ ตราด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
365 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
366 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
367 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  26 พฤษภาคม 2565
368 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
369 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
370 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
372 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
373 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
374 จ้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
375 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ แยก 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
376 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
377 ?????????????????????????????????????????? ???? 3 ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
378 ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
379 ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
380 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
381 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
382 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
383 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
384 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
385 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๔๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
386 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน ๑๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
387 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
388 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
389 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
390 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
391 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายเทศบาล 18 (ทางเข้าวัดโคก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
392 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
393 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
398 วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ  18 มีนาคม 2565
399 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
400 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายเทศบาล 5 (ทางเข้าวัดลำดวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
401 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
402 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
403 ซื้อเครืื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
406 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
407 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
408 จ้างจ้างเหมาบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
410 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
412 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.