Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑
โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
www.nongsamet.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
6 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5  18 พฤษภาคม 2566
8 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
9 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
10 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
11 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองเสม็ดเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
16 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 ? 6111 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
17 จ้างจ้างเหมาจัดทำเต็นท์ผ้าใบ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
18 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
21 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
22 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
25 วัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 4 รายการ  28 มีนาคม 2566
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
27 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2566
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
31 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแจ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
35 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
40 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
43 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7950 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
44 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
45 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยี่ส่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
48 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
49 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2566
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
56 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
57 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
58 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV ) จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
60 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา)  15 กุมภาพันธ์ 2566
61 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
62 วัสดุโครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ  13 กุมภาพันธ์ 2566
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
64 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
65 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
67 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
70 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
71 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
72 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1, บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง หมู่ 3 และบริเวณทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
73 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดลำดวน หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
74 จ้างเหมาเคลียร์พื้นที่ตีป่าและล้มต้นไม้บริเวณข้างอู่วิษณุเซอร์วิส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
75 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ซ้าย หมู่ 2 บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง-ซอยรื่นรมย์ และบริเวณคลองขอ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
79 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
80 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
83 จ้างเหมาชุดพัฒนาเสริมสร้างด้านร่างกายโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
86 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
87 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มกราคม 2566
88 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มกราคม 2566
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
90 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2565
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
93 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
94 จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
95 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
96 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  9 ธันวาคม 2565
97 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5  9 ธันวาคม 2565
99 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 -4574 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
100 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
101 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
102 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2565
103 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2565
104 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 ? 5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
107 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  22 พฤศจิกายน 2565
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
110 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
112 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
114 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6  11 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข-5038 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
116 จ้างเหมาทาสีห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
117 ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
118 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
119 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
120 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
121 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
122 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 แยก 5 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
123 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2565
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2565
130 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
131 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
133 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
134 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7783 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
136 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6  17 ตุลาคม 2565
137 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
138 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์ 2 พร้อมปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ หมู่ 2,3,4,5 และ หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
139 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
140 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
141 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
142 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยเเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
143 จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กงษ 975 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
144 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
146 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงานชั้นบน ห้องสุขาชาย - หญิง และคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
147 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
149 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  19 กันยายน 2565
150 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2565
151 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  13 กันยายน 2565
152 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
153 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
156 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
159 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
160 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7783ตราดจำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
164 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
165 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
167 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
171 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข บฉ 749 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
172 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  17 สิงหาคม 2565
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
174 จ้างเหมาทำชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
175 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
176 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 5450 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2565
180 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
182 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
183 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
184 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
185 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
186 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
187 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2  4 สิงหาคม 2565
188 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายเทศบาล 18 (ทางเข้าวัดโคก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
190 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1  4 สิงหาคม 2565
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
192 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายเทศบาล 5 (ทางเข้าวัดลำดวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3  3 สิงหาคม 2565
194 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
195 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
196 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
197 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
198 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
199 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณบุตร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
200 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
201 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
202 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข กทล 154 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
204 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
205 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1-7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
207 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
208 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจุดรองรับขยะมูลฝอยบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล ๑ ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
210 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณซอยหนองเสม็ด 3 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
211 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
212 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักริมถนนซอยร่วมมิตร หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
213 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ ๔ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2565
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
216 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
217 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ(เขตตำบลหนองเสม็ด)ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (นำ้ดื่ม)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
218 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราบเสถียร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
220 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๓๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
224 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
225 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
228 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
229 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
231 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
234 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
237 ซื้อโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
241 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
243 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
246 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
247 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
250 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
251 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
252 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กงษ ๙๗๕ ตราด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
253 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  26 พฤษภาคม 2565
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
255 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
256 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2  25 พฤษภาคม 2565
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
258 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
259 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
260 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
261 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
262 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
263 จ้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
264 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ แยก 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
265 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
266 ?????????????????????????????????????????? ???? 3 ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
267 ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
268 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมซอยหนองรี - เกาะนอก กับถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 2 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
269 ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
270 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
271 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
272 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
273 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
274 จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
275 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
276 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
277 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
278 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๔๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
279 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
280 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
281 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน ๑๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
282 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
283 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
284 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
285 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
286 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
287 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
288 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
289 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
290 จ้างจ้างเหมาบริการเต๊นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๔x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
291 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
292 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
294 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
298 วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ  18 มีนาคม 2565
299 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
300 ซื้อเครืื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
301 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
304 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
305 จ้างจ้างเหมาบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
306 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
307 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2565
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
309 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
310 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
311 จ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรซอยหนองเสม็ดพัฒนา (เทศบาล 14) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
312 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
315 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2564
316 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2564
317 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
318 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13008 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
319 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
320 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด  15 พฤศจิกายน 2564
321 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด  8 พฤศจิกายน 2564
322 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
323 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
324 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
325 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
326 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
327 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
328 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
329 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
330 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
331 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
332 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
333 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
334 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
336 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
338 ซื้อถุงยังชีพสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
339 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5  13 กันยายน 2564
340 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1  13 กันยายน 2564
341 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2  13 กันยายน 2564
342 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
343 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
344 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
345 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
347 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
348 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
349 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓ - ๖๐ -๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
351 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2564
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
354 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 ? 4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
355 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
356 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
357 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
359 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
360 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2564
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2564
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
365 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
366 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2564
367 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2564
368 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 1 และ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
370 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 5 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
371 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005 - 50 - 0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
372 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
373 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
374 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2564
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2564
379 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
380 จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
382 จ้างเหมาทำตรายาง 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
385 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด หมู่ 5,หมู่ 6 เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
386 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอย 4-5 หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกราและขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยตีนเนิน 1 หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2564
387 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
388 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
389 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
390 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
391 จ้างจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 43 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
394 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2564
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
398 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด ช่วง 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง2 กว้าง 6 เมตร ยาว 562 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ร  1 เมษายน 2564
399 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  1 เมษายน 2564
400 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2564
401 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2564
402 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
403 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
404 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
405 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
406 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
407 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง ณ เขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณลานหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
408 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
411 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเชิงชาย ทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและทาสีภายในห้องปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
412 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
413 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ ๔ และ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
414 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศผลเลือกตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
416 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
417 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2564
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
419 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
420 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
421 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
425 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2564
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
432 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
433 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2563
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
435 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
436 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
437 จ้างเหมาพาหนะรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
438 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
439 จ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
440 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาตามโครงการต่างๆ จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
441 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
442 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
443 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
444 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๖๑๑๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
445 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
446 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
447 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
449 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และดูแลระบบ Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
450 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6  27 ตุลาคม 2563
451 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
452 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู  27 ตุลาคม 2563
453 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน  27 ตุลาคม 2563
454 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
455 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
456 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
457 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2563
458 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
459 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
460 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
461 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
462 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2563
463 จ้างเหมาตีป่าที่สาธารณประโยชน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตราด หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
464 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
465 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
466 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
467 ซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต  21 กันยายน 2563
468 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
469 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง)  16 กันยายน 2563
470 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4536 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
471 ซื้อถังรอบรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
472 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
473 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ  15 กันยายน 2563
474 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
475 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
476 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
477 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
479 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
480 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
481 เหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด  15 กันยายน 2563
482 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
483 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
484 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
486 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
487 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
489 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
490 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
491 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
492 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
493 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
494 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
495 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
496 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
497 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
498 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
499 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
500 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
501 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
502 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
503 จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
505 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2563
506 จ้างเหมาปรับเกลี่ยเศษขยะบริเวณโดยรอบถังรองรับขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
507 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
508 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศีกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
509 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
510 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
512 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
513 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
516 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
517 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
518 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
519 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
520 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
521 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
522 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
523 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
524 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
530 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
531 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
535 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็มคลองเสียส่วยซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
545 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
546 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
548 จ้างเหมาลงหินคลุกและหินย่อยเบอร์ ๒ พร้อมเกลี่ย หมู่ ๑ - หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
552 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7  16  มิถุนายน  2563
553 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
554 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5  16  มิถุนายน  2563
555 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2  16  มิถุนายน  2563
556 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5  16  มิถุนายน  2563
557 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3  16  มิถุนายน  2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
562 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยมะม่วงเอน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
564 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1  11  มิถุนายน  2563
565 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1  11  มิถุนายน  2563
566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
568 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
572 จ้างเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
573 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
582 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7  21 พฤษภาคม 2563
583 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีป  14 พฤษภาคม 2563
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  14 พฤษภาคม 2563
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  30 เมษายน 2563
589 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  30 เมษายน 2563
590 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  20 เมษายน 2563
592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  20 เมษายน 2563
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  17 เมษายน 2563
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  17 เมษายน 2563
595 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
596 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
598 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
599 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
600 ซื้อเครื่ิองทำน้ำเย็นคู่ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
602 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
603 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยสวนมะนาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
604 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
605 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
606 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ปิด-เปิด 2 บานพับ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างลึกสูง) 9144571,830 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
607 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
608 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
609 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
610 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
611 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
613 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
614 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
615 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  10 มีนาคม 2563
616 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  9 มีนาคม 2563
617 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
618 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
619 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
620 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
621 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
622 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
623 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยแมะแก่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
624 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
625 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
626 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
627 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
629 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
630 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 -4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
631 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
632 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
633 จ้างจ้างเหมาสำรวจโรงเรืือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
634 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
635 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
637 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
638 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทองหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
639 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดประเสริฐ (ต่อจากเดิม) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
640 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก(แยกไปวารีแลนด์) หมู่6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
641 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
642 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยแมะแก่ - กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563
643 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.