Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑
โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
www.nongsamet.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ซ้ายเชื่อมกับซอยแหลมม่วง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
2 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอยเนินสมบูรณ์เชื่อมกับซอยไร่หมอเสี่ยน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
4 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
9 ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
10 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
11 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
12 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
13 จ้างจ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
16 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงแพพร้อมเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนประเภทยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
18 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
19 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข - 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
20 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
21 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเตียงพยาบาลประจำรถพยาบาล ทะเบียน กค 3598 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
24 ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลางทะเบียน กข-5038 ตราด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
27 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
29 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
30 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กทล 154 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
31 จ้างจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณทางลงวัดลำดวน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
32 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
33 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
34 จ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
36 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
37 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 7950 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
38 ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
40 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
43 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
44 ซื้อโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
45 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
46 จ้างจ้างเหมาบุคคลสำหรับซ่อมแซม /ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวศิรินนา ประสงค์นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
47 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
48 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
49 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
50 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
51 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
52 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
53 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
54 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
55 ซื้อโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
56 ซื้อโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
58 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
59 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
60 จ้างจ้างเหมาเดินสายไฟเข้าอาคารพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
61 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
62 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2566
63 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  4 สิงหาคม 2566
64 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2566
65 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2566
66 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
67 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
70 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
71 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
72 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
73 จ้างจ้างทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
74 จ้างจ้างทำเคาน์เตอร์สำนักงาน 2 เคาน์เตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
75 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน(ท่าขนาน) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการรายนางสาวศิรินนา ประสงค์นาค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนายจรูญ ฐานะ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
81 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กง - 6656 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
82 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
86 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
87 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2566
88 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 7783 ตราด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
89 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
90 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2566
92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
93 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 5 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
94 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
95 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 4 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนกกระทา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยวัดโคก หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2566
99 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 2 (ดอนจวน) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
104 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
106 จ้างจ้างเหมาทาสีห้องครัว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
108 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
113 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2566
114 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
117 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดลำดวน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างอนามัยหลังเก่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนมะนาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
120 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี - เกาะนอก (ช่วงที่ 1) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
121 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
122 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
123 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
124 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
125 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ 2 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
126 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
129 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านดวงรัตน์ หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
130 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติกะโร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
131 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคยพัฒนา 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
132 จ้างจ้างเหมาบริการขุดรางระบายน้ำบริเวณซอยทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก (ช่วงที่2) หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2566
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก (ช่วงที่2) หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2566
135 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยวัดโคก หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2566
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยวัดโคก หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2566
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2566
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
141 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2566
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 2 (ดอนจวน) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2566
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 2 (ดอนจวน) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2566
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
147 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
149 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5  18 พฤษภาคม 2566
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
151 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
152 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
153 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
154 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
155 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
156 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองเสม็ดเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
161 จ้างจ้างเหมาจัดทำเต็นท์ผ้าใบ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
162 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
163 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 ? 6111 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
164 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
165 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
166 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
168 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
171 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
172 วัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 4 รายการ  28 มีนาคม 2566
173 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2566
176 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
177 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
178 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแจ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
179 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
181 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
182 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
183 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
188 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7950 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
189 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
190 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
191 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
192 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยี่ส่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
193 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
194 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2566
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
201 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
202 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
204 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV ) จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
205 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา)  15 กุมภาพันธ์ 2566
206 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
207 วัสดุโครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ  13 กุมภาพันธ์ 2566
208 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
209 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
212 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
213 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
216 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
217 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1, บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง หมู่ 3 และบริเวณทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
218 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดลำดวน หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
219 จ้างเหมาเคลียร์พื้นที่ตีป่าและล้มต้นไม้บริเวณข้างอู่วิษณุเซอร์วิส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
220 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ซ้าย หมู่ 2 บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง-ซอยรื่นรมย์ และบริเวณคลองขอ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
223 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
225 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
228 จ้างเหมาชุดพัฒนาเสริมสร้างด้านร่างกายโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
229 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
231 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
232 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มกราคม 2566
233 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มกราคม 2566
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
235 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2565
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
238 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
239 จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
240 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
241 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
242 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  9 ธันวาคม 2565
243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5  9 ธันวาคม 2565
244 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 -4574 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
245 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
246 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
247 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2565
248 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2565
249 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 ? 5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
252 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  22 พฤศจิกายน 2565
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2565
255 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
256 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
257 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
258 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
259 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6  11 พฤศจิกายน 2565
260 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข-5038 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
261 จ้างเหมาทาสีห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
262 ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
263 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
264 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
265 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
266 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 แยก 5 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
267 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
268 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2565
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2565
275 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
277 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
278 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
279 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
280 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7783 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
281 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6  17 ตุลาคม 2565
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
283 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์ 2 พร้อมปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ หมู่ 2,3,4,5 และ หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
284 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
285 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
286 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยเเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
287 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
288 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
289 จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กงษ 975 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
290 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
291 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงานชั้นบน ห้องสุขาชาย - หญิง และคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
292 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
293 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
294 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  19 กันยายน 2565
295 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2565
296 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  13 กันยายน 2565
297 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
298 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  9 กันยายน 2565
299 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
300 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
301 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
304 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2565
307 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7783ตราดจำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
308 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
309 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
311 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
312 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
313 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข บฉ 749 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
314 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2565
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
317 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  17 สิงหาคม 2565
318 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
320 จ้างเหมาทำชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
321 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 5450 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
323 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
324 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
325 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
326 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
327 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2565
329 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
330 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
331 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
332 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2  4 สิงหาคม 2565
333 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายเทศบาล 18 (ทางเข้าวัดโคก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
335 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1  4 สิงหาคม 2565
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
337 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3  3 สิงหาคม 2565
338 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายเทศบาล 5 (ทางเข้าวัดลำดวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
339 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
340 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
341 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
342 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
343 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
344 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
345 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข กทล 154 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
346 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณบุตร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
347 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
349 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
350 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1-7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
352 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
353 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจุดรองรับขยะมูลฝอยบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล ๑ ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
354 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
356 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณซอยหนองเสม็ด 3 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
357 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักริมถนนซอยร่วมมิตร หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
358 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ ๔ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2565
361 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
362 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ(เขตตำบลหนองเสม็ด)ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (นำ้ดื่ม)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
363 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราบเสถียร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
364 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
365 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๓๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
367 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
368 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
369 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
370 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
373 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
374 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
377 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
378 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
379 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
380 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
382 ซื้อโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
384 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
385 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
386 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
387 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
389 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
391 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
395 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กงษ ๙๗๕ ตราด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
397 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
398 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  26 พฤษภาคม 2565
399 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
400 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
401 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2  25 พฤษภาคม 2565
402 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
403 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
404 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
405 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
407 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
408 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
409 จ้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
410 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ แยก 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
411 ?????????????????????????????????????????? ???? 3 ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
412 ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
413 ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
414 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
415 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
416 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมซอยหนองรี - เกาะนอก กับถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 2 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
417 จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
418 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
419 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
420 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
421 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
422 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
423 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
424 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
425 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๔๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
426 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน ๑๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
427 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
428 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
429 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
430 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
431 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
432 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
433 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
434 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  8 เมษายน 2565
435 จ้างจ้างเหมาบริการเต๊นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๔x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
436 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
437 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
438 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
439 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
440 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
442 วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ  18 มีนาคม 2565
443 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
444 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
445 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
446 ซื้อเครืื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
449 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
450 จ้างจ้างเหมาบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
451 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
452 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2565
453 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
454 จ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรซอยหนองเสม็ดพัฒนา (เทศบาล 14) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
455 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
456 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
457 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
460 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2564
461 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2564
462 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13008 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
463 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
464 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
465 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด  15 พฤศจิกายน 2564
466 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด  8 พฤศจิกายน 2564
467 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
468 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
469 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
470 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
471 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
472 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  18 ตุลาคม 2564
473 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
474 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
475 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
476 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
477 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
478 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
479 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
481 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
482 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
483 ซื้อถุงยังชีพสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
484 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5  13 กันยายน 2564
485 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1  13 กันยายน 2564
486 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2  13 กันยายน 2564
487 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
488 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
489 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
490 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
491 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
492 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
493 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
494 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓ - ๖๐ -๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
495 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
496 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2564
498 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
499 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
500 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
501 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
502 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
503 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
504 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 ? 4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
505 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2564
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2564
508 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2564
509 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2564
510 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
511 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
513 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 1 และ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
514 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 5 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
516 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005 - 50 - 0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
518 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
520 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
521 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2564
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2564
524 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
525 จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
528 จ้างเหมาทำตรายาง 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
530 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด หมู่ 5,หมู่ 6 เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
531 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอย 4-5 หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกราและขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยตีนเนิน 1 หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2564
532 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
533 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
534 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
535 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
536 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
537 จ้างจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 43 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
538 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2564
540 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
543 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  1 เมษายน 2564
544 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด ช่วง 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง2 กว้าง 6 เมตร ยาว 562 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ร  1 เมษายน 2564
545 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2564
546 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2564
547 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
548 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
549 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
550 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
551 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
552 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง ณ เขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณลานหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
553 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
554 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
555 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
556 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเชิงชาย ทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและทาสีภายในห้องปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
557 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศผลเลือกตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
558 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ ๔ และ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
559 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
560 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2564
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
568 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
569 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
570 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2564
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
572 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
573 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
577 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
578 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2563
579 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
581 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
582 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
583 จ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
584 จ้างเหมาพาหนะรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
585 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาตามโครงการต่างๆ จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
586 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
587 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
588 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๖๑๑๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
589 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
590 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
591 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
592 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
593 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
594 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และดูแลระบบ Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
595 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6  27 ตุลาคม 2563
596 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน  27 ตุลาคม 2563
597 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
598 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู  27 ตุลาคม 2563
599 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
600 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
601 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2563
602 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
603 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
604 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
605 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
606 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
607 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2563
608 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
609 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
610 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
611 จ้างเหมาตีป่าที่สาธารณประโยชน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตราด หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
612 ซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต  21 กันยายน 2563
613 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
614 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง)  16 กันยายน 2563
615 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
616 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
617 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4536 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
619 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
620 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
622 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
623 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
624 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
625 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
626 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
627 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
629 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
630 ซื้อถังรอบรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
631 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
632 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
633 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ  15 กันยายน 2563
634 เหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด  15 กันยายน 2563
635 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
636 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
637 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
638 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
639 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
640 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
641 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
642 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
643 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
644 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
645 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
646 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
647 จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
648 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
650 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2563
651 จ้างเหมาปรับเกลี่ยเศษขยะบริเวณโดยรอบถังรองรับขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
652 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
653 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศีกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
654 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
655 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
656 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
657 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
658 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
659 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
661 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
662 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
663 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
664 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
665 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
666 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
667 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
668 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
669 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
670 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
671 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
672 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
673 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
678 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
680 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็มคลองเสียส่วยซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
686 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
687 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
688 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
689 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
690 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
691 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
694 จ้างเหมาลงหินคลุกและหินย่อยเบอร์ ๒ พร้อมเกลี่ย หมู่ ๑ - หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
697 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2  16  มิถุนายน  2563
698 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5  16  มิถุนายน  2563
699 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3  16  มิถุนายน  2563
700 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
701 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5  16  มิถุนายน  2563
702 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7  16  มิถุนายน  2563
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
706 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
707 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
708 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยมะม่วงเอน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
709 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1  11  มิถุนายน  2563
710 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1  11  มิถุนายน  2563
711 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
712 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
713 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
717 จ้างเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
718 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
720 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
722 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
727 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7  21 พฤษภาคม 2563
728 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีป  14 พฤษภาคม 2563
730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  14 พฤษภาคม 2563
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
733 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  30 เมษายน 2563
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  30 เมษายน 2563
735 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
736 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  20 เมษายน 2563
737 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง  20 เมษายน 2563
738 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  17 เมษายน 2563
739 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว  17 เมษายน 2563
740 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
741 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
743 ซื้อเครื่ิองทำน้ำเย็นคู่ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
744 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
745 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
746 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยสวนมะนาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
747 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
748 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
749 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
750 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
751 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ปิด-เปิด 2 บานพับ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างลึกสูง) 9144571,830 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
752 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
753 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
754 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
755 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
756 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
758 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
759 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
760 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  10 มีนาคม 2563
761 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย  9 มีนาคม 2563
762 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
763 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
764 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
765 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
766 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยแมะแก่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
767 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
768 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
769 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
770 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
771 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
772 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
773 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
774 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
775 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 -4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
776 จ้างจ้างเหมาสำรวจโรงเรืือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
777 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
778 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
779 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
780 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
781 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
782 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทองหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
783 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดประเสริฐ (ต่อจากเดิม) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
784 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก(แยกไปวารีแลนด์) หมู่6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
785 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
786 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
787 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยแมะแก่ - กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563
788 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.