Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
www.donsai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2567
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2567
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2567
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
5 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
6 ซื้อปั๊มสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  9 เมษายน 2567
8 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
9 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
10 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
11 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
12 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
13 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
16 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
18 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
19 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
20 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
21 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
22 ซื้อปั๊มแช่ไดโว่ ขนาด 2 นิ้่ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
23 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน 1 คัน ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
24 จ้างเปลี่ยนหนังเทียมหุ้มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
27 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
28 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
29 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533 โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.