Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
www.donsai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อัวัสดุอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
3 จ้างบริการเว็บไซต์หน่วยงาน www.donsai.go.th ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
4 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
5 ซื้อผ้าม่่านหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
6 ซื้อแท่นบรรยาย แบบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
7 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
8 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
9 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
11 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โตํะเก้าอี้ และเครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
12 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
13 จ้างถากถางต้นไม้และวัชพืชบริเวณข้างถนนสายชาละวัน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
14 จ้างขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินหมืองน้ำสาธารณะประโยชน์สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
15 ซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล (Water Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
16 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
17 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนผู้ว่างงาน กิจกรรมฝึกอบรมทำเครื่องแกง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
21 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
23 ระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล (Water Management System)  18 กรกฎาคม 2566
24 จ้างขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
25 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
26 ซื้อจอภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
27 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 192 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
29 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังก่าย ประเภทลู่วิ่ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
30 ซื้อสารส้มชนิดผงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
32 จ้างเหมาขนย้าย ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 127 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
33 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
35 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
36 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
37 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 1/2566  16 พฤษภาคม 2566
38 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 1/2566  16 พฤษภาคม 2566
39 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
40 เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
41 ซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
42 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
43 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565  16 มีนาคม 2566
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
45 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
46 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
47 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
48 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
49 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
50 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
51 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
52 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
53 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
54 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำภายในตำบล จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
56 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
57 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 3 จุด ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฬราวัดห้วยลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
60 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
62 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2565
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
65 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2  4 พฤศจิกายน 2565
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2565
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2565
68 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืช จำนวน 6 สาย ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
69 ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัมชนิดใสผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
70 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟทาง ไฟพัดและไฟสปอร์ตไลท์ ตามโครงการ่จัดงานประเพณีลากพระ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  6 ตุลาคม 2565
72 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
73 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
74 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
75 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
76 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
77 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
78 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
79 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
80 ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  21 กันยายน 2565
81 ซื้อจัดซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
82 ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  21 กันยายน 2565
83 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
85 จัดซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล จำนวน 1 โครงการ  15 กันยายน 2565
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
89 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
90 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
91 ่อาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565  8 กันยายน 2565
92 จ้างค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน www.donsai.go.th ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
93 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
94 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายโดยการถมดินลูกรังบดอัดแน่นพร้อมปรับแต่งบนพื้นที่ดิน จำนวน 2 งาน ถมความสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร และถมปรับแต่งระดับบริเวณทางเดิน,ห้องน้ำ โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
95 ซื้อเครื่องแบบ ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
96 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายหนอกขี้นาก หมู่ที่ ๒ - ตาคูรำ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง(ช่วงที่ ๑) ขุดลอกหนองน้ำปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร(ช่วงที่ ๒) ลอกคูระบายน้ำ คสล. ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐  18 สิงหาคม 2565
97 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
100 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
101 จ้างปรับพื้นที่ดำเนินการโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
103 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
104 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
106 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
107 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
108 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
109 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
111 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
112 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
113 ซื้อกระจกโค้งนูน แบบสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
114 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
115 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
116 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
117 จ้างกั้นห้องกระจกระบบเสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมประตูบานเลื่อนและฝ้าเพดาน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
119 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
122 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  12 พฤษภาคม 2565
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
124 ซื้อวัสดุในโคคงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
125 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
126 จ้างซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับผิวจราจรยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านค่าย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก จำนวน 2 ช่วง ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
128 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
130 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
131 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2565
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
134 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
135 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
136 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน)  14 มีนาคม 2565
137 ใบเสร็จรับเงิน  14 มีนาคม 2565
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
139 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
140 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
141 จ้างทำป้ายทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนทราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
142 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
143 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม)  4 มกราคม 2565
144 ซื้อลูกรังและหินคละใหญ่ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
147 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
149 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  30 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ภายในตำบลดอนทราย จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,3,2,1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
152 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม)  3 พฤศจิกายน 2564
153 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
154 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
155 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
156 จ้างบริการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย www.donsai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
157 จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
159 ซื้อสารส้ม จำนวน ๓,๐๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
162 จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 บ่อ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ และค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
163 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
164 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
165 ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
166 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
167 จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดยวางทางน้ำเหมืองส่งน้ำไส้ไก่ สายบ้านดอน - ป่าช้าท่าเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
168 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาล  27 สิงหาคม 2564
169 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบ  27 สิงหาคม 2564
170 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
171 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
172 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
173 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
174 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
175 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
177 เหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ และหมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย จำนวน 3 บ่อ  5 สิงหาคม 2564
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
179 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์/80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
181 จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยากูล ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
183 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
184 ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
185 ซื้อถังขยะพร้อมสกรีน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
186 ซื้อสารส้มชนิดใสผง จำนวน 2,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
187 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
188 ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  9  มิถุนายน  2564
189 ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  7  มิถุนายน  2564
190 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
191 ซื้อวัสดุในโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
192 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
193 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
194 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
195 ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัม จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
196 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
197 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
198 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
200 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขนาด 4.00 X 7.00 เมตร โครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
201 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
202 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 9000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
204 จ้างจ้างเเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สาย หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 โดยการปรับแต่งไหล่ทางโดยรถแบ็คโฮ ด้าน RT ระยะทาง 1,570 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการฝังท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
206 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้อปั๊ํมสูบน้ำบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1.1 KW 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน ่จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
210 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
211 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
212 จ้างล้อยางรถ ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
213 จัดซื้อสารส้ม ชนิดผงใส จำนวน 2,500 กิโลกรัม  8 มกราคม 2564
214 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอ  23 ธันวาคม 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
217 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังห  7 ธันวาคม 2563
220 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
221 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563  1 ธันวาคม 2563
222 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
230 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
231 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 ตุลาคม 2563
232 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มล. (6 นิ้ว) ค่าเฉลี่ยลึก ตั้งแต่ 150.1-200 เมตร ปริมาณน้ำคงที่ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.  6 ตุลาคม 2563
233 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  6 ตุลาคม 2563
234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จั  6 ตุลาคม 2563
235 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
236 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกำเชื่อมต่อถนนลาดยางสายกันขี้เหล็ก ม.6 - บ้านควนเพ็ง ม.6 ต.โคกทราย(ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
237 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
238 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
241 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
242 จ้างขุดลอกวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูระบายน้ำ คสล.สายหนองขอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
243 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
244 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
245 ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
246 จ้างจัดทำป้ายแนะนำจุดให้บริการประชาชน(กรณีมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) ของเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
247 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
248 ซื้อปั๊มสูบลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother รหัส 600-63-0016 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
252 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนอก หมู่ที่ 4 - บ้านกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
255 อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)  23 กรกฎาคม 2563
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
257 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
258 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
259 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
260 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
262 จ้างปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
263 ซื้อเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
264 ซื้อยาง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
265 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ brother รุ่น DCP-L3551 CDW จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
267 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  21 พฤษภาคม 2563
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
269 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  20 พฤษภาคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement in Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
276 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
278 ซื้อสารส้ม ชนิดผงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
279 ซื้อแอลกอฮอล์เจล และแอลกอออล์ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
280 ซื้อวัสดุในโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
281 ซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1 เฟส 220 V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
282 เครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น MB472dnw จำนวน 1 เครื่อง  13 มีนาคม 2563
283 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอ LED ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  12 มีนาคม 2563
285 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สี ยี่ห้อ Brother DCP-L3551CDW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
286 ซื้อยางล้อรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
287 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
289 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
290 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  4 มีนาคม 2563
292 จ้างเหมารถดดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
293 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  14 กุมภาพันธ์ 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  11 กุมภาพันธ์ 2563
298 จ้าง้เหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดระยะเวลา 1 ปี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
299 จ้าง้้เป่าบ้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี จำนวน 7 บ่่อ และรื้อถอนปั๊มซับเมิร์สซิเบิลพร้อมติดตั้งคืนกลับบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน  7 กุมภาพันธ์ 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
303 จ้างเหมาจ้างเหมาตัดหญ้าปรับปรุงสองข้างถนน สายเกาะเสือ ม.2 ? ทุ่งนอก ม.4 ? กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
304 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง  9 มกราคม 2563
305 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
306 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,968 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1  6 มกราคม 2563
307 ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย  6 มกราคม 2563
308 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
309 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 สาย (สายเหมืองไทร หมู่ที่ 5 และสายห้วยลึก (เลียบถนนทางหลวงสาย 4020) - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1) จำนวน 1 โครงการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533 โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.