Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
www.donsai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
2 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
3 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
4 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
5 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
8 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
10 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
11 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
12 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
13 ซื้อปั๊มแช่ไดโว่ ขนาด 2 นิ้่ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
14 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน 1 คัน ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
15 จ้างเปลี่ยนหนังเทียมหุ้มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
18 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
20 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
21 จ้างซ่อมรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2567
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (CPU) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
24 ซื้อวัสดุจราจร ของเทศบาลตำบลดอนทราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ จอแสดงภาพ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
28 จ้างเหมาโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สาย) ในพื้นที่ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2567
30 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
32 ซื้อปั๊มสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533 โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.