Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533
โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
www.donsai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนทราย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนทราย
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อัวัสดุอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
3 ซื้อผ้าม่่านหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
4 จ้างบริการเว็บไซต์หน่วยงาน www.donsai.go.th ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
5 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
6 ซื้อแท่นบรรยาย แบบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
7 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
8 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
10 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
11 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โตํะเก้าอี้ และเครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
12 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
13 จ้างถากถางต้นไม้และวัชพืชบริเวณข้างถนนสายชาละวัน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
14 จ้างขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินหมืองน้ำสาธารณะประโยชน์สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
15 ซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล (Water Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
16 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
17 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนผู้ว่างงาน กิจกรรมฝึกอบรมทำเครื่องแกง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
19 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
20 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
24 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
25 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟทาง ไฟพัดและไฟสปอร์ตไลท์ ตามโครงการ่จัดงานประเพณีลากพระ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
26 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
27 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
28 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
29 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
30 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไทร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพั่ทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
31 ซื้อจัดซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
32 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
37 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
38 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายโดยการถมดินลูกรังบดอัดแน่นพร้อมปรับแต่งบนพื้นที่ดิน จำนวน 2 งาน ถมความสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร และถมปรับแต่งระดับบริเวณทางเดิน,ห้องน้ำ โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
39 ซื้อเครื่องแบบ ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
40 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายหนอกขี้นาก หมู่ที่ ๒ - ตาคูรำ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง(ช่วงที่ ๑) ขุดลอกหนองน้ำปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร(ช่วงที่ ๒) ลอกคูระบายน้ำ คสล. ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐  18 สิงหาคม 2565
41 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
42 จ้างค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน www.donsai.go.th ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
43 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
44 ซื้อลูกรังและหินคละใหญ่ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
46 จ้างย้ายเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
48 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
49 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ภายในตำบลดอนทราย จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,3,2,1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
50 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
52 จ้างบริการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตบำลดอนทราย www.donsai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
53 จ้างซ่อมแซมระบบกรองและเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
54 จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 บ่อ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ และค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
55 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
56 จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดยวางทางน้ำเหมืองส่งน้ำไส้ไก่ สายบ้านดอน - ป่าช้าท่าเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
57 ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
58 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
59 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
60 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
61 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
63 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
65 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์/80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยากูล ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
71 ซื้อถังขยะพร้อมสกรีน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
72 ซื้อสารส้มชนิดใสผง จำนวน 2,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
76 ซื้อสารส้ม จำนวน ๓,๐๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
77 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
80 จ้างขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
81 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
82 ซื้อจอภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
83 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
84 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 192 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
85 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังก่าย ประเภทลู่วิ่ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
86 ซื้อสารส้มชนิดผงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
88 จ้างเหมาขนย้าย ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 127 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
89 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
91 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
92 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
93 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
94 เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
95 ซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
96 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
98 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
99 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
100 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
101 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
102 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
103 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
104 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
105 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
106 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำภายในตำบล จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
107 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 3 จุด ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
108 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
111 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฬราวัดห้วยลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
112 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2565
114 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
115 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
116 ซื้อวัสดุในโคคงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
118 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืช จำนวน 6 สาย ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
119 ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัมชนิดใสผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
120 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
121 จ้างทำป้ายทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนทราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
122 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
124 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
125 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
126 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
127 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
129 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
130 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
131 ซื้อกระจกโค้งนูน แบบสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
132 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
133 จ้างกั้นห้องกระจกระบบเสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมประตูบานเลื่อนและฝ้าเพดาน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
134 จ้างกั้นห้องกระจกเครื่องขยายเสียงพร้อมประตูบานเลื่อนและผ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
135 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
138 ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
141 จ้างปรับพื้นที่ดำเนินการโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
142 จ้างซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับผิวจราจรยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านค่าย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก จำนวน 2 ช่วง ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
143 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
145 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
147 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
148 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
150 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
151 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
152 ใบเสร็จรับเงิน  14 มีนาคม 2565
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
154 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
155 ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย
48 ม.3 บ.ดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7467-6533 โทรสาร : 0-7467-6533
E-mail Address : saraban@donsai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.