Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
2 จ้างเหมาเปาล้างบ่อบาดาลระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
3 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
4 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
8 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2567
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
17 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
22 จ้างเหมางานถากถางวัชพืช ขุดตอไม้ไหล่ทางถนนลาดยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,300 ตารางเมตร สาย บ.เชี่ยวลอด - บ. ตีนเป็ด หมู่ที่ 5,2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
23 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
24 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
25 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับผู้เข้าแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้ายภัยยาเสพติดประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
26 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
27 ซื้อเสื้อกีฬาผู้จัดการแข่งขันและประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
28 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
29 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
30 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
31 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
32 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร) จำนวน ๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
35 ซื้อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับฝึกซ้อม) ในการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
36 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
37 จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
38 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
39 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
40 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
41 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง-สายชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านบกปุย ตำบลลำภี ปริมาณงาน เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,705 ตารางเมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา 0  27 มีนาคม 2567
42 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
43 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
44 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
46 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด (แบตเตอรี่ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา) รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
48 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
52 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน สายประปาบางปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
54 ซื้อจัดวัดสุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
55 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญการ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
56 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองงา หมู่ที 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
58 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
59 จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด ๓๐ แรงม้า เพื่อทำการขุดวางแนวท่อประปาบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
60 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
61 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
62 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายฝายบ้านปลายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๗๔ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
63 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
64 จ้างจ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๑๗ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
65 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
66 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) และค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
68 จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  19 มกราคม 2567
69 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
70 จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  17 มกราคม 2567
71 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
72 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2567
73 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
74 จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ พร้อมรื้อถอน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
76 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
77 ซื้อวัสดุในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ดื่มขณะเปิดเรียนและปิดภาคเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
80 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2566
81 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2566
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.