Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
4 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาภูเขาปลายบางหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด เปิด-ปิด แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปรุ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
7 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
8 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
9 ซื้อซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
10 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
11 ซื้อซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
12 ซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลลำภี(ค่าจัดการเรียนการสอน) 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
13 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
14 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
15 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
16 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
17 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
19 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2566
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2566
22 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลลำภี (นายวิรัช แก้วมณี บ้านเลขที่ ๖๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2566
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2566
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2566
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2566
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2566
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2566
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
30 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ เครื่อง Printer Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 484-58-0008) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  12  มิถุนายน  2566
34 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยผล หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
37 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเทียนสิน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
38 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางสายเชี่ยวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
41 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
42 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
43 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้านบางจำ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  26 พฤษภาคม 2566
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๘ พังงา จำนวน ๖ เส้น ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
49 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
53 ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
54 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
55 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายภีแพรกขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
56 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๘ พังงา ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ แบบน้ำ) รถรับ - ส่ง นักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
59 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
60 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
61 ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน (สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) จำนวน ๑๖๓ ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
62 ซื้อชุดนักกีฬา พร้อมสกรีน จำนวน ๒๐๖ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับฝึกซ้อม) ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
64 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
65 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
66 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
67 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
68 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถรับ ส่ง นักเรียน ๔๐-๐๑๕๘ พง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
70 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนอนุบาลลำภี) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
73 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาทิม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2566
75 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2566
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2566
78 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
79 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
80 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055 59 0010 (ของกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
81 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในงานประปา จำนวน ๒๒ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
83 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายบริเวณอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
84 จ้างเหมาขุดลอกอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
85 จ้างเหมาขุดลอกอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
87 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
88 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
89 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถรับ - ส่งนักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
91 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
92 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ แบบน้ำ) รถรับ - ส่ง นักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถรับ - ส่งนักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
95 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนางอรทัย ชูเก็น หมู่ที่ ๑ และระบบประปาบ้านในสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
98 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
99 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงาน วันแม่บ้าน อบต.ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
100 จ้างเหมาเต็นท์โดม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๗ หลัง ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต. ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ๑ โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
102 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
103 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
105 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  19 ธันวาคม 2565
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
108 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
110 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๘๗ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
112 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
113 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  22 พฤศจิกายน 2565
114 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2565
117 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
118 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  11 พฤศจิกายน 2565
119 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
120 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
122 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
123 ซื้อจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2565
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2565
126 จ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดรถสนามกีฬา อบต.ลำภี หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
127 จ้างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
128 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
129 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  26 ตุลาคม 2565
130 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น (สปริงเวย์) คลองบกปุย หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  26 ตุลาคม 2565
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2565
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2565
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  5 ตุลาคม 2565
136 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  5 ตุลาคม 2565
137 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  5 ตุลาคม 2565
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2565
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2565
142 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  21 กันยายน 2565
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  21 กันยายน 2565
145 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
148 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี  6 กันยายน 2565
149 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
150 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
151 เช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน และเขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
152 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านผัง ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
153 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
154 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป ?กลับ) จำนวน ๔ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
155 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาล สำหรับโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
156 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
157 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
158 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
159 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
160 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
161 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
162 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
163 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
165 ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
166 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
167 จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
168 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  25 กรกฎาคม 2565
169 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  25 กรกฎาคม 2565
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
171 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  19 กรกฎาคม 2565
172 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
173 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
174 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาเมรุวัดบกปุย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
175 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
182 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
183 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
184 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
185 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
186 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานสายบางปลิง - ทางหลวง ๔๒๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
187 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
188 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตาเดือน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
189 วัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๑ รายการ  6  มิถุนายน  2565
190 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
192 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ๑๐๐x๑๐๐ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
195 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
196 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
197 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
198 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
200 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองลำภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๙๘ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
201 จ้างขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
202 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
203 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
204 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พร้อมเปลี่ยน (ยาง LLIT ๒๖๕-๗๐-๑๖ Lion Sport A/T) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
206 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
207 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (กั้นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
208 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๒๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
209 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2368 พังงา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
210 จ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายไวนิล (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
213 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2565
214 เช่าเต็นท์, โต๊ะ ,เก้าอี้ และอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กศ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
219 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
220 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  29 พฤศจิกายน 2564
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
222 ซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๖๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
223 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง (ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
224 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
225 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
226 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
227 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
229 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
230 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
233 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
234 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
236 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
237 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
238 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
239 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
240 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
241 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
242 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
244 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
248 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  3 กันยายน 2564
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
253 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
254 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  10 สิงหาคม 2564
255 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ  10 สิงหาคม 2564
256 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
257 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
258 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20 กรกฎาคม 2564
259 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
260 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 กรกฎาคม 2564
261 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
263 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
266 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
267 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
268 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
269 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
272 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด ทำการซ่อมแซมโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
273 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
275 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
276 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
277 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
278 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
281 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
284 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
285 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
286 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
287 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
288 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
289 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  3 กุมภาพันธ์ 2564
291 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
292 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
293 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 มกราคม 2564
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
295 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2564
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
297 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  7 มกราคม 2564
299 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete  28 ธันวาคม 2563
301 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
304 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
305 จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
306 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  23 พฤศจิกายน 2563
307 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
308 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
309 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
310 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
311 จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
312 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
313 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
315 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete พื้นที่รวมไม่น้อยกกว่า  7 ตุลาคม 2563
316 จ้างบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
317 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
318 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
319 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
320 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนเป็ด-ปลายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
321 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาขุมตาโฉม) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
322 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
323 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ  11 กันยายน 2563
324 ซื้อยางรถบัสรับ-ส่งนักเรียน พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
325 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
326 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
327 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26 สิงหาคม 2563
328 ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
330 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
331 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
337 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
338 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี และโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
339 ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
342 เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๓ รายการ  29  มิถุนายน  2563
343 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๓๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
344 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
347 จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายทำนบดินคลองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  15 พฤษภาคม 2563
351 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารแบบหน้า-หลัง จำนวน 144 หน้า) พร้อมเข้าเล่มแบบสันกระดูกงู จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
352 ซื้อเครื่องอุปโภค-อุปโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๗๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 เมษายน 2563
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  24 เมษายน 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  23 เมษายน 2563
357 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
358 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกาะต้นยวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
362 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  1 เมษายน 2563
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31 มีนาคม 2563
367 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27 มีนาคม 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
371 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
372 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ ? น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  24 มีนาคม 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
374 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
375 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
376 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
377 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะต้นยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
378 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
379 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersibie) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
380 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๒๓๖๘ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
382 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
384 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (โครงการติดตั้งป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
385 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่เจ้า-บางปอม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
386 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
387 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน (รถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
388 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
389 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
391 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๒๓๖๘ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
392 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
393 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
396 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  4 กุมภาพันธ์ 2563
397 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
398 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
399 สื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
400 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต. ลำภี  4 กุมภาพันธ์ 2563
401 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  4 กุมภาพันธ์ 2563
402 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
403 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตบอล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
404 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
405 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
406 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป - กลับ) จำนวน ๓ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
408 จ้างเหมาโครงการตัดหญ้าไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
411 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
412 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
413 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
414 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.