Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภีดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
หมวดหมู่ :  W0 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
3 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
4 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
5 จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสี่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
7 จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2566
8 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมอช้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2566
9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
12 จ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โรงเรียนอนุบาลลำภี ตลอดถึงทรัพย์สินในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
13 จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
14 จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-เขาหม่น หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
15 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ปุก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
16 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
17 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
18 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
19 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2566
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2566
22 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปุก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
24 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
26 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาภูเขาปลายบางหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด เปิด-ปิด แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
29 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
30 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปรุ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
31 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
32 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
33 ซื้อซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
34 ซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลลำภี(ค่าจัดการเรียนการสอน) 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
35 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
36 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
37 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
38 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
39 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
40 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
41 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2566
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2566
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2566
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
46 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ เครื่อง Printer Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 484-58-0008) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
51 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยผล หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
54 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางสายเชี่ยวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
55 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเทียนสิน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
56 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
57 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
58 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้านบางจำ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๘ พังงา จำนวน ๖ เส้น ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
65 ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
66 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
67 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายภีแพรกขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
68 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
69 ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน (สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) จำนวน ๑๖๓ ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
70 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
71 ซื้อชุดนักกีฬา พร้อมสกรีน จำนวน ๒๐๖ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับฝึกซ้อม) ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
73 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
74 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
75 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
76 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถรับ ส่ง นักเรียน ๔๐-๐๑๕๘ พง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
78 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
79 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนอนุบาลลำภี) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
82 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาทิม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2566
84 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
85 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
86 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
87 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055 59 0010 (ของกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในงานประปา จำนวน ๒๒ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
89 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายบริเวณอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
90 จ้างเหมาขุดลอกอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
92 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
93 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
94 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถรับ - ส่งนักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ แบบน้ำ) รถรับ - ส่ง นักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
97 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนางอรทัย ชูเก็น หมู่ที่ ๑ และระบบประปาบ้านในสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
100 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงาน วันแม่บ้าน อบต.ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
101 จ้างเหมาเต็นท์โดม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๗ หลัง ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต. ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
102 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ๑ โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
103 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
107 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
108 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
111 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
113 เช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน และเขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
114 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป ?กลับ) จำนวน ๔ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
115 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านผัง ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
116 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
117 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
118 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
119 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
120 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
121 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาล สำหรับโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
122 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี  6 กันยายน 2565
123 เช่าเต็นท์, โต๊ะ ,เก้าอี้ และอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
125 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
127 ซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๖๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
128 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง (ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
130 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
131 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
132 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
134 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ  10 สิงหาคม 2564
135 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
136 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
139 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
140 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
142 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
143 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
144 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
145 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
146 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
147 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
148 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
150 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
153 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  3 กันยายน 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
159 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
160 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
161 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
162 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
163 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กศ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
167 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
169 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
170 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
171 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
172 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
173 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
174 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
175 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
177 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
178 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๘๗ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
179 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
180 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
181 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2565
183 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
184 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
185 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
186 จ้างขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
187 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
189 ซื้อจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
190 จ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดรถสนามกีฬา อบต.ลำภี หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
191 จ้างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
192 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2565
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
196 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
197 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
198 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
199 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานสายบางปลิง - ทางหลวง ๔๒๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
200 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
201 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
203 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
204 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
205 ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
207 จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
209 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
210 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาเมรุวัดบกปุย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
211 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
218 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
219 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
220 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
221 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
222 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตาเดือน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
223 วัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๑ รายการ  6  มิถุนายน  2565
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
226 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ๑๐๐x๑๐๐ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
229 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
232 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองลำภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๙๘ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
233 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
234 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
235 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พร้อมเปลี่ยน (ยาง LLIT ๒๖๕-๗๐-๑๖ Lion Sport A/T) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
237 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๒๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
238 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
239 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (กั้นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
240 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2368 พังงา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
241 จ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายไวนิล (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
243 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.