Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2567 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2567
2 เครื่องสูบน้ำ  12  มิถุนายน  2567
3 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
4 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
5 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
6 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
7 จ้างค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
8 ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด  5  มิถุนายน  2567
9 จ้างโครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬากลาง อบต.สาวอ หมู่ที่ 3 บ้านจือแร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
10 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  31 พฤษภาคม 2567
11 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าป้อม ชรบ. - ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 125 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2567
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 พฤษภาคม 2567
13 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤษภาคม 2567
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤษภาคม 2567
15 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
16 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  20 พฤษภาคม 2567
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด)  17 พฤษภาคม 2567
18 ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
19 จัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้  16 พฤษภาคม 2567
20 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
21 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
22 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 เครื่อง  7 พฤษภาคม 2567
23 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
24 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มก 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  29 เมษายน 2567
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  22 เมษายน 2567
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 เมษายน 2567
27 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
28 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออีดิลฟิตรี 1445 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
29 ซื้ออาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
30 ซื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
32 ซื้อถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ) โดยวิธีคัดเลือก  23 มกราคม 2567
33 ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก  22 มกราคม 2567
34 ซื้อถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ) โดยวิธีคัดเลือก  19 มกราคม 2567
35 ซื้อตู้เลื่อนสูงบานกระจก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
36 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
37 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขนาด 175 X 64 X 77 เซนติเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
38 ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก  9 มกราคม 2567
39 ถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ)  8 มกราคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.