Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200  23 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
6 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
7 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
10 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
12 ซื้อค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
13 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโละฮูลู - ภูเขา และดาดคสล.ผนังกั้นดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาดคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
14 จ้างเหมานายอับดุลฮากีม เจะลา ปฏิบัติงานสำรวจออกแบบ การเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหาย และรับผิดชอบงานอื่นๆทีีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
15 จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
16 ซื้อค่าวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
17 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลูโบะจาเราะ หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ โดยวิธีคัดเลือก  4 เมษายน 2566
18 จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
19 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน  3 เมษายน 2566
20 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออิดิลฟิตรี 1444 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 100 X 300 เซนติเมตร  24 มีนาคม 2566
21 จ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออิดิลฟิตรี 1444 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 100 X 300 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
22 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ทะเบียน กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
23 ซื้ออาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
24 เช่าค่าเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.สาวอ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
25 ค่าเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.สาวอ ประจำปี 2566  9 มีนาคม 2566
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด 1200 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
27 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
28 ค่าบริการ E-service ระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ ( One Stop Service)  28 กุมภาพันธ์ 2566
29 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 กุมภาพันธ์ 2566
30 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
31 จ้างค่าบริการ E-service ระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
32 จ้างเหมาทำเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2566 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
33 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดือแย - ตะโละปูรง หมู่ที 4 บ้านดือแย โดยวิธีคัดเลือก  7 กุมภาพันธ์ 2566
34 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  25 มกราคม 2566
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาเต๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ ๓ บ้านจือแร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2566
36 ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566  19 มกราคม 2566
37 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
38 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566  16 มกราคม 2566
39 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาเต๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2566
41 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
42 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
43 จ้างค่าเช่าเต้นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
44 ค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง  11 มกราคม 2566
45 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  10 มกราคม 2566
46 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำความสะอาดมายัติ (ละหมาดมายัติ) กองการศัึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
47 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  10 มกราคม 2566
48 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
49 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้้บานเลื่อนสูงบานกระจกทึก จำนวน 3 ตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
52 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
54 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
56 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
57 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
58 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
59 ซื้อตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
60 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสาวอ - ดือแย (ช่วงบ้านมะลา)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  27 ธันวาคม 2565
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
62 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
63 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น X 12281  26 ธันวาคม 2565
64 การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  1 ธันวาคม 2565
65 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายภาษีเคลื่อนที่และสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
66 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
67 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760 1248 GOTOMi/T004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
68 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
69 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น T220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
70 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
71 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ECO II - 801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
72 จ้างค่าเช่าเต้นท์พร้อมโต๊ะ-เก้่าอี้ (โครงการเมาลิดสัมพันธ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
73 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2565
74 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
75 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  2 พฤศจิกายน 2565
76 ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
77 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
78 จ้างทำเว็บไซต์ (STS Website Soft System) อบต.สาวอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
79 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
80 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  30 กันยายน 2565
81 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
82 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
83 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลรอเซะ บารู) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
84 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
85 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
86 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกส  30 กันยายน 2565
87 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
88 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด  30 กันยายน 2565
89 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  30 กันยายน 2565
90 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาฆ่าหญ้า ปลูกต้นไม้ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอา  30 กันยายน 2565
91 จ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงา  28 กันยายน 2565
92 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011  28 กันยายน 2565
93 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  8 กันยายน 2565
94 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
95 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
96 ค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 สิงหาคม 2565
97 ซื้อค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
98 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 สิงหาคม 2565
99 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
100 ค่าเอกสารในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำสาวอ  24 สิงหาคม 2565
101 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  23 สิงหาคม 2565
102 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
103 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  19 สิงหาคม 2565
104 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565  18 สิงหาคม 2565
105 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ (หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ) โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565  17 สิงหาคม 2565
106 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
107 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
108 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
109 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
110 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
111 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
112 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
113 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
114 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
115 ค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  10 สิงหาคม 2565
116 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
117 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  10 สิงหาคม 2565
118 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ - อนามัยบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 บ้านมือและห์ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 10.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
119 ค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด  5 สิงหาคม 2565
120 จ้างค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
121 จ้างเหมาบริการและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสำรวจความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  3 สิงหาคม 2565
122 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
123 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
124 จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
125 จ้างค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
126 จ้างค่าจัดทำสนาม โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
127 ค่าเช่าเต้นพร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565  1 สิงหาคม 2565
128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  25 กรกฎาคม 2565
129 ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565  25 กรกฎาคม 2565
130 จ้างค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
131 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
132 ค่าซ่อมแซมระกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
133 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
134 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
135 จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
136 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  7 กรกฎาคม 2565
137 ค่าซ่อมรถยนต์ฺส่วนกลาง 4 ประตู กข.9962 นธ  5 กรกฎาคม 2565
138 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ  5 กรกฎาคม 2565
139 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
140 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
141 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
142 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962  21  มิถุนายน  2565
143 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
144 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท  14  มิถุนายน  2565
145 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10  มิถุนายน  2565
146 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
147 จ้างค่าซ่อมแซมประตูฟุตบอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
148 จ้างค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
149 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเตรียมสนามแข่งขัน สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อวง โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
150 ค่าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมติดตั้ง ขนาด 2 เมตร X 4 เมตร  10  มิถุนายน  2565
151 ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10  มิถุนายน  2565
152 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10  มิถุนายน  2565
153 ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  9  มิถุนายน  2565
154 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
155 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
156 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
157 จ้างค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
158 ค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  2  มิถุนายน  2565
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
160 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565  21 เมษายน 2565
161 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
162 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  18 เมษายน 2565
164 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  12 เมษายน 2565
165 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
166 ค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ  11 เมษายน 2565
167 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ  5 เมษายน 2565
168 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
169 ค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร  28 มีนาคม 2565
170 จ้างค่าป้ายไวนิลประกาศห้ามซื้อขายจุดดอกไม้ไฟ ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
171 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
172 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
173 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
174 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
175 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2565
176 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
177 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
178 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  15 มีนาคม 2565
179 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
180 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท  10 มีนาคม 2565
181 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  1 มีนาคม 2565
182 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565  1 มีนาคม 2565
183 จ้างโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
184 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  24 กุมภาพันธ์ 2565
185 จ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  24 กุมภาพันธ์ 2565
186 จ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำน  24 กุมภาพันธ์ 2565
187 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
188 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลรอเซะ บารู) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำ  24 กุมภาพันธ์ 2565
189 ติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง  14 กุมภาพันธ์ 2565
190 ซื้อติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
191 ค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้  29 ธันวาคม 2564
192 ซื้อค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
193 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
194 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
195 ค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด  28 ธันวาคม 2564
196 ซื้อค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
197 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร  21 ธันวาคม 2564
198 จ้างค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
199 ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
200 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
201 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
202 ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ  14 ธันวาคม 2564
203 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
204 ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  7 ธันวาคม 2564
205 ซื้อค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
206 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 ธันวาคม 2564
208 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  30 พฤศจิกายน 2564
209 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
210 ค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  22 พฤศจิกายน 2564
211 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
212 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 พฤศจิกายน 2564
213 จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
214 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
215 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง  16 พฤศจิกายน 2564
216 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
217 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  15 พฤศจิกายน 2564
218 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
219 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  12 พฤศจิกายน 2564
220 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร  9 พฤศจิกายน 2564
221 ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  9 พฤศจิกายน 2564
222 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
223 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ  5 พฤศจิกายน 2564
224 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
225 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
226 จ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
227 ค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  2 พฤศจิกายน 2564
228 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
229 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  29 ตุลาคม 2564
230 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1227 X 668 X 750 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
231 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
232 เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)  27 ตุลาคม 2564
233 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
234 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-19  27 ตุลาคม 2564
235 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 57 ลึก 55 สูง 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
236 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
237 ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 120 X 60 X 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
238 ค่าคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  27 ตุลาคม 2564
239 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
240 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
241 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
242 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
243 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
244 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
245 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
246 ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
247 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)  14 ตุลาคม 2564
248 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ตุลาคม 2564
249 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
250 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  11 ตุลาคม 2564
251 ค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  8 ตุลาคม 2564
252 ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
253 ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง  7 ตุลาคม 2564
254 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
255 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
256 ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
257 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
258 ซื้อค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
259 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
260 ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี  5 ตุลาคม 2564
261 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
262 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
263 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
264 จ้างค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
265 จ้างค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
266 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
267 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  30 กันยายน 2564
268 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
269 ซื้อค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
270 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
271 ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง  17 กันยายน 2564
272 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
273 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
274 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  7 กันยายน 2564
275 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
276 วัสดุไฟฟ้า  6 กันยายน 2564
277 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู  6 กันยายน 2564
278 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
279 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน  2 กันยายน 2564
280 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
281 ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
282 ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
283 ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
284 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน  26 สิงหาคม 2564
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
289 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  4 สิงหาคม 2564
290 จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
291 ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  20 กรกฎาคม 2564
292 ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
293 ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  19 กรกฎาคม 2564
294 จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
295 ซื้อซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
296 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2564
297 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
298 ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  24  มิถุนายน  2564
299 จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
300 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
301 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
302 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
303 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
304 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21  มิถุนายน  2564
305 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  18  มิถุนายน  2564
306 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  17  มิถุนายน  2564
307 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน  15  มิถุนายน  2564
308 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม  7  มิถุนายน  2564
309 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ  7  มิถุนายน  2564
310 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง  7  มิถุนายน  2564
311 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง)  7  มิถุนายน  2564
312 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ  1  มิถุนายน  2564
313 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
314 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
315 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค  21 พฤษภาคม 2564
316 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21 พฤษภาคม 2564
317 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤษภาคม 2564
318 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
319 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
320 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก  7 เมษายน 2564
321 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
322 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
323 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  8 มีนาคม 2564
324 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี  1 มีนาคม 2564
325 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
326 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
327 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
328 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
329 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
330 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี  23 กุมภาพันธ์ 2564
331 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
332 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
333 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564  18 กุมภาพันธ์ 2564
334 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
335 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
336 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  10 กุมภาพันธ์ 2564
337 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
338 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
339 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
341 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
342 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
343 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
344 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
345 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
346 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
347 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
349 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
350 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
351 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
352 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2563
353 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2563
354 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.