Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7482-9852 , 0-7482-9848

E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน สังกัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
3 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
5 ซื้อจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวมปริมาณดิน 473 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
6 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดป่า - ถางตอ ถนนสายบ้านไร่ - บ่อขี้กวาง หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
7 จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการทางด้านร่างกาย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
8 จ้างเช่าเวที เต็นท์พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดานวันเด็กห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
9 ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
10 ซื้อของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
11 ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7482-9852 , 0-7482-9848
E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.