Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7482-9852 , 0-7482-9848

E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
6 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
10 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
12 จ้างรถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
13 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
17 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  9 พฤษภาคม 2566
18 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  9 พฤษภาคม 2566
19 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
20 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
21 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
22 ก่อสร้างแพลอยน้ำ  7 เมษายน 2566
23 โครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ  7 เมษายน 2566
24 ก่อสร้างแพลอยน้ำ  5 เมษายน 2566
25 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
27 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
28 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ำีฬา เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
30 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
31 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องปั้นน้ำ และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
36 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2565
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคูรูใน 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
39 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ  23 พฤศจิกายน 2565
40 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
41 จ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
42 จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2565
46 ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา สายสะพาย และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
47 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
48 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
49 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
50 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
51 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
52 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
53 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
54 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2  27 ตุลาคม 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2565
56 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  20 กันยายน 2565
57 ซื้อโครงการพัฒนาผู้เรียน(วัสดุสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
58 ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
59 ซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
60 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
61 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
62 ซื้อโครงการจัดหาสื่อตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา จำนวน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
65 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปาสายแหลมดินสอ-วัดเกาะยวน และขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่2 , ขุดวางท่อระบายน้ำถนนสายบางพลอง-บ่อนนท์ หมู่ที่6 , ขุดย้ายกองดินและตอไม้วัดเกาะแกง หมู่ที่1 และล้มป่าถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่4-8 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
67 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
68 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
69 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
70 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
72 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  11 พฤษภาคม 2565
73 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  9 พฤษภาคม 2565
74 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  9 พฤษภาคม 2565
75 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
76 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50X3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 0-7482-9852 , 0-7482-9848
E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.