Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7759-6615
โทรสาร : 0-7759-6615 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@wangpai.go.th
www.wangpai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2567
2 ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกสายทุ่งหลวงร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่  7  มิถุนายน  2567
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2567
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเล้าไก่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเล้าไก่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2567
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
8 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2567
10 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเขียม-หัวสะพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนอก หมูที่ ๙ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโกท่า ๑ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
13 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ ไซริง เข็ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
14 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
15 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
16 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2567
17 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
18 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
19 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงคอนกรีต ชพ.ถ.๑๔๐๐๓ ซอยประปาเชื่อมซอยหนองตาขา หมูที่ ๑๒ ตำบลวังไผ่  4 เมษายน 2567
21 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2567
22 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
23 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสนามกีาเชื่อมเทศบาลตำวังไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
24 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบัวแดง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
25 จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยของผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
27 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.พัฒนาเชื่อมเทศบาลตำบลวังไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
28 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
30 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ปิดหน้าด้วยหินคลุก สายห้วยด้วน เชื่อมซอยวันเพ็ญ มีราช หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานทะเบียนเลขที่ กจ ๒๕๑๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
32 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ปิดหน้าด้วยหินคลุก สายหนองบัว เชื่อมถนนบ้านนางยิ่ง สุวรรณะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
33 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
36 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
37 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
38 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
42 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7759-6615 โทรสาร : 0-7759-6615 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@wangpai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.