Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7759-6615
โทรสาร : 0-7759-6615 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@wangpai.go.th
www.wangpai.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2566
2 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2566
3 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2566
4 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2566
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
6 ซื้อชุดรับแขกแบบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2566
7 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  9 ตุลาคม 2566
8 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
9 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2566
10 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
11 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
14 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
21 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
22 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
24 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
25 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
26 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
27 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
28 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
30 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
31 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าววัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
32 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุแอลฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
33 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2566
35 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
36 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2566
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2566
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2566
41 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2566
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2566
46 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2566
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2566
49 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
50 จ้างขุดสระห้วยระกำบน หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาป่า เพชรทอง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
52 จ้างก่อสร้างกำแพงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
53 จ้างวางท่อจำหน่ายน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
54 จ้างซ่อมแซมถนน (วางท่อระบายน้ำ คสล.) สายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
55 จ้างซ่อมแซมถนน (วางท่อระบายน้ำ คส. ) สายริมคลองนอก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
57 จ้างโครงการสับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
58 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร  23 พฤษภาคม 2566
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
63 จ้างโครงการสับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
64 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
65 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์เชื่อมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
67 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2566
69 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง เวที พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
70 จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
71 จ้างติดตั้งเครื่องเสียง เวที พร้อจักตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2566
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2566
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2566
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2566
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2566
79 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  7 มีนาคม 2566
80 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
81 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
82 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  23 กุมภาพันธ์ 2566
83 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 - 2 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
84 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ทะเบียน กจ 2517 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
85 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  20 กุมภาพันธ์ 2566
86 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
87 พื้นที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของระบบ CLOUD , HOSTUNG -ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  9 กุมภาพันธ์ 2566
88 จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน ราง พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
89 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  26 มกราคม 2566
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มกราคม 2566
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
93 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
94 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2566
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2566
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2566
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
100 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  5 มกราคม 2566
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2566
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
103 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2565
105 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  16 ธันวาคม 2565
106 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
107 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นวางเอกสารแบบมีบานเลื่อนปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนิลสังข์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนอก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
112 ซื้อพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
114 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
116 ซื้อชุดกิจกกรม ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะโฟเมก้าขาว ขนาด ๗๕x๑๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
119 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องชุดอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
120 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
121 จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองนอก หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
122 จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยโยธิน ๑ และซอยนิลสังข์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2565
125 จ้างถนนคอนกรีตสายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
126 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ (ต่อเนื่อง)  15 กันยายน 2565
128 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  15 กันยายน 2565
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
133 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
135 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
136 ซื้อผ้าสำหรับงานพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
138 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
139 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
141 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่  1 สิงหาคม 2565
143 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
145 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
146 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
148 ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
149 จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลองนอก หมู่ที่ ๖,๙ และหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
150 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๒๑๙ ชุมพร  5 พฤษภาคม 2565
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
152 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
153 จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
154 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (พร้อมติดตั้งโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
155 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
156 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
157 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  14 มีนาคม 2565
159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  14 มีนาคม 2565
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๑๔-๐๐๓ บ้านเขาการ้อง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2565
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๑๔-๐๐๓ บ้านเขาการ้อง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
163 จ้างเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
165 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
166 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
167 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
168 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
169 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
170 จ้างเหมาบริการติดตั้งเว็ปไซต์ (Web Application) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
173 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๒๑๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7759-6615 โทรสาร : 0-7759-6615 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@wangpai.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.