Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
www.kohprathong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
2 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประเพณีลอยเรือมอแกน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
6 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
7 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
12 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
15 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
16 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
17 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
18 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
19 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
20 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
21 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
22 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
23 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
24 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
25 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
26 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
27 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
28 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
29 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
30 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
31 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
32 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
33 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
34 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
35 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
36 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
37 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
38 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
39 จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566
E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.