Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
www.kohprathong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์ประแจบ็อกซ์ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
4 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคุระบุรี (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2566
7 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2566
8 จ้างซักรีดผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2566
9 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2566
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2566
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
13 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาโซล่าเซลล์ ณ สระเก็บน้ำนบเกาะชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
14 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาแบตเตอรี่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
24 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
25 ซื้อชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครังที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
26 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผ้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
30 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
31 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
32 จ้าง ซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข ตค410 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
33 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือหัวโทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
34 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
35 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
36 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  8  มิถุนายน  2566
37 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
40 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  25 เมษายน 2566
41 ซื้อวัสดุอื่นงานกิจการประปา-มิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
43 ซื้อของที่ระลึกคณะวิทยากรโครงการอบรมการป้องกันและวิธีการดับไฟป่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
46 จ้างเหมาบริการเรือยนต์เพื่อบรรทุกยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
47 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
49 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2566
50 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
52 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  22 กุมภาพันธ์ 2566
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
54 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือส่วนกลาง - สปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
55 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือส่วนกลาง - สปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
56 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
57 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
58 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
59 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
60 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
62 ซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
63 ซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  25 มกราคม 2566
64 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
65 จ้างเหมาเรือโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
67 จ้างซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต 1880 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
68 ซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
69 จ้างยานพาหนะ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
70 จ้างยานพาหนะ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
71 จ้างจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
72 จ้างจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
74 ซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  22 พฤศจิกายน 2565
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TP-link 300 Mbps Wireless N Usb Adapter TL-WN2IN (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
77 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
78 เหมาบริการฐานตอหม้อ ตั้งเสา Tower และฐานตอหม้อ สำหรับดึงสลิงเสา Tower  15 พฤศจิกายน 2565
79 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำหลังสีเขียว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
80 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬาอเนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
81 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
82 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
83 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
84 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหัวโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
85 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
86 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
87 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
88 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
89 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
90 วัสดุอื่น - ระบบสูบน้ำของเรือหัวโทง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)  31 ตุลาคม 2565
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอรี่รถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
92 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ 30 กิโลวัตต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
93 จ้างโครงการวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
95 จ้างทำระบบรักษาความปลอดภัยกับข้อมูล ผู้ใช้เว็บ ป้องกันการขโมยข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ จาก Hacker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
97 จ้างติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
99 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
101 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตำบลเกาะพระทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
102 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
103 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
104 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
106 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
107 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
108 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
109 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
110 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
111 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(น้ำมันมวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
112 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าถ้วยรางวัลในการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
113 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าชุดนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
114 จ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เหมายานพาหนะ จำนวน 3 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
118 ซื้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ของสมนาคุณในการดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
119 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบจักรเรือ) สำนักงานปลัด  24 สิงหาคม 2565
120 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
121 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
122 จ้างดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บนโป๊ะเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
123 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
126 ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2565  29  มิถุนายน  2565
127 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
129 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์วิบาก กฆ 5557 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
130 วัสดุก่อสร้าง  15  มิถุนายน  2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
133 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
135 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
136 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
137 จ้างซ่อมทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
139 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
141 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
144 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2  18 เมษายน 2565
145 จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
146 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2  7 มีนาคม 2565
147 จ้างเหมาบริการเรือบรรทุกรถส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
148 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
149 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
152 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือและหางเสือเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
153 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
154 ซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
155 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมทาสีกำแพงโรงเรียนคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
156 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
157 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
158 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
159 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
160 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
161 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
163 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
165 จ้างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
167 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2564
168 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
174 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ อาคารพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
175 จ้างเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
176 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
178 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
179 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
181 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
182 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
183 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
184 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
185 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
186 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
187 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
188 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
189 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
190 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
193 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
195 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
196 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
197 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
198 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
199 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
200 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
201 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
202 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
204 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10 กันยายน 2564
205 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
206 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
207 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
208 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
209 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
210 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
212 วัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2564
213 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
214 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
215 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
218 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
220 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
221 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
222 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
223 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
224 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
225 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
227 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
228 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
230 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
234 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
236 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
237 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
238 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
239 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
240 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
241 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
242 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
243 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
244 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
245 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
246 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
247 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
248 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
249 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
251 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
253 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
254 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30  มิถุนายน  2564
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
256 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
257 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
258 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
260 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
262 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
264 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
267 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
268 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
269 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
270 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
271 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
272 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
273 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  มิถุนายน  2564
274 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
275 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้  11  มิถุนายน  2564
276 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
277 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
278 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
279 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
280 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
281 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
284 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
287 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2564
288 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31 พฤษภาคม 2564
289 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
290 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27 พฤษภาคม 2564
291 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
293 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25 พฤษภาคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
296 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
300 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
301 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
302 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
303 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
304 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
305 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
306 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ  11 พฤษภาคม 2564
307 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
309 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
310 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
311 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
313 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
314 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
321 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
322 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22 เมษายน 2564
323 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
324 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
325 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
326 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
327 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
328 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
329 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
331 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)  7 เมษายน 2564
332 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4  7 เมษายน 2564
333 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  7 เมษายน 2564
334 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2  7 เมษายน 2564
335 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เมษายน 2564
336 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  1 เมษายน 2564
337 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
338 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564
339 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30 มีนาคม 2564
340 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
341 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
342 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
343 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17 มีนาคม 2564
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
345 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
346 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
347 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
349 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  5 มีนาคม 2564
350 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
351 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)  1 มีนาคม 2564
352 เหมาเรือสปีดโบีท  23 กุมภาพันธ์ 2564
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
355 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22 กุมภาพันธ์ 2564
356 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
357 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
358 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2564
359 วัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2564
360 วัสดุสำนักงาน  27 มกราคม 2564
361 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
363 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
364 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
365 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21 มกราคม 2564
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
367 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
368 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
369 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
370 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
371 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
372 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  14 มกราคม 2564
373 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  14 มกราคม 2564
374 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
375 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2564
376 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  13 มกราคม 2564
377 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  12 มกราคม 2564
378 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
379 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  11 มกราคม 2564
380 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  11 มกราคม 2564
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
382 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  6 มกราคม 2564
383 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
385 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
386 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
387 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 มกราคม 2564
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
390 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
391 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30 ธันวาคม 2563
392 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
393 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
394 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
395 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
396 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24 ธันวาคม 2563
397 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24 ธันวาคม 2563
398 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24 ธันวาคม 2563
399 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24 ธันวาคม 2563
400 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2563
401 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
402 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
403 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21 ธันวาคม 2563
404 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17 ธันวาคม 2563
405 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
406 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
407 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
408 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  15 ธันวาคม 2563
409 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
411 วัสดุก่อสร้าง  8 ธันวาคม 2563
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
413 ทำป้ายไวนิล  7 ธันวาคม 2563
414 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 ธันวาคม 2563
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
416 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
417 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
418 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26 พฤศจิกายน 2563
419 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26 พฤศจิกายน 2563
420 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2563
421 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16 พฤศจิกายน 2563
422 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
423 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563  3 พฤศจิกายน 2563
424 วัสดุสำนักงาน (พรม)  28 ตุลาคม 2563
425 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28 ตุลาคม 2563
426 วัสดุสำนักงาน  22 ตุลาคม 2563
427 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 ตุลาคม 2563
428 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
429 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
430 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21 ตุลาคม 2563
431 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
432 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
433 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
434 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12 ตุลาคม 2563
435 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
436 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
437 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25 กันยายน 2563
438 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
439 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25 กันยายน 2563
440 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23 กันยายน 2563
441 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563  21 กันยายน 2563
442 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
443 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
444 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
446 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2563
447 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
448 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
449 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
450 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
451 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
452 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
453 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
454 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที  3 กันยายน 2563
455 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
456 วัสดุอื่นๆ  26 สิงหาคม 2563
457 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
458 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
459 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
461 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
464 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
465 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
466 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
467 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
469 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
470 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
472 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
473 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
475 วัสดุอื่นๆ  17 สิงหาคม 2563
476 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
477 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
478 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
479 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
480 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
481 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
482 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
483 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท  6 สิงหาคม 2563
484 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
485 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
486 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
487 จ้างออกแบบ  5 สิงหาคม 2563
488 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
489 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
490 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
492 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
493 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
494 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
495 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
496 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
497 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
498 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
499 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
500 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
501 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
502 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
503 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
504 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
505 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
506 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
507 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน  30  มิถุนายน  2563
508 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
509 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
510 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
511 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  25  มิถุนายน  2563
512 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
514 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
515 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
517 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
518 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
519 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
521 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
522 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
525 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
527 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
528 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
529 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21 พฤษภาคม 2563
530 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
531 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
532 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
533 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
534 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
535 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
536 รถบรรทุก(ดีเซล)  13 พฤษภาคม 2563
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
540 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
541 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
542 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
543 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
544 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
545 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
546 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
547 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
548 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
549 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
550 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
551 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
552 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
553 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
554 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
555 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1  3 เมษายน 2563
556 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
557 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26 มีนาคม 2563
558 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
559 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
563 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
566 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
567 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
568 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
569 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
570 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
571 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
572 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
574 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
575 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
576 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
577 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
579 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
581 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
583 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
584 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
585 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
586 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
587 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
588 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
589 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
590 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19 กุมภาพันธ์ 2563
591 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
594 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
595 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
597 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
598 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
599 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
600 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
601 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
603 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
604 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
605 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
606 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
607 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
608 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
609 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
612 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
613 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
614 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
615 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566
E-mail Address : kohprathong@gmail.com หรือ saraban@kohprathong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.