Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
www.kuanthong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP๓๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
3 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กล ๔๔๐๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๕๙ และ BENQ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
6 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
13 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
14 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
15 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
16 ซื้อโปรแกรมพิมพ์เช็ค (Cheque Printing) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านจ่าธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพังไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
19 ซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
20 จ้างโดยการเช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตีเส้นเตรียมสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
22 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งพร้อมถังแช่และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
23 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
24 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
26 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
27 จ้างตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
29 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
33 ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
34 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
35 ซื้อกระดาษแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
37 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
38 จ้างโดยการเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon รุ่น G ๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
39 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
40 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
41 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
43 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
44 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX ๒๔ หัวเข็ม จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. ๗๐-๐๑๓ จากสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลควนทอง อบต.ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2566
46 จ้างเหมาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
47 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับที่นั่งทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
49 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
50 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิคโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
51 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
53 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
54 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
55 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
56 ซื้อผ้าสีกรม จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
57 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
59 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
60 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
63 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
64 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
65 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทองจำนวน ๑๒ สาย และ ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ สายตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
67 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. ๗๐-๐๑๓ จากสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลควนทอง อบต.ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2566
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. ๗๐-๐๑๓ จากสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลควนทอง อบต.ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2566
72 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
73 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. ๗๐-๐๑๓ จากสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลควนทอง อบต.ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2566
76 ซื้อหม้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
77 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
80 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  23 มกราคม 2566
81 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
82 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
83 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น MFC-L2700DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
84 จ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP ๓๐๕d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
87 ซื้อน้ำดื่มสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
88 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
89 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
90 จ้างเหมาโดยการเช่าติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
91 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
92 ซื้อของขวัญและของรางวัลเพื่อดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
94 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
95 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กล ๔๔๐๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
96 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2566
98 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
99 จ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จากห้องส้วมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
100 จ้างโดยการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ต่ออายุโดเมนเนมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
101 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
102 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
103 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
104 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยด่านหินเเรด หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
105 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มเเรงดัน ซอยห้วยลึก หมู่ที่๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2565
107 ซื้อวัสดุอื่นสำหรับการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
109 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง  2 ธันวาคม 2565
110 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
112 โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  30 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
114 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
115 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕(เพิ่มเติม)  29 พฤศจิกายน 2565
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
117 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๓๐๐๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
119 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
121 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
122 จ้างถ่ายเอกสารขาวดำร่างข้อบัญญัติและเอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
123 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
124 จ้างโดยการเช่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับไฟแสงสีพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
125 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
126 จ้างโดยการเช่าติดตั้งเวทีกลางพร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x ๙.๕ เมตร พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุดเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
127 จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานโดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพเดียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
128 จ้างโดยการเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับไฟแสงสีพร้อมติดตั้งและเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
129 จ้างโดยการเช่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับไฟแสงสีพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2565
131 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
132 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. ๗๐-๐๑๓ จากสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลควนทอง อบต.ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  2 พฤศจิกายน 2565
133 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
134 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
135 จ้างทำสปอตโฆษณาการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ซอยนางพร้อม - ท่าน้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 ตุลาคม 2565
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 ตุลาคม 2565
138 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  28 ตุลาคม 2565
139 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
140 จ้างทำสปอตโฆษณาตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
141 จ้างโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2565
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2565
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2565
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ซอยนางพร้อม - ท่าน้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2565
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2565
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2565
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ซอยนางพร้อม - ท่าน้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2565
148 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
149 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง  29 กันยายน 2565
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาผล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
151 จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
152 จ้างโครงการไฟส่งสว่างถนนสาธารณะ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
153 จ้างติดตั้งโคมถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
155 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง พร้อมชั้นวางของ ๔ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
156 ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
157 จ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จากห้องส้วมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
158 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมุก - นายสงัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
159 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
160 จ้างเหมารถแบคโฮว์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕ แรงม้า ขุดลอกแนวท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
162 จ้างทำประกาศนียบัตรผู้รับรางวัล จำนวน ๘๓ ใบ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
163 โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  13 กันยายน 2565
164 โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  13 กันยายน 2565
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
166 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
167 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
168 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
169 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านบางคู หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
170 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวังตง-ห้วยโศก หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
171 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
172 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
173 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
174 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
175 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
178 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
179 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
180 ซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
181 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
182 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
187 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
188 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
189 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
190 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
192 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
193 ซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
194 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
195 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
196 ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
197 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
198 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
199 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงไชยมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
200 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
201 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
202 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
203 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
204 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
205 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
206 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
207 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
208 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
209 จ้างโดยการเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมน้ำมันเชื้อเเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
211 จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
212 จ้างเตรียมสถานที่โดยการเช่า เต็นท์ โต๊ะ เพื่อดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
213 จ้างโดยการเช่าติดตั้งเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงครบชุดเพื่อดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
214 จ้างโดยการเช่าติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับเพื่อดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
215 จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
216 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
217 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
218 จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
219 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
220 จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
221 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
222 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
223 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
224 จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
225 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
226 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
227 จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
228 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
229 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
230 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
231 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
232 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
233 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
234 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
236 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
237 ซื้อวัสดุสำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
238 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
241 จ้างรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
242 จ้างปรับพื้นที่สนามกีฬาตำบลควนทองเพื่อจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
243 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
244 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
246 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
247 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2565
249 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
250 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
251 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
252 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
253 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
254 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  1 กรกฎาคม 2565
255 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
256 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
260 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  30  มิถุนายน  2565
261 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
262 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร(Printer) ยี่ห้อ Hp Laserjet P๑๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
263 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
264 ซื้อหินเกล็ดสำหรับปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
265 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
266 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
267 ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
268 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
269 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
270 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงระบบน้ำประปาและปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
272 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
273 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
274 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
276 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
277 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
278 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
279 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2565
280 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
283 จ้างเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
285 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
286 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๒๒ สาย ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๑ สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
287 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
288 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
289 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๕,๖,๘,๑๐,๑๑และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๓๘ สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
290 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  8  มิถุนายน  2565
291 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านเขาปน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
292 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
293 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
294 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยเขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
295 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
296 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
297 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
298 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
299 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
300 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
301 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
302 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
303 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
304 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
305 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
306 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  30 พฤษภาคม 2565
307 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
308 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
309 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
311 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
313 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสระเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
315 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
316 จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อหน่วยงานพร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
317 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
320 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
324 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
325 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
326 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
327 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
328 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านสำนักสร้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
329 ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
330 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
331 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
333 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
334 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
335 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
336 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งหลง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
337 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
339 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
340 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
341 โต๊ะโฟเมก้า พร้อมม้านั่งยาว จำนวน ๒ ตัว  9 มีนาคม 2565
342 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
343 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
344 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายวัดธารทอง - บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2565
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2565
349 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
350 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
351 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำชั้นวางของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
352 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2565
354 ซื้อกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมแบบมีฝาปิด จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายวัดธารทอง - บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2565
356 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
357 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
359 ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
360 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง  14 กุมภาพันธ์ 2565
361 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2565
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
365 ซื้ออะไหล่โถปัสสาวะ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
366 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง  4 กุมภาพันธ์ 2565
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
369 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
370 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
371 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
372 ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
373 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
377 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
378 ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
379 ซื้ออุปกรณ์ล็อคประตูวาวล์น้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
381 ซื้อกล่องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
382 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
383 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
384 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
386 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
387 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  3 ธันวาคม 2564
388 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ุ 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2 ธันวาคม 2564
389 จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
390 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
391 จ้างซ่อมแซมถมปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
392 จ้างโดยการเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับที่เลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
393 จ้างโดยการเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมตามโครงการ อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
395 จ้างดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
396 จ้างทำสปอตรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง พร้อมการประชาสัมพันธ์ด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
397 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
398 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
399 ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
400 ซื้อยางนอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
401 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
402 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
403 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
404 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
405 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
406 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
407 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
408 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
409 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  1 ตุลาคม 2564
410 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
411 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
412 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
413 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
414 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
415 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
416 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
417 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
418 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
419 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
420 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
421 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
422 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
423 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
425 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังเเรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือนซอยคลองกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
426 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
428 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
430 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
431 ซื้อสิ่งของบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
432 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง  14 กันยายน 2564
433 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
434 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
435 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
436 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
437 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
438 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
439 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
440 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
441 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
442 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
445 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
446 ซื้อถังเคมีดับเพลิง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
447 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงใส่ถังดับเพลิง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
448 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
450 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
454 ซื้อดินลูกรังบรรทุกด้วยรถสิบล้อ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
455 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
456 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมนัส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
459 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
460 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง  1 กันยายน 2564
461 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
463 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
464 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
465 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
466 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  31 สิงหาคม 2564
467 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2564
469 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
470 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
471 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
472 ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
473 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  25 สิงหาคม 2564
474 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
475 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
476 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
477 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
478 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
479 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
480 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
481 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
482 จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
483 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
485 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอนในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
488 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
489 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
490 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
491 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
494 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
495 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
496 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
497 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
498 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
499 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
500 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
501 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
502 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
503 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
504 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
505 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
506 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
507 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
508 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
509 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
510 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยกช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
511 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา บ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
512 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
513 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  13 กรกฎาคม 2564
514 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
515 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
516 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
517 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  1 กรกฎาคม 2564
518 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  1 กรกฎาคม 2564
519 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
520 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
521 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
522 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
523 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
524 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
525 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
526 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
527 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
528 จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
530 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  18  มิถุนายน  2564
531 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
532 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
533 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กม./ถุง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
534 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
535 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
536 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๙ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๓๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
538 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  9  มิถุนายน  2564
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
541 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
542 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
543 จ้างโดยการเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
544 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
545 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
546 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
547 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง  24 พฤษภาคม 2564
548 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
549 จ้างซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
550 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  21 พฤษภาคม 2564
551 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
552 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
553 ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
554 จ้างโดยการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
555 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
556 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
557 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
558 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
559 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
560 ซื้อยากำจัดวัชพืช (ปริมาณสุทธิ ๔ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
561 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
565 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
566 จ้างเป่าล้างบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
568 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
569 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
570 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
571 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตอน ๒ (ซอยจ่าธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
572 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
573 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
574 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
575 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
576 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้วพร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
577 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
578 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
579 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
580 ซื้อเครื่องดื่ม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
582 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
583 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
584 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
585 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
586 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
587 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
588 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
589 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
590 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
591 ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๓ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
593 จ้างโครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน แยกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
594 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
595 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
596 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
597 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
598 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
599 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
600 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
601 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
602 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
603 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
604 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
605 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินตามโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
606 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
607 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
608 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
609 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
610 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
611 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
612 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
613 ซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กล๔๔๐๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
615 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
616 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
617 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
618 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
619 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
620 จ้างขยายเขตประปาซอยพังไทรพร้อมที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
621 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
622 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
623 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
624 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ และหมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
625 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
626 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
627 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
628 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 15000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
629 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
630 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
631 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
632 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
633 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
634 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
635 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
636 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
637 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
638 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
639 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
640 ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
641 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
642 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
643 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
644 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
645 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
646 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
647 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
648 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
649 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
650 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
651 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
652 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
653 ซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูปและแก้วกาแฟกระดาษโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
654 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
655 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
656 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
657 ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ  17 ธันวาคม 2563
658 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
659 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
660 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
661 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
662 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
663 ซื้อโครงการจัดหาและสนับสนุนอาหารกลางวันเสริม(นม)ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
664 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
665 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
666 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
667 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
668 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
669 ชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย  30 พฤศจิกายน 2563
670 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๑๐๕๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
671 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง  18 พฤศจิกายน 2563
672 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๔ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
673 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
674 จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
675 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
676 จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ เปลี่ยนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
677 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
678 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
680 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
681 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ๑๕๐๘ นศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
682 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
683 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
684 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
685 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
686 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
687 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
688 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
689 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
690 ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยพร้อมแช่เย็น จำนวน ๓๖ โหล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
691 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสมโภชกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
692 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
693 จ้างโดยการเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับภายในงาน ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
694 จ้างโดยการเช่าเวทีกลางพร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๒ เมตร พร้อมเครื่องเสียงครบชุด ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
695 จ้างโดยการเช่าไฟฟ้า แสงสว่าง และประดับไฟแสงสีในงานพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
696 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
697 จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงาน โดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพลเเดียม จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
698 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยอ่าวทองเหลือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
699 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยช่องลด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
700 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
701 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
702 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
703 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  14 ตุลาคม 2563
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
705 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
706 จ้างโครงการจัดทำป้ายแนวเขต ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
707 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
708 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
709 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวัดเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
710 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์คลองวัง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
711 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายปรารถนา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
712 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
713 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
714 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยด้วน (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
715 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจ่าบูลย์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
716 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
717 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
718 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
719 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
720 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
722 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
723 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
724 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
725 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
726 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  15 กันยายน 2563
727 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
728 ซื้อเครื่องพิมพ์เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
729 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
730 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
731 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
732 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
733 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
734 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
735 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
736 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
737 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
738 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
739 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
740 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
741 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
742 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
743 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
744 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
745 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
747 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
749 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
750 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
751 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
752 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
753 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
754 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
755 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
756 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
757 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง แก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
758 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
759 จ้างทำตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูและตรายางรับหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ็านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
760 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
761 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
762 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
763 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
764 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
765 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
766 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
767 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
768 จ้างโครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
769 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
770 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมอาชีพโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
771 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
772 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
773 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
774 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
775 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
776 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
777 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๔๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
778 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  10 สิงหาคม 2563
779 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  10 สิงหาคม 2563
780 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
781 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
782 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
783 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
784 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
785 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V ๑๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
786 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
787 เป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ  9 สิงหาคม 2563
788 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
789 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
790 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
791 จ้างจ้างศิลปิน กล้วยแสตมป์ โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
792 จ้างรำวงย้อนยุค วงกำแพง เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
793 จ้างจ้างรำวงย้อนยุค วงไชยมนตรี เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
794 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับการใช้ไฟภายในงานเพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
795 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
796 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟแสงสีประดับในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
797 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
798 จ้างเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
799 จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
800 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงเดอะวู โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคืนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
801 จ้างรำวงย้อนยุค วงบินหลา เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
802 จ้างศิลปินวงกางเกง โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
803 จ้างติดตั้งเวทีกลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
804 จ้างทำประกาศนียบัตรผู้รับรางวัล โครงการส่่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
805 ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการการจัดงานและสำหรับประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
806 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
807 ซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๕๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
808 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
809 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
810 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
811 ซื้อผ้าเหลือง และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
812 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
813 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
814 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
815 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
816 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
817 จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
818 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
819 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
820 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
821 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
822 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
823 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
824 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
825 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  26  มิถุนายน  2563
826 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
827 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
828 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
829 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
830 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
831 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
832 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
833 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
834 ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
835 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
837 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
838 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
839 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
840 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
841 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
842 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
843 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
844 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
845 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
846 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
847 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
848 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
849 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
850 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
851 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
852 ซื้อผ้าเพื่อประดับตกเเต่งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
853 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
854 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IRADV 4551l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
855 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI MC ๓๖๓ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
857 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
858 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
859 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
860 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
861 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
862 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
863 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
864 ซื้อวัสดุเครื่องมือช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
865 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒ ) ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
866 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
867 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
868 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
869 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  15 พฤษภาคม 2563
870 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
871 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
872 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
873 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
874 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
875 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
876 จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
877 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
878 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
879 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
880 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
882 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
883 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
884 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
885 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
886 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
888 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
889 จ้างถ่ายเอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการคัดเเยกขยะครัวเรือนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
890 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
891 จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลสัตว์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
892 จ้างโครงการไฟกระพริบโซล่าเซล บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
893 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๑และยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
894 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B๔๓๒ และ เครื่องพิมพ์ OKI C๓๓๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
895 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
896 ซื้อยางนอก ยางใน ผ้ารองยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
897 ซื้อโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
898 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
899 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
900 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
901 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
902 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
903 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 300 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
904 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
905 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
906 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
907 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
908 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
909 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
910 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
911 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
912 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
913 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
914 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
915 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๔๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
916 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
917 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
918 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
919 จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
920 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
921 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
922 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด1.20x3.00 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
923 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
924 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
925 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอเเสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ 3 ชุุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
926 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
927 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
928 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
929 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  18 มีนาคม 2563
930 จ้างโครงการขุดลอกดินหน้าฝายกักเก็บน้ำ คลองท่ากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
931 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
932 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ เส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
933 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยน้ำใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
934 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
935 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
936 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
937 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
938 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว  11 มีนาคม 2563
939 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
940 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
941 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
942 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
943 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
944 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มเติมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
945 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
946 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
947 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
948 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบถังเพิ่มเเรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
949 ซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
950 ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีภิเษก และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
951 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
952 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
953 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
954 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
955 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
956 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
957 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
958 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
960 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
961 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
962 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
963 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2 มีนาคม 2563
964 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
965 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
966 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
967 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
968 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการโรคมือเท้าปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
969 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
970 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
971 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
972 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
973 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
974 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรม จำนวน 103 ชุด ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ และซองใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
975 ซื้อยางนอกรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
976 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
977 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
978 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาชาติ - ช่องลด หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
979 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครืีอง  12 กุมภาพันธ์ 2563
980 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
981 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
982 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
983 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า (ตอนที่ 9) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
984 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
985 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓ เมตร ขนาด ๑ ป้าย ตามโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน ตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
986 ซื้อผ้าสีเหลือง สำหรับเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
987 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองไปยังสนามหน้าเมืองและวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ ๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดเวลารับผู้เข้าร่วมพิธี เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จนเสร็จพิ  5 กุมภาพันธ์ 2563
988 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
989 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
990 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
991 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
992 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
993 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
994 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
995 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
996 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
997 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
998 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
999 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
1000 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
1001 จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1002 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1003 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน ๑ อัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1004 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1005 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1006 วัสดุสำหรับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  8 มกราคม 2563
1007 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมล์ลอย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1008 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1009 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1010 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1011 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1012 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1013 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
1014 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
1015 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง  2 มกราคม 2563
1016 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
1017 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230 โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.