Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
www.kuanthong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2567
2 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
3 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2567
4 ซื้อยางนอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 1508 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
5 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2567
6 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
7 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
8 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 1508 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
9 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
10 ซื้อวัสดุเกษตรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2567
11 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
12 ซื้อกระดาษความร้อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรุหมัดลิง - หลังโรงเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ ๗๐-๐๑๐ ซอยประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2567
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ ๗๐-๐๑๐ ซอยประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2567
17 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยน้ำซับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
19 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
20 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
21 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
22 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
23 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
24 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
26 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
27 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานวิศกรโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
29 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
30 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่เย็น และน้ำแข็งพร้อม ถังแช่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
31 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่เย็น และน้ำแข็งพร้อม ถังแช่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
32 จ้างโดยการเช่าเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
33 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
34 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่เย็น และน้ำแข็งพร้อม ถังแช่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2567
36 จ้างทำป้ายบอร์ดโฟมพร้อมที่จับตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตีเส้นเตรียมสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
39 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
40 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
41 จ้างตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
42 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
43 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
44 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ ๗๐-๐๑๐ ซอยประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๕ ตารางเมตร  18 เมษายน 2567
46 ซื้อชุดกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.ควนทองคัพ ครั้งที่ ๒๑ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
47 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
48 ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
51 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด - คลองธง หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
53 ซื้อวัสดุเชือกไนล่อน จำนวน ๒ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
54 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในแหลม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
56 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
57 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2567
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
59 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
60 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
61 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ และ ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
62 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
63 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
64 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
65 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
66 จ้างทำป้ายไวนิลหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
67 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4650 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
68 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
69 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
70 จ้างจ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๒ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
75 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดันซอยน้ำผุด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
76 จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๕ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
77 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำซอยศาลาต้นไทรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดันซอยศาลาต้นไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
78 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๕,๗,๙ และหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๖ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
79 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2567
80 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
81 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
82 ซื้อกระดาษแบบพิมพ์ใบเเจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2567
83 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางคู-บ้านท่าจอดและท่าจอด-เขาวังทอง หมู่ที่ ๓ หมูที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
84 โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง  13 กุมภาพันธ์ 2567
85 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2567
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2567
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
88 ซื้อผ้าสีกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2567
91 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2567
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
93 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2567
95 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
96 จ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าจอด หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
97 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2567
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2567
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2567
100 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มกราคม 2567
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2567
102 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
103 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
106 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
108 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
109 ซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
110 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
112 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2567
113 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2567
114 จ้างเหมาโดยการเช่าติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
115 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีบาติกตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
116 ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดพร้อมแช่เย็นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
117 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
118 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
119 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
120 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
121 ซื้อของรางวัลเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
122 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
123 จ้างโดยการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ต่ออายุโด- เมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
124 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
125 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2566
126 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2566
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2566
128 ซื้อยางนอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
129 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยู ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230 โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.