Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307
โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
www.saithong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
2 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประม่าณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
5 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
6 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2567
7 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2567
8 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านคลองพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
9 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2567
10 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2567
11 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2567
12 จ้างจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม โต๊ะกลม เก้าอี้ และเต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
13 จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
14 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
15 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
16 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2567
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านชุมชนวัดเกตุ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
18 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอสุนัข ใบรับรองการฉีดวัคซีนสุนัข ไซริงค์ ขนาด 3 ซีซี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบล  29 มีนาคม 2567
19 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
20 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเ  29 มีนาคม 2567
21 เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบางหูเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  20 มีนาคม 2567
22 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสมศักดิ์ กระจ่างจิต จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
25 จ้างการจัดการระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2567
28 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ (บริเวณหลัง อบต.สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่นขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป๋าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
30 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
31 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  14 กุมภาพันธ์ 2567
32 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
33 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
34 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดพายทองและโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงประมมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2567
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2567
39 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
41 จ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมพัดลม โต๊ะกลมและเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
42 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
43 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
45 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
46 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
47 จ้างเหมาจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
48 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
49 จ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมพัดลม โต๊ะกลมและเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และจัดบอร์ดนิทรรศการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
51 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
52 จ้างเหมาบริการหาเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงิน พ่นชื่อหน่วยงาน จำนวน ๘๐ ใบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.