Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307
โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
www.saithong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2566
2 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2566
3 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2566
4 ซื้อวัสดุจราจรกระจกส่องโค้งพร้อมติดตั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
5 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2566
6 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2566
7 จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
8 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
10 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นักเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
13 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
14 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
16 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  1 กันยายน 2566
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
21 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นายคำรณ ลาภปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
24 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
28 จ้างประเมิณความพึงพอใจผู้รับบริการ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
29 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดินปลูกสำเร็จ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
31 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
32 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
33 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
36 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
37 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
38 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม พนักพิงโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
40 ซื้อขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
41 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 (บริเวณหลัง อบต.สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่าทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
42 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
44 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
45 ซื้อขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
46 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 10 จำนวน 3 ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
47 จ้างเหมาขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
49 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0842 กองช่าง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
50 ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
51 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขครุภันฑ์ 002 53 0001 จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
55 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขครุภัณฑ์ 002-53-001 (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารสส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2566
61 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
62 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2566
63 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
64 จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาาพิมลลักษณ พระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
66 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมป้ายโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์(กลม) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
68 จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาาพิมลลักษณ พระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
69 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายกุ่มดวงต่อจากถนนเดิมถึงทางแยกไปเขตติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
70 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
71 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
72 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
74 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566  8 พฤษภาคม 2566
75 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2566
76 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2566
77 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
78 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0842 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
80 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณตรงข้ามวัดโบสถ์ริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
81 จ้างจัดหาเครื่องเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
82 จ้างจัดหาพัดลมอุตสาหกรรมและเต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้งและรื้อถอน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
83 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอนและจัดสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
86 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
87 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
88 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-156 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
89 จ้างการจัดการระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
90 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรีญห้อยคอสุนัข ใบรับรองการฉีดวัคซีนสุนัขไซริงค์ขนาด 3 ซีซี และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
91 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่นตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
92 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง ยี่ห้อ Toyota Vigo เลขครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
93 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-156 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
94 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 10,000 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
95 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 10 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
96 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
97 จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วหรือเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
98 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ชุดเล็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
99 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีและรื้อถอนโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
100 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
101 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 1 วัดพายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
102 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
103 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
104 จ้างทำปฏิทิน อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
105 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
106 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
107 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
108 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  7 พฤศจิกายน 2565
109 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
110 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
111 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
112 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2565
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
118 จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าที่ทำการ อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
119 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
120 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  20 กันยายน 2565
121 ซื้อวัสดุอื่นจำนวน 7 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
122 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 6000 ชุด (กิจการประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
123 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
124 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0842 อท องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
126 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าบ้านนางประจวบ เปรมศรี ทางออกกุ่มดวง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
129 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
130 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
132 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
133 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
134 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
135 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
136 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
137 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำหมู่ที่ 2 (บริเวณซอย 3) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
138 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 24 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
140 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 งานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
144 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
145 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
146 ซื้อผ้าขาวผูกประดับ โครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
147 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
148 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
149 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
150 ซื้อผ้าขาวสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกานสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
151 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
155 ซื้อวัสดุมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 หุน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
156 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
157 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
158 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
162 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
163 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
164 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
165 จ้างเหมาขุดลอกระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
166 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ (หน้าโรงเป็ดนายบุญเนื่อง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
167 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
168 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
171 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
179 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
180 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
181 ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายหมู่ที่ 1-8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
184 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
185 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
186 ????????????????????????????? ??????? 4 (????????????????? ?????? 4) ??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 22 รายการ กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
188 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
189 จ้างโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารพร้อมเครื่องรับ-ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
190 จ้างซ่อมแซมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
191 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  9 พฤษภาคม 2565
192 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
193 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป หมู่ที่ 1-8 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
194 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายนวล (ชุมชนวัดเกตุ) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
195 ซื้อผ้าผูกประดับ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
196 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
197 ซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
199 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับเสด็จฯ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
200 จ้างเหมาบริการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
201 จ้างเหมาบริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนร่วมรับเสด็จตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
202 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  4 เมษายน 2565
203 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
204 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
205 ซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
206 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
207 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
208 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
210 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
211 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานดับเพลิง จำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
212 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
213 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
214 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
215 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 19 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
216 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
217 จ้างเหมาขุด รื้อคันดิน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ (บริเวณหมู่ที่ 8 ข้างบ้าน นายวิชิต โพธิ์สุวรรณ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
218 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 4 (หลัง อบต.สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
219 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-0109 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0009 อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
221 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
222 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
223 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
226 ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
228 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทงตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
229 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ ซอย 22 หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  29 ตุลาคม 2564
230 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
231 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 4 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  23 กันยายน 2564
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
233 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
236 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
238 จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
239 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
241 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
242 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม สวนสมุนไพร) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
243 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
245 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
247 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
249 จ้างทำแผนที่หมู่บ้านภายในตำบลสายทอง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
251 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
252 ซื้อวัสดุอื่น (เกลือ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
253 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 50 KVA พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
254 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
255 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
256 จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
257 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564  27 กรกฎาคม 2564
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
259 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
261 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
263 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ซอยที่ 8) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง งานกิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
267 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  22  มิถุนายน  2564
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
270 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
271 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
272 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
274 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำขนาด 4 หุน) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
275 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
276 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลูกรัง 125 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
279 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
280 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
281 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-001 จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
282 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
286 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564  15 มีนาคม 2564
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
288 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  17 กุมภาพันธ์ 2564
289 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำขนาด 3 นิ้ว) กิจการประปาตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
291 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
292 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564  11 มกราคม 2564
293 ซื้อแบบพิมพ์ประปา เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
294 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
295 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
297 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
298 จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
299 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
300 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
302 จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน อปท. ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
303 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
304 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
305 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
306 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
307 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
308 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
309 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
310 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
311 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด  19 ตุลาคม 2563
312 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
314 จัดซื้อเรืองท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  30 กันยายน 2563
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
316 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 ภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
317 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
318 วัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563  18 กันยายน 2563
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
322 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
323 ซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
334 โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (วัดพายทอง) หมู่ที่ ๑ หอถังสูงขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  19 สิงหาคม 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
338 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างบ้านนายสำเนา ทิพย์สุวรรณ) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางที่นอน 3 ช่องโล่ง จำนวน 30 ใบ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
341 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
342 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
343 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
344 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
345 โครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  14 กรกฎาคม 2563
346 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  14 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
348 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  13 กรกฎาคม 2563
349 จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
350 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
351 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
352 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4)  3 กรกฎาคม 2563
353 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
357 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
358 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
359 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
360 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
362 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
363 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
364 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
365 จ้างเหมาทาสีอาคารและประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
366 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
367 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
368 จ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
369 โครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  25 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ตัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
371 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
372 ซื้อชุดปูนปั้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
373 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อเส้นบ้านนางลำพู พวงจันทร์ขาว) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
374 จ้างโครงการปรุงท่อระบายน้ำ (บริเวณปากทางเข้าบ้านนายอ๋อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
375 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
377 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
378 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
379 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
380 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
381 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
383 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
384 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
385 ซื้อวัสดุอื่น เกลือบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
386 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
387 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
388 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
389 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
390 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
391 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
392 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายสามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
393 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
397 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
399 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
400 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2020  7 กุมภาพันธ์ 2563
401 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
402 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
403 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
404 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
405 โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  24 มกราคม 2563
406 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
407 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
408 ซื้อตู้หนังสือ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
409 ซื้อตู้กับข้าว จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
410 ซื้อตู้เอกสาร บานทึบ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
411 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
412 ซื้อชิงค์ล้างจานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
414 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
415 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
416 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2020  7 มกราคม 2563
417 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2020  7 มกราคม 2563
418 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
419 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
420 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว หรือเต้นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
421 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.