Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลวังไผ่ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังไผ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังไผ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนเในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2566
2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๓๔ ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2566
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวังไผ่ ถมดินขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๒๙๒ ตารางเมตร สูง ๐.๑๐ - ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 ตุลาคม 2566
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
6 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่  18 ตุลาคม 2566
7 จ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว - ดำ (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2566
9 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะของเทศบาลตำบลวังไผ่  4 ตุลาคม 2566
10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๙ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๗/๓  3 ตุลาคม 2566
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี ขาว - ดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี ขาว - ดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว - ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว - ดำ (กองการศึกษษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2566
16 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 3902 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยบ 833 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
20 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
23 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
30 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
35 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
38 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
39 จ้างรถไถเพื่อปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
41 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (เครื่องปริ้นฉลากยา) (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
42 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
43 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๕ ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
44 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
45 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
46 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
47 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
48 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
50 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
51 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0062 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
55 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ครุภัณฑ์) สำนักงานฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
56 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
57 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
58 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
59 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
60 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
61 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
62 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
63 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
66 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
67 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
69 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
70 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2566
74 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
75 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  25 กรกฎาคม 2566
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2566
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  25 กรกฎาคม 2566
80 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่  21 กรกฎาคม 2566
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2566
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2566
85 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
86 จ้างวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
87 วางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน)  5 กรกฎาคม 2566
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2566
91 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
94 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
95 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
97 วางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน)  20  มิถุนายน  2566
98 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
99 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2566
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  29 พฤษภาคม 2566
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
107 จ้างปรับปรุงถนน ขุดลอก และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
108 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2566
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2566
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2566
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
114 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
115 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสแตนเลสโลโก้ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลวังไผ่พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
116 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
117 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
118 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2566
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
121 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
122 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
123 จ้างขุดลอกหนองยายรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2566
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2566
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
127 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
128 ซื้อของขวัญหรือของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
130 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
131 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2566
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2566
134 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
135 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
136 ซื้ออุปกรณ์การกีฬา เสื้อกีฬา ชุดกีฬาและถุงเท้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
137 ซื้อเวชภัณฑ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
138 ซื้อผ้าเย็นและน้ำดื่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
139 ซื้อชุดกีฬาหรือเสื้อกีฬา และเสื้อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารและคณะกรรมการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
141 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  24 เมษายน 2566
142 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
143 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
144 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
145 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
146 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
147 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
148 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
149 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
150 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
152 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
153 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
155 ซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
157 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2566
158 จ้างเหมาปรับปรุง รื้อถอนกระจกกั้นห้องประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
159 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
160 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
161 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทิศทางภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2566
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2566
164 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
165 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
166 ซื้อของขวัญของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
167 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
168 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
169 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
170 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
171 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
172 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
173 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
174 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 20 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
175 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
180 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
181 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
183 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
186 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2566
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
189 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
190 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2566
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
193 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
195 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
196 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตารางเมตร  25 มกราคม 2566
198 ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2566
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2566
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2566
201 จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
204 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
205 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
206 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
207 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2565
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2565
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
210 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
211 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด)  27 ธันวาคม 2565
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
213 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
215 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
217 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
219 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
220 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7165 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
221 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
222 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
224 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
225 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
226 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
227 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2565
228 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2565
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
230 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
231 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
232 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
233 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
234 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
235 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
237 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
238 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
239 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
240 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
241 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
247 ซื้อถังขยะอินทรีย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
248 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
249 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
251 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
252 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุม 1 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
253 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
254 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
258 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
261 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
262 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
264 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
265 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
266 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
267 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
268 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
269 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
271 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
272 เช่าเต็นท์โดม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
273 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
274 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
276 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2565
277 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  11 ตุลาคม 2565
278 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
279 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
280 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
281 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1  7 ตุลาคม 2565
282 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
283 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
284 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
286 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
287 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
288 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
289 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๒/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
290 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
291 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาร่วมใจ ๕ เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล ๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
292 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
293 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
294 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
295 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
296 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2565
298 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุขาภิบาล 7/5 แยก 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
299 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
300 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
301 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโลโก้ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
302 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2565
303 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
304 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
306 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
307 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
309 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
310 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
311 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
312 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
316 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
317 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
318 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
321 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
322 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2565
324 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
325 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
327 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
328 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
330 ซื้อของรางวัล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
331 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อดูดน้ำประจำเครื่องสูบน้ำ (หลังวัดวังไผ่) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
332 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานและหน้าต่างสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
334 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
336 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
341 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
342 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร  18 สิงหาคม 2565
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
344 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
345 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
346 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
347 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
348 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
349 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
351 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
352 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
353 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
354 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
355 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
356 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
357 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2565
358 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
359 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
360 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2565
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
368 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
369 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
370 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2565
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2565
373 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
374 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
375 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
376 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
378 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
379 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
380 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
382 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
383 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๓ (ซอยประปาบ้านยายหมา-สี่แยกตาไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2565
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
386 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นยางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
387 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
388 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
389 จ้างโครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร บริเวณหลังบ้านนางออง พรศรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
390 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2565
391 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
392 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
393 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
394 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
395 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
397 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2565
398 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
400 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
401 จ้างถนนลูกรังบอดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๗ แยก ๑ (ข้างรั้วโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
402 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
403 ซื้อวารสารเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
404 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
405 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
406 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2565
407 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
408 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2565
410 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
412 จ้างเหมารื้อถอนกระจกกั้นห้องงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
414 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
415 ซื้อจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
416 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
417 ซื้อฟิล์มกรองแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
418 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
419 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
422 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
423 จ้างเหมาจัดทำตู้ใส่ขยะอันตรายชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
424 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
425 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหนองยายรัตน์ ๒ (ห้องแถวด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
426 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนไม้แดง-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
427 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
428 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสุขาภิบาล 15 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
430 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
431 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
434 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
435 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
436 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
437 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
438 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน คสล.เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
439 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
440 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2565
444 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
445 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
446 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
447 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
448 จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
449 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
450 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
451 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
453 ?????????????????????????????????? (?????????) ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
454 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
455 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
457 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
459 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
460 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
461 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
463 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
464 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
465 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
466 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
468 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
469 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
471 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
472 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
473 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
474 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
476 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
477 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
478 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
481 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑/๖ (ตรข้ามบ้านยายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
482 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2565
484 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
486 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
487 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
490 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2565
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
493 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  29 มีนาคม 2565
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
496 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
499 ซื้อน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
500 จ้างปรับปรุงชุดอุปกรณ์แม่ข่ายกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
501 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
502 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณทางเชื่อม ซอยสันติสุข 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2565
504 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  8 มีนาคม 2565
505 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/2 (ข้าง กศน. ชุมพร) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
506 ซื้อตูุ้โชว์กระจก (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
507 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  2 มีนาคม 2565
508 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
509 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
510 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  23 กุมภาพันธ์ 2565
511 จ้างซ่อมแซม อุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
512 ปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า  26 มกราคม 2565
513 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางจากน้ำกัดเชาะ จำนวน 4 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
514 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
515 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
516 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
517 ซื้อชุดตรวจ ATK (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
518 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
520 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
524 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
525 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
527 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
529 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
530 จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กฐานล่างประตูม้วนพร้อมตั้งบานประตูใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
531 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
532 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. 23037 จากสายซอยหนองยายรัตน์เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมซอยสุขาภิบาล 7/4 โดยวิธีคัดเลือก  27 ธันวาคม 2564
533 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
534 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน 12 สาย พร้อมเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
535 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
536 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
537 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) โดยวิธีคัดเลือก  22 ธันวาคม 2564
538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
539 จ้างเหมารถไถเพื่อเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
540 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
541 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
542 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก  22 ธันวาคม 2564
543 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
544 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
545 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
546 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
548 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
549 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
550 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
551 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
552 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
554 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
555 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
557 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
558 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  9 พฤศจิกายน 2564
559 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร  9 พฤศจิกายน 2564
560 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
561 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
566 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
568 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
569 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
570 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
572 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
573 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
574 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
575 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
577 จ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรือนเพาะชำชุมชน เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
578 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
579 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
581 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
582 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
583 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
584 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
585 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๓/๑ (ซอยแยกซอยไปรษณีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
586 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยศาลาประชาร่วมใจหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
588 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
589 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
590 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
591 จ้างจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
592 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
593 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
594 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
595 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
596 จ้างเหมาจัดทำโลโก้เทศบาลตำบลวังไผ่ (สแตนเลส) และป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอคิลิคพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
597 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับจนท.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
598 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ Submerse) พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
599 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
600 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
603 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
604 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
605 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
606 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
607 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน ๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
608 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
609 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
610 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
611 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
612 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
613 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
614 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๘ (ทางเข้าด้านขวามือ) โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
615 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก  31 สิงหาคม 2564
616 จ้างเหมาขยายระบบอินเตอร์เน็ต (WIFI) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
617 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
618 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
619 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
620 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
621 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ)  18 สิงหาคม 2564
622 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
623 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
624 จ้างเหมาขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
625 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
626 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
627 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
628 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
629 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
630 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
632 ซื้อสมุนไพรรางจืด ชนิดชาชง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
633 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
634 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจทางแบคทีเรียและชุดตรวจอาหารด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
635 ซื้อชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในเลือด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
636 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
637 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
638 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
639 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
640 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
641 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
642 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
643 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
644 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  30 กรกฎาคม 2564
645 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
646 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
647 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
648 จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
649 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
650 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลบริเวณริมบึงละหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
651 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
652 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
654 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
655 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
656 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
657 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)  12 กรกฎาคม 2564
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
659 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
660 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
661 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
662 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
663 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยภักดีศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
664 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
665 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
666 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
668 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
669 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
670 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
671 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
672 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว)  18  มิถุนายน  2564
673 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
674 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
675 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
676 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
677 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
678 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
679 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
680 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
681 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด )  10  มิถุนายน  2564
682 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
683 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
684 จ้างเหมาขยายระบบ LAN และ WIFI (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
685 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
687 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
688 จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณหนองยายรัตน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
689 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
690 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
694 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
695 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
696 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
699 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่  18 พฤษภาคม 2564
700 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
701 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
702 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
703 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
704 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
705 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
706 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
707 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
708 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
709 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
710 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
711 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
712 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
713 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
714 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
715 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
716 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
717 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
719 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
720 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
721 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
722 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
723 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
724 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
725 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
726 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
727 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
729 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
730 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
731 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
732 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
733 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
734 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
735 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
736 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
737 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
738 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
739 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
740 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
741 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
742 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
743 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
744 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
745 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2564
747 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
748 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
749 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
750 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
751 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
755 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
757 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
758 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
759 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
761 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
762 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางและแต่งแนวทางระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
765 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
766 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
767 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยดอนเมือง 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
768 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
769 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
770 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
771 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0061 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0037 ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่ เครื่องฯไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
772 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
773 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
774 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
776 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
777 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณท้ายซอยสุขาภิบาล 17/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
778 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2563
779 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
780 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
781 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
782 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
783 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  26 พฤศจิกายน 2563
784 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
786 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
788 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  25 พฤศจิกายน 2563
789 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
791 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
792 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
793 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
794 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
795 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
796 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
797 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
798 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
799 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
800 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
801 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
802 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
803 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล)  27 ตุลาคม 2563
804 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
805 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
806 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
807 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
808 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนห้องฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
809 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
810 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
811 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
812 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร)  29 กันยายน 2563
813 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
814 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
815 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
816 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
817 จ้างเหมาตกแต่สถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
818 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
819 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง)  18 กันยายน 2563
820 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
821 ซื้อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
822 ซื้อการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
823 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
824 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
825 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
826 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
827 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
828 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
829 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 8/2 ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
830 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
831 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
832 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
833 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
834 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
835 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
836 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
837 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
838 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
839 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
840 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
841 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
842 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
843 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
844 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  26 สิงหาคม 2563
845 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
847 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
848 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
849 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
850 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
851 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
852 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
853 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
854 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
855 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
856 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
857 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
858 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
859 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
860 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
861 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่  10 สิงหาคม 2563
862 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
863 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
864 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
865 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
866 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
867 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
869 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
870 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
871 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
872 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
873 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กรกฎาคม 2563
874 จ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
875 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
876 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
877 จ้างก่อสร้างฐาน คสล. รับถังน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
878 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
879 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
880 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
881 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
882 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
883 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์และป้ายข้อความสรรเสริญพระบารมีพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
884 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
885 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่  8 กรกฎาคม 2563
886 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
888 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
889 ซื้อจัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
890 จัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่  23  มิถุนายน  2563
891 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
892 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
893 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
894 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
895 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
896 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
897 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
898 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
899 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทาง 574 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
900 จ้างขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3 ( หลังวัดคอออม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
901 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
902 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
903 ซื้อไข่ไก่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
904 ซื้อน้ำมันพืชและถุงบรรจุของชนิดหูหิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
905 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
906 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
907 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
908 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
909 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
910 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
911 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
912 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
913 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
914 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
915 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
916 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่  14 พฤษภาคม 2563
917 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
918 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
919 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
920 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
921 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
922 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและบุคลากรสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่  13 พฤษภาคม 2563
923 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
924 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
925 ซื้อกรวยจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
926 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
927 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
928 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
929 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
930 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
931 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
932 จ้างโครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
933 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
934 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านคุณบุญเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
935 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
936 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๘/๑ ต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
937 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
938 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
939 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
940 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
941 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
942 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
943 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
944 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
945 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
946 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
947 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
948 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
949 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
950 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
951 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
952 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
953 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
954 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
955 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
956 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
957 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
958 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร  9 เมษายน 2563
959 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
960 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
961 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
962 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
963 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
964 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
965 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
966 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
967 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
968 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)  26 มีนาคม 2563
969 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)  26 มีนาคม 2563
970 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)  26 มีนาคม 2563
971 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
972 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
973 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
974 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
975 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
976 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
977 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
978 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
979 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
980 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
981 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
982 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
983 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
984 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
985 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
986 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
987 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
988 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
989 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
990 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
991 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
992 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
993 จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (บ้านลม) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓  10 มกราคม 2563
994 จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที โครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
995 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน)  10 มกราคม 2563
996 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที และเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
997 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงกิจกรรม เกม และนันทนาการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
998 จ้างเหมาจัดทำป้ายกำกับแบบสติ๊กเกอร์พิมพ์สีพร้อมติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
999 ซื้อหุ่นฝึก CPR (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1000 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถตู้ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1001 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1002 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1003 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1004 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1005 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลวังไผ่
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.