Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลวังไผ่ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังไผ่
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังไผ่
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะของเทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2567
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
4 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
5 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่  23 พฤษภาคม 2567
6 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2567
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 7 ( ต่อจากของเดิม ) หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2567
9 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๘๕ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
14 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
15 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
16 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
18 ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
20 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
21 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๙๒ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๙๒ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2567
25 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
27 ซื้ออุปกรณ์การกีฬาและเสื้อกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (่กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
30 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2567
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
34 ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
35 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
36 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อสูบ 10 นิ้ว บริเวณหลังวัดวังไผ่ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
37 ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
38 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2567
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2567
40 จ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2567
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2567
42 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 7 ( ต่อจากของเดิม ) หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่  21 มีนาคม 2567
43 ซื้อของขวัญของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
44 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๘๕ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
45 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2567
46 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๗๘ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
47 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2567
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
52 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๗๕ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2567
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
58 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง)  14 กุมภาพันธ์ 2567
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2567
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
62 ซื้อของขวัญและของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
63 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2567
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
66 จ้าง เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๘๕ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
67 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๗๘ ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
68 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลวังไผ่
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.