ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเ  26  กันยายน 2565
2 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
3 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
4 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
5 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
6 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
7 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
8 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้สำหรับการดำเนินโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน-ห้วยสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายฤกษ์ - นายจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
13 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กันยายน 2565
14 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (Recycling) สายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 682 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กันยายน 2565
15 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี  26  กันยายน 2565
16 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (Recycling) สายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 682 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  23  กันยายน 2565
17 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนสหธรรม จำนวน 13 สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว ขนาดกว้าง 3.10 - 13.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,418 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,571 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  26  กันยายน 2565
18 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมขนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05  26  กันยายน 2565
19 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรัง-สตูลถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาวกว้าง6.00เมตร หนา0.05เมตร ระยะทาง 1  26  กันยายน 2565
20 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่2 ชุมชนตลาด ต.ทุ่งยาว กว้าง 6.00ม. หนา0.05 ม.ระยะทาง1,3  26  กันยายน 2565
21 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรัง-สตูลถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่นตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่2 ชุมชนตลาด ต.ทุ่งยาว กว้าง6.00ม. หนา0.05ม.ระยะทาง1,319ม. พื  26  กันยายน 2565
22 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว - สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก, รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เ  26  กันยายน 2565
23 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว - สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก, รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เ  26  กันยายน 2565
24 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายแก้วพริ้งอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง  26  กันยายน 2565
25 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565  26  กันยายน 2565
26 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม2565  26  กันยายน 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26  กันยายน 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26  กันยายน 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26  กันยายน 2565
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  26  กันยายน 2565
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง  26  กันยายน 2565
32 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเชิงเกษตรกรรม โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกันแบบเสากึ่งเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร จำนวน ๘๖ ชุด หมู่ที่ ๑-๙ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  26  กันยายน 2565
33 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  26  กันยายน 2565
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  26  กันยายน 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 80 -9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดตกแต่งเวที่และสถานที่จัดงาน โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อของขวัญสำหรับชุดการแสดง ในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
40 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,270.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
44 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,270.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
45 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน ๒ รายการ(เก้าอี้พนักพิงแบบหนาและกล่องเก็บของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
46 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
47 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
48 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งระบบ GPS (รายปี) ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-7141 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
50 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
51 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
52 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไดโว่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
53 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
54 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
55 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
56 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
57 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
58 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
59 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่องห้างสูง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
60 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายตีนกลาง - หว่างคลองแขก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
63 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
64 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
66 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
67 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
68 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กันยายน 2565
69 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คสภาพรถเเละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
70 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คสภาพรถพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เเละเปลี่ยนสายโมเลย์เเละสายพานเเอร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
71 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ เพื่อซ่อมเปลี่ยนไฟรถบรรทุกขยะเเละที่ปัดน้ำฝน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
72 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
73 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
74 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลรายชื่อผู้สนับสนุนบูทอาหารเจ โครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
75 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง พร้อมรื้อถอน โครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
76 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงสร้างทรัสอลูมิเนียม พร้อมรื้อถอน โครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
77 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงานโครงการงานประเพณี ถือศีล กินเจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
78 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ (Keyboard USB) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
79 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
80 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม (ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
81 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 รวม 49 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
82 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะผุ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
83 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กงษ 975 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
84 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
85 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลาเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
86 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
87 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
88 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
89 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
90 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
91 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการบริเวณทางเข้าประตูอาคารสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
92 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
93 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
94 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สายบางปู - ดินแดง ถึงสุดเขตเทศบาลด้านซ้าย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
95 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง กูโบร์ดาตู ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
96 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง กูโบร์ดาตู ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
97 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนน สามัคคี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
98 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนน สามัคคี ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
99 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ แยกซ้าย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
100 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยต้นตาลช่วงปลาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  26  กันยายน 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้สำหรับการดำเนินโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของศูนย์คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายเหล็กของศูนย์คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
107 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
108 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารปากทาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
109 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสื่อการจัดประสบการณ์และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
112 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบสนามบิน หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
113 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนซัมเมอร์สใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
114 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
115 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
116 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
117 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
118 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
119 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดลอกดินสไลด์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
123 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดลอกดินสไลด์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
124 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างจัดชุดไทยทาน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเครื่องเสียง พร้อมรถเครื่องเสียงที่ใช้แห่ขบวน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระเบียงสำนักงาน อบต.ปาล์มพัฒนา (กองช่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อถมปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พร้อมเข้าเล่มจำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนน สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
136 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายฤกษ์ - นายจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
137 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน-ห้วยสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
138 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายฤกษ์ - นายจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
140 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน-ห้วยสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กันยายน 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กันยายน 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
150 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากลองยาว ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1-6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำความสะอาดหอถังประปาและเป่าบ่อบาดาล หน่วยหน้าบ้านกำนันทวี ฤทธิ์หมุน หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน 2565
160 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
161 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
162 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปัญญาถม หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
163 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
165 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
166 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Net Work ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
167 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงเดินสายไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
168 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๗๖๕ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
169 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
170 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
171 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
175 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิจารย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
176 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
177 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๑๒ (หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด ถึงที่ดิน นายวิโรจน์ โตแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
178 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
179 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
180 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาเชื่อมต่อกับถนนสายสะพานปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
181 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
182 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  23  กันยายน 2565
183 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  23  กันยายน 2565
184 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม2565  23  กันยายน 2565
185 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2565  23  กันยายน 2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7  23  กันยายน 2565
187 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7  23  กันยายน 2565
188 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน  23  กันยายน 2565
189 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน  23  กันยายน 2565
190 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาภารโรง  23  กันยายน 2565
191 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  23  กันยายน 2565
192 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  23  กันยายน 2565
193 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  23  กันยายน 2565
194 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  23  กันยายน 2565
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
196 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
197 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
198 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
199 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
200 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
201 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำหรับเด็กเล็ก) ขนาดโต๊ะ 60 x 120 x 55 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้ยาว 2 ตัว ขนาด 30 x 120 x 30 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
202 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศพด.อบต.คุระ สาขา 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
203 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
204 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๒/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
205 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมท่าน้ำลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
206 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
207 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายแบเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  23  กันยายน 2565
208 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0253 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
209 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
210 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๗๖๕ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
211 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
212 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
213 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
214 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
215 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
216 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
217 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
218 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
219 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
220 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
221 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
222 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดงาน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก (อิ่มบุญ ๙ บาท) ประจำปี ๒๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
223 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขุด-ลอกคูระบายน้ำ ล้างถนน และล้างทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
224 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
225 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
226 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
227 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
228 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
229 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
230 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
231 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
232 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
233 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุก บจ 1123 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
234 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
235 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
236 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
237 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
238 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
239 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
240 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
241 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
242 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
243 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
244 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
245 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
246 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
247 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๖๒๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
248 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
249 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
250 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
251 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
252 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
253 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษาหรือส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาท้องถิ่น (รายหัว) จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
254 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษาหรือส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาท้องถิ่น (รายหัว) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
255 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
256 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
257 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลงที่ได้รับความเสียหาย กรณีน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
258 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
259 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4919 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
260 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
261 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
262 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
263 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
264 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
267 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๓๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
268 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม) ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาโดยการนำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พท เข้าตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
273 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ซีทรู อาคารสำนักงาน (กองคลัง)  21  กันยายน 2565
274 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(น้ำมันมวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าถ้วยรางวัลในการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าชุดนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เหมายานพาหนะ จำนวน 3 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น takalfa ๒๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ (ไข่ไก่) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังน้ำพลาสติกมีฝาปิดและกากน้ำตาล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
288 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
289 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายไผ่เรียง-นาล่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
291 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสองแพรก หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
292 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเรียน หมู่ที่ 1 บ้านชีน้อย ตำบลถ้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
294 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุดดินปรับพื้นทาง ซอยห้วยยาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์และต่อสัญญาเว็บไซต์ www.hadyai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างล้างอัดฉีดนถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินผุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับเกลี่ยพื้นรอบห้องน้ำ เขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างตกแต่งกระจาดพร้อมชุดหมรับ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเรือมาฮับบะห์ แอนด์ อีจัน ๒ ทะเบียนเลขที่ ๖๕๕๕๐๐๐๓๕ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างลงโปรแกรมปฏิบัติการพร้อมติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เพิ่มหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านข่าลิง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่นจำนวน 7 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
321 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กนร.๒๕๙ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังข์เพชร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิจารย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย ๒/๓ (หน้าบ้านนายชุมพร คชพันธ์ ถึง หน้าบ้าน นายชำนาญ อาจเลี้ยง) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
328 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๔ (ต่อจากที่ดินนางรัตนา ทองกลบ ถึงที่ดิน นางอารียา เทียนเล็ก) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
329 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
330 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0407 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเต็นท์พร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย จำนวน ๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเต็นท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อขาตั้งกล้องระดับและไม้สต๊าฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเปลี่ยนยางในรถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
335 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาผ้าคลุมแบบยาว จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
336 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขครุภัณฑ์ 292-51-0005 จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนย้ายดิน จำนวน ๑๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
348 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางใส หมู่ที่ 9 บ้านโตนดิน ตำบลถ้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
350 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลับ รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สฏ ถ17-008 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
351 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนาปรือ รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สฏ ถ17-001 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
352 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
353 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดเหนือ ตำบลกระโสม หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,253 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  22  กันยายน 2565
354 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระโสม กว้าง เฉลี่ย 3.50-5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  22  กันยายน 2565
355 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมขนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,319 เมตร พื้นที่รวม 7,914 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  22  กันยายน 2565
356 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,319 เมตร พื้นที่รวม 7,914 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  22  กันยายน 2565
357 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  22  กันยายน 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo)  22  กันยายน 2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถเครนกระเช้าไฟฟ้าพร้อมดั๊ม  21  กันยายน 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001  22  กันยายน 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001  22  กันยายน 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-013  22  กันยายน 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
364 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก (แบบถังเคมี) จำนวน 129 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อสายส่งนำดับเพลิงชนิดผ้าใยสังเคราะห์สีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ (กรรไกรตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
370 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและนำไปใช้ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
371 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ควนศรี จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
372 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุด อปพร.สีกากี เนื้อผ้าอย่างดี ประกอบด้วย 1.เสื้อพร้อมกางเกง สีกากีเนื้อผ้าอย่างดี2.หมวกประจำตำแหน่ง3.รองเท้า4.เข็มขัด5.ถุงเท้าุ6.เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น ดำคอแกง รายการดังกล่าวข้างต้น รวมบริการ ปักชื่อ,ตำแหน่ง.หน่วยงานฯลฯเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
376 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางล้อหน้าและยางล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
377 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
378 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
379 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่กระจาด หมู่ที่ 4 (วัดบ้านเตรียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
380 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่กระจาด หมู่ที่ 1 (วัดนางย่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
381 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 7 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
382 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาผ้าคลุมแบบยาว จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
383 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
384 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
385 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
386 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
387 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
388 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
389 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาร่วมใจ ๕ เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล ๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
390 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
391 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา อบต.ดอน หมู่ที่ 1 2 3 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
392 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อพปร. ประจำตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
393 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
394 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๗๖๕ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
395 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
396 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
397 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
398 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
399 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
400 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บก ๗๔๑๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
401 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน น ๕๖๐๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
402 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
403 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯสำหรับใช้เบิกจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
404 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเลิศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
405 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพวย - ทุ่งไถนา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
406 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
407 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
408 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
409 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โทรทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
410 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทับเต้งฮั้ว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
411 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงสาย สปก. ระยะทาง ๗๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
412 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจัดเก็บ ๓ ชั้น จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
413 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
414 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
415 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
416 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
417 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
418 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
419 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ตรวจเช็คซ่อมแซมยานพาหนะ และติดตั้งระบบไฟเทรนเลอร์ลากเรือ  15  กันยายน 2565
420 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
421 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
422 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง 5789 พังงา (แบตเตอรี่เสื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
423 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
424 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
425 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
426 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
427 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่นMX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
428 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดส่ิ่งปฏิกูลแบบบ่อตากปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
429 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
430 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ป 2340 ชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
431 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
432 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
433 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
434 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงานชั้นบน ห้องสุขาชาย - หญิง และคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
435 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
436 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
437 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวงกลองยาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
438 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
439 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขครุภัณฑ์ 292-51-0005 จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
440 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
441 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและป้ายหน้า-หลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
442 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัังและควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
443 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
444 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
445 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
446 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
447 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้า,แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากและโพสเตอร์วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
448 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
449 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกฯ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0029 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
450 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจ 7927 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
451 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
452 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการชุมชนปลอดภัย ภาคีเครือข่ายร่วมใจกวาดล้างแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายต้านภัยโรคที่เกิดจากยุงสื่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
453 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าและคูระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก ซอยเชื่อมลุงแว ถึง กูโบร์โต๊ะนิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
454 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกอนามัยถึงกูโบร์หน้าโรงเรียนบางปู หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
455 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดีกา บาลาดูวอถึงสะพานบือเจาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
456 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอย รามโกมุท ๓๔ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
457 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอย ทางเข้าผู้หญิง โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (สายท่าเล-แหลมขาม ช่วงระหว่าง กม.ที่ 4+120 ถึง กม.ที่ 4+235) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (สายท่าเล-แหลมขาม ช่วงระหว่าง กม.ที่ 6+143 ถึง กม.ที่ 6+847) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.ร.บ้านคลองกำ-ชายหาด หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งปี้ใหญ่-ถนนสายโรงแรมอัยลันดารีสอร์ท-ชายหาด หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายท่าเล หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อจัดซื้อกระติกน้ำแข็งสำหรับแช่วัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตาจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดจ้างทำไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 จากแผนงานสาารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดและกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิก (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2565
477 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
483 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
489 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบริเวณถนนสายคอกวาง ถนนสายบ้านในไร่ ถนนทางขึ้นมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ฝารางระบายน้ำสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง และซอยท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
490 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
491 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
494 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
495 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายโคกขาม - คลองปากเพนียด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
496 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อผ้าม่านเพื่อติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
499 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการโครงการสร้างเครือข่ายปรับปเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
500 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการขุดลอกดินโคลนและวัชพืช สระน้ำ หมู่ที่ ๖ พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้ายุ้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๑๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ขนาด ๓oo w) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
508 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
509 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
510 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
511 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
512 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
513 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
514 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เบอร์เซ็นต์ ขนาด 1.2 x 1.8 เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
515 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
516 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งไฟเตือน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
521 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
522 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการประชากรสุนัขจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
523 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
524 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
525 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
526 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
527 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
529 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
530 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
531 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูที่ท้ายถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดดิน กำจัดวัชพืชบริเวณคลองเขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
534 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
535 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างขบวนนางรำ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนซอยตะปาน 12 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
540 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
541 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอก จำนวน๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
543 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
556 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 450-59-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊แดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบือจะ - เจาะตือรี หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิตร-เชียงราย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
563 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยางนอกรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ จำนวน ๒๘ เล่ม (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
567 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
568 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สังกัดสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
569 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวอเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
572 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง (วัดหอระฆัง) ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
574 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลดอนตะโก จำนวน ๕๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธาณะและไฟฟ้าในสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 10 รายการ สำหรับจัดทำแปลงสาธิตสร้างแหล่งอาหารราคาถูกในท้องถิ่นตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงฯ (สำนักปลัด) อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาชุดลำโพงเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานวันสราทเดือนสิบ ตำบลพ่วงพรมคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ตำบลพ่วงพรมคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างติดตั้งโคมถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการไฟส่งสว่างถนนสาธารณะ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
585 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  15  กันยายน 2565
586 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
587 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  21  กันยายน 2565
588 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
589 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
593 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
596 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72013 สายควนคีรี-ควนกลอย หมู่ที่ 3 บ้านพะงุ้น ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยโกดังวรวิทย์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
599 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
600 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
601 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
604 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ในตลาดพื้นที่ตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
608 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ  21  กันยายน 2565
609 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2565
610 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2565
611 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  21  กันยายน 2565
612 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  21  กันยายน 2565
613 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวง ปน.ถ. 75-004 สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1 บ้านบือเระ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
614 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยลาดยาง Para Asphaltic Concrete ถนนสุขาภิบาล ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ ถ.๖-๐๐๒๕  21  กันยายน 2565
615 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร  21  กันยายน 2565
616 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร  21  กันยายน 2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายบ้านการิม - นาตอ หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
618 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายปิยา หมู่ที่ 2 - รร. บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาซาเจะเลาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
620 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  21  กันยายน 2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑  21  กันยายน 2565
622 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  21  กันยายน 2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำนัน - กูแบกีลิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 040 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
624 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำปัตตานี 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 087 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
625 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุงามาตี - เปาะเยาะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 085 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2565
626 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  21  กันยายน 2565
627 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  21  กันยายน 2565
628 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นลอยน้ำ หมูที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง  21  กันยายน 2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  20  กันยายน 2565
630 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 บ้านย่่านตะเคียน  21  กันยายน 2565
631 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
632 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
633 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปลูกหญ้ามวลน้อย บริเวณหน้าเสาธง พื้นที่ปลูก จำนวน 565 ตารางเมตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
636 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
638 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
639 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในตู้กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
641 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตพื้นที่อำเภอปะนาเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
642 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
644 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  20  กันยายน 2565
646 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบลาดทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ยุบหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
647 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 962 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
648 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายเลียบคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 12,8,11 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
649 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  20  กันยายน 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุณไพบูลย์ ไชยภักดี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  20  กันยายน 2565
651 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  20  กันยายน 2565
652 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายเลียบคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 12,8,11 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  19  กันยายน 2565
653 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านคลองใหญ่, บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  20  กันยายน 2565
654 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-044 สายท่าเชียด - ห้วยมะแล หมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่, หมู่ที่ 3 บ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่  20  กันยายน 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน  20  กันยายน 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)  20  กันยายน 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมา เช่า/บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  20  กันยายน 2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยคลองราง 1 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
659 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทอง ซอย 8 ม.2 บ้านแสงทอง ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
663 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
664 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
665 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายกะช่อง-หาดเลา (บ้านนายใจ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
670 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
671 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๑๖ เครื่อง โครงการติดตามระดับความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
674 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
677 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างปรับพื้นที่ประสบอุทกภัยและขุดลอกดินหน้าประตูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายเหล็กซิ้งค์ พร้อมเสา ๒ ต้นและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑๙-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือสปี๊ดโบ้ทในการเดินทางไปเกาะบุโหลน (ดอน) และเกาะบุโหลน (เล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
684 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
685 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
686 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
687 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
688 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
689 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
690 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
691 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
692 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
693 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซักผ้า อบรีด ผ้าประดับอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
694 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณปากซอยวัดบางเนียง หมู่ที่ 5 และซอยบางหลาโอน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
695 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
696 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ละเอียดหมึกยูวีพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
697 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
698 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
699 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
700 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อน้ำดื่มศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
701 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
702 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชาย - หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
703 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสมาคม ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
704 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปลูกหญ้ามวลน้อย บริเวณหน้าเสาธง พื้นที่ปลูก จำนวน 565 ตารางเมตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
705 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปลูกหญ้านวลน้อย บริเวณหน้าเสาธง พื้นที่ปลูก จำนวน 565 ตารางเมตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
706 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
707 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
708 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขครุภัณฑ์ 292-51-0005 จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
709 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมขาไมโครโฟนชนิดยืน และตัวมิกซ์ของเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
710 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
711 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
712 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
713 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
714 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
715 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
717 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
718 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
719 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
720 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดันดินสองข้างทางถนนสายแยกบ่อขยะ-คลองดาว ถนนสายคอกวาง และถนนซอยโรงพยาบาลสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
721 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
723 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์เดินระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
724 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
726 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
727 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงอาคารโรงผลิต-กรองน้ำแร่ บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
728 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
729 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถตู้โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
730 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแผงสัญญาณไฟหยุดตรวจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๑ และ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
731 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่อาคารอำนวยการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
732 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
733 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
734 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
735 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
736 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
737 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
738 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล โดยการถมดินพร้อมปรับระดับ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
739 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
740 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายนาซาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
741 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
742 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
743 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำ อ.๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
744 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
745 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวและเคลือบปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
746 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด.วัดช่องรอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
747 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13016 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,536.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2565
748 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
749 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
750 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหนูน้อยปลูกรักษ์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
751 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Recycling สายสระน้ำ-นางชี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบล ทุ่งคา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
752 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
753 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
754 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.พุนพิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
755 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างซ่อมแซมถนน(คอสะพานข้ามห้วยขี้เหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
756 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar streetlight) ขนาด ๑๐๐ W จำนวน ๑๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉายคาดศีรษะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างทำอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
769 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้่างซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อทำการขนย่้ายวัสดุขุดรื้อ (milling) จำนวน ๓๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
771 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
772 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายใต้โด-คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายเกาะทวด-มาบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ในตลาดพื้นที่ตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( ชนิดแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวล้างมืออเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ ๗ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  20  กันยายน 2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
789 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง พร้อมชั้นวางของ ๔ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
795 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ  19  กันยายน 2565
796 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กันยายน 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  16  กันยายน 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ จำนวน ๒,๕๒๐ ตัว (ตัวละ ๑๐ บาท) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
801 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1- 6 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดดับเพลิงสวมเร็ว (ชุดหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
805 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2565
806 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
807 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2565
808 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กันยายน 2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กันยายน 2565
810 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและปริ้นงาน เอกสาร แบบฟอร์ม ฎีกาต่างๆ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
813 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
815 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,415 ตารางเมตร โดย Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 883.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว)  19  กันยายน 2565
818 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานก่อ กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 962 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  19  กันยายน 2565
819 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  19  กันยายน 2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7  19  กันยายน 2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง  19  กันยายน 2565
822 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  19  กันยายน 2565
823 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ป้ายไวนิล)  19  กันยายน 2565
824 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม  19  กันยายน 2565
825 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนสิงหาคม  19  กันยายน 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนสิงหาคม  19  กันยายน 2565
827 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  19  กันยายน 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  กันยายน 2565
829 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมา ค่าเช่า/ บริการพื้นที่แม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๖  19  กันยายน 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
831 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
832 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1- 6 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
833 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
834 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเพรสเซอร์สวิทซ์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
835 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ฉากกั้น 3 บาน ขนาด ๑ x ๑.๖๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
839 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดดับเพลิงสวมเร็ว (ชุดหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
841 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง ๙๕๒๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
842 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
843 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การทำดอกไม้จากขยะพลาสติก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
844 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
845 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
846 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
847 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
848 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
849 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
850 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
851 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญนภา หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
852 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
853 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมูที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
854 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
855 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
856 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
857 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำจาด จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
858 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
859 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
860 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
861 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 80-5148 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
862 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
863 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
864 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
865 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
866 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
867 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการจ้างทำงานออกแบบจัดทำเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์นวัตกรรมใหม่ เทศบาลตำบลหารเทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
868 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
869 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
870 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
871 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
872 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
873 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
874 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา/ซ่อมรถขยะมูบฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
875 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร NPG-84 Toner Black จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
876 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON (NPG-50) Toner Black จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
877 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
878 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
879 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
880 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
881 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาลซอย 1/4 ด้านขวาถึงป้อมยาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
882 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนปัญญานุกูล ทั้ง 2 ฝั่งถนน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
883 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนเทศบาลซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
884 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนเทศบาลซอย 1 ด้านขวา ถึงร้านค้า หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
885 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนเทศบาลซอย 1/7 ด้านขวา ถึงบ้านตาเป้ หลังโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
886 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนเทศบาลซอย 1/3 ด้านซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
887 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขยายเขตวางท่อประปา บริเวณปากซอยถนนเทศบาลซอย 20 ถึงบริเวณปากซอยถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
888 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
889 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
890 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
891 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
892 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 5111 ระนอง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
893 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
894 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.30 ม.4.75 ม. จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
895 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0104 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
896 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
897 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
898 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับฝึกอบรม ได้แก่ ถังแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม (แบบคืนถัง) จำนวน 1 ถัง ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
899 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
900 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงแบบถังยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ขนาด FIRE RATING 6A-20B ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.332-2537 จำนวน 4 ถัง ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
901 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
902 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
903 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
904 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ตค 8410 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
905 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
906 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
907 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสุนัข) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
908 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
909 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
910 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
911 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
912 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาขนย้ายแท่นป้ายคสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
913 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต7568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งสำหรับการดำเนินโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้สำหรับการดำเนินโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมพ่วงลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
927 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
929 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสืือเรียน อายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
933 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
934 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาดำเนินการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
937 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
938 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) มาทำความรู้จักโรคฝีดาษลิง และมาตรการเฝ้าระวังและการ ป้องกัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
939 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( แผ่นพับ) ภาวะลองโควิด คืออะไร หายป่วยแต่ไม่จบ (Long COVID) อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
940 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รู้ไว รู้ทัน ป้องกันและควบคุมไวรัส RSV (Respiratory syncytial virus) ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
942 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารห้องประชุมสภา อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
944 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
945 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
946 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแนแบ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
947 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
948 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
950 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
951 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างหอถังพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
953 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
954 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
955 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง และหมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก (ถนนสายบ้านหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
956 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
957 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
958 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่องเพื่อใช้งานในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
960 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
961 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
965 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
966 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน(ทำกล้วยฉาบและถั่วอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
967 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
968 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
969 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
970 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (ศพด.บ้านสำนักกอ ศพด.บ้านควนปันแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
972 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
973 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9379 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
975 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานใหม่-คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
979 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
980 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายอัมพร สัญยี) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฤกษ์ดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนางคำ (สมหมาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0050 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
989 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๙,๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมบำรุงรักษา (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
993 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2565 รายนางวาริน ธัญรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุมสภา อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ๒ ชั้นๆละ ๑๐ ช่อง ขนาด ๙๒.๐x๓๑.๑x๙๖.๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถแบคโฮว์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕ แรงม้า ขุดลอกแนวท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จากห้องส้วมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมุก - นายสงัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
1005 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กันยายน 2565
1006 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสารับสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๓ (หน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง ถึงหน้าบ้านนางสาวพิยงค์ ศรีชะเอม) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กันยายน 2565
1009 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1010 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1011 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1012 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1013 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1014 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำนักงาน)  16  กันยายน 2565
1015 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1016 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ไมพึงประสงค์ (วันสารทเดือนสิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1026 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุดสาคร ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ความหนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากกิ่ว (ซอยสามัคคี ๑) - นาปลาพง - แยกบางพระ - บ้านดินก้อง - สะพานป่าญวน ตำบลวัง เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนน ค.ส.ล.สายเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านคลองนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กันยายน 2565
1032 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ไร่ใน หมู่ที่ 2 บ้านแสงทอง ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  16  กันยายน 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายแบเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ  16  กันยายน 2565
1036 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  16  กันยายน 2565
1037 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีล โดยวิธี Pavament In Place Recycling และเสริมผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ ถ6-0033 สายทางเทศบาล 1  16  กันยายน 2565
1038 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เสริมผิวจราจรด้วยลาดยาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ ถ6-0023 สายทางถนนพรุใหญ่  16  กันยายน 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางใส หมู่ที่ 9 บ้านโตนดิน ตำบลถ้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  16  กันยายน 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย  16  กันยายน 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  16  กันยายน 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  กันยายน 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างถนนคอนกรีตสายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1046 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่สอร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1047 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างอัดผงเคมีแห้งเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดดอกไม้เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1- 6 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม boxculvert ขนาด 2 ช่อง สายแบโซ๊ะ โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2565
1061 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1062 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-6817 ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมคลองบีโฆ หมู่ที่ 3,4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  16  กันยายน 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1070 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1071 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1072 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1073 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1074 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1075 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1076 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำนักงาน)  16  กันยายน 2565
1077 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำนักงาน)  16  กันยายน 2565
1078 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1079 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1080 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการย้ายถังเก็บน้ำประปารูปทรงถ้วยแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1081 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1082 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ  12  กันยายน 2565
1083 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1084 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อมิเตอร์วัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1085 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1086 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสุทิน อินทวงศ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1087 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายประพันธ์ศักดิ์ มงคลสินธุ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1088 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายจิ้นเซี่ยง เจริญทรัพย์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1089 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสำราญ เจริญงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1090 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสมยศ แก้วประเสริฐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1091 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายปราโมทย์ มงคลสินธุ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1092 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมโพเดียม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1093 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ณ จุดสามแยกวัดโพธิ์เรียง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1094 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1095 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (Recycling) สายเลียบคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 8,9,11 บ้านดอนใหญ่ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1096 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (Recycling) สายคันกั้นน้ำเค็ม 10-6 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งไผ่ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 11,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,297 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1097 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหนองหวัง-มาบก๊กน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1098 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองสายหนองคูว่าว-คลองวังแหวน หมู่ที่ 11,6,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1099 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายเลียบถนนบ้านม่วงทวน-บ้านควนน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1100 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมาบนน-คลองวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1101 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1102 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายขออภัยในความไม่สะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1103 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1104 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1105 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าติดประตูและหน้าต่าง กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2565
1106 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0122  13  กันยายน 2565
1107 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อโทรโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1108 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กันยายน 2565
1109 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2565
1110 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1111 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1112 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1113 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1114 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1115 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1116 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1117 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1118 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1119 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1120 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างงานรื้อถอนอาคารละหมาด ข้างตลาดตาบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1121 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1122 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1123 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1124 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1125 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1126 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1127 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1128 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1129 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1130 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-5166 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบอื่นๆ ของรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ไมพึงประสงค์ (วันสารทเดือนสิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กันยายน 2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด ๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากชำรุดจากการเผาไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1142 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 14 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กันยายน 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/กระสอบ จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก จำนวน ๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุประปา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน โดยวิธีคัดเลือก  15  กันยายน 2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กันยายน 2565
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคีรีรอบ - กงตอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1160 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1161 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดเบา หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-64-0068 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รหัส 416-57-0045 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 416-52-0019 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำโต๊ะนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน กข 2479 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซักผ้าผูกสีขาว สีเหลือง และผ้าคลุมเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายพรุจูด-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายคลองลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กันยายน 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และจัดซื้อคอนกรีตสำเร็จเทพื้นเพื่อวางท่อ คสล.บ้านปรางค์-หาดแตง หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กันยายน 2565
1197 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กันยายน 2565
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับบรรจุในถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กันยายน 2565
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  16  กันยายน 2565
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี