ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
2 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
13 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
14 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
15 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
16 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
17 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ Big cleaning day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพาหนะในการดำเนินโครงการ Big cleaning day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันะ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ยาว ๔.๘๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกล่องควบคุม ปั้มบาดาล ๒ แรงม้า ๒๐๐ V จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๒๑๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างเหมาบริการติดตั้งเว็ปไซต์ (Web Application) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการช่างประปา อบต.ธารโต จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
28 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
29 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
30 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างบริการเก็บและขนส่งผ้าผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ระหว่างศูนย์พักคอย CI อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 กับ โรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
31 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
32 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ถนนทุ่งยาว - ท่าพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
33 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
34 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
40 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันการรับสมัครเด็กนักเรียนเรียนอัล-กุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
44 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
46 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกล่องควบคุม ปั้มบาดาล ๒ แรงม้า ๒๐๐ V จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
47 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
48 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
49 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
50 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
51 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายซอยเกตุอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
53 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กจ 2453 ระนอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
54 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
55 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง เก้าอี้ และโต๊ะ โครงการเก็บเกี่ยวข้าวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
59 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
60 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
61 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับพื้นที่บ่อขยะและขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
64 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
66 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
67 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
71 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายหนองศรี - ควนข้าวไหม้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับกองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ สำหรับกองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านราษฎร์ฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
77 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
78 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ  31  มกราคม 2565
80 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด  31  มกราคม 2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 6 บ้านนาหอม องค์การรบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  31  มกราคม 2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31  มกราคม 2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ  31  มกราคม 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  31  มกราคม 2565
85 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
87 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
88 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
89 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
91 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ รุ่น OKI C๓๓๒- C๓๖๓ BK สีดำ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
92 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟ (power supply) ขนาดกำลังไฟ ๕๕๐ วัตต์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
93 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหน้าสำนักสงฆ์เขาชัยสน หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
95 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
96 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
97 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
98 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
99 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
102 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขตจ 965 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
103 จ้างซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
104 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค 3634 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
105 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
106 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างต่อสัญญาจ้างเช่าเหมาบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
107 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
108 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
109 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
110 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2942 ชุมพร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
111 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 4185 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
112 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บม ๔๑๖๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
113 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๘๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
114 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๔๗๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
115 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำบริเวณใต้สะพานคลองหงาว จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
116 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพและจัดการศพ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
117 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 20 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
118 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
119 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
120 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
121 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
122 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในความรับผิดชอบสำนักปลัด จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
123 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสุดก่อสร้างตามโครงกานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในวัดเฉลิมพนมเขต (ทางเข้าเมรุวัดเฉลิมพนมเขต) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
124 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส)  31  มกราคม 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
136 จ้างซ่อมแซมถนนสายสระประมง - บ้านหาดเจ็ด หมู่ที่ ๗ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
137 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
138 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
140 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,3,6 จำนวน 11 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายไสนายขัน - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4,8 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาหมู่บ้าน - บ้านท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายใน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  31  มกราคม 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
150 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙,๑๓,๑๔ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง ม.9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-64-0048 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
160 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
161 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
163 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
165 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
166 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
167 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
168 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  31  มกราคม 2565
169 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาปรับปรุงขยายห้องสำนักปลัดพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2565
170 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
171 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
175 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
176 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
177 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
178 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2565
179 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3)  28  มกราคม 2565
180 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565)  28  มกราคม 2565
181 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  28  มกราคม 2565
182 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  28  มกราคม 2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  28  มกราคม 2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา)  28  มกราคม 2565
185 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  28  มกราคม 2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565  28  มกราคม 2565
187 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
188 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
189 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
190 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
191 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
192 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
193 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
194 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
195 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
196 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเวรยาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
197 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
198 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (่ครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
199 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซม อุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
200 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  28  มกราคม 2565
201 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
202 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
203 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
204 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
205 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  28  มกราคม 2565
206 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
207 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค-2557 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
208 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
209 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
210 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
211 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
212 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
213 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
214 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
215 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
216 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของจังหวัดระนองในการอำเนินกงานตามหลักธรรมาภิบาล ขนาด 1 x 2.5 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
217 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0108 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
218 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
219 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
220 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
221 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
222 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
223 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
224 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
225 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
226 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
227 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
228 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
229 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
230 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
231 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้ควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
232 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
233 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างซ่อมแซมห้องทำงานนายก และห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
234 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างที่จอดรถบริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
235 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.ถ้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
236 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
237 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
238 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมประตูกำแพงที่ทำการอบต.นาท่าใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน  27  มกราคม 2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
242 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
243 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
244 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
245 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
246 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาดูดส้วมจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
247 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
248 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร (กระจกโค้ง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
249 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
250 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
251 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
252 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
253 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
254 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
255 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
256 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
257 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
258 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกโรงโม่ - สี่แยกตาถัน โดยวิธีคัดเลือก  28  มกราคม 2565
259 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ  25  มกราคม 2565
260 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
261 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
262 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
263 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
264 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
265 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2565
266 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
267 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
268 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายก - นางสาวกัญหา โรยร่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  มกราคม 2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา  27  มกราคม 2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  27  มกราคม 2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10  27  มกราคม 2565
273 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  27  มกราคม 2565
274 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  27  มกราคม 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27  มกราคม 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -15 พฤษภาคม 2565)  27  มกราคม 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๘  27  มกราคม 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗  27  มกราคม 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
280 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
281 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
282 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
283 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
284 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
285 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายมัสยิดตาติง-มัสยิดบือเระ หมู่ที่ 1 ต.ดอน โดยวิธีคัดเลือก  27  มกราคม 2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรั้วเลียบ-หัวกระจาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  27  มกราคม 2565
288 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
289 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
290 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
291 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
292 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
293 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
294 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
295 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
296 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
297 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) จำนวน 48 โหล สำหรับใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
298 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
299 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
300 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
301 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
302 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
303 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
304 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
305 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิ  27  มกราคม 2565
306 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง(๋JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
307 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
308 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
309 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
310 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
311 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ พร้อมค่าแรงซ่อมเปลี่ยน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
319 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อสารส้ม จำนวน ๓,๐๐๐ กก. (๒๕ กก./ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
321 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อท่อพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการพ่นตราเครื่องหมาย อบต.ครน อักษรชื่อเต็ม อบต.ครน และรหัสทรัพย์สิน เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซม ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
328 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
329 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
330 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 2 กล่อง อบต.ป่าร่อน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 51 - 0025 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
332 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสารและประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 442-54-0003 442 - 54 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
335 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/คีบอร์ด) จำนวน 11 รายการ ศพด. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำตรายางและป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว คู่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2565
350 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
352 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
353 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
356 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า  26  มกราคม 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา  26  มกราคม 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)  26  มกราคม 2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป  26  มกราคม 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  26  มกราคม 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)  26  มกราคม 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)  26  มกราคม 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ  26  มกราคม 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalf ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
372 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานสี่แยกต้นจันทร์- รางน้ำ หมู่ที่ ๓ ,๔ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
373 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
376 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
377 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
378 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
379 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
380 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดและสายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
381 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
382 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
383 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
384 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโซ่ สเตอร์ แหวนสเตอร์ ลูกปืน เครื่องตัดไม้ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
385 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนสาย Cable VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
386 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
387 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมแข่งกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
388 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
389 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
390 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
391 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
392 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
393 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
394 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุฝึกภาคสนาม จำนวน 3 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
395 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
396 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
397 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
398 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
399 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
400 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมระบบสายไฟกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
401 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
402 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
403 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
404 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(แบตเตอร์รี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
406 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
407 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
408 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
409 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
410 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
411 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
412 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
413 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
414 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
415 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
416 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
417 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
418 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
419 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
420 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเดินระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
422 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
423 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
424 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
425 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
426 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหลังวัดหาดทรายรี บ้านหาดทรายรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25  มกราคม 2565
427 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25  มกราคม 2565
428 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
429 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
430 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
431 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
432 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000BTU แบบติดผนัง (สำนักปลัด)  24  มกราคม 2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำ สมอบก(เหล็ก) สำหรับปักเสียบเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาขุดลอกฝายเก็บน้ำหมู่บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
437 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
438 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยยืนยันในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
445 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
446 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
447 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตั้งเบรคพร้อมอัดจารบี รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายซอยสมประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก  26  มกราคม 2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
454 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลข กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2565
457 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงป้าย รพ.สต.บ้านช่องช้าง เป็นป้ายแกะสลักหินอ่อน จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
458 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
459 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ถนนสายเอื้ออาทรฝั่งกำแพงเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.85 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีขนาดพื้นที่ไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า 164.05 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
461 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  25  มกราคม 2565
462 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11  25  มกราคม 2565
463 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10  25  มกราคม 2565
464 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุนายทอง - โรงยาง หมู่ที่ 2  25  มกราคม 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25  มกราคม 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง โดยวิธีคัดเลือก  25  มกราคม 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตอกสิ่ว - โรงแรมสองเรา หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
468 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
469 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
471 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโปลีคาร์บอนโครงสแตนเลส หลังอาคารสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหลังซ้ายของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
473 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
475 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
476 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
477 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
478 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
479 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
480 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่าง และฝาครอบล้อ (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
481 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
482 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
483 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
484 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
485 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตถนน ค.ส.ล.สายเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีขนาดพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
486 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายอู่ตะเภา - ดอนทรายแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง (มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 83.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
487 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
488 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
489 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
490 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
491 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
492 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
493 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
494 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.7 (สามแยกธนาคารกสิกรไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
495 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.8 (ตรงข้ามร้านเจ้าสัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
496 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
499 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
500 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บต-8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
508 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 9 ถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้าน เขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25  มกราคม 2565
509 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการโยธา งานประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
510 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
511 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
512 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
513 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
514 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
515 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
516 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในชื่อ www.palmpattana.go.th. เป็นเวลา ๑ ปี และค่าบริการอีเมลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบงานสารบรรณ จำนวน ๑ อีเมล ในชื่อ sarabanpalmpattana.go.th กับ บริษัท เอสทีเอส ซิสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0032 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
521 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสวิทซ์ควบคุมแรงดัน (เพรสเซอร์สวิทซ์แรงดันปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
522 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
523 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
524 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
525 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
526 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
527 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
528 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
529 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
530 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
531 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
534 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
535 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนตาโรย หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านนายถาวร - บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๓ และถนนสายบ้านตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
540 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  24  มกราคม 2565
541 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  มกราคม 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  24  มกราคม 2565
543 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรักกรงนก-นามัสยิด หมู่ที่ 7  24  มกราคม 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มกราคม 2565
545 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
551 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
552 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางจากน้ำกัดเชาะ จำนวน 4 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
553 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
554 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
555 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
556 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
557 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครืื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทยางสีดำ) จำนวน ๑๓ คู่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
558 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
559 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
560 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
561 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสาย ๔๒๔๙ (ชุมชนกลุ่มแปด) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก  24  มกราคม 2565
562 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
563 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
564 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
565 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
566 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
567 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
568 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
569 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
570 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
571 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
572 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สารกรองน้ำดื่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
573 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
574 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ๋อมรถยนตต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
575 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
576 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
577 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
578 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
579 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
580 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลตรุษจีน จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
581 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
582 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
583 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
584 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
585 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
586 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
587 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
588 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโคมไฟเต็งลั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
596 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนนอัดแน่น ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
599 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
600 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
601 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาดำเนินการรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เข้าตรวจเช็คระยะ 10,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
604 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเคาะและพ่นสี รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายมะลิ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
608 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
609 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
610 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
611 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาชำรุด ซอยบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการขุดดินเพื่อเปิดแนวท่อพร้อมฝังกลบโดยใช้รถ แบคโฮ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปาที่ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
612 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ OKI C ๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
613 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข-๑๗๖๐ พังงา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
614 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
615 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./กระสอบ จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
616 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
618 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
620 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหลอดไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
622 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
624 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
625 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
626 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
627 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
628 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
630 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาปรือ-หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
631 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นกระดานไม้อัดโครงคร่าวเหล็ก (บุไม้อัดด้านเดียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
632 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
633 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - ๑๙ ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
636 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อท่อ PVC ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
638 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
639 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายศาลาแหลมยาง - คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายปากมาบ - วังปลวก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
641 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายควนหลา - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
642 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง/แบต) รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
646 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
647 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ( แผนพัฒนาท้องถิ่น , ข้อบัญญัติ ) พร้อมจัดทำปกสีและเข้าเล่มสันกาว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2565
651 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
653 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2565
654 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ และเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๖ , ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
655 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
656 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
657 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
658 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
659 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
664 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  20  มกราคม 2565
665 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  20  มกราคม 2565
666 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  20  มกราคม 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  20  มกราคม 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21  มกราคม 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21  มกราคม 2565
670 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองกระหาด หมู่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร  20  มกราคม 2565
671 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๗ ตารางเมตร  21  มกราคม 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกหนองขาม กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร  21  มกราคม 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย ๑๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๔๕ เมตร ลึก ๑.๑๙ เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย ๕.๖๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๘๗ ลูกบาศก์เมตร  21  มกราคม 2565
674 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
675 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
676 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
677 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 16 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
684 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 7 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
685 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินใหญ่ (อุโมงค์) จำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
686 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
687 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
688 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อลูกลอยเดี่ยว จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
689 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
690 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
691 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
692 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คตามระยะทาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-5119 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
696 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
697 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
698 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ ATK (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
699 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
700 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
701 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
703 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
704 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
705 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเข้าปกเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน ๓๑ เล่ม งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
706 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง บริเวณถนนใต้ สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
707 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
708 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกหน้าฝายหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
709 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
710 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
711 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำจืดสาส์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
712 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ และเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๖ , ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
713 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง น.ส.กาญจนา สุขพิทักษ์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
714 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ และเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๖ , ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
715 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
716 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
717 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
718 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
719 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
720 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
721 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
722 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
723 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
724 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน เช็คระบบแอร์ ฟิล์มรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
725 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุทธรรม - เกาะยาง หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
726 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
727 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นไทร - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
728 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
729 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
730 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
731 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
732 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
733 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
734 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
735 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
736 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
737 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกักหรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
738 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ตันสกุล) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
739 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
740 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
741 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
742 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
743 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
744 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8463 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
745 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ช.พัฒนาการช่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 247.50 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
746 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ถมดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 639.94 ตารางเมตร และพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.34 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่เทศบาลบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
747 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ถนนสายเอื้ออาทรฝั่งกำแพงเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.85 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีขนาดพื้นที่ไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า 164.05 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
748 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
749 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
750 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  20  มกราคม 2565
751 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
752 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
753 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
754 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
755 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง) จำนวน 200 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
756 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยควนมืด หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
757 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
758 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
759 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
760 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญารไฟกระพริบตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
761 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านท่าด่าน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
768 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการรีเซ็ทดั๊มเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๓๓ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
769 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อโควิค 19 ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน) จำนวน 300 ชุด  20  มกราคม 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
771 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยผกามาศ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
772 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
774 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาแซ สาและ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ ๓P ๑๐๐A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน จำนวน 3 ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือกตั้งชุดใหม่ จำนวน 30 ชุด พร้อมเข้าเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
785 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม (ศพด.บ้านเขาเทียมป่า) จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างล้างอัดฉีดพร้อมทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
789 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพิกุลลอย หมู่ที่ 6 แบบบาดาล โดยวิธีคัดเลือก  20  มกราคม 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 5548 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดตั้งสถานที่กักกัน (LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
801 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๖๐,๒๖๘ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแม็กซีลปั๊ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยชาติรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
808 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาไปไว้ห้องกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2565
815 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  21  มกราคม 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
818 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
819 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
822 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2565
823 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation CI) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
824 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
825 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
827 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มกราคม 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มกราคม 2565
829 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างอาคารเวรยาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร  19  มกราคม 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
831 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
832 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
833 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
834 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
835 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
839 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณราวสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว และป้ายไฟเตือนสามเหลี่ยม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่อบต.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 22 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
841 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
842 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดิน ซอยโชคดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
843 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถังเคมีทรงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
844 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
845 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
846 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
847 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
848 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
849 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
850 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง  19  มกราคม 2565
851 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 ตัว และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
852 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
853 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation CI) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
854 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
855 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
856 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
857 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
858 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
859 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
860 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองตากใบ และทำไวนิลขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
862 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยาง จำนวน 6 เส้น ของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
864 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
865 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
866 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
867 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมประตูรั้วสแตนเลสพร้อมขัดทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
868 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
869 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
870 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาค่าเช่าเวที/เครื่องเสียง/เครื่องปั่นไฟ/ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
871 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
872 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
873 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
874 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
875 ซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๑.๕๐ นิ้ว ยาวเส้นละ ๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
876 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
877 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็กติดตั้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปรับแต่งพื้นที่คลองด้านหลัง อบต. พร้อมตกแต่งต้นไม้ หมู่่ที่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
879 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ม.6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
880 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
883 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทชุดโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0015 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
890 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ dia ๓ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
899 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
900 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
901 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาล (ฝ่ายห้องช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
903 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
904 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
905 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มธง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
906 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2565
907 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหน้าซ้ขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
909 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
910 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
911 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  18  มกราคม 2565
912 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  18  มกราคม 2565
913 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  18  มกราคม 2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  18  มกราคม 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  18  มกราคม 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  18  มกราคม 2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18  มกราคม 2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18  มกราคม 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18  มกราคม 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าวเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18  มกราคม 2565
921 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำประกันภัยพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  18  มกราคม 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
924 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
925 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.พรุพี จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2960 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
927 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
929 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางใน รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหน้าซ้ขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 ? 3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสายยาง พร้อมเข็ดขัดรัดท่อ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
934 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ( มกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
935 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
936 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
937 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
938 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
939 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พทและป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
940 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) จำนวน ๕๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
941 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูธ ,ถุงมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
942 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
943 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ 692 สฎ.  18  มกราคม 2565
944 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนใต้ทางลอดรถไฟ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
945 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยป้าเมื้อน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
946 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สุราษฏร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
947 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง เลียบรางน้ำ ถนนคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
948 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
949 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
950 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
951 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานที่กำจัดขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
952 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
953 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดส่วนราชการแบบห่วง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
954 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
955 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๔๕ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
956 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อโคมไฟฟ้า LED แสงสีขาว จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
957 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า ซ้าย-ขาว รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
958 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
959 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายางหมึกในตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
960 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8463 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
961 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
962 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
963 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างกำแพงน้ำกัดเซาะตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
964 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
965 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
966 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
967 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
968 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
969 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
970 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
971 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
972 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธาน่ี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
973 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายชื่อประจำห้องเรียนและห้องต่างๆของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
975 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9807 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 10 ท่อน บริเวณถนนสายเลียบคลองเค่ียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
979 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
980 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ๗๐ ซ.ม. จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างทำตราประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
989 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าห้องประชุม Grand Ballroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาแพขนานยนต์เพื่อบรรทุกถังน้ำไเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0026 และรหัสครุภัณฑ์ 492 64 0009 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตะกร้ายังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 90 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
993 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) เหตุอุทกภัย หมู่ที่ 5,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
998 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มกราคม 2565
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา (รายหัว) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1003 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1004 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว  17  มกราคม 2565
1005 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  17  มกราคม 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายโคกกอตาเบาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  17  มกราคม 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย ตชด.๔๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  17  มกราคม 2565
1008 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1009 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1010 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1011 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๑๑ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1012 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1013 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1014 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1015 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1016 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1017 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1018 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายสำนักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก  17  มกราคม 2565
1019 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  17  มกราคม 2565
1020 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1021 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1022 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1023 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1024 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1025 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON NPG 51 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1026 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมเสาเหล็ก ขนาดกระจกโค้งมนไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1027 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1028 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1029 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1030 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1031 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1032 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1033 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อทรายถม ๖ ล้อ และหินคลุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1034 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.6 (แยกเกาะคันธง ซ.ไทยพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1039 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถส่วนราชการ กองคลัง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1040 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1048 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกทรายถมหัวดูดสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้าง่ซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการติดตั้งตู้โทรศัพท์เสมือนจริงพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ TAYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชพ (หมายเลขครุภัณฑ์ ทล 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2565
1075 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 6 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1076 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ  14  มกราคม 2565
1077 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทยทรงดำ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)  14  มกราคม 2565
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2564  14  มกราคม 2565
1079 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1080 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซอยห้วยจระเข้-สุขสันติ หมู่ที่ 9,8,17 ซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 15,17 ซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 5 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ต.แสงอรุณ จำนวน 35 เส้นทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1089 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ประตูรีโมทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาปรับพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1093 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1094 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1095 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1096 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1097 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อตัวรับสัญญาณ USB WIFI (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1098 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1099 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1100 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1101 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1102 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1103 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1104 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1105 จ้างทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มกราคม 2565
1106 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1107 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1108 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1109 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว , โต๊ะหน้าขาว จำนวน 6 ตัว และ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1110 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ (ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ 2563) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1111 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1112 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation CI) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1113 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กู้ชีพ หน้ากากออกซิเจนมีถุงลม บรรจุอ๊อกไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1114 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1115 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1116 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1117 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1118 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1119 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1120 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1121 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1122 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1123 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1124 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1125 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1126 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1127 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1128 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7760 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1129 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประเมินคุณภาพภายในสภานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยวาหะรักษ์ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1138 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 5465 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคล (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายสำหรับเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 32 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13  มกราคม 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม , อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มกราคม 2565
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมโซฟา รหัส 403-40-0003 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีคัดเลือก  14  มกราคม 2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1169 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มกราคม 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1174 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  13  มกราคม 2565
1175 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร  13  มกราคม 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1177 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษเอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1180 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มกราคม 2565
1181 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1182 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1183 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1184 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1185 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1186 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม รหัสครุภัณฑ์ 484 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1187 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0017 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1188 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1189 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง ซอยลุงฉาย บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1190 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1191 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1192 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น ๕๖๐๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1193 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1194 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1196 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-4287 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1197 จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1198 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1199 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๔๐๗๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1200 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1201 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1202 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป 0954 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1203 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๓๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1204 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1205 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1206 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเพ่นพานในที่สาธารณะ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1207 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อไม้เพื่อใช้ทำโครงไม้สำหรับติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1208 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มกราคม 2565
1209 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังโรคโควิค -19 ในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1210 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1211 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1212 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1213 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 6 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มกราคม 2565
1214 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1216 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1217 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1218 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จำนวน 30,396 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1219 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มกราคม 2565
1220 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มกราคม 2565
1221 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565
1222 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มกราคม 2565