ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน-บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
2 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่าง ๆ จำนวน 2 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย 347 - บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
12 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
13 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
14 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - เดือนเมษายน พ.ศ.2564 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
15 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๒๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
20 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดินเสริมไหล่ถนนบ้านท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
27 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
36 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศ ที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
49 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีคัดเลือก  29  มกราคม 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ใน - หินหลัก หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
63 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
64 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
65 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
69 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
76 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
77 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทสายส่งน้ำเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
79 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
80 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
81 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๑๐ และซอยเทศบาล๔/๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
82 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
85 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
89 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสายดับเพลิงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ จำนวน 21 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
95 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
97 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน  29  มกราคม 2564
99 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  29  มกราคม 2564
100 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  29  มกราคม 2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29  มกราคม 2564
102 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
103 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  29  มกราคม 2564
104 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเพื่อปรับปรุงทางระบายน้ำเดิม ถนนสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2564
106 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
108 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
110 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับควาย , ซอยท่าคลองและทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
119 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
121 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
123 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
124 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
126 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.คลองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) รายการตลับหมึกคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P๑๑๐๒ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) รายการตลับหมึกเลเซอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet Pro M12A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
134 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
137 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
138 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี เขตที่ 6 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
139 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 6-0006 สายถนนสุขาภิบาล 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
140 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ (ลมพัดกรรโชกแรง) จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
141 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา-ทุ่งเฮ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
144 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
145 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ 5  28  มกราคม 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
150 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
151 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
152 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย) ถนนสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 6,2 และถนนสายปากคู -กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 และถนนสายปากคู-กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
153 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
154 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
155 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
156 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด O 6 นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
157 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
158 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
159 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
160 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายถนน คสล.นาดอน-ชายคลอง หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
161 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาด ๙๐x๑๒๐ เมตร พร้อมทำการลงงานดิมถม จำนวน ๑,๖๒๐ ลบ.ม.หรือปรับแต่งให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
162 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
163 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอวนดักนกพิราบอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
164 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
165 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
166 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
180 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเสือตาย หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
181 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลึก-ห้วยโศก หมู่ ๑๒ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
182 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลึก-วัดยางหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
183 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
184 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
185 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
186 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
188 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวัสดิ์-ประดิษฐ์ ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางและคอนกรีตเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนายเจริญ (ตอนที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
202 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
203 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  28  มกราคม 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดต้นไม้ไหล่ทางถนนสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
205 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมั่นดะเหร๊ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (เมืองโบราณยะรัง) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อมู่ลี่ ม่านปรับแสง - สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยช่องคับ หมู่ที่ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.50 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อนแบบมีช่องทิ้งขยะและฝาครอบ เปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างตรวจเช็คระยะ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน กง 2579 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร183พังงา และเครื่องตบดิน (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
223 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำซัมเมิสซิเบิ้ล จำนวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ  28  มกราคม 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP เลขพัสดุ 416-51-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 8338 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 2 ป้าย ,ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 21.6 x 35.6 ซม. จำนวน 3 ป้าย (อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ มือถือมีหมอชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำความสะอาดผ้าเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อมู่ลี่ ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
240 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและบริเวณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
245 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาห้วย ซอย ๒ ? บ้านสมพิศ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
248 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  28  มกราคม 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงขี้เมา-หนูนุ้ย หมู่ที่ 1,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายทางสายบ้านนางยำอะอุทิศ หมู่ที่ 1  28  มกราคม 2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากวัง หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส  28  มกราคม 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงขี้เมา-หนูนุ้ย หมู่ที่ 1,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
260 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
261 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ ๕ ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
263 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางด่านเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 183.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
266 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
267 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
270 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
272 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
273 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
275 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  27  มกราคม 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  27  มกราคม 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27  มกราคม 2564
278 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27  มกราคม 2564
280 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  27  มกราคม 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27  มกราคม 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27  มกราคม 2564
283 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
284 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27  มกราคม 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
289 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
290 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  27  มกราคม 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27  มกราคม 2564
297 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
298 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
299 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
300 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนิยม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
302 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินอินไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย)ถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน หมู่ที่ 2,6 และ ถนนสายปากคู-ไสตอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา(บ้านหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนซอยถ้ำเข้า หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
313 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน และธง ภปร.ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม คสล.กลุ่มห้วยทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี รหัสพัสดุ 465 51 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
319 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
320 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
321 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
322 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแม่แตงอ่อน ถึงสระน้ำวัดใหม่นครบาล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
325 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
326 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุสำนักงาน  27  มกราคม 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  27  มกราคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม(นม)  27  มกราคม 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำชุดขาตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
337 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)  27  มกราคม 2564
338 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
339 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
340 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายไสกล้วย-ถ้ำเพชรรชา หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
341 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 1 กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
342 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
343 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
346 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
349 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 , 6 (พท.ถ 47 - 037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
352 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
353 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
354 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
355 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
357 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
359 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
360 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
361 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
363 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายต้นหาร - ห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
365 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ท่าวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
369 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
372 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเส็ม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
373 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
374 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
375 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
376 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
377 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ไม้พาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
378 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ คอนกรีต ๑๒๔ จำนวน ๓๙.๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นพงษ์ - บ่อช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
380 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
381 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
382 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
383 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
384 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
385 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
386 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
387 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
388 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
392 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
395 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
397 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำหรับสำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
398 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
399 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธี  27  มกราคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
404 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
405 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
406 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
407 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47-063) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหญ้าคา-ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 (พท.ถ. 47- 088) ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัวพลัด - คลองทัมมัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
414 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 5 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
419 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ-0658 ระนอง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ ๖ (ช่วงคอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
425 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
427 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี) แบบต่อเนื่อง จำนวน 12,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
430 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
431 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
432 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
433 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
434 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทับเต้งฮั้ว ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
435 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
436 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
437 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเสื้อกันฝนแบบกางเกงและชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ชนิดหลอดยาว) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
440 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มกราคม 2564
441 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  26  มกราคม 2564
442 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  26  มกราคม 2564
443 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
444 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8  26  มกราคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  26  มกราคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  26  มกราคม 2564
447 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
448 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  26  มกราคม 2564
450 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มกราคม 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
453 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  มกราคม 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564  26  มกราคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มกราคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มกราคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซังชะมวง-หนองปลาไหล หมู่ที่ 6 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
460 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อยางรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถขุดคูโบตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
464 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
465 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างถนนถนน 3 สาย 1๑.ถนนสายบางแพง-บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม ๒. ถนนสายเจดีย์ปะการัง-บ้านบนถนนสายสามแยกต้นสะแก-บ้านแหลมประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
466 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
467 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
472 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำหรับปฏิบัติหน้าที่ (กองสวัสดิการ สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
474 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
476 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
477 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
478 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
479 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
480 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  26  มกราคม 2564
481 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีย 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.0005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
483 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
484 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
485 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
486 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
487 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
488 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ ๖๙๒ สุราษฎร์ธานี (ครบกำหนดเช็คระยะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
489 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
490 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
491 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
492 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
493 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
494 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ  26  มกราคม 2564
495 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 งานต่อเติมหลังคา และปรับปรุงพื้น และผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อน้ำดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
497 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๑๓ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อคลอรีน จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
503 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของขวัญของรางวัลและของตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนบ้านกอตง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก (ซอยกูแบดาแล กูโบร์ปายัน) หมู่ที่ ๔ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสายไมล์ (เฟืองไมล์ กล่องสปีด) ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 2936 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
511 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
512 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
513 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๗๓๖๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
514 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
515 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80 -6582 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
516 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.2024 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บน.6435 ชุมพร,หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้ดจ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ ่จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด  26  มกราคม 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ครุภัณฑ์สำนักงาน  26  มกราคม 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มกราคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
526 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-71 สายบ้านควนม่วง-ควนพน (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 7 บ้านควนพน ตำบลเขาดิน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำ  26  มกราคม 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียน 45 คน คนละ 20 บาท จำนวน 19 วันทำการ เป็นจำนวนเงิน 17,100.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมภายในที่ทำการ อบต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าปั๊ม - บ้านควน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
537 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
547 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำและเครื่องดื่ม ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
550 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
551 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  26  มกราคม 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
555 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
556 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
561 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
562 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
564 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
565 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์กีฬา งานการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
566 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
568 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนน จากซอยศรีบำรุง ม.5-สะพานคลองกงกวัง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มกราคม 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
570 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 3347 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนกยูง-นายสนั่น หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
575 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายผิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
576 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
577 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ1 (แยกซอย 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
579 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
580 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 15000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
584 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
586 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
587 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างล้อยางรถ ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปูนคอนกรีตสำเร็จ ๒๔๐ ksc.(cube) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนโช๊คหน้าด้านซ้าย รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตล 786 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กิจการประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
606 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี เพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  25  มกราคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา พร้อมซ่อมแซมและประกอบติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
616 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยดอนตอ ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๔๖ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
620 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำเครื่องปาดหน้าคอนกรีตของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
632 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ  25  มกราคม 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
634 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคิลิก ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
635 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
636 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
637 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
638 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
639 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
640 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
641 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานบริหารงานนทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
642 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
643 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
644 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  25  มกราคม 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
648 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
649 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแพรกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  25  มกราคม 2564
651 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ-หัวหมากบน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
652 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
655 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา (กลอนบานยก จำนวน 28 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
659 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
660 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
661 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
663 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
666 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
667 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
668 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ (ลมพัดกรรโชกแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
669 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
672 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำแบบบาดาล ขนาด ๑.๕ HP แบบจุ่มน้ำ จำนวน ๓ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
674 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 415 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซม ถนนสายมิตรไมตรี ม.8 จำนวน 215 ลบ.ม.และสายศาลเจ้า ม.11 จำนวน 200 ลบ.ม.(พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
675 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำไวนิล ประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้โดยเด็ดขาด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
676 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
677 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำสีย้อมไม้และลงน้ำยาเคลือบเนื้อไม้ประตูและโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกายพร้อมขาตั้งตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID -๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้มาร่วมงานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
682 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรางน้ำฝนอาคารสำนักงานกองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
684 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
685 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถังพลาสติก จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2  25  มกราคม 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2  25  มกราคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1  25  มกราคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้าายไวนิล ขนาด 150X300 ซ.ม พร้อมติดตั้ง (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
701 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย)  25  มกราคม 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายคลองสุขคลองริ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างงานชั้นพื้นทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) หมู่ที่ ๗ MOC  25  มกราคม 2564
705 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ ๕ ตำบลควนกลาง  25  มกราคม 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดและให้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
707 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
709 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน  25  มกราคม 2564
710 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายช่องเคี่ยม - เขาโคก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคลองเทอะซอยบ้านนายตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
715 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ลูกลอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค499พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
718 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
719 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับ  25  มกราคม 2564
726 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงานของ รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 87 และย้ายไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู  25  มกราคม 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำ  25  มกราคม 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่  25  มกราคม 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘  25  มกราคม 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มกราคม 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มกราคม 2564
738 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับสถานที่กักกัน ควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสียงสูง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
741 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
746 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
747 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๙ ศูนย์(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
750 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซด์สำหรับหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่าหมาด-ขุนสมุทร (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
752 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
753 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
754 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว (ไม่ตัดปลาย) จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
757 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 8449 สฎ และ หมายเลขทะเบียน กง 4143 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
761 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
763 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
765 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
766 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร ทะเบียน ๘๐-๕๖๐๕ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
767 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
768 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร  22  มกราคม 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  22  มกราคม 2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6)  22  มกราคม 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.พุนพิน หมู่ที่ 1  22  มกราคม 2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อพัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
775 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย ม.๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
776 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
777 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง-ตำรวจน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ. ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
778 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง (ยะมะแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
780 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินคลุกและดินดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
781 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
783 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
784 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
785 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง ตอน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
788 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
789 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
790 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
791 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านฝ่ายคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปา ( บ้านหน้าเขาล่าง ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
795 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
796 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
798 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง  22  มกราคม 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
801 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
802 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
806 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
807 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๔-๐๒๒ สายตามี หมู่ที่ ๑๐ - ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
809 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ ? โรงยิม หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
810 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
811 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างกำจัดปลวก ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
812 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
813 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งบานกระจกตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
814 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
815 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายญวนผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
818 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางถนนสายซอย๒๙-เชื่อมต่อพรุพี หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
819 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2564
820 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ (บรรทุกเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน ๘๑-๒๑๑๔ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
828 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
830 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
832 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงระบบประปา ในเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
834 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
835 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
836 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
837 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
838 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
839 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
840 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งบริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
842 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 ตารางเมตร ครีบคสล.กันดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  22  มกราคม 2564
843 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
844 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายควนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
845 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซอมแซมถนนสายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21  มกราคม 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานที่ กพฉ.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
857 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๐๗๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา(กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
863 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
866 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานสำนักปลัดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0008 และ 420-57-0016 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา (โครงการอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถ่านขนาด D จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
873 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาห้องประชุมพร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านบนควน-บ้านคลองกลางและถนนบ้านบนควน-บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
883 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
886 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
889 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
893 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดีโอ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
895 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกำสน - เขาสร้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0004 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
900 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 10 จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
902 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
903 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
904 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
907 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
908 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
910 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 5 (ตอน 2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
911 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2564
912 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๑๐ HP จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
920 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
921 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง น ๗๕๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
923 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
924 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
926 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายหน้่าโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
928 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในทอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
929 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
930 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมจิตร ตอน 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเเซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
935 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
936 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
938 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
939 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2848 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
940 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
943 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
944 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2564
945 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
946 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
947 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
948 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
949 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
950 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
951 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
952 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
953 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดและเพื่อปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
954 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
955 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ  21  มกราคม 2564
956 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
957 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
958 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
960 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
961 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
962 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
963 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
964 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
965 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและเคลื่อนย้ายขยะพร้อมขุดดินและถมกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
966 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
967 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
968 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21  มกราคม 2564
970 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาธรรมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  21  มกราคม 2564
972 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายหวาเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
973 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
976 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
979 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
980 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
981 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  21  มกราคม 2564
983 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2564
985 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
986 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านปากหลีก หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
987 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ  21  มกราคม 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  21  มกราคม 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
991 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
993 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
994 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกำสน - เขานา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
996 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
998 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
1000 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 5111 ระนอง จำนวน 30 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
1001 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบรรจง - สวนปาล์ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี้ห้อ Acer รุ่น Aspiro หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1005 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารสี และเข้าเล่ม ขนาด A4 เล่มละ ๕๐ ใบ(รวมปก) จำนวน ๒๐ เล่ม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทำเล - บางรัก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1009 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา เหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ)  20  มกราคม 2564
1012 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1013 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 12 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และ 10 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน 6 หมู่บ้าน จำนวน 31 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1017 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำฝายปลายบาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1019 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1020 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1021 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1022 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1023 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1024 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1025 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1028 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1030 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1031 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  20  มกราคม 2564
1033 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1035 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1036 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายคอควน-ฝายสะพานกลิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1037 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง (สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1038 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงหงส์ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1039 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยไอร์สโตน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1040 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1041 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ่อปลา-บาลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1042 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1043 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) และไหล่ทางถนนภายในตำบลควนศรี จำนวน ๑๘ สายทาง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข ๘๖ ชุมพร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1046 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1047 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1048 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรุ่งเรือง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1053 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1056 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง,กองช่าง) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1058 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชองผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านสระพัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรุงปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้ำจืด-บ้านบังแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0041/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1071 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1072 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1075 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ  20  มกราคม 2564
1076 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  20  มกราคม 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1079 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1080 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ  20  มกราคม 2564
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1084 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสนับสนุนการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1087 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1089 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1090 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1091 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอนามัย  20  มกราคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  20  มกราคม 2564
1094 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลาบ สุวรรณเทียบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  20  มกราคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1097 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1098 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ 4-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1111 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1113 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่  20  มกราคม 2564
1114 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว้บไซด์อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ เวอร์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1122 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนสายช่องอาบลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายโต๊ะปิเยาะ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1137 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธรักษา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2564
1141 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1142 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1143 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1145 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1148 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1149 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1150 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1152 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1153 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1158 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1160 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1162 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1163 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  19  มกราคม 2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ) บ้านบูลกา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ุ600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500  19  มกราคม 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะและหลัง ร.ร.ตาดีกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  19  มกราคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1168 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1170 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1173 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1174 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1175 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1176 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95  19  มกราคม 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1178 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1179 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุดทางระบายน้ำ ซอยทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 5 และซอยพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1180 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1181 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1182 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1183 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1184 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดหกล้เ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ  19  มกราคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1188 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1189 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1190 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1191 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านกับประปาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1192 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1193 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1194 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1196 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1197 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงท่ทอประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. ภายในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์(สระแก้ว) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1198 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขยายท่อเมนต์ประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. จากอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ถึงชุมชนซอยหลังเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 ,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มกราคม 2564
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มกราคม 2564
1205<