ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างใต้อาคารอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ทุ่งวัวแล่น ซอย 1 บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
12 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
13 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย สระน้ำ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 2,620 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกไก่ - บางพูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทุ่งวัวแล่น โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เภอปะทิว จังหวัดชุมพร  10  กันยายน 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
26 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ  10  กันยายน 2564
27 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Battery UPS 7.2 Ah จำนวน 1 ก้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากเหมืองพัฒนา (สายสันเขื่อน) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10  กันยายน 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-9140CND จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
34 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมศิปล์-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
38 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
48 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
49 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10  กันยายน 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
52 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  10  กันยายน 2564
53 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  10  กันยายน 2564
54 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเสื้อกั๊กกรมส่งเสริมการปกครองพร้อมหมวก จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ  10  กันยายน 2564
57 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปั๊มน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
59 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
60 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
63 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด  10  กันยายน 2564
64 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
65 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
66 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
67 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
69 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
71 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
72 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
73 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีน้อย หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 665 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหว  10  กันยายน 2564
75 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กันยายน 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
77 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
79 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
80 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
81 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)  10  กันยายน 2564
82 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
83 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6790 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
84 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
85 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
86 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานก่อสร้าง  10  กันยายน 2564
87 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
88 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
89 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
90 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
91 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
92 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10  กันยายน 2564
93 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
94 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
95 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
96 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
98 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
99 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
100 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
101 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
102 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
103 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (รร.กระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10  กันยายน 2564
105 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
106 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
107 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
108 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
109 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  10  กันยายน 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
111 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
113 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
117 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างอัดฉีด ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา  10  กันยายน 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
125 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครืองตัดหญ้าและเครื่องอัดฉีดน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กันยายน 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กันยายน 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการ โดยการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างรถเเทรกเตอร์เเบบล้อยางขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
149 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำสำนักงาน จำนวน 730 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
157 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างชุดจัดทำเวปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
158 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
159 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าที่ดินวัดศรีวโนภาสสถิตย์พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
163 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
165 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
166 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมทั้งฉีดหญ้าทางเท้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตื หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมากวาด ปรับ เกลี่ย บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษาฯ-กองช่าง อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเกาะปอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบเขียนแบบ ด้านการโยธา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด ?ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการคนกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
193 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างลูกจ้างขั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ จำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
198 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
199 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
200 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
201 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
205 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  30  กันยายน 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
208 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา เช่าสถานที่สำหรับผู้ถูกกักกันโรค และจัดตั้งศุนย์กักกันหรือสังเกตการณ์ (Local Quarntin) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  30  กันยายน 2564
212 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  30  กันยายน 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักปลัด)  30  กันยายน 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30  กันยายน 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายนายคล้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้าง พร้อมเก็บขยะ ตั้งแต่ควนไอร์๋บัคจนถึงทางขึ้นกันเตียงสี ม.5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)  30  กันยายน 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
221 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
222 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
227 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายฐานรากโคมไฟสาธารณะ ริมทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
228 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2564
229 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๖๔ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
230 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม(น้ำถัง) 60 ถัง/เดือน(ตุลาคม - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
231 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ ถ11-003) โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2564
232 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 500 ถัง น้ำดื่มขวด 50 โหล จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
233 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
239 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ตั้งแต่หลังคาแดงถึงร้านอาหารเซมเซมบัทดิฟเฟอร์เร้นท์ ม.5 บ้านคลองหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับแจกผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบ รพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น 2011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านราษฎร์บำรุง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมเก็บกวาดขยะ ตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบางเบา ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพระ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยประปา บ้านหนองฉ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพ  30  กันยายน 2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
267 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เขาฝาชี เป็นอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เเละขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
283 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานธุรการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมางานแผนและวิชาการด้านการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
288 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
289 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  29  กันยายน 2564
290 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง  29  กันยายน 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน ถึง บ้านโคกสมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  29  กันยายน 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง)  29  กันยายน 2564
293 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง  29  กันยายน 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6  29  กันยายน 2564
295 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และห้องน้ำ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำชั้นเหล็กวางเอกสาร 4 ชั้น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
298 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  29  กันยายน 2564
299 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29  กันยายน 2564
300 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
301 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
302 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาล จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (นางพรศรี ลูกแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
303 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
304 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาล จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (นางสาวแอน ลุกอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
305 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานโครงบริการงานดูแลสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
306 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการบริการช่วยเหลืองานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
307 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
308 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุข จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
309 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
310 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายกูโบร์พลี - บือเจาะ หมู่ที่ 3 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
312 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
313 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
314 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
315 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
318 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนของฝ่ายสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
320 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29  กันยายน 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมูที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
322 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
323 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
326 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ ศาลาเกษตร บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านชุมชน หมู่ที่ 8 สามเเยกโรงเรียนบ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
331 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
332 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
333 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
334 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
335 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
336 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
339 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบฉากกั้นป้องกันโควิด ๑๙ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
340 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29  กันยายน 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
342 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาเมาะ-ลือโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  29  กันยายน 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารเเละเเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักตัวตำบลหล่อยูง ณ ศูนย์จริยธรรม มัสยิดบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
347 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา-รูปุปาเหะ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
349 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (โยกเยกสามสีไก่) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
353 จ้างก่อสร้างขุดลอกและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำแม่น้ำตาปี บ้่านในใส หมู่ที่ ๓ ตำบลยางค้อม โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
354 จ้างซ่อมแซมคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี หน้าวัดยางค้อม (ฝั่งบ้านปากหลีก) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
355 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุสายสวนยางนายสมบุญ อินสอิ้ง - สวนยางนางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชพ.ถ.37058 จากสายซอย 1 ถึงสายซอย 1 บ้านหนองตำเสา หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  29  กันยายน 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำ สายปายอแบรอ หมู่ที่ 6 - บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (โยกเยกพลาสติกเป็ด) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (ม้าหมุน 3 ที่นั่ง) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นปลาการ์ตูนและสุนัขน้อย) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นชิงช้าหรรษา) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นชิงช้า - ยีราฟ) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
367 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
369 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย  29  กันยายน 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
372 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยม-คลองฉนาก ม.4 โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวงแหวน คลองสุข ม.4 ต.บางชนะ โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2564
375 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
376 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
377 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผลสม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
380 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านซือบือแร องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ  28  กันยายน 2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะชูด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนลองกองสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
384 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
385 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  28  กันยายน 2564
386 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  28  กันยายน 2564
387 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  28  กันยายน 2564
388 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  28  กันยายน 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ซอยประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ยาว 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
390 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายห้วยลึก ถึงสายทับควาย บ้านห้วยลึก-ทรายขาว หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๖,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2564
391 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๓ จากสาย บ้านห้วยลึก ถึงสายบ้านท้ายพรุ บ้านห้วยลึก-บ้านท้ายพรุ หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลทรายขาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จั  28  กันยายน 2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง  28  กันยายน 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
396 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4-6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
397 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
398 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
399 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
401 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ต.คึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
402 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (ไร่คลอง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
412 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
418 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
419 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
420 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
421 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลสวนหย่อมของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
422 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาผู้ช่วยข่างโยธาประจำกองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
423 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
424 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
425 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
426 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS 180/C หมายเลขครุภัณฑ์ 068-57-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
427 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
428 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
429 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจ้างเหมาบริการลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
430 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวด/มด/แมลงสาป ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
432 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานโครงการบริการงานดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
433 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
434 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
435 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน  28  กันยายน 2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายดูซง หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
437 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อปฎิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
438 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
439 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการลูกจ้างช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
440 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
441 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
442 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนซอยอินทรักษ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
443 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
444 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
445 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างถนน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด - ห้วยรูนก หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
447 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จำนวน 32 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10  28  กันยายน 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างโรงอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  28  กันยายน 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง (งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)  28  กันยายน 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานเตาเผาขยะ จำนวน 25 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาเว็ปไซน์ อบต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
457 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  28  กันยายน 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
461 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด ตามโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
464 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำฉากกั้นโควิด จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
466 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการต่อโดเมนเนมและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง (งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
470 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
471 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
472 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม จำนวน ๒๕ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
474 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
476 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างรถเเม็คโฮตักย้ายขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบเเละขุดบ่อขยะเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๑๐ จุด (ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
479 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านนาลึก ถนนสาย ๔๑๑๒ - ถนนเอเซีย หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายศูนย์ศิลปชีพ - ต้นโด หมู่ที่ 2,4 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
484 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
488 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปชีพ - ป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
491 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาสำรวจภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
493 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
494 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
495 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
496 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ๋อมเแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-63-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุที่นอนและหมอนหนุน หุ้มหนัง PVC พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาหมู่ที่ ๘ - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หนืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจนปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
503 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งระบบเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ่้างเหมาโครงการกั้นแนวเขตศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด Covid 2019 (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
506 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
510 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
511 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๒๗๑๘ นศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
512 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
513 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
514 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
515 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
516 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 465-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
517 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
518 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
519 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็๋บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
520 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
521 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
522 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กันยายน 2564
523 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถมาสด้า ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ หมายเลขทะเบียน กข 1809 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
524 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  27  กันยายน 2564
525 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
526 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
527 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ-นายเจริญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
530 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
532 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
534 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำกระดานไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
535 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทาสีรั้วหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
537 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
538 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กจล 443 พังงา และ กจล 445 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 บ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
547 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-3049 ประจวบคีรีขันธ์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (อ่างเก็บน้ำคลองหว้าโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
550 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่  27  กันยายน 2564
551 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และปริ้นเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
552 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อลูกรังหินคลุกถนนสายบ้านจารึก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
556 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27  กันยายน 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  27  กันยายน 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่า-บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  27  กันยายน 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  27  กันยายน 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางเข้าซอยทอดทิ้ง หมู่ที่ ๖ ถึง ถนนลูกรังสายควนหัวนอน หมู่ที่ ๑-๖-๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ)  27  กันยายน 2564
561 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
562 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
563 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
564 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
565 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างอาคารประชุม รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางเข้าซอยทอดทิ้ง หมู่ที่ ๖ ถึง ถนนลูกรังสายควนหัวนอน หมู่ที่ ๑-๖-๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ)  27  กันยายน 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วย ชาย-หญิง ณ สถานแยกกักตัวในชุมชน (Commuity Isolation CI) จำนวน 11 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
570 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
571 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลา - แม่ไม้มูก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ51-036 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จัง  27  กันยายน 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างตกแต่งเรือพระวัดมะปรางมัน หมู่ที่ ๒ (โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ มาบท่อม พท.ถ.65 0075 หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลปันแต โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กันยายน 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กันยายน 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๑๘ ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๔๒ ปัตตานี ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
581 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-คลองด้วน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
584 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำดำ-สวนปาล์มนายมณี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub 363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
587 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กันยายน 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 เกาะยะระโตดใหญ่ และเกาะตันหยงอุมา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
589 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด,ห้องประชุม และห้องนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
591 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม จำนวน ๓๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
592 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) จำนวน ๑ ราการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กพ่วง) จำนวน ๒ รายการ  27  กันยายน 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  27  กันยายน 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
599 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
600 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
601 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
602 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก-อนามัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
606 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายควนผึ้ง-คลองด้วน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านช่างแดง-บ้านนายสมพร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นยูง-คลองทัมมัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
611 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
612 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบบหล่อคอนกรีต (MOLDS) แบบหล่อทางเหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 151515 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางละเมียด-นายสาธิต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ-ควนผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
617 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยาง (ยางรถบรรทุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กันยายน 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
621 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กันยายน 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2564
625 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8951 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ พร้อมค่าแรง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
637 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
639 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. บริเวณ สามแยก สปจ. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนตะโก อำเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องอุปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
642 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
644 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
645 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
646 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
647 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวางท่อระบายนำ้ ถนนทุ่งมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
648 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมทำการย้ายหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.จากหมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคาไปยังหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
649 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
652 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
653 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั๊มดัดแปลง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๑๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อ และหมายเลขลำดับ จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
655 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงปาน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนรอบขุมเหมืองทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
658 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
659 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
661 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
666 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพื้ช) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 35 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
672 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
674 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค) สำหรับเครื่องจักรกล อบจ.พพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
675 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน ตุลาคม 2564)  23  กันยายน 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
681 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
682 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  23  กันยายน 2564
683 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
684 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเต็นท์ โต็ะ เเละเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หล่อยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(โรงพยาบาลสนาม) อำเภอทับปุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
690 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
691 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน ตุลาคม 2564)  23  กันยายน 2564
692 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายสระมโนราห์ หมู่ที่ 4  23  กันยายน 2564
693 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 4 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  23  กันยายน 2564
695 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างซ่อมแซม -เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ0069 นศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
697 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 10 รายการ 22 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านปุหรน หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  23  กันยายน 2564
701 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก (บุญปิยะ รีสอร์ท) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยว  23  กันยายน 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
705 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
707 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายเช็คอิตสติกเกอร์พลาสวูด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วยชาย - หญิง ณ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Commuity lsolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
710 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
711 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
714 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
715 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตัดหญ้าถนนในตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเบันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
722 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
734 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
735 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๓๑ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านสวน หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
738 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
740 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากหน้าปัดเลขไมล์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
741 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 29.70 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางเข้าศาลาทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
743 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
744 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยศาลาประชาร่วมใจหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
745 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
746 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด  23  กันยายน 2564
747 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
748 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2564
749 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
750 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดนัดเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23  กันยายน 2564
752 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาล้างขุดลอกคูระบายน้ำ ล้างถนน ล้างทางเท้า ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
753 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
754 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมทางลงทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
755 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างทางลงชายทะเล ซอยจันทรพงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
756 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางลาดลงชายทะเล ซอยคนรวย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
757 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
759 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
760 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
761 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๓/๑ (ซอยแยกซอยไปรษณีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
762 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8813 ชุมพร (ยางใน,ยางนอก,ลิ้นยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
763 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
764 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก  23  กันยายน 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ  23  กันยายน 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ  23  กันยายน 2564
768 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก  23  กันยายน 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมรถยนตฺส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๙๕๒๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
771 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากกาศ(สำนักปลัด) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
772 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
773 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
776 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
777 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
779 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างทำขายึดกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
780 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศยาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 200 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
781 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
782 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
784 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ 1,4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
786 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
788 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล และอาคารสามชั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  22  กันยายน 2564
789 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำ สายห้วยไอ้ครก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
790 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยม คสล.สายถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
791 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดทำป้ายซีทรูติดตั้งในห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วย ชาย-หญิง จำนวน 10 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุประปา ระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกวัว-อำเภอมะนัง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
810 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
812 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองโคกหลา - ต้นปราง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A๔ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองเข้ - วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองห่อ-บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑,๔ สายบ้านเชียร ซอย ๑-๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเชียร ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
824 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวและเลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และเก็บอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
832 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
833 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
834 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
835 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
836 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
838 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (โครงการขยะในมือคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
839 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (ระบบปั๊มน้ำ) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา เลขครุภัณฑ์ 002-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ฯ ณ อาคารอนุสรณ์สถานพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
843 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
848 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมไฟถนน (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
857 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  22  กันยายน 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกูลีช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านแบปา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายจะรัง - แพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปานาหอม หลัง อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
865 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
867 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบือเระ-ซือบือแร ซอย4 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
872 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก ( ห้องพักเป็นสุข) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิ  22  กันยายน 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
875 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
876 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
877 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
878 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวเก็บข้อมูล ๑๖ GB) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก(บ้านสวนสุขเจริญ) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง(Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเ  22  กันยายน 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายพลาสวูด ห้องต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด ๘๐X๒๔ ซม. จำนวน ๑๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22  กันยายน 2564
887 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) รหัส ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓, ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๔ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
888 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำ ๑๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลไทรโสภา  22  กันยายน 2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  22  กันยายน 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
893 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการถอดและติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
894 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
895 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
897 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1) บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
900 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน  22  กันยายน 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ -๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง- ศพด ถึง สายโรงน้ำยาง -ศพด หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  22  กันยายน 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22  กันยายน 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  22  กันยายน 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2  22  กันยายน 2564
905 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
906 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
907 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-56-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
908 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ามาลัย สายบ้านพร้าว-ท่าหอ (สต.ถ.32062) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ ระยะทาง 860 เมตร กว้าง 4.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
910 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเปลาดัง (สต.ถ.32023) หมู่ที่ 2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
911 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
912 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
914 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองแผน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสะพลี - บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  22  กันยายน 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน ุ6,447 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
920 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
922 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
926 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  22  กันยายน 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ.32003 สายท่าแคท บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,027 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,108 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำกระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุโบย-แหลมควน บ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
947 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  22  กันยายน 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2564
949 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.บางงอน เชื่อม ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (แยกถนนเอเชีย 41) โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
951 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
952 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
953 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากระบบเบรกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
954 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
955 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
956 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
957 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
958 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาชุดอาหารว่าง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
959 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
960 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
961 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านปาโฮะแฮ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา - ศูนย์บำบัด - บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
964 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
965 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากระบบเบรกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
966 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากแอร์ไม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
967 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเฟืองยกกระจกประตูฝั่งคนขับชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
968 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ชุมชนเมืองคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
969 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
970 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 6 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า (ช่วงที่2) ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด ม.8 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 580.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
975 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขยายไหล่ทางขุดวางท่อระบายน้ำไหล่ทางถนนสายทุ่งทอง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
976 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการปะเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
980 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 80-009 สายหัวมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด จาก กม.0+000 ถึง กม.0+300 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนรัชดา - ควนสุวรรณ หมู่ที่ ๓,๖ ถนนสายสวนนายเล้ง หมู่ที่ ๖ ถนนสายดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
983 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านพิเทน โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
985 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง  21  กันยายน 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 ? 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
994 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายบางบอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
995 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
996 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนประปาพร้อมเดินท่อเมนเพิ่มเติม (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
997 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองถังกรองน้ำประปา บ้านพระแอะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค-๕๑๓ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  21  กันยายน 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยรวยรวยบริการ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1007 ขุดลอกและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำแม่น้ำตาปี บ้่านในใส หมู่ที่ ๓ ตำบลยางค้อม  21  กันยายน 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ตามจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalitc Concrete สายหน้าสถานีประมงฯ เชื่อมหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete แยกซอยนายเสน่ห์ (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4) ถึงบ้านนายทวี นพชำนาญ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนายสุดใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21  กันยายน 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบังสม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1016 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  21  กันยายน 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  21  กันยายน 2564
1022 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ขุดลอกสระน้ำพรุไชยแดง  21  กันยายน 2564
1023 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนสายสามแยกหน้าถ้ำ - ชุมชนหลบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ จำนวนแปลงที่ดิน ๒,๔๐๐ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1034 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑,๙๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1035 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ  21  กันยายน 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กันยายน 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์) งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1042 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 1.90x1.90 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ม่านบังตาบานพับไม้ไฝ่ ขนาดกว้าง 2.00x1.80 เมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1043 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1044 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1045 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1046 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1049 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1051 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 11 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1056 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1057 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งเสาวิทยุแบบทาวเวอร์สามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1059 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เหมาปรับพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลคึกคัก  21  กันยายน 2564
1060 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1061 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1064 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการช่วยเหลืือประชาชนกลุ่มเปราะบางและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและครัวเรือน จำนวน 183 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1067 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1068 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1069 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1070 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-00024 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1071 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสระนางชี หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1073 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ครุภัณฑ์โรงงาน  21  กันยายน 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0001 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมบริการติดตั้งแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1080 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1081 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมบริการติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1084 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1086 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1087 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  21  กันยายน 2564
1088 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๘ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมบริการติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1091 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1094 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบ 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1100 ขุดลอกและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำแม่น้ำตาปี บ้่านในใส หมู่ที่ ๓ ตำบลยางค้อม  21  กันยายน 2564
1101 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1103 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ บริการตรวจคัดกรองหาเชื้ิอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1104 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างป้ายจุดบริการตรวจคัดกรองหาไวรัสโควิด 19 วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุประปา ระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4  21  กันยายน 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง  21  กันยายน 2564
1108 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตัว ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1109 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1110 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1111 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ แยกกัก กักกัน ผู้ต้องสงสัยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ระดับพื้นที่ (LQ) อบต. บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้างให้ผู้ด้อยโอกาสสำหรับใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1117 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ขนขยะหมายเลขทะเบียน 81-2472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1118 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณถนนลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาณเตือน R/B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1119 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1120 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1121 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1122 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1124 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1125 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1126 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1127 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. หร้อมทำการย้ายหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.จากหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาวไปยังหมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1129 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1130 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1131 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 19,120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไมค์ประชุมแบบมีสาย สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1133 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง ถนนสายหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ กับหมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม ต.พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1134 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1136 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องเสียง บอร์ด POWERMIK ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1137 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  20  กันยายน 2564
1138 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศํยและจัดหาเครื่องดำรงชีพแก่ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1142 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1143 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ การจัดทำเว็บไซต์ E-Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1144 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น IMAGE RUNNER 2525 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1145 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้้้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1146 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1148 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงมุมพัฒนาการเด็กในโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1149 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลกรอบไม้พร้อมติดตั้ง พื้นที่เสี่ยงสูง โรคโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1152 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1153 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ป้ายไฟจราจรแบบกล่องไฟ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4 โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2564
1155 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1156 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุก หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1161 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ (ช่วงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ทองมา-สวนนายรื่น อนุวัฒน์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2564
1166 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1168 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตตำบลปาล์มพัฒนาพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่ - ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง ตามโครงการตำมะลังรักษ์สะอาดประจำปี 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1178 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1182 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1183 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรินถนนในพื้นที่ตำบลบางงอน หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1185 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1186 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1187 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1188 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านมะยา - สนามฟุตบอลเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังปั่นถูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓ - ๕ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2564
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1198 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1199 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่ออายุเว็ปไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20  กันยายน 2564
1202 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กันยายน 2564
1203 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง