ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
2 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
3 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
4 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
5 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
6 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
8 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
9 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
10 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  30  เมษายน 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
16 ซื้อน้ำยาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มแบบใสชนิดก้อน และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
18 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,678 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
20 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
23 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
24 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
25 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง (ระบบแอร์) นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
26 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 80-7476 ชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  30  เมษายน 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
31 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
32 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
33 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
34 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
35 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัยของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
37 จ้างทำแบบตรวจสอบคัดกรองครัวเรือน (Re X-ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด เอ 4 และ สติกเกอร์คัดกรองครัวเรือน (Re X-ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด 10x 21 ซม. Sav ve Chumphon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
38 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
39 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
40 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
41 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระุหว่าง สพป.พังงา กับ เทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
42 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.5 x 3.6 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
43 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
45 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
46 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมระบบไฟตรวจเช็คอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
49 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนแฝก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
52 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสัจจะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 42 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
54 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อHarddisk จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
61 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรดและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้าน นายสมพร รักบุรี) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
65 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
71 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (น้ำยาฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และพร้อมนำ้ยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
74 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
76 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
78 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
79 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
80 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
81 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
85 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
86 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
90 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
91 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
92 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
93 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  30  เมษายน 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3  30  เมษายน 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
98 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
99 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2  30  เมษายน 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  เมษายน 2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30  เมษายน 2564
102 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
103 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
104 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  เมษายน 2564
105 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
106 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
108 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 9-3-12 เขตพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านสมบรูณ์ประชาสรรค์ ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
112 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขยายท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้านศาลาเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 712.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
114 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
115 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 12-3-9 เขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
119 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อฟลูออไรด์ วานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 9-3-12 เขตพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านสมบรูณ์ประชาสรรค์ ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
122 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
123 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
124 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
125 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  29  เมษายน 2564
126 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19)  29  เมษายน 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  29  เมษายน 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
129 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
130 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ครุภัณฑ์ส่วนควบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมูที่ ๒ (๑๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
131 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0028 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
133 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
134 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เก้าอี้สำนักงานสำหรับระดับอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 (แบบไม้) จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
135 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงขุดลอกคลองมัด หมู่ที่ 11 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวด  29  เมษายน 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0067 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
149 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
150 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
151 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
152 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
154 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 1- 8 จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
156 จ้างเหมาจ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านสาวตี๊ด) หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
158 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
159 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
160 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0029 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
161 จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอฟ 4 หน้า-หลัง ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11,155 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานคัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0010 และ 420-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
164 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
165 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
166 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศพด.อบต.คุระ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
169 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
172 เครื่องคอมพิวเตอร์ Aii In One สำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  29  เมษายน 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป้าเจียร หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ้น ตำบลพ่วงพรมคร เชื่อม กับหมูที่ 5 บ้านในปราบ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
176 ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A มีพนักพิงไม่มีที่ท้าวแทน จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหละ ซอย 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาช่องจันทร์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-58-0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 12-3-9 หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
187 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
188 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  29  เมษายน 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
191 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 12-3-9 หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ ทมู่ที่ ๘ - เขตตำบลพนางตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
196 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
198 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป้าเจียร หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ้น ตำบลพ่วงพรมคร เชื่อม กับหมูที่ 5 บ้านในปราบ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
201 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ  29  เมษายน 2564
202 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลครน จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 12-3-9 เขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
206 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
207 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
208 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
209 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดขนาด ๓๕๐ ML พร้อมแช่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
214 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  29  เมษายน 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ  29  เมษายน 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จัง  29  เมษายน 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  29  เมษายน 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดช  29  เมษายน 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซ  29  เมษายน 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
223 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาแฝด) หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
226 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่งชนิดมือถือ รุ่น IC-F3023 S/N.0313937 รหัสครุภัณฑ์ 464-52-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 960 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000ลิตร ทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  28  เมษายน 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีรีวงศ์-ควนพร้อม หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีรีวงศ์-ควนพร้อม หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  28  เมษายน 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หัวหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
251 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร  28  เมษายน 2564
255 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
256 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
257 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ(งวงช้าง)ของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
258 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
260 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
261 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
266 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
267 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกล้อง CCTV (พร้อมติดตั้ง) บริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ภายในตำบลป่าร่อน จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
270 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างคัน หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร วัสดุฝึกอาชีพการแสดงกลองยาว  28  เมษายน 2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายไฟ VCT ๒ x ๑.๕ (ยาว ๑๐๐ เเมตร) จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงใยมะพร้าว(แหลมใผ่) เชื่อม ม.10 ต.ด่านสวี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
278 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างคัน หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อผ้าม่านและม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
283 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
284 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
285 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
286 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
287 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
288 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
289 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
290 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
296 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์เครี่องดับเพลิง สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
298 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
299 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
300 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
301 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าสัก-พรุบ้านป่าสัก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-เขาหมอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง พื้นที่ 15,342 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร พร้อมโครงไม้ติดตั้ง บริเวณสามแยกในสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
311 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
316 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2564
317 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
320 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
322 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 และสุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 พังงา  27  เมษายน 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
343 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  27  เมษายน 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุฝึกอาชีพผูกไม้กวาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 29 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
349 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
350 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
352 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สฏ.ถ 17-027 สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง  27  เมษายน 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  27  เมษายน 2564
361 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  27  เมษายน 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
364 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
371 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไฟฉายคาดศีรษะ(แบบหรี่ไฟได้) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
372 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ.1442 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี ๒ แยกอนามัย - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
375 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
376 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
377 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ จำนวน 8 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
379 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
380 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุภายในบริเวณอาคารผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาดิน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
384 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
386 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
387 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
388 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 (ทาสีรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
392 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8-3991 พังงา (ชุดฝาอัดขยะและแหนบชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องพิมพ์ เช็ค/สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
411 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
413 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
414 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนราธิวาสทุกคนที่อกจากบ้านหรือที่พักอาศัยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  26  เมษายน 2564
419 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมกระจก ห้องผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
422 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
423 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
424 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
425 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
427 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2  26  เมษายน 2564
430 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
431 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
432 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
434 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
436 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
437 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
439 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2564
441 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ ถังละ ๑๘ ลิตร จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
443 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
447 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
448 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
449 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ offline (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
450 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
451 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0032 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
452 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล (ตลาดสดเทศบาลปิดทำการ ๓ วัน) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
453 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนฝ้า บานเลื่อนและขัดเหล็กในอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
454 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ  26  เมษายน 2564
455 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
456 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
457 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
458 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
459 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
460 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
462 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
463 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
464 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
466 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเพื่อซ่อม/ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าญวน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการวงดุริยางค์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
469 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
470 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
472 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
473 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๙ รายการ (รายการตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคาตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
475 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
476 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
477 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
479 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฉากพลาสติกใสกั้นโต๊ะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๓๙ ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
481 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2564
482 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
484 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๓ (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายสมบัติ แคล้วปรปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
486 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
487 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
488 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
491 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
492 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
495 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
496 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาออกแบบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
498 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
500 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กจบ-366 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
503 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
504 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเปิดทึบ มอก.) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พาร์ทิชั่น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
507 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
509 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยลึก จุดช่องที่ ๑๑ รหัสพัสดุ ๕๐๐-๖๔-๐๐๑๕ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
510 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
511 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
512 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
513 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
514 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
515 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยากำจัดวัชพืช (ปริมาณสุทธิ ๔ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
520 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
522 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
526 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
530 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
532 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 สังกัด สปพ.พังงา มาสังกัดกองการศึกษา ทต.คึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
533 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุการเกษตร (เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ๐๐๖๙ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น S 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
537 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างสแกนเอกสารและไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
540 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้ายและพิมพ์แผ่นสติกเกอร์ ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ต่ออายุเว็ปไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์ version  23  เมษายน 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค(บห ๔๗๔๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
544 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชุดไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
545 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๑๖๔ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
547 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
550 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๙๗๘๔ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๐๐๖-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
551 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
552 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในสำนักงาน อบต.เกาะกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
559 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5  23  เมษายน 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
564 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
565 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavillion TP๐๑-๐๑๐๘D,จอ Monitor HP ๒๐KH,เครื่องพิมพ์ HP M๑๒A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  เมษายน 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีฝนตกชุก พายุพัด จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๖๓-๐๐๑๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
571 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1997 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยาซะ ดอเลาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงมือยาง (สีส้ม) จำนวน ๖ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. ป่าร่อน อาคารเก็บเอกสาร ศาลาพักร้อน และอาคารโรงจอดรถ ของ อบต. ป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองระหารบริเวณหลังบ้านนายสุรพงศ์ หาญรักษ์ (ผู้ช่วยดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเคเบิ้ลไทน์ จำนวน ๒ ถุง และเชือกใยยักษ์ ขนาด ๕ มิล จำนวน ๒.๕๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. ป่าร่อน อาคารเก็บเอกสาร ศาลาพักร้อน อาคารโรงจอดรถ ของ อบต.ป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
590 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
591 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเดินสาย LAN UTP Cat6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.22x2.40 เมตร เจาะตาไก่พร้อมร้อยเชือก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
597 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
598 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยติดตั้งรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
600 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองพังปูน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลน์ สำหรับเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
602 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๓ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
604 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
605 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
606 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
607 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
610 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
611 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
612 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
613 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
614 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพังปูน หมู่ที่ 7 (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22  เมษายน 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-001 จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. ป่าร่อน อาคารเก็บเอกสาร ศาลาพักร้อน อาคารโรงจอดรถ ของ อบต.ป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
626 ซื้อชุดสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22  เมษายน 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22  เมษายน 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
631 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-๔๑๐๙ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
632 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) Save Chumphon จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
633 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำบูธโครงเหล็กสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
634 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน(ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านว่าที่ร้อยตรีเชาวลิตร - ถนนสายนายคลิ้ง คงใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
639 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์และเปลี่ยนสายคันเร่งรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2564
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
642 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
643 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
644 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
646 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินคลุก จำนวน 16 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
648 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
649 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาปรับปรุง ตกแต่ง ห้องทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
652 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
653 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
654 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลยางค้อม จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
655 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 6992 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๔ (หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ ถึงที่ดินนางวิลัย ทองกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
659 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๐๐๕ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีน เเละอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
661 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเป่าล้างบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8  21  เมษายน 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  21  เมษายน 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนน ถสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5  21  เมษายน 2564
666 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
670 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
672 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
674 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
675 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน -สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
679 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ปั๊มซับเมอร์ส)ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - หนองตอกสิ่ว หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
682 จ้างจ้างขุดลอกฝายปลายบาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยต้นปรุ (ต่อตั้ง - ตะแบกงาม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21  เมษายน 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21  เมษายน 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
691 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และแผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดเท่ากระดาษ A ๔ จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
693 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
695 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
696 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
697 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
698 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
700 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
701 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
702 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
703 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
705 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
707 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
708 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
709 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
710 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ  21  เมษายน 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  21  เมษายน 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
716 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
717 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารเทศบัญญัติประจำปี และจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
718 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
719 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 325 โหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์  21  เมษายน 2564
724 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๓๒,๓๑๑ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
726 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
727 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
728 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผลอินทผาลัม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถางป่าและปรับพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
738 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค โครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เจลล้างมือขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
741 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
742 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
743 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
746 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
748 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
749 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
750 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-6185 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
753 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
754 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
756 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายห้วยยายดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
757 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
758 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
759 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ งาน (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
760 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
761 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
762 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบประปาสายตลาดปอ - แม่น้ำกระบุรี หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
763 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
764 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
765 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุง/ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2564
770 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
774 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
776 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้กับงานกิจการประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
777 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
780 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสนามหน้า อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
788 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20  เมษายน 2564
789 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
790 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดปอ - วิจิตรผดุง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
791 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
792 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
794 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
795 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
796 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์การเกษตร  20  เมษายน 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
799 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2  20  เมษายน 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  20  เมษายน 2564
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  20  เมษายน 2564
803 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
805 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
806 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
807 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
808 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
810 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
811 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
812 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
814 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือหางยาวโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  20  เมษายน 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
820 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
821 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
822 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
823 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
824 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
825 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
826 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (ถมดินบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะบ้านนากอก) หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
833 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
834 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
835 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
836 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ ๒HP/๑.๕KW ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
837 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
839 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๘๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตอน ๒ (ซอยจ่าธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CP 305d หมายเลขครุภัณฑ์ 480-58-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 1 รายการ จำนวน 12 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้ออินทผลัม จำนวน 25 ลัง ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในเทศกาลถือศีลอดประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ ไร่-ผัง ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20  เมษายน 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2564
855 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
857 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
862 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุก Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๔๐ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
865 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
866 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาล ทะเบียน 6841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2564
877 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
878 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 60 หลอด สำหรับเป็นวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคารสำนักงาน สนามหญ้าเทียม อาคารเอนกประสงค์ รวมทั้งอาคารผู้สูงอายุ และเขตไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในเขตบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
882 ซื้อพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 1 พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
883 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
885 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
887 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวนสาธารณะ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
889 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
891 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
892 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
893 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
894 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
895 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดภายนอกของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๓๕-๐๐๓๙) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-03 (ซอยหลังเขา) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
900 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19  เมษายน 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19  เมษายน 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  19  เมษายน 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19  เมษายน 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  19  เมษายน 2564
906 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
907 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
908 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์  19  เมษายน 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ใน - หินหลัก หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2564
910 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
911 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายกา (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
912 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดซื้อผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๙ ชุด พร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (ห้องวิทยุ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมนิมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
916 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ใน - หินหลัก หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
920 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
921 จ้างโครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ขุดดิน-ฝังกลบซ่อมท่อประปารั่ว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 1  19  เมษายน 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างบริษัทดูแลเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
926 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
927 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
928 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
929 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
930 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-4117 จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
934 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสารส้มอัมโมเนียมอะลัม จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2564
936 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อท่อดูดตัวหนอนพร้อมข้อท่อดูดทองเหลืองซุปโครมเมี่ยมและตะแกรงทองแผงอลูมิเนี่ยม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมตีโครง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
945 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาซ่อมบำรุงเครื่องเรือท้องแบน  19  เมษายน 2564
947 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
949 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
953 จ้างเหมาจัดหาอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
955 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
956 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
958 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
960 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
961 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
962 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
963 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบม.168 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
964 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
965 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ ตามโครงการการดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
966 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8223 ตรัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๙๖๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
973 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
974 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
976 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
977 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
978 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
979 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
980 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
981 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
982 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
983 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
984 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Toner Fujixerox CT ๒๐๒๓๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
985 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
986 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
987 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
988 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีคัดเลือก  19  เมษายน 2564
990 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำป้ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
991 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
992 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘ ลิตร ตามโครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
994 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรน้ำ ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8121 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  19  เมษายน 2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19  เมษายน 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  เมษายน 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวด  16  เมษายน 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  เมษายน 2564
1006 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1007 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างปะยางล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  เมษายน 2564
1009 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน พร้่อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐๐ คน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องฉีดหญ้า โดยการเปลี่ยนชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อสายยางพีอีขนาด 6 หุน และข้อต่อตรงเหล็ก 1 นิ้ว ลด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1017 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว  16  เมษายน 2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุสำนักงาน  16  เมษายน 2564
1019 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  เมษายน 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1023 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1024 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1028 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 5 ลำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1031 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1034 ซื้อครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สารเคมี อุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1035 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวด  16  เมษายน 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1046 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๗-๕๒-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1053 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยายนต์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1056 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1057 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๘ รายการ  16  เมษายน 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมหินผุถมหลังท่อและถมถนนสายกลางหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  16  เมษายน 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อสายยางแบบพีอี ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  16  เมษายน 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  16  เมษายน 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI TONER B820/B840 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7  16  เมษายน 2564
1068 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  เมษายน 2564
1069 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1071 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1075 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1076 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ - มัดราเซาะห์ตะอ์ฟิศอัลกุรอานนูร์อีมาน โดยวิธีคัดเลือก  9  เมษายน 2564
1077 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ (12,000 ลิตร) หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1078 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1079 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ทุ่งหลวง จำนวน 50 ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1081 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1082 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1083 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1084 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1085 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-57-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานใจ หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม  9  เมษายน 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ สุขสบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โ  9  เมษายน 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล พร้อมแสตนขาตั้ง ขนาด ๖๐x๑๕๐ cm จำนวน ๑ ป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๕๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน คือ อินทผาลัม มอบให้แก่มัสยิดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1096 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง เช่าถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง และถังแก๊สพร้อมแก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1101 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุในการอบรม (ผ้าสีเหลือง ผ้าสีม่วง) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี(ช่วงที่๒) หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ครบชุด จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1110 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  9  เมษายน 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1112 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1113 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณจัดทำโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 (เต็นท์โดม, โต๊ะ ,เก้าอี้,ดอกไม้และวัสดุจัดตกแต่งสถานที่บริเวณจัดทำโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1115 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1118 โครงการก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  9  เมษายน 2564
1119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1120 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9  เมษายน 2564
1121 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1127 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1128 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9  เมษายน 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 411-58-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1132 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1133 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเต็นท์เพื่อในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1134 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรายการสินค้าและวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1135 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1136 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1137 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรืและการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1138 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1139 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1141 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1142 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1143 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1144 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  9  เมษายน 2564
1145 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเต้งฮั้ว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ  9  เมษายน 2564
1146 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ  9  เมษายน 2564
1147 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1148 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถังขยะเคมี ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1149 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1150 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  เมษายน 2564
1151 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  เมษายน 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างค่าโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1155 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1156 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1157 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1158 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1159 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1160 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1161 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1162 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1163 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1164 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1165 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และระบบครัชของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างค่าโปรแกรมบริหารระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1168 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  เมษายน 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓ +๒๐๐ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1170 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดทดสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  เมษายน 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  8  เมษายน 2564
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8  เมษายน 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1181 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1184 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุดบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อสิ่งของเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถัง กากน้ำตาล และอีเอ็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ย้ายหอถังระบบประปาบ้านดอนคา หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเต็นท์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  8  เมษายน 2564
1195 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หินคลุก และดินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.2 เมตร x 2.4 เมตร จำนวน 5 ป้าย และป้ายไวนิล ขนาด 1.5 เมตร x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8  เมษายน 2564
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1203 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1209 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1211 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1212 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1214 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยจงรักษ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2564
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔