ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
2 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
4 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
5 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
6 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
7 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำอุปโภค - บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส  31  มีนาคม 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet Pro M๔๐๒dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
11 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำอาคารกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
13 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
14 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ 6-0013 สายคลองพน-น้ำท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
15 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
16 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2563(นายเอกรักษ์ นุราชป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
17 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
19 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
20 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
21 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
22 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
23 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
28 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
29 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านถ้ำโกบ-บ้านต้นพงษ์ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
33 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
35 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
36 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย (รายนายสายชล รอดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
37 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
38 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
39 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายศิริพงษ์ แสตมป์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
40 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านถ้ำโกบ-บ้านต้นพงษ์ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31  มีนาคม 2563
45 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
49 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
50 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
55 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
57 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายสมศักดิ์ แตัมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับตั้งจุดคัดกรองการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
64 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
65 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
67 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
68 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 (ชำระเงิน 1 เดือน/ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  31  มีนาคม 2563
70 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  31  มีนาคม 2563
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  31  มีนาคม 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
74 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
75 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
76 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
77 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
78 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
79 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
80 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
81 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ซอยแหลมประการัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
82 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา PE ขนาด 225 มม. (8 นิ้ว) ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
83 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
84 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
85 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (กระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4287 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
86 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๔ และซอยเทศบาล๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
87 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
88 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
89 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันฯไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
90 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให่แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
92 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
93 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ จำนวน 4 เส้นทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
94 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
95 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
96 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
97 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
99 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
105 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
109 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  30  มีนาคม 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด 75x190 ซม. จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
113 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
116 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
117 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
120 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
123 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
124 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด (ตู้เหล็ก๒บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
126 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ้นและอุปกรณ์ป้องกัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
127 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
129 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
133 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแอร์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
138 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
139 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำจากเหมืองแร่วานิชยิปซั่ม- ที่เก็บน้ำวัดถ้ำขรม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
141 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ต จำนวน ๑,๒๔๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  27  มีนาคม 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
146 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
148 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำหน้ากากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
150 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
151 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิท-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
152 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
153 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า)  27  มีนาคม 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
156 ซื้อยางนอกล้อรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน นศ.82-0714 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
157 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
160 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
162 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
163 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
164 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
165 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
167 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานซึ่งวันสำคัญของทางราชการ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ  12  มีนาคม 2563
170 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
173 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทหมูสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานซึ่งวันสำคัญของทางราชการ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ  12  มีนาคม 2563
175 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 480-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
178 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทไก่สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มีนาคม 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มีนาคม 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน (กิจกรรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเ  11  มีนาคม 2563
181 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มีนาคม 2563
182 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนสัตว์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มีนาคม 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มีนาคม 2563
184 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
186 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการผักผลไม้ปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างรถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
191 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่น เกลือบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
192 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางไปฝาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค ๖๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
194 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
195 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
196 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
199 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
200 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
201 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
202 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
205 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ ) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
206 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิงคู่ และบานสวิงเด่ี่ยว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
208 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
209 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
210 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
211 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
212 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
219 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลลำพูน  9  มีนาคม 2563
221 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
222 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
223 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
225 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างปรับเกรดเรียบถนนลูกรังภายในตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
227 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบคลัทช์รถคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
228 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
229 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๒๓๖๘ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
232 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
234 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
235 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มีนาคม 2563
236 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มีนาคม 2563
237 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๕๗๙ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มีนาคม 2563
238 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
239 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
240 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
241 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
242 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
244 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
245 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
246 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
247 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
248 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
249 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
252 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
254 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มเติมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
256 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม , น้ำแข็ง (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
257 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2003 พังงา จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
258 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
259 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
260 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 29.70 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
262 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการป้องกันความร้อน) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
263 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
264 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (ผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ) จำนวน ๑๘๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
265 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
267 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
268 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มีนาคม 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
270 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
272 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบถังเพิ่มเเรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มีนาคม 2563
283 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมโทรทัศน์ LG ขนาด ๖๐ นิ้ว ของ ศพด.บางท่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
286 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์นาเด็กเล็กบ้านปากคู เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
287 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  31  มีนาคม 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายมหาราช ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
294 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
295 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
296 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  31  มีนาคม 2563
297 ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก  31  มีนาคม 2563
300 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ สายสวนใต้-กรายทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวด  31  มีนาคม 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ สายหาดใน-ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ  31  มีนาคม 2563
302 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาบริการต่อโดเมนเนมและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
306 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์(ตอน 2) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,056 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1  31  มีนาคม 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
311 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย เพื่อใช้คัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
314 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
317 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  31  มีนาคม 2563
318 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
321 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
322 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
323 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
324 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
325 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำกรงเหล็กขังสัตว์ สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
326 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ 6-0013 สายคลองพน-น้ำท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
327 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  31  มีนาคม 2563
328 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
329 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2563
330 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2563
331 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
333 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
334 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  30  มีนาคม 2563
335 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.  30  มีนาคม 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
337 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาดความจุ 200 ลิตรจำนวน 6ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  30  มีนาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
347 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.  30  มีนาคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  30  มีนาคม 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
350 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30  มีนาคม 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวััสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  30  มีนาคม 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
356 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายกลางนา - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
360 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
361 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
362 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
363 จ้างป้าย (ข้อปฏิบัติและข้อห้าม สำหรับการใช้สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
364 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
365 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
367 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
369 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
372 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
373 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร)  30  มีนาคม 2563
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๙๖๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
376 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด จำนวน 2 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 48 ขวด สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
377 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ ๘๙๔๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
378 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
379 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
380 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
381 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
383 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
384 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
385 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
386 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
387 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
388 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
389 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
390 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
391 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
393 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
394 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
395 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
396 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
397 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
398 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30  มีนาคม 2563
399 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาด 200ลิตรจำนวน 6 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
401 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
402 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
403 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิล คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
405 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ ๘๙๔๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
406 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดเพดาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
410 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขครุภํณฑ์ 420-53-0012 และ 420-60-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
411 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ 6-0013 สายคลองพน-น้ำท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
412 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเลียบรถไฟหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
413 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
414 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
415 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
416 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
417 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
419 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
420 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนพน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านเขาขวาง) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30  มีนาคม 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย  30  มีนาคม 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรกาารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและประกาศปิดมัสยิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง  30  มีนาคม 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำส  30  มีนาคม 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
428 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30  มีนาคม 2563
430 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30  มีนาคม 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย  30  มีนาคม 2563
433 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกครัชและช่วงล่างทั้งหมด เนื่องจากคลัชแข็งไม่สามารถเข้าเกียร์ตามปกติได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  30  มีนาคม 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30  มีนาคม 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
438 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
439 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี  30  มีนาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30  มีนาคม 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
442 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
443 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  30  มีนาคม 2563
445 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออุปกรณ์ เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณที่จุดคัดกรอง และแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
448 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยสีทอง หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
449 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
450 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
451 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน ? ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2563
454 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกหนองปากคอก หมูที่ ๔ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนากอก - หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์  27  มีนาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงโครงหลังคาสะพานท่าเทียบเรือพร้อมบันได หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองสนิมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27  มีนาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา  27  มีนาคม 2563
467 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
471 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3  27  มีนาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
473 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
474 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
476 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012,420-57-0017,420-57-0018,420-57-0023 และ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
477 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โค  27  มีนาคม 2563
478 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
479 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งตัวกระจายสัญาณ และการเดินสายแลนใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
480 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED บริเวณสวนสุขภาพหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
482 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  27  มีนาคม 2563
483 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
485 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิท-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
486 ซื้อยางนอกล้อรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน นศ.82-0714 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
487 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
490 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๖๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
493 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 ขนาด 18,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
494 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
496 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
497 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
498 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
499 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
500 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  27  มีนาคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นสระประปาบ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
506 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อท่อประปา ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ PVC เพื่อเพิ่มเติมระบบประปาจากแหล่งน้ำดิบ แห่งใหม่ บ้านไร่ออก หมู่ที่ 12 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
507 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประปา รายการประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมปะเก็นยาง จำนวน ๑ ชุด เพื่อเปลี่ยนที่หอเก็บน้ำบาดาลที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
508 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
509 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
510 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิท-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
511 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
512 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
513 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  27  มีนาคม 2563
514 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบางตอน) พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายท่าเรือ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร , สายบ้านนายอาคม ระยะทาง ๒๗๐ เมตร , สายหนองทุ่มรถ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
515 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
516 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
517 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
518 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท่าโรงช้าง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
519 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
520 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มีนาคม 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 150x150 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
522 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อผ้าทำหน้ากาก (โครงการพลังไทยคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
527 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อทรายกรองประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา ในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเ  27  มีนาคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขยายวางท่อเมนส่งน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2? บ้านราวอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
530 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดทำน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
532 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI C310dn หมายเลขครุภัณฑ์ 418-54-0013 จำนวน 1 เครื่ีอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
534 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกาแฟ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
535 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า (ไม่รวมค่าผ้าและไส้ไก่หรือยางยืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
536 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
537 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร  27  มีนาคม 2563
538 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านหัวหรั่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
541 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
542 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำปฎิทินรอมฎอน เทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรด และ เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
545 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
546 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
547 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม อบต.เกาะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
548 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
549 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/20 (ข้างบ้านนางสุมาลี สุดสวาท ถึงข้างบ้านนายสมชาย กาญจนรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายสายันต์ ชินจันทึก ถึง ที่ดินนายทองสุข มณฑิล) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มีนาคม 2563
553 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนนห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดตามแนวถนนวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
554 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
555 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
556 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
557 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
558 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
559 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
560 ซื้อปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
561 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
562 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง (หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
563 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
564 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
565 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายระบบบำบัดน้ำเสีย ตามโครงการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
566 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2109) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
567 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
568 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
569 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
570 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
571 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
572 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
573 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
574 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
575 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
576 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
577 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
578 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
579 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
580 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
581 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
582 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
583 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
584 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
585 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
586 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
587 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
588 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
589 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
590 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
591 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
592 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
594 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)  26  มีนาคม 2563
595 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)  26  มีนาคม 2563
596 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)  26  มีนาคม 2563
597 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง  26  มีนาคม 2563
598 โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ  26  มีนาคม 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  26  มีนาคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  26  มีนาคม 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ย้ายเครื่องปรับอากาศ  26  มีนาคม 2563
602 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26  มีนาคม 2563
603 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  26  มีนาคม 2563
604 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อตู้เย็น  26  มีนาคม 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26  มีนาคม 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๑๙๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผังปาล์ม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าพน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-015 สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
611 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
612 จ้างปรับปรุงสระน้ำระบบประปาหมู่บ้านพรุทัง (สระน้ำพรุนูน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  มีนาคม 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 16-คลองกะแดะ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม-แม่เหลง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันลดความเสียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
619 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะหน้าบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
620 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
622 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9,8,5,3 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
623 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
628 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
629 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
630 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
631 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
632 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
633 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
634 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
635 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อัคคีภัย) หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
637 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
640 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
643 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนา ม.2 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
652 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
653 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง และเช่าเก้าอี้จำนวน ๒๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
656 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner HP 12A จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
659 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
661 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
663 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
664 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
668 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก (6ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
671 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องกระตุ้นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าประจำรถพยาบาล ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
672 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
673 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 416-56-033 (2)  26  มีนาคม 2563
674 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
675 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
676 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
678 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
679 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
680 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
681 จ้างซ่อม/เปลี่ยนในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
682 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26  มีนาคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
686 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
688 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
689 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยตาตอม หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๙-๓-๑๒ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบุกเบิกถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสงโสม หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถ/เครื่องจักร เกรด บด อัด ซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
701 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กค 4398 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Notebook ASUS X๕๕๐D หมายเลขครุภัณฑ์ (๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
704 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง เลขทะเบียน บษ-๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
707 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์ แบบยิงวัดทางหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังครก หมู่ที่ ๗ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
710 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อโซฟาไม้เบาะลอยพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (ประจำห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มีนาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม 2563
719 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
720 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ให้บริการ ของ รพ.สต.สมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมคูเหมืองท่าเคย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
722 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กข 2479 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
726 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายโค้งจ่ากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายห้วยลุมพี,ถนนสายซอยลุงอินทร์,ถนนทางหลวงแผ่นดิน 4046(บริเวณควนเห็นเล) หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
732 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายข้างโรงเรียนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
734 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
735 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-500003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
737 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
738 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
739 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
740 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
741 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
742 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
743 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
744 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
745 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วัสดุสำนักงาน  25  มีนาคม 2563
747 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
748 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
749 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
750 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (ห้องทันตกรรม) รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
751 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์สายและไมค์ลอย) รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
752 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
757 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบอน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
760 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 (ปาล์ม 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34118 หมู่ที่ 4-8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 (ปาล์ม 1) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34007 หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
767 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
769 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4280 ระนอง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,551 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายวัดบางขยะ ม.2 ( แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 - สะพานคลองกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
776 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
777 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0001 ยี่ห้อ HONDA (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  25  มีนาคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
784 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
785 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
789 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วัสดุสำนักงาน  25  มีนาคม 2563
790 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
792 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
797 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
798 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายพรุเตย-นารวมและบริเวณถนนนางแสวง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
799 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  มีนาคม 2563
803 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 1  25  มีนาคม 2563
804 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2020)  25  มีนาคม 2563
805 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง  25  มีนาคม 2563
806 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
817 ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
818 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2563
823 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญสงค์ สุดสาย หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายเจริญ ปานมาตย์ หมู่ที่ ๖ (ใช้แรงงานสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ ประตูอาคาร และรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
828 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรวดและทรายของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระติกวัคซีน ขนาด 3.4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
830 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
831 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้ว จำนวน 6 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
832 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
833 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๒) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำแพสูบน้ำและซ่อมปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
836 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมหม้อน้ำ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
837 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุ 4GB จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2563
838 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
839 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
840 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวีรศักดิ์ ชอบทำกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
841 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
843 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
844 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
845 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
847 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
848 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
850 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
851 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
853 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
855 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
856 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
858 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อ่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
859 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
860 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
861 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
862 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
864 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
865 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
866 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
867 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโครติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
875 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ ปี ๒๕๖๓ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
876 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
877 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
878 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางล้อและลูกหมากปีกนกรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างติดตั้งระบบ LAN ในส่วนงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๓) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
881 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำประปา ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-29 สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๙๐๒ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
887 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ที่เสียหายในตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
889 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
891 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
893 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
894 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
895 ซื้อชุดฝึกอบรม อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
897 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
898 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
899 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
900 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-14 สายบ้านไผ่ปูน หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
902 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
903 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
904 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
907 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
908 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
909 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
910 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน  24  มีนาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  24  มีนาคม 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14  24  มีนาคม 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ ? น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  24  มีนาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  24  มีนาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบาโงยือริง-จ่ากอง  24  มีนาคม 2563
919 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6915 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
920 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphatic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายห้วยแร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
924 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำตาย หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
927 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
928 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายน้ำพุ-ท่าชี หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
930 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
931 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด  24  มีนาคม 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
934 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนากอก จำนวน 17 จุด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
944 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 1 รายการคือ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสารเทมีฟอส1% (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำยาล้างมือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง วัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  24  มีนาคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
953 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-59-0017 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphatic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายห้วยแร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สำนักงานปลัด) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
959 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
960 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อไส้กรองเมมเบรน SWRO ๔๔๐ Filmtec SW๓๐ - ๔๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 10 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลขนาด1.20x3.00 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
963 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
966 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
967 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
970 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ หมู่ ๒,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
971 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
973 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
974 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  24  มีนาคม 2563
979 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยตาทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
982 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเปลือกหอย หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
983 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
984 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยร่วมทองพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนบุตรฤทธิ์ ๒ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยสวนปาล์ม หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
990 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
992 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
993 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง  24  มีนาคม 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเคลือบบัตร หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1002 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-7089 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-61-0004 เข้ารับการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1003 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1005 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ หมู่ ๒,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2563
1007 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.กัลยานิมิตร หมูที่ ๔-๖ ตำบลมะรุ่ย ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1015 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1016 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1017 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ (ซ่อมระบบครัทช์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1027 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1031 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1032 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1033 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1034 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๑,๐๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1037 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านควน หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมหน้าต่างและประตูห้องน้ำ ศพด.บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ  23  มีนาคม 2563
1045 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 3 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๑,๒๔๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,724 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน-สายติมอร์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1055 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1056 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินการโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2020 จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1057 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกซอยศรีภิรมย์-ทางหลวงสาย 4009 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1058 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่ทอเหลี่ยม ซอยเกาะส้าน ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นพรุค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1060 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-อรัญญา หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1063 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1065 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1066 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1067 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1068 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1069 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1070 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1071 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดโต๊ะนักเรียน 6 ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1072 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๑,๐๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถเกรดเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๕๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องตัดเลื่อยยนต์ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๒,๔๘๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๒,๐๗๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1081 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1083 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการสำหรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โควิด ๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1087 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1090 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1096 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1099 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุดม ฉิมเรือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1100 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(บ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1101 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1102 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายวิน) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1103 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1104 จ้างจ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1105 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1106 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1107 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทาง เข้า - ออก ของ รพ.สต.สมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอเเสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ 3 ชุุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1109 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1111 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงท่อระบายและถนน คสล.ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1112 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1113 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1115 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1116 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างลานกีฬาและสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยหมู่ที่ 1 (โรงเรียนบ้านเกาะน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1117 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1118 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1119 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถรถบรรน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1120 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1122 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2563
1124 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาโค่นต้นไม้และรายกิ่งบริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1127 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1128 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1129 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 เหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1130 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1132 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1133 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1137 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1138 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดอุปกรณ์สะท้อนแสง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ดและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1145 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1151 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ในการจัดทำหน้ากาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลพรุพี โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2563
1154 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1157 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1158 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1160 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านกันแสงห้องแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1166 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1167 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1168 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ในการจัดทำหน้ากาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลพรุพี โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1169 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1170 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1171 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเวียงสระ ปีงบประมาณ 2020 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและสองข้างทางแนวถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1175 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 16/2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1177 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1178 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1179 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขุนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีคัดเลือก  20  มีนาคม 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1186 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1187 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มีนาคม 2563
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1191 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอก อาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1192 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1196 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1197 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1199 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1200 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มีนาคม 2563
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้