ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
2 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
3 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง เหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  30  กันยายน 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
10 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาล หมายเลขทะเบียน กค -5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
11 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
12 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
13 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
14 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
15 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
17 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
22 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
23 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
24 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
30 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
32 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
33 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
34 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้  30  กันยายน 2563
35 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  30  กันยายน 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมากวาด ปรับ เกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
37 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โรงเรียนบ้านท่าสนุก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
39 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรมบริหารงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
41 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
42 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
43 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาต่ออายุชุดจัดทำเว็ปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
44 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
45 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
46 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
47 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 240 ถัง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
49 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
51 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
56 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
61 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
62 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
65 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
68 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
69 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
75 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
76 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
77 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
78 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านถ้ำโกบ, ศพด.บ้านเขาดิน และศพด.บ้านห้วยน้ำประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
82 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
85 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ จำนวน ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
87 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ, โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
90 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
92 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย-หญิง โดยวิธีคัดเลือก  30  กันยายน 2563
93 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
94 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าชุดแดนเซอร์พร้อมแต่งหน้า โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
95 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ( ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
96 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5  30  กันยายน 2563
97 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
100 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กันยายน 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จัดซื้อเรืองท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  30  กันยายน 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุการศึกษา  30  กันยายน 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
105 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  30  กันยายน 2563
106 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  30  กันยายน 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุการศึกษา  30  กันยายน 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete แยกซอยนายเสน่ห์ (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 ) ถึง บ้านนายทวี นพชำนาญ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  30  กันยายน 2563
112 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
113 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
114 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
115 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
116 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
117 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
119 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาล หมายเลขทะเบียน กค -5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
121 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กันยายน 2563
122 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
123 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
124 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
126 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
127 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
133 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
140 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
141 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างติดตั้งตู้คอนโทรลระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
146 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
147 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
148 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 75 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
153 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
154 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม จำนวน 138 วันทำการ จำนวนเด็ก 113 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำพร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง  30  กันยายน 2563
158 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
160 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  30  กันยายน 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
162 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
163 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
165 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
166 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
167 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
168 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
170 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กันยายน 2563
177 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  29  กันยายน 2563
178 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
181 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  29  กันยายน 2563
182 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน  29  กันยายน 2563
183 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  29  กันยายน 2563
184 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  29  กันยายน 2563
185 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  29  กันยายน 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
187 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร)  29  กันยายน 2563
188 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  29  กันยายน 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  29  กันยายน 2563
191 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวัง - เตาถ่าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
192 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  29  กันยายน 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  29  กันยายน 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย ๑๒-๓-๙ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
195 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.42-ทุ่งอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
197 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
198 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุการศึกษา  29  กันยายน 2563
200 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
201 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
203 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
204 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
205 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
206 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
207 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
208 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
209 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
210 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มจำนวน ๓๖๐ ถัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที  29  กันยายน 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
219 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
221 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
222 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน หมู่ที่ 5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 3 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - ป่าโอน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
229 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
231 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
232 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาย้อย ม.๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
234 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของรพ.สต.บ้านคลองรอก จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
235 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของรพ.สต.บ้านคลองรอก จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
236 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
237 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเ  29  กันยายน 2563
238 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
239 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
240 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
242 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
244 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
245 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
246 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
247 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
248 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. ๓+๐๐๐.๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
249 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุกเกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
254 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
255 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
256 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
257 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  29  กันยายน 2563
258 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์  29  กันยายน 2563
259 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านถ้ำโกบ, ศพด.บ้านเขาดิน และศพด.บ้านห้วยน้ำประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาปีงบประมาณ 2564  29  กันยายน 2563
260 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ, โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาปีงบประมาณ2564  29  กันยายน 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
262 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
263 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมายานพาหนะ (รถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
264 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำไหล ม.๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
265 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
267 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรักษาวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (ศูนย์อัจฉริยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
269 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมคอฝายน้ำล้นคลองทวด หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหามะ-สนามฟุตบอล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีคัดเลือก  29  กันยายน 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัอซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๗๐ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน - ท่าเฟือง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กันยายน 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องถ่่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้้นบริเวณสวนสุวดิษฐ์ สมภพคารินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นวังหยี หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.  29  กันยายน 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการต่อโดเมนเนมและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
286 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
287 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
292 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
294 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุง ดัดแปลง ประตูห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
300 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
301 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
306 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
311 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อตู้คอนโทรลระบบโทรศัพท์ ขนาด ๘ เลขหมาย ๒๔ คู่สาย พร้อมติดตั้งและเดินสายภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
313 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
314 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
315 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
316 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
317 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
318 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
319 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
323 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
324 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
325 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
326 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาบริการดูและสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
327 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
328 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
330 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
331 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
332 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
333 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
334 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
335 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
336 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
337 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
338 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
339 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
340 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
341 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
342 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
343 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
345 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการศึกษาระบบสารสนเทศ (LEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กันยายน 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
347 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2563
348 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
353 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๖ จุด ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
358 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ ๕,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
361 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  28  กันยายน 2563
363 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากหัวเกลียวถังเก็บน้ำเสียชำรุดและใบกวาดมีรอยแตกและแผ่นรองท้ายถังอัดชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
364 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
365 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
366 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
367 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
368 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา หมายเลขครุภัณฑ์ 005-51-0005  28  กันยายน 2563
369 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
371 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมปะยางและเปลี่ยนยางใน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4055 และ 80-6462 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
372 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
373 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิครั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
374 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวด/มด/แมลงสาป ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
375 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
376 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา และทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจาก เช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
378 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
379 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถบรรทุกขยะจำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 80-4735 และ 80-4550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
380 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด  28  กันยายน 2563
381 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
383 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
385 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
387 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลสวนหย่อมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อปั๊มบาดาลซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กตามโครงการ อาหารกลางวันปี64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
394 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
395 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๑๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
396 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
398 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งมุ้งลวด พร้อมเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
399 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๒-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา  28  กันยายน 2563
402 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  28  กันยายน 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  28  กันยายน 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร  28  กันยายน 2563
405 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
406 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
407 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่ารายงานขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  28  กันยายน 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
411 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
412 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
413 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
414 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
415 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฟองน้ำซับหมึก Epson L๓๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
416 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายอะคริลิคขนาด 12x30 นิ้ว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
417 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
420 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด  28  กันยายน 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร  28  กันยายน 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
428 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
430 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Tretment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2563
431 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
433 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
435 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  28  กันยายน 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุการศึกษา  28  กันยายน 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
439 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
443 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กันยายน 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายอ๊อด อินทรพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านนายสัญญา นครเสด็จ)หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
448 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหาร - คลองเนียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
454 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - เขตชัยบุรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - ห่้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้่างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
460 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมา (เช่า) เต้นท์ พร้อมระบบไฟฟ้า โต๊ะและเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด (โนอึล) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทาสีอาคารอเนกประสงค์และอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
470 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเครื่องจักกลขนาดหนัก(ขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
471 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
472 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
473 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
474 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
475 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
476 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
478 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
480 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
481 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
482 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
483 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
484 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
485 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
486 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
487 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
490 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
492 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
493 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
494 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
495 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
496 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
497 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางสาวแอน ลูกอ้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
498 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน (นางพรศรี ลูกแป้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
499 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
500 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
501 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวันปี64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
505 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
506 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
507 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กันยายน 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
509 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กันยายน 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กันยายน 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
512 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ปลักปอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการจัดทำป้ายแนวเขต ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
515 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กันยายน 2563
516 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
517 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  25  กันยายน 2563
519 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ  25  กันยายน 2563
520 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  25  กันยายน 2563
522 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังขยะรีไซเกิล และถังขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  25  กันยายน 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกคูพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
530 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก หมูู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  25  กันยายน 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าเต็นท์โครงการงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ ๗๑ และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
534 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ จุด พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งสายเมนห้องน้ำท่าเรือบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี จำนวน 34 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
538 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๕๘ รายการ (ศพด.เกาะหมากน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
540 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
541 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
542 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
545 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
546 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
547 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
548 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25  กันยายน 2563
549 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดพร้อมวัสดุอุปกรณ์บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25  กันยายน 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  25  กันยายน 2563
553 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน - คันยาว หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
554 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
555 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
558 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  25  กันยายน 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมระบบประ อบต.ดอน ( ประปาบ้านคลอง บ้านหัวนอน บ้านป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
563 จ้างตรายางสำหรับใช้ในการบริหารกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี จำนวน 34 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
565 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
567 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
568 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๑๕ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
570 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๒๕ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
572 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดพร้อมวัสดุอุปกรณ์บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
573 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
574 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
576 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
577 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
578 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (2019 COVID-19)ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
579 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
580 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
581 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
582 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
583 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
584 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไ(ตรมาส ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
587 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
588 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยศรีราม หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
589 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
590 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
591 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
592 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคหะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
594 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
595 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กันยายน 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
597 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
598 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
602 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
603 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว ๙๕ เมตร ของรพ.สต.บ้านคลองรอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
604 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
605 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกรองน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมเปลี่ยนและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการหีบกลล่องสังกะสี จำนวน ๑๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
611 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
619 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
622 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
627 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
628 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 40 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
629 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
630 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
631 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
632 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
633 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
634 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กันยายน 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
636 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กง ๒๗๐๕ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
637 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8813 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
638 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
639 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
640 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
641 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบใช้น้ำบาดาล (กลุ่มบ้านออก) หมู่ที่ ๓ ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
643 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย ๑๒-๓-๙ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
645 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
646 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
647 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนเพชรเกษมถึงแยกแม่แตงอ่อน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
649 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
650 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
651 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้) จำนวน 5 รายการ กรณีสาธารณภัย (พายุโนอึล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
652 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 6 จำนวน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
658 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
659 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมน้ำกัดเซาะจุดวางท่อระบายน้ำถนนสายเลียบคลองฝายท่า หมู่ 4 บ้านช้างเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
661 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนหินกะสะปนทรายสายนบน้ำท่าไทร หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
662 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
663 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวันอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
664 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด (ภาพสื่อการเรียนรู้อาเซียน) ตามโครงการเรียนรู้โลกอาเซียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
666 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน(พาร์ทิชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด (ภาพสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ ยานพาหนะ การละเล่นแบบไทยสมัยโบราณ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
668 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72012 สายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี  24  กันยายน 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม  24  กันยายน 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
671 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
672 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
675 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ,ตกแต่งประดับไฟ ,จุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
676 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
677 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านเสริมสุข (ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
679 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการขุดลอก๕ูชลประทาน-ปากบาง หมู่ที่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการผักสวนครัวหนูทำเอง ตลอดปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
681 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นทางบ้านศรีชมภู - ถ้ำบิ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
688 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
689 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี จำนวน 34 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๓ เครื่อง  24  กันยายน 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด- ๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1  24  กันยายน 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตรราม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
706 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 ราย กรณีสาธารณภัย (พายุโนอึล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
707 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
708 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
710 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
711 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
712 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
713 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0012 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7265 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7265 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านเสริมสุข (ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุปงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-54-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
724 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเก้าอี้?โครงการพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการเสียงตามสาย หมู่ ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านเสริมสุข (ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
730 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
732 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
734 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
735 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมเพชรเกษม-ผาดาด หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
736 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
737 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hatari ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
738 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
739 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. ๓+๐๐๐.๐๐  24  กันยายน 2563
740 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
743 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
744 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนน สายปลายบาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๔๐ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ของ อบต.เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
751 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนน สายเหนือคลอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
753 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  24  กันยายน 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
757 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
758 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กันยายน 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
761 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายควนศรี - ควนมหาชัย (หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  24  กันยายน 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งถั่ว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
764 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
765 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
767 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กันยายน 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม  24  กันยายน 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุ  23  กันยายน 2563
770 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
771 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
773 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง (จุดที่๒) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
775 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
776 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
778 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง (จุดที่๓) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
780 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
781 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
782 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
784 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
785 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาตีป่าที่สาธารณประโยชน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตราด หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมซอยขนิมในและซอยมหาเถี้ยน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหว  23  กันยายน 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23  กันยายน 2563
789 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
790 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ  23  กันยายน 2563
792 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน  23  กันยายน 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)  23  กันยายน 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23  กันยายน 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมบริการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการซ่อมแซมถนนสายกัวลาบารา 4 หมู่ที่ 2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ กว้าง 3,4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร  23  กันยายน 2563
797 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
798 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาล่าง-ไผ่พระ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
804 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายางชื่อหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  23  กันยายน 2563
806 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.ควนศรี  23  กันยายน 2563
807 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
808 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
809 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
810 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุนสวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีคัดเลือก  23  กันยายน 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมารถบัสพัสลมไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติประจำ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
815 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
816 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
817 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
818 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
819 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
820 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
821 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเจาะพื้นอักน้ำยากำจัดปลวกลงดินภายในอาคารและใส่เคมีผงติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
823 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเช่าเต็นท์พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียงและนั่งร้านตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
824 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ุ6 รายการ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) รายการตู้เอกสารแบบแขวนลอยติดผนัง จำนวน ๙ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
833 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
834 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED) 50 W จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
835 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
836 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
838 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม.๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
839 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
840 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
841 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ  23  กันยายน 2563
842 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
845 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
846 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๒๘ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
847 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ถังขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  23  กันยายน 2563
848 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
850 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
852 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๗๖ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านตารอง ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
855 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง และคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟของชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
857 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๘๙ รายการ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
858 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
860 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
861 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
862 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ โครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
865 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
866 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
867 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
868 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
869 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
870 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
872 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายปรารถนา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวัดเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
876 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
878 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์คลองวัง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล พร้อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
885 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสารเคมีของระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
886 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
887 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุด-กลบท่อ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
889 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
890 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
891 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
893 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง 1,320 ลกบาศก์เมตร และหินคลุก 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
894 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
895 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
898 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
900 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุด-กลบ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คงล ๗๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๐๐-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
902 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
903 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
904 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดตรวจพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในโครงการฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
905 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
907 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
908 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
910 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
919 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
920 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
921 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23  กันยายน 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  23  กันยายน 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
925 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
926 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
928 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
929 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กันยายน 2563
930 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  23  กันยายน 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ฝาท้ายบีบอัด พื้นท้ายกระบะ) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  23  กันยายน 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำคลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
942 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 120A จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
944 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุด-กลบ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยรรม หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23  กันยายน 2563
953 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กันยายน 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเฉพาะ จัดจ้างเหมาบริการทำสวนหย่อมบริเวรป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
959 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ  22  กันยายน 2563
960 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2563
967 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเลียบคลองบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7265 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปเมรุบ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
973 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
974 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตน ปริมาณไม่น้อยกว่า 4 บูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ  22  กันยายน 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดมะปริง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
979 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  22  กันยายน 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
982 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
983 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
984 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๓) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
986 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร  22  กันยายน 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างขออนุมัติจัดเหมาทำของที่ระลึก และป้ายชื่อ (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนและหมวกประกอบอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
992 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
993 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเข้าเล่มแบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ชนิดบาง จำนวน ๓ เล่ม และชนิดหนา จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๒) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ หย.416-49-040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่  22  กันยายน 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  กันยายน 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง วัสดุก่อสร้าง  22  กันยายน 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์(สำนักปลัด))  22  กันยายน 2563
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่  22  กันยายน 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22  กันยายน 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด้กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกล้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.ดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างปรับพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.โพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(แผ่นออกกำลังกาย ตาราง 9 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุนสวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมซอยขนิมในและซอยมหาเถี้ยน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่  22  กันยายน 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1030 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009  22  กันยายน 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย  22  กันยายน 2563
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม พร้อมเข้าปกเคลือบมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ คือสายไฟฟ้า ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร (สายในอลูมิเนียม) จำนวน ๘ ม้วน ม้วน ละ ๕๐๐ เมตร ความยาวทั้งหมด ๔,๐๐๐ เมตร และเหล็กช่องพร้อมอุปกรณ์น็อตยึดเสา จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้ซ่อมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึงหม  22  กันยายน 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตาม โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาต่อเติมหอถังเก็บน้ำภายใน อบต. น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1050 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1052 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1053 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1054 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1055 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.ดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการติดตั้งถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ - 125 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง( กข 7269) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โดยวิธีคัดเลือก  22  กันยายน 2563
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1067 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกสถานีรถไฟหารเทา-มาบก๊กน้ำ หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1069 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1070 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1421 ระนอง จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1071 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1073 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเมาส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1074 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1075 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1077 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1078 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้าง้โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองหารเทา-ปากหารไม้แก่น หมู่ที่ 11-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1081 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(ยางรถ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1082 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างปูบล็อคคอนกรีตบริเวณเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1083 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1088 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2563
1089 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1090 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมฝายห้วยหลุมพี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซักผ้าในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยด้วน (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1097 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-โคกเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1100 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1102 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างอัดผงเคมีแห้ง ถังขนาด ๑๕ ปอรนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1105 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ชุมชนที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1106 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายราษฎรบูรณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1108 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนเลียบชายทะเล หมู่ที่ 4,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1109 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบและอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจ่าบูลย์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1112 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมอาคารและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศพด.บ้านคลอง,ศพด.อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1114 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ 1 - 8 ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1115 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที สถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1118 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1120 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1121 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1123 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1125 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1126 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1128 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1129 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1130 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1132 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1133 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1134 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1135 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัตถุดิบโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1140 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที สถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1143 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กันยายน 2563
1144 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 7410 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1146 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานปรับปรุงป้ายให้ความรู้และสติ๊กเกอร์ตกแต่งสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1147 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กันยายน 2563
1149 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1150 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคูน้ำ - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1153 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1154 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1156 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (มอเตอร์ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1165 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1166 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1169 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกำเชื่อมต่อถนนลาดยางสายกันขี้เหล็ก ม.6 - บ้านควนเพ็ง ม.6 ต.โคกทราย(ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1170 ซื้อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1175 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1177 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1178 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1179 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1180 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1181 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1182 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการหนังสือเรียน ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1183 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ใช้ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) ประปาให้ราษฎร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นการชดเชยมิเตอร์ลูกเก่าที่เสียหาย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) อาคารเอนกประสงค์ห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธี  21  กันยายน 2563
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองพะงุ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (ไสใหญ่) และระบบประปาผิวดิน (ทุ่งหว้า) หมู่ที่ ๖ บ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1200 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 120A จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กันยายน 2563
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง