ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กค 4398 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
2 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำหลังกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
3 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
4 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
5 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
6 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายทศพร ช่วยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
7 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
8 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0035 (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 วัน เป็นจำนวนเงิน 13,300.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาซ่อมใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Hp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
15 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายปิยะ ดำศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
16 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563)  31  มกราคม 2563
17 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
18 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
19 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
20 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารสุข) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
21 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  31  มกราคม 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
23 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
24 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.กระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2563)  31  มกราคม 2563
25 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
29 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 26,035 ถุง และนม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,780 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
32 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
35 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร (หินผุหรือลูกรัง) บดทับถนนสายบ้านเกาะน้ำรอบ ซอย 1 หมู่่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(แท่นบรรยาย(โพเดียม)) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
40 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
42 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
48 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเดินสายนำสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.16 (แยกสุวัฒน์ยางยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
49 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
50 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
51 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
52 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
53 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
54 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  31  มกราคม 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  31  มกราคม 2563
57 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๑๘๕๕ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
58 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
61 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 21 วันทำการ เป็นจำนวนเงิน 14,700.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 21 วันทำการ เป็นจำนวนเงิน 14,700.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  31  มกราคม 2563
65 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้ว ควนทัง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้ว ควนทัง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tang Printer จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บุกเบิกพร้อมยกระดับ(หินผุ)บดทับถนนสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31  มกราคม 2563
71 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
73 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
75 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
76 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
77 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
78 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kva จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
80 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
81 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เช่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
82 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุดดินเพื่อฝั่งกลบท่อระบายน้ำ คสล. สายจั่นเสือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
83 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน  31  มกราคม 2563
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
86 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
87 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มกราคม 2563
89 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
90 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
92 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
93 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
94 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
95 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
96 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
97 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (นายปิยะ ดำศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มกราคม 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
103 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
105 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
106 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8  30  มกราคม 2563
107 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
108 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างการจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง  30  มกราคม 2563
111 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต  30  มกราคม 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างรื้อสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
116 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ สายสวนใต้-กรายทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  30  มกราคม 2563
117 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง  30  มกราคม 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัทล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0015 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง  30  มกราคม 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายฐานะ-คลองแดะ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง ? หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้  30  มกราคม 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว  30  มกราคม 2563
123 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ  30  มกราคม 2563
124 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา)  30  มกราคม 2563
125 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
126 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการซ่อมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพชรเกษม - หินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  30  มกราคม 2563
127 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  30  มกราคม 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปฝาย หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
129 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุดและผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
133 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างจัดพานดอกไม้และจัดดอกไม้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงปลื้ม (หินผุ) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการต่อเติมระบบประปาสายป่าพน-ถ้ำโกบ หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยวนผึ้ง (หินคลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 1เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย  30  มกราคม 2563
139 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
140 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
141 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
142 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมขยายเขตท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดินโซนคลองเรียน-คลองท่าหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
145 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
146 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
148 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นพับ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาขนาด ๒ นิ้ว ถนนสายเหนือคลอง - พรุเตียว หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการเพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตบอล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
152 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดลอกคลองแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
153 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเตียงเหล็กดำพร้อมเบาะจำนวน 3 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
155 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
157 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
159 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
160 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
161 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
162 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
163 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
164 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
165 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
167 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
168 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
169 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
170 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  30  มกราคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
176 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-5-0027 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
178 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
181 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
182 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
185 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางแคระ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
187 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
188 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
189 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
190 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
191 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
192 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
193 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
194 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
195 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป 0954 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
197 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
198 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
199 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
200 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 268 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
201 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
202 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกพร้อมยกระดับ(หินผุ)บดทับถนนสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
205 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างจ้างเหมารถประจำทางพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,555 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักการอ่าน  30  มกราคม 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
214 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7  30  มกราคม 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสมุดบันทึก เครื่องเขียน ในการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ผงเคมีแห้ง,แก็สแอลพีจี,น้ำมันแก็สโซฮอล์ ๙๕,ถุงมือผ้าดิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
219 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  30  มกราคม 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
221 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาจัดทำป้าย  30  มกราคม 2563
222 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  30  มกราคม 2563
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างผูกผ้าตกแต่งสถานที่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
229 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มกราคม 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มกราคม 2563
234 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
235 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
236 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย(ระบบไฟ)หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
237 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างทำตั๋วตลาดนัดธารโต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
238 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3, 7, 10 จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
243 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
244 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
245 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
246 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
247 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
248 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
249 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
250 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
251 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
253 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
254 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระบบไฟ) หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
255 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มกราคม 2563
256 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
257 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
258 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
259 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
260 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อม รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
262 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
263 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี การจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  29  มกราคม 2563
264 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว  29  มกราคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
266 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน  29  มกราคม 2563
267 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำตรายางและแท่นประทับตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านควนม่วง  29  มกราคม 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
270 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  29  มกราคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  29  มกราคม 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ  29  มกราคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
274 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
279 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
281 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๗ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๖ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
286 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
287 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
289 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเวทีและกิจกรรมสัมนาของผู้นำสตรี จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๗ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
299 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
300 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
306 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
307 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
308 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
309 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
311 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเหมาเต็นท์โดม, เต็นท์โค้ง, โต๊ะ,เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ และไฟฟ้าถนน ที่จอดรถ ไฟฟ้าแสงจันทร์ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
314 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  29  มกราคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
317 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
318 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์พร้อมดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
319 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
323 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
325 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
326 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
327 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มกราคม 2563
328 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
331 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
332 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
333 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
334 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
335 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
337 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขื่อนคลองใน (หินคลุก) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
347 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
351 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
355 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร ?การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล? ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  28  มกราคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ตลาดนัดชุมชน จำนวน ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อค่าของขวัญสำหรับชุดการแสดง (กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จำนวน ๑๐๐ ใบ) ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง (เวทีรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ขนาด ๔.๕x๑๐ เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า ๙๐ เซนติเมตร ๑ ชุด พร้อมเครื่องเสียง ๑ ชุด ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมในพิธีเปิด จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเต้นท์พร้อมเก้าอี้ (เต้น รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ขนาด ๕ เมตร x ๑๕ เมตร จำนวน ๔ หลัง พร้อมเก้าอี้ ๒๐๐ ตัว) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุหินคลุกสำหรับปรับระดับ จำนวน ๖๐๐ ตัน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
369 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด  28  มกราคม 2563
371 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาทาสีภายนอก รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
372 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
373 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
374 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
375 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
376 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
377 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
378 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
379 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
380 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
381 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
382 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๘ ชุด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
383 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
385 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกรอบรูปและพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบฯ ตามโครงการจัดงาน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบาดาลจุดสายเสริมสุข หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
394 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
395 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
396 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
398 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
399 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
400 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
401 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
402 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มกราคม 2563
405 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น)  28  มกราคม 2563
406 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  28  มกราคม 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  28  มกราคม 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  28  มกราคม 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง  28  มกราคม 2563
410 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
412 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
413 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-63-0075 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
414 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
415 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
416 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
417 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับจัดสถานที่ โครงการจัดงาน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงาน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
420 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
424 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  28  มกราคม 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
426 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมถนน อบต.สาย 4/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ สัญจร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
428 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้องานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
429 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาต้นส้าน ระยะทาง ๙๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
430 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านตีน ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
431 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเพชรเกษม-โคกออก ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
432 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งคา ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
433 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่าพยอม ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
434 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
435 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายชลประทาน-กุโบร์ทับควาย ระยะทาง ๓๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
436 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
437 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
439 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างตกแต่งสถานที่อบรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มกราคม 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
443 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
446 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
447 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างกวาดขนย้ายขยะและฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
448 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายเกรย แท่นนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
454 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างเมฆ หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง ๑๓๘๓ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายห้วยบอน-หนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมเศรฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003  27  มกราคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
465 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
466 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
467 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถบรรทุกขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
471 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป - กลับ) จำนวน ๓ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
474 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
475 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
476 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
478 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
479 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
480 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวัสดุ อุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายรัน กองสุข อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
481 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
482 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
483 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
484 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กกันคลองสาธารณะ ยาว ๑๔ เมตร ซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
485 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5  27  มกราคม 2563
486 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ  27  มกราคม 2563
487 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  27  มกราคม 2563
488 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ  27  มกราคม 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
490 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
492 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
493 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
494 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
496 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
497 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มกราคม 2563
498 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 3.30 x 5.40 เมตร ด้านบนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหน้าประดับพานพุ่มเงินพุ่มทอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
499 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
500 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยจิตรภิรมย์ หมู่ที่ 5 และถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
508 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
512 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมพาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
515 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มกราคม 2563
516 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
517 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน  24  มกราคม 2563
518 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  24  มกราคม 2563
519 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
520 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
521 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง  24  มกราคม 2563
522 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
524 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  24  มกราคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24  มกราคม 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีง่บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
528 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
530 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
531 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
532 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  24  มกราคม 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
534 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
535 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน กฉ ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ๗,๒๙๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
537 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
538 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ  24  มกราคม 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24  มกราคม 2563
541 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ (Video Presentation) สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
542 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
543 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำฝายนาเหนง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายหนานเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
545 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (คอยด์เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
546 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
547 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
548 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
549 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างป้ายตลาดนัดริมราง หมู่ที่ื 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
550 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
553 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
554 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
555 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
558 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดต้มน้ำไฟฟ้า (คลูเลอร์) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลิตร ราคา เครื่องละ ๑๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกล่องรับสัญญาณ TV Android ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
565 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า  24  มกราคม 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๒๐ ชุด (น้ำ, ขนม, น้ำส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มกราคม 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย  24  มกราคม 2563
570 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย  24  มกราคม 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
572 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ  24  มกราคม 2563
573 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มกราคม 2563
574 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)  24  มกราคม 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง  24  มกราคม 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มกราคม 2563
577 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ  24  มกราคม 2563
578 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  24  มกราคม 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
580 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
581 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
582 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
583 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
584 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มกราคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุสำนักงานสำนักปลัด (ธง) จำนวน ๓ รายการ  23  มกราคม 2563
586 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
587 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
588 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
589 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
590 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อจัดซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
591 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน10%และสารส้มชนิดก้อนใส) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
592 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
593 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
594 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
595 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
596 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
597 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
598 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน อบต.สาย 2/4 ถึงที่ดินบริษัทสหวิริยา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบ Internet (ระบบควบคุมหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
602 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
604 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ๑๐๒๐ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะทำงานระดับ 1 -2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
607 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
608 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
611 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23  มกราคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มกราคม 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงพราก (หินผุ) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มกราคม 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มกราคม 2563
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มกราคม 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23  มกราคม 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
622 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
626 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายต้นแซะ (หินคลุก) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
628 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างแรงงานพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
629 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
630 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.157-01 สายโรงงานน้ำยางบ้านนาเหนือ-ถนน รพช.หมู่ที่ 1,8,4 ตำบลยางค้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนคร  23  มกราคม 2563
631 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อเข็มไม้ (ไม้ยูคา) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ - ๔ นิ้ว ความยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
632 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
633 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.157-01 สายโรงงานน้ำยางบ้านนาเหนือ-ถนน รพช.หมู่ที่ 1,8,4 ตำบลยางค้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนคร  23  มกราคม 2563
634 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ  23  มกราคม 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-ผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่  23  มกราคม 2563
636 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  23  มกราคม 2563
637 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  23  มกราคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8  23  มกราคม 2563
639 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  23  มกราคม 2563
640 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร  23  มกราคม 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4, 8, 12 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
643 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑(๒ชั้น) จำนวน ๔ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
644 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
645 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
647 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำสติกเกอร์ อบต.รับร่อ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
648 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4070 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
649 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
650 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
652 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
655 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอื่นๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายบ้านหนองบัว ม.๒-บ้่านควนม่วง ม.๘ (บ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
658 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
659 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดทำภาพวาดบนผนังกันดินริมคลองหงาว จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารภายใน 4 ชั้น 2 บานประตูแบบใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
661 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23  มกราคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยว  23  มกราคม 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มกราคม 2563
664 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
668 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็น ยางนอก (๒๔๕-๗๐-๑๖) จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๗๗ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
675 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
676 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0018) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระสอบทรายและเชือกสำหรับโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
685 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหัส หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่  22  มกราคม 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
688 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
689 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการตัดหญ้าไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านท้องตม-ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าศรีแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
693 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
694 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2563
695 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน  22  มกราคม 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๒๕ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน  22  มกราคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  22  มกราคม 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  มกราคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง  22  มกราคม 2563
707 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน  22  มกราคม 2563
708 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โครงการ  22  มกราคม 2563
709 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
710 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายทับปุด-โคกไคร บริเวณด้านหน้า โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงราษฏร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดย  22  มกราคม 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
719 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  22  มกราคม 2563
720 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยวัสดุผสมยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
721 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
722 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
723 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
724 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
725 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ถึงหน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
727 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
729 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
730 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
731 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
732 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
733 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
734 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 2902 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
735 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
736 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
737 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
738 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
739 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซักผ้าต่วน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
740 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
743 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
744 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดวอล์ลเปเปอร์ภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
746 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย  22  มกราคม 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี  22  มกราคม 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี  22  มกราคม 2563
750 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2563
751 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวตำบลท้องเนียน (พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง) ขนาด ๒.๙๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมสนามกีฬา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
753 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มกราคม 2563
757 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมอาชีพประมง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๗ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12?  22  มกราคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๕ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มกราคม 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
767 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารสำนักงานและห้องประชุม อบต.รับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
772 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
776 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมสนามกีฬา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี งานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร  21  มกราคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  21  มกราคม 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
784 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
785 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
787 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
788 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
789 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองวังแค หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
790 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้คัทเอ้าท์ ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน ขนาด ๒๔๐x๓๕๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟหัวเสาพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
792 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา  21  มกราคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
796 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
797 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
798 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (หลักสูตรที่ ๑ อบรมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
802 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
805 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างขุดบ่อขยะใหม่และฝังกลบบ่อขยะเก่า จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
806 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโคมเต็งลั้งสีแดง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
807 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยางนอกและหลอดไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๓๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
808 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
809 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
810 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายสวนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
812 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2563
813 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
814 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ-จ่ายน้ำช่วงภัยแล้ง หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ (อบต.) ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8, 12, 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
820 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
821 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
822 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
823 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อมิเตอร์น้ำประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
828 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
830 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
831 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
832 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
833 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๔ x ๙๑ x ๑๙๘ ซม. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
836 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2563
838 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
839 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
840 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
843 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 และ 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
846 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2563
847 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก  21  มกราคม 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
849 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
850 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ เช่ารถทัวร์ โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
854 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
855 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง  21  มกราคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเเอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1  21  มกราคม 2563
860 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  21  มกราคม 2563
861 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน  21  มกราคม 2563
862 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  21  มกราคม 2563
863 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มกราคม 2563
864 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
865 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
866 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
867 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)  21  มกราคม 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  21  มกราคม 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หน้าเขาพริก หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย รร.บ้านช่องไทร-ต.ถ้ำสิงห์ หมู่ที่9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมขาตั้งถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
873 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ราย  21  มกราคม 2563
876 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกพร้อมขนส่ง) จำนวน ๕๓๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหมอคอง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
878 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
879 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ (ชุดอัดไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
880 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก(แยกไปวารีแลนด์) หมู่6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
881 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
884 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
885 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทองหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
886 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดประเสริฐ (ต่อจากเดิม) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มกราคม 2563
887 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
889 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโตนดห้าต้น๑ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
891 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยจระเข้-สุขสันติ หมู่ที่ 8,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มกราคม 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนสัตว์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
893 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
894 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจัดเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
895 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อโว้ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสะพานยูง หมู่ที่ ๗,๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
897 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน  20  มกราคม 2563
898 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
899 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
900 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) และ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
902 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
903 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
904 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อของขวัญ ของรางวัล โครงการวันตรุษจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนเกียร์ฝาก,กรองเครื่อง,กรองโซล่า รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่่ 2 บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
907 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
908 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
910 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันตรุษจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
913 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
914 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7  20  มกราคม 2563
915 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
916 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
919 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
920 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
921 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพตามระยะชั่วโมงการทำงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียนเลขที่ ตค ๑๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
922 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
923 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0063 เเละจ้างเปลี่ยนวินโดว์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อดินลูรังพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายท่าเนียง เชื่อมต่อสุโส๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจินตนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
928 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
929 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
930 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ใบเสร็จต่างๆ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๕๗๙ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
936 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู  20  มกราคม 2563
937 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
938 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
939 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
940 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน 2 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
941 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ปิรามิด จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
943 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  20  มกราคม 2563
944 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ควนจำปา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ  20  มกราคม 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข- 7260 ชุมพร ขนาด 265-70 R 16 D 840 BS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
950 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
951 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกศิลป์ (แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน  20  มกราคม 2563
953 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ลุงโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
956 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน พร้อมเทพื้นฐานรากวางเครื่องออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
957 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
958 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
959 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถเครน หมายเลขทะเบียน 80-3629 ระนอง จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
960 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนน้ำจันทน์กะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
961 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง3 (บ่อนไก่แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
967 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของศพด.บ้านเขาดิน เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
973 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
974 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มกราคม 2563
975 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี4 (ข้างโรตีบังกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) Brother wt -220 mfc 6140 CON ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์พกพา ความจุ 1 TB จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
979 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มกราคม 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
982 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนใบมีด รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
983 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
984 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
987 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ( บุญกุ้มข้าวใหญ่รวมใจไทนากอก ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อของรางวัลแข่งขันกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
992 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
993 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
995 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  17  มกราคม 2563
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  17  มกราคม 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  17  มกราคม 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  17  มกราคม 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุรา  17  มกราคม 2563
1004 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประเภทอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1005 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กข 80-4795 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1012 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เช่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1014 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกุ้มข้าใหญ่รวมใจไทนากอก)ประจำปีงบประมาณ 2563  17  มกราคม 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนโซเทรคและเฟืองสป๊อกเก็ต รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  17  มกราคม 2563
1023 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตีเส้นจราจรชุมชนตำบลหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอลงปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17  มกราคม 2563
1026 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางห้วง - บ้านนางไตรรัตน์ ม.4 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1027 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางถิ้ง จงจิตต์ ม.1 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1028 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 357 ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1032 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแน้ม วงศ์ราช ม.7 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1034 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนน รพช. - หนองอินนินทร์ ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1035 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1040 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1855 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและพื้นห้องน้ำชาย,หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1044 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๘ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๓๓ (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย  17  มกราคม 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  17  มกราคม 2563
1046 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา  17  มกราคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1048 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง  17  มกราคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1051 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 357 ม.3 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1053 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางถิ้ง จงจิตต์ ม.1 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  17  มกราคม 2563
1054 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1057 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1060 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตีเส้นจราจรชุมชนตำบลหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มกราคม 2563
1061 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มกราคม 2563
1062 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง  17  มกราคม 2563
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1064 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1066 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1067 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1069 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1070 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) เเบบจุ่มน้ำ ๑.๕ เเรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการเหล็กรางหนา ๔ เต็ม เขียว จำนวน ๔๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดโรคปากเท้าเปือ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1077 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1078 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ? 7 ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1080 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1081 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1082 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลตรุษจีน ปี ๒๐๒๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1083 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิล ชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1084 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มกราคม 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด  16  มกราคม 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1089 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตีเส้นจราจรชุมชนตำบลหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1090 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1091 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1092 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมเครื่องขยายเสียงประจำรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านส้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  16  มกราคม 2563
1093 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1094 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มกราคม 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  16  มกราคม 2563
1097 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มกราคม 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มกราคม 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ.  16  มกราคม 2563
1103 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1104 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง  16  มกราคม 2563
1105 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1106 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ประปา หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1112 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม  16  มกราคม 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1114 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1115 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1116 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1117 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6915 ชุมพร ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านเพิง - วัดแจ้ง หมู่ที่ 6-4-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1119 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1120 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1121 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 9 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1122 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนท กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตกแต่งเวที ตกแต่งฐานวิชาการต่าง ๆ ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1130 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ระบบประปาซอยบนควน หมู่ที่ 5 และระบบประปาหมู่ที่ 4 หน้าค่ายทหารพราน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๑๐ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบเกจ์น้ำมันไฮดรอลิค พร้อมเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารโครงการ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกรวยจราจรสะท้อนแสง ๒ แถบ ๗๐ ซม.(ปคล.๘๙๐) จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1137 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1139 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสี่แยกควนดิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1140 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายในทอน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1141 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1142 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1143 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1144 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มกราคม 2563
1145 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1146 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเล อาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1147 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1148 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1149 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1150 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1152 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1154 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณซอยตลาดชุมชนบ้านส้อง (ตรงข้ามร้านโกอ้วน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1155 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มกราคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มกราคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1159 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างงานตัดหญ้าและตักดินบนผิวทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1162 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บม 7546 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1163 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0009 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1164 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย  15  มกราคม 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ  15  มกราคม 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15  มกราคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา)  15  มกราคม 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  15  มกราคม 2563
1170 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1171 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1172 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1173 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร แบบไม่มีล้อ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1174 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1177 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1178 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 5489) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1179 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ และ ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ พร้อมตรวจเช็คระยะและถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1180 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำตุ้ม-พรุท่อม หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1182 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1183 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน ๑ แกลลอน รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1187 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1193 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา หมู่ที่4 บ้านนาใน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหลังฟาร์ม - สะพานดาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุจัดทำโครงการฝึกอบรบส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนม เบเกอรี่บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของโคมไฟฟ้าช่วงสะพานคลองทุ่งมะพร้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณืจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนม เบเกอรี่บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ (มาตราการประหยัดน้ำ) ขนาด 100120 เซนติเมตร จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1200 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1201 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1202 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดด) 1.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเรียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มกราคม 2563
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  15  มกราคม 2563
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี