ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลวังไผ่


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยบ 833 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน2566
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน2566
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน2566
4 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน2566
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
8 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน2566
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลวังไผ่ ทั้งหมดคลิก