หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10  เมษายน  2567
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  เมษายน  2567
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  เมษายน  2567
เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  เมษายน  2567
เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนำ้ร้อน - หินชะโงก หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  เมษายน  2567
เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.33-295 สายทาง ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0  10  เมษายน  2567