หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเ  26  กันยายน  2565
เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน  2565
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน  2565
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน  2565
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน  2565
เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กันยายน  2565