Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-775596
โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
www.khaokhaw.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
6 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  15 พฤษภาคม 2566
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉินหมายเลขทะเบียน กค ๘๕๒ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
8 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ACER รุ่น A๓๑๕-๕๙-๓๓ NG จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
10 จ้างเหมารถในการเดินทางฝึกศึกษาโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
11 เช่าโครงการค่ายคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2566
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
13 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
14 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาหลำ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ ตำบลเขาขาว ความยาว ๔๒๗.๐๐ เมตร ความกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ความลึกภายใน ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๙ จุด  25 เมษายน 2566
15 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ ๑๓๐๖๔ ซอยดาหลำ ๕ หมูที่ ๕ บ้านดาหลำ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21 เมษายน 2566
16 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
17 ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
19 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเสื้อผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
20 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
22 จ้างเหมาทำหลังคาโรงจอดรถ ขนาด ๓.๑ x ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
23 จ้างทำโล่รางวัลและพิมพ์วุฒิบัตรโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
24 ซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2566
25 ซื้ออินทผาลัมเพื่อใช้ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
26 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
28 ซื้อเคร่ื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ บริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
29 ซื้อจัดซื้อสายดูดน้ำสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
30 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
33 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
34 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
35 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
37 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น (แอร์) รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 852 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
39 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
40 ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
41 ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
43 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
46 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
47 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
49 ซื้อซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
50 ซื้อโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
51 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
52 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
53 จ้างดำเนินการต่ออายุการบริการอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
56 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
57 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
59 ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสตุลลีก 66 จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
60 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
61 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13001 สายบ้านสันติสุข - บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  30 พฤศจิกายน 2565
62 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13073 สายบ้านดาหลำ - บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  30 พฤศจิกายน 2565
63 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕  29 พฤศจิกายน 2565
64 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
65 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4303 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
68 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2565
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
70 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 - 4303 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
71 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4303 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
72 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
73 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  31 ตุลาคม 2565
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
75 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
77 เช่าบริการเข่าพื้นที่เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
78 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
79 จ้างตรวจเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร/ซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๑๑๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
80 ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  5 ตุลาคม 2565
81 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
82 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13016 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,536.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2565
83 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
84 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
85 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 3 ฟุต บานกระจกล่างทึบ ขนาด 91.4x45.7x183 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
86 ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ขนาด 39x121x128.5 cm จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
87 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
88 ซื้อติดตั้ง Router Wireless พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
89 จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13016 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,536.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังห  5 กันยายน 2565
91 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13073 สายบ้านดาหลำ - บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว กว้าง 6 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260 ตารางเม  5 กันยายน 2565
92 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  1 กันยายน 2565
93 เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินใหม่และรองรับการให้บริการจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
94 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
96 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอละงู ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
99 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
100 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเต็นท์อำนวยการสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
103 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
104 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
107 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
108 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
110 ซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
111 ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
112 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
113 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
114 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
115 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  28  มิถุนายน  2565
116 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
117 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
118 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
119 ซื้อซื้อวัสดุการเกษรตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
121 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
122 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
123 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
125 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
126 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
128 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
130 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
131 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
132 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
133 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
134 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  9 พฤษภาคม 2565
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
136 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับละศิลอดสำหรับมัสยิดและบาลาซะฮ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
137 จ้างทำโล่งรางวัลการประกวด และค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
138 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ  14 มีนาคม 2565
139 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัด  4 มีนาคม 2565
140 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธ  4 มีนาคม 2565
141 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำวังคราม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัด  4 มีนาคม 2565
142 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
145 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
147 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
148 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
149 ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
150 จ้างซ่อมแซมประตูรั้วสแตนเลสพร้อมขัดทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
151 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
153 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
155 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
156 อาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  7 มกราคม 2565
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
158 จ้างล้างชุดคอยล์ร้อน ชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
159 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
160 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
161 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
162 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  14 ธันวาคม 2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
166 เช่าเต็นท์โค้งใหญ่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ล็อค ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
167 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
168 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
169 ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
170 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3387 สตูล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
171 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
173 วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ รายการ  5 พฤศจิกายน 2564
174 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. และบัตรเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
175 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
176 ซื้อหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการดำเนินการในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
177 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
178 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
179 จ้างจ้างเหมารถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
180 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
181 จ้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายบอร์สำหรับขีดคะแนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
182 จ้างเช่าเต็นท์โค้งใหญ่ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวและสมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
183 จ้างเช่าเว็บไซต์และการบริการดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
184 จ้างจัดทำบริการอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสารบรรณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  4 ตุลาคม 2564
186 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
187 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
188 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
189 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
190 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
191 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
192 ซื้อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
193 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
194 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
195 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
196 จ้างทำที่คว่ำจานแบบเหล็กและทำชั้นวางของแบบโครงเหล็ก ๓ ชั้น ๔ เสา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
197 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
198 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบสัญญานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
200 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
201 จ้างจัดทำชั้นวางของและที่วางไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
203 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  24 สิงหาคม 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
205 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
206 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
207 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
208 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
210 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
211 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง  18 สิงหาคม 2564
212 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๘๐ ซ.ม. จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
213 จ้างทำป้ายหน้าอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
215 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
217 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
218 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
219 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
220 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
222 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
223 จ้างทำสวิงครอบสุนัขและแมว,กรงดักจับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
228 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ อบต.เขาขาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
229 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
230 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
231 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
232 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
234 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
237 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
238 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
239 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21  มิถุนายน  2564
241 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
242 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
243 ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
244 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
245 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
246 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๓ ฟุตสูง) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
247 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กค 852 สตุล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
248 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
249 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
250 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
251 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  2  มิถุนายน  2564
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
253 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ  31 พฤษภาคม 2564
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
257 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
258 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
259 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
260 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
261 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
264 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
267 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
268 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2564
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
274 ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  8 เมษายน 2564
275 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
276 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
277 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
278 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
279 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก  29 มีนาคม 2564
280 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
281 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
282 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
285 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  16 มีนาคม 2564
286 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  8 มีนาคม 2564
287 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
288 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
289 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  24 กุมภาพันธ์ 2564
291 จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
295 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
296 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  4 กุมภาพันธ์ 2564
297 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
298 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
299 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
300 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
302 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
303 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
304 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
305 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
307 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
308 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
309 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
310 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
311 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
312 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
315 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
316 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
317 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤศจิกายน 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
325 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2563
326 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  28 ตุลาคม 2563
327 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
328 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
329 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
330 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
331 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
332 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  14 ตุลาคม 2563
333 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
334 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม  24 กันยายน 2563
335 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
336 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
337 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
339 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
340 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
341 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
342 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
343 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
344 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
346 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
348 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็  11 กันยายน 2563
349 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
350 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2563
351 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง  1 กันยายน 2563
352 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
353 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
354 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
356 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  18 สิงหาคม 2563
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
358 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
360 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
362 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
363 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว  10 สิงหาคม 2563
364 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  10 สิงหาคม 2563
365 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
366 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
369 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
371 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
372 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
373 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
374 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
375 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
376 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  21 กรกฎาคม 2563
377 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  21 กรกฎาคม 2563
378 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
379 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
380 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
381 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
382 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
383 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
384 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
385 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
386 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
387 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
388 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
389 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
390 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
391 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
392 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
393 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  25  มิถุนายน  2563
394 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
395 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
396 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
397 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
398 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
399 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
400 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
401 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
402 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
403 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
404 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
405 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
406 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
407 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
408 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
409 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
410 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
411 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
412 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
413 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
415 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
416 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  14 พฤษภาคม 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
419 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
420 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
421 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
423 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2563
424 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
425 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
428 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
429 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
430 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
431 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
432 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
433 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
434 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ  16 เมษายน 2563
435 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
436 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
437 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
438 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
440 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
441 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
442 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
443 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
444 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
445 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
446 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
447 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
448 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
449 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
450 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
451 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
452 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
455 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2563
456 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
457 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
458 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
459 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย  4 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
461 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร  26 กุมภาพันธ์ 2563
462 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
465 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว  30 มกราคม 2563
466 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
467 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
468 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
469 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
470 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
471 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
472 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา  8 มกราคม 2563
473 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.