Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำ เครื่องมอเตอร์ขนาด ๕ แรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
3 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อพวงมาลา ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
9 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
10 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
11 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
12 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
13 จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
14 จ้างเหมาบริการธุรการ สังกัด กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
15 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
16 จ้างเหมาผูกผ้าและตกแต่งสถานที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2566
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
18 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o และของอบต.ท่าหิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
19 จ้างเหมาบริการธุรการ สังกัด กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
20 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
22 จ้างเหมาทำป้าไวนิลขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
24 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕-๕๑-ooo๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
25 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
26 จ้างโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นบ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-เขาเขียว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
30 จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๒,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
31 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
35 ซื้อรายการใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการรณรรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
37 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2566
39 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ (ท่อ PE ๑๖o มิล PN๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2566
41 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ (รีแพร์ แคล้มป์ ๑๖o มม. ๑๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
42 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2566
44 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
45 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2566
46 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำความสะอาดชายหาด (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
47 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อพีอี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑,๓,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2566
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2566
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2566
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2566
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี  28 มีนาคม 2566
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2566
55 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
56 จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
59 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
60 จ้างเหมาสำราวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
61 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องอัดอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
62 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดัน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
63 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
64 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตู้ควบคุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
66 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
69 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
72 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2566
73 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของอบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
74 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
75 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินปลูก จำนวน ๓o ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และ เก้าอี้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
80 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
81 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุม ขนาด ๒ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะโฟเมก้าขาพับ จำนวน ๑๕ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2566
84 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
85 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2566
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
87 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2566
88 จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2566
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2566
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2566
92 จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
93 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ล้างถังกรองน้ำประปา) จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
94 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2566
95 จ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำห้วยปลิง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
96 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2566
97 จ้างเหมาทำกุญแจขอบิดประตูห้องสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
98 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
99 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
100 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
101 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
102 จ้างทำป้ายโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
104 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ชุดไฮโวลท์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
106 จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน ขนาดกว้าง ๕.oo เมตร ยาว ๓o เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางปั๊มหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
112 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า จำนวน ๒ หลัง และ ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒o จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก,ดรัมเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๓ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
115 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๖,o๖๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
116 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.๕. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๖o ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
117 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
118 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
119 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
120 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าศาลกรมหลวงชุมพร บ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
121 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
122 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
123 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวง ฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
124 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-๗๑๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์ HP ๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
127 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
128 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  30 พฤศจิกายน 2565
129 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขพัสดุ 416-62-0041 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
130 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2565
131 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  18 พฤศจิกายน 2565
132 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  18 พฤศจิกายน 2565
133 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมขึงและติดตั้ง และ สติกเกอร์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขพัสดุ 416-64-0068 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
136 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  14 พฤศจิกายน 2565
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
138 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
139 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ  4 พฤศจิกายน 2565
140 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓o พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๑๕o ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
141 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓o พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๔๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
142 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
143 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
144 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงปรับปรุงที่ทำการ อบต.และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
145 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  5 ตุลาคม 2565
146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน  5 ตุลาคม 2565
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
148 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำ อ.๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ขนาด ๓oo w) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
152 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
153 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก งวดที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
154 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
155 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
156 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั๊มน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
157 จ้างเหมาทำกรงเหล็กพร้อมติดตาข่าย ระบบประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
160 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
161 จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
162 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
167 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
172 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิค และสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
176 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
177 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
178 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - เขาหมอ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
181 ซื้อวัสดุประปา (ข้อต่อตรง ๒ , ข้องอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
182 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนบ - ร่องเพกา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
183 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
184 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2565
186 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เทียนพรรษา และ สังฆทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
188 จ้างเหมาถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
189 จ้างเหมาขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2565
191 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
192 จ้างขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ และ ขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
193 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
194 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
195 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘  22  มิถุนายน  2565
196 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวนเด็กนักเรียน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
198 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
200 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
201 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
202 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
203 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
204 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
205 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
206 ?????????????????????????????? ??? ???.?????? ????? ?? ??? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
207 ?????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
208 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยลึก หมู่ ๒,๙ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
210 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 9 - หมู่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
211 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
212 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
213 จ้างถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน ห้วยลึก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
214 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2565
215 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
216 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
217 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตัวควบคุมชาร์ทไฟ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
219 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
221 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2565
222 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ซับเมิร์ส) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
224 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
225 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
226 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  31 มกราคม 2565
227 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
228 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
229 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหลังวัดหาดทรายรี บ้านหาดทรายรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
231 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 9 ถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้าน เขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ ๓P ๑๐๐A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
233 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
234 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
235 ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ๗๐ ซ.ม. จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
236 ซื้อไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
238 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
239 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับ ศ.พ.ด. บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
241 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
242 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ ซ.ม. พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
243 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลวันปีใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
244 จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
245 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
246 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO.12A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
249 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน  1 พฤศจิกายน 2564
251 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
252 จ้างบริการอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
253 จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
254 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
259 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
260 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
261 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
263 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
264 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
265 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
266 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนของนางสาวนภาภรณ์ แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
267 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอพร (สามแยกตาเวียน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
269 ซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Canon G ๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
270 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมปราถนาหมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
273 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท -ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
274 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาด ๕๐ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
275 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
276 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านหนองปลา-หาดทรายรี หมู่ที่ ๗,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
277 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
278 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
279 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. (จุดบริการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
280 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายร่องเพกา - ทุ่งหนองไหล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
281 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
282 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
283 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
284 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
285 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
289 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
290 จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางถาดกระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
291 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
292 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
293 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
294 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
295 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
297 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
298 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
299 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑.ชั้นวางเอกสาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ ใบ ๒.ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
300 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
302 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
303 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
304 ซื้อถังเก็บน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
305 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
306 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ๕๐ HP ๒P ๓๘๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
307 จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
308 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
309 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
310 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
313 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินร่วมต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
314 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
315 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
316 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-เขาหมอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
317 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงใยมะพร้าว(แหลมใผ่) เชื่อม ม.10 ต.ด่านสวี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
318 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
319 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
320 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
321 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
322 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
323 ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก SN-๒๐ แท้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
324 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่-ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
327 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2564
329 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
330 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๗๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
331 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ ๙ - หมู่ ๗ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
333 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
341 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
342 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
346 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สายบ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
349 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
350 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
353 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
357 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP เลขพัสดุ 416-51-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
358 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
360 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
361 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
362 จ้างทำป้าายไวนิล ขนาด 150X300 ซ.ม พร้อมติดตั้ง (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
363 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
364 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
365 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
366 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
367 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
368 ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทลูกฟุตบอล จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
369 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
370 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
371 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑X๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
372 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
373 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
374 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
375 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
377 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
378 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
379 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
380 จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
381 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ ศพด.บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
382 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
383 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon สีดำ 810 (ของแท้) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
384 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
386 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดทุกสายในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO. 12A จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
388 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
389 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
390 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน  30 ตุลาคม 2563
391 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทง จำนวน ๒๐๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
392 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ลอยกระทง (เก็บขยะ) หลังเสร็จงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
393 จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง จัดทำรางปล่อยกระทง ขนาดกว้าง ๙๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
394 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
397 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
398 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
399 ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
400 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
401 จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
402 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
403 จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
404 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
405 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
406 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
407 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
408 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
409 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
410 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
411 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
412 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
413 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
416 ซื้อวัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
418 จ้างเหมาติดตั้งถังน้ำประปาขนาด 10,000 ลิตรพร้อมเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
420 ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
422 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 8.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
424 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
428 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
429 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
430 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
432 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
433 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
434 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
435 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
436 จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
437 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
438 จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
439 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน  29 กรกฎาคม 2563
440 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
441 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
442 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
443 จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
444 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
445 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๔ ใบพัด ๒ นิ้ว ๓ HP ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมฟังก์ชั่น และ กล่องคอนโทรล บาดาล 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
447 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
448 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพันธ์ทอง วัดท่ากระดาน-ทุ่งพุทธ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
449 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
450 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปรารถนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
451 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
452 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงอื่นๆ จำนวน ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
453 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
454 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
458 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
459 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
460 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒X๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง บริเวณท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
461 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
462 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
463 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
464 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
465 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
466 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
467 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
468 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
469 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
470 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
471 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
472 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
473 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
474 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
475 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
476 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ  13 พฤษภาคม 2563
477 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
478 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
479 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
481 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
482 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง  17 เมษายน 2563
483 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
484 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
485 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
486 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
487 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
488 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
490 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
491 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
494 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
495 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
496 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
497 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
498 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
499 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
500 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
503 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
504 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
505 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
506 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
507 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
510 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
511 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
512 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
513 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
515 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
516 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
521 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
522 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
526 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
527 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
528 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล HUR-๓๕๑๒ ๑.๕ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
529 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน  31 มกราคม 2563
530 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
531 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
532 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
533 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
534 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
535 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
536 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
537 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
539 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
540 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
541 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
542 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
543 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.