Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลกระบี่น้อยดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุุภัณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2566  31 ตุลาคม 2566
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนไม้แก้ว - ปากดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2566
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนไม้แก้ว - ปากดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2566
6 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐  25 ตุลาคม 2566
8 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
9 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย (รายที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
10 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย (รายที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2566
11 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย (รายที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
12 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 4160 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-60-0005 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2566
14 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ และเวทีตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2566
16 จ้างซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
17 จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองเนียง - หลังโลตัส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
19 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2566
20 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
21 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
22 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
23 จ้างเหมาบริการครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
24 จ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2566
25 จ้างติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
26 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
27 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
28 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
29 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
30 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
31 ซื้อกรวยจราจร จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
32 จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยสายตา พร้อมประกอบแว่นสายตา จำนวน ๓๐๐ คน ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
33 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กบ ๑๕๓๖ กระบี่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
38 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
40 ซื้อชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
42 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ( โรงเรียน ท. 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
43 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
44 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
47 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช่้าไฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
48 จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. เลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
49 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล ทะเบียน กง ๖๕๔๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
50 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. จำนวน 9 รายการ และหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
52 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2566
53 ซื้อหลอดไฟสำหรับป้ายไฟหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2566
54 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานตรวจสอบภายใน)  6 กันยายน 2566
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
56 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
57 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
58 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox Cm 305 df จำนวน 1 เครื่อง (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2566
60 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
62 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการธนาคารขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองสาธารสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
69 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2566
71 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
73 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2566
75 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2566
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
80 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2566
81 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
84 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
85 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
87 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
89 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
90 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
91 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
95 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  21 สิงหาคม 2566
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2566
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2566
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
99 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
100 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
101 จ้างจัดทำป้าย(โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
102 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
104 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
109 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2566
111 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
112 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2566
115 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
116 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (อเนกประสงค์) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. เลขตรุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
117 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 84539 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานทะเบียนราษฎร และงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
120 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
122 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
123 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
124 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
125 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
126 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
127 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
128 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
129 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2566
130 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
131 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
132 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
136 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
137 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับห้องประชุมกระบี่น้อย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
138 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2566
141 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
142 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
143 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
144 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
145 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
146 จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
147 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
152 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
153 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
154 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
155 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดภาพและแผงบอร์ดของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
156 จ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
159 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
160 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
161 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
162 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
164 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
165 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ.เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2566
166 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
167 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๙ กบ. เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) งานทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
170 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำบาดาล(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
171 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
172 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
174 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
175 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2)  26 พฤษภาคม 2566
176 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
177 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
179 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
180 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
181 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้พยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
182 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2566  16 พฤษภาคม 2566
183 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
184 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2566
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
187 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2566
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
189 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
190 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
191 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
192 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
193 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องลม ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
194 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ และเวทีใหญ่พร้อมที่นั่งพระและอุปกรณ์ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
195 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
196 จ้างจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
197 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
199 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
200 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
201 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
202 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
203 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
204 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
205 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
206 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
207 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
208 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยหลังหมู่บ้านทิวเขา หมู่ที่ ๑๑ และถนนสายหลังโลตัส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
209 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กระบี่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
210 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม. ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
211 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร (งานสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง  13 มีนาคม 2566
212 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ (ซ่อมแอร์รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
213 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
214 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 และ ประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
215 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2566
219 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
220 จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
221 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
222 จ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2566
224 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
225 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
226 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง/ติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ไฟพัด/ซุ้มประตู/ สำหรับโครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
227 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟาและเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
228 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
229 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
230 ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2566
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
233 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
234 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสกอร์บอร์ด โครงการจักการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2566
235 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2566
236 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างไภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
238 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
239 จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
240 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2566
242 ซื้อตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
245 ซื้อเสื้อกั๊กมีแทบสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
247 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 80 - 4539 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
248 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
250 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
252 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องควน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2566
253 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน และเครื่องแบบ (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
254 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
255 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
256 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0067 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
257 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0079 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
259 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
260 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
261 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
262 จ้างจัดทำป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2566
264 จ้างผลิตสปอตรถแห่ การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2566
266 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
267 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
268 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
269 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
270 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
271 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)  24 มกราคม 2566
272 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-60-0005 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
273 ซื้อท่อสายส่งน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
274 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
275 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟา เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
277 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2566
278 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
279 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
280 ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
281 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
282 จ้างซ่อมแซมบานประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
283 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
284 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
285 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
286 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
287 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ที่ 009-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
288 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
289 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 (ห้องเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
290 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
291 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องรับรองผู้บริหาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
292 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
293 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
294 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
295 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
296 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ที่นั่งพระพร้อมอุปกรณ์และจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
297 จ้างโครงการทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
298 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ)  1 ธันวาคม 2565
299 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  1 ธันวาคม 2565
300 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
301 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
302 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
303 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
304 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียน ท. ๑ บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
305 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
306 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
307 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
308 จ้างทำป้าย(โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
310 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2565
311 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายแผนงานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
314 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
315 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
316 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
317 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2565
318 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
319 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
320 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
321 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
322 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
323 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ เครื่องสำรองไฟ ไฟประดับและเดินระบบแสงสว่างบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
324 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
325 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
326 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
327 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2565
330 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
331 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
332 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2565
333 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2565
334 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
335 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทสบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
336 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
337 จ้างเหมาปฏิบัติงานหน้าที่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
338 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  25 ตุลาคม 2565
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
340 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
341 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ  21 ตุลาคม 2565
342 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
343 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
344 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2565
345 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2565
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2565
349 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
350 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
351 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
352 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
353 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
354 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
355 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
356 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่องห้างสูง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
357 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายตีนกลาง - หว่างคลองแขก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
358 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
359 จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
360 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
361 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
362 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
363 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
365 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
366 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
367 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
368 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
369 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
370 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
371 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ณ จุดสามแยกวัดโพธิ์เรียง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
372 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ใหญ่ข้างถนนสายบางขนุน หมู่ที่ 11 และถนนสายหลังโลตัส-บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
373 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
374 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
375 ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)  12 กันยายน 2565
376 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
377 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
378 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2565
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
380 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2565
381 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2565
382 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก  9 กันยายน 2565
383 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการขอรับการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อขอจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม และขอกำหนดกลุ่มงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
384 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
385 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
386 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
387 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
388 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
389 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
390 จ้างทำป้ายไวนิล ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
391 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
392 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
394 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
396 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
398 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
400 จ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
401 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
402 วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  18 สิงหาคม 2565
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
405 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒)  17 สิงหาคม 2565
406 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
407 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2565
409 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
410 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
411 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  8 สิงหาคม 2565
412 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
413 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
414 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
415 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
416 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
418 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
419 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๔๔ กระบี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
421 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2565
424 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงรถแห่โฆษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
425 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
426 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
427 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
428 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
429 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2565
432 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2565
434 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2565
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2565
437 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 8844 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
438 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
439 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
440 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าขาว ผ้าฟ้า ผ้าเหลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2565
442 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2565
444 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
445 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด และ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2565
447 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
448 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหนาน ๑ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
449 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมพี่น้อง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
450 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูพิศ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
451 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยหมู่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
452 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
454 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉลิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
457 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
458 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาถนนสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
459 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
460 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
463 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
464 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
465 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
466 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
467 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้าพงษ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2565
470 ซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
471 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ (เช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
472 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เก้าอี้และพัดลม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
473 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
474 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
475 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม)  16  มิถุนายน  2565
476 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
477 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
479 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
480 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
481 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
482 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12  9  มิถุนายน  2565
483 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
484 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
485 จ้างซ่อมแซมตู้โทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
486 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
487 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ -๐๐๗๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
488 จ้างบริการงานย้ายและติดตั้ง พร้อมทั้งซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV จากสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (หลังเก่า) มายังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
489 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
490 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
491 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
492 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
493 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2565
495 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
496 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
497 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางด้วยเครื่องจักรภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
499 ซื้อชุดตรวจ PPE และถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
500 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
501 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
502 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
503 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
504 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
505 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
506 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
507 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2565
510 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
512 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
513 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
514 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
515 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2565
517 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
518 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
519 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
520 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
521 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๑๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัสดุฯ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
522 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
523 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
524 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
525 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
526 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
529 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  12 เมษายน 2565
530 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและคดี จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
531 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการเพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
532 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฺเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -๕๙ -๐๑๒๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
533 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
534 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) จำนวน8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
535 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
536 จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
537 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
538 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
540 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
541 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
542 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
543 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
544 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0095 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
545 จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
546 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายควนท้อน - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
547 ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
548 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
549 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
550 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
551 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
552 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
553 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
554 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
555 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
556 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
557 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังกุโบร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
558 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
560 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565- มีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
562 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
563 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตีน-โคกยูง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
564 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก-ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
565 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
566 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
567 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์และงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
568 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
570 จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
571 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
572 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
573 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
575 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่าง และฝาครอบล้อ (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
576 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  24 มกราคม 2565
577 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
578 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นไทร - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
579 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน เช็คระบบแอร์ ฟิล์มรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
580 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
583 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุทธรรม - เกาะยาง หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
584 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
585 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
586 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
587 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดส่วนราชการแบบห่วง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
588 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
589 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
590 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
591 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
593 จ้างโครงการซ่อมแซมงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
594 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการถนนปลอดถังขยะ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
595 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
596 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
598 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศถังบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
600 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
601 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
603 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
604 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
605 จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
606 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
607 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
608 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
609 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
610 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
611 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
613 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
614 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
615 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
616 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
617 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
618 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
619 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
620 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
622 จ้างปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
623 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
624 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาก่าศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
625 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
626 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
627 จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พิมพ์ UV ลงบนพลาสวู้ด จำนวน ๒ ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
628 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
629 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
630 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
631 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)  11 พฤศจิกายน 2564
632 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
633 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)  29 ตุลาคม 2564
634 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
635 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
636 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
637 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
638 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
639 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
640 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
641 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
642 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
643 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
644 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
645 จ้างเหมาบริการทำความสะอ่าดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
646 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
647 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
648 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
649 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
650 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
651 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
652 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2564
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
654 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
655 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
657 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
658 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
659 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
660 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
661 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)  10 กันยายน 2564
662 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
663 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
664 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
667 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
668 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
669 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก  9 กันยายน 2564
670 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
671 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
672 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
673 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
674 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
675 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  7 กันยายน 2564
676 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
677 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
678 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
679 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
681 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
682 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
683 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินพร้อมรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
684 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
685 จ้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
686 จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
687 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
688 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
689 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
690 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
691 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
694 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
695 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
696 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
697 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
698 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
699 ซื้อชุดส่งเสริมสุขภาพโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
700 จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖- ๖๐ - ๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
701 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  11 สิงหาคม 2564
702 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
703 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
704 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
705 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
706 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)  9 สิงหาคม 2564
707 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก  6 สิงหาคม 2564
708 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
709 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
710 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
711 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
712 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
713 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
714 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
715 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
716 จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
717 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
718 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
719 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
720 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
721 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
722 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
723 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
724 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  13 กรกฎาคม 2564
725 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหยีบู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
726 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
727 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
728 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
729 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
730 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
731 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
732 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
733 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
735 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
737 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
738 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
739 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
740 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
741 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
743 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
744 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
745 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
746 จ้างเหมบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
747 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
749 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)  7  มิถุนายน  2564
750 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
751 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนห้องอนุบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
752 ซื้อจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
753 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
754 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
755 วัสดุก่อสร้างและประปา  27 พฤษภาคม 2564
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
758 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
759 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
760 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
761 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
762 ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
763 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
764 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
765 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
766 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
767 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
768 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
769 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
770 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
771 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
772 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
773 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
774 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
775 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
776 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
777 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
778 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
779 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
780 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
781 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
782 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
783 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
785 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
786 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
787 จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
788 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
789 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
790 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
791 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
792 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
793 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
794 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
795 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
796 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
797 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
798 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
799 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
800 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
801 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
802 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
803 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
804 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
805 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
806 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
807 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
808 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
809 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
810 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
811 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
812 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
813 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
814 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
815 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
816 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
817 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
818 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
819 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
820 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
821 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
822 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
823 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
824 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
825 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
826 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
827 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
828 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
829 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
830 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
831 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
832 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
833 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
834 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
835 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
836 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
837 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
838 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
839 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
840 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
841 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
842 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
843 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
844 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
845 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
846 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
847 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
848 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
849 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
850 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25 กุมภาพันธ์ 2564
851 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
852 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
853 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
854 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
855 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
856 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
857 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
858 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
859 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
860 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
861 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
862 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
863 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
864 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
865 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
866 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
867 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
868 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
869 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
870 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
871 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓  8 กุมภาพันธ์ 2564
872 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
873 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
874 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)  3 กุมภาพันธ์ 2564
875 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
876 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
877 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
878 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
879 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
880 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
881 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
882 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
883 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
884 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
885 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
886 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
887 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
888 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
889 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
890 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
891 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
892 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
893 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
894 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
895 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
896 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
897 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
898 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
899 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
900 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
901 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
902 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
903 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
904 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
905 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
906 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
907 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
908 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
909 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
910 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
911 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
912 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
913 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
914 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
915 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
916 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
917 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
918 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
919 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
920 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
921 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
922 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
923 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
924 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
925 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
926 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
927 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
928 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
929 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
930 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
931 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
932 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
933 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
934 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
935 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
936 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
937 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
938 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
939 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
940 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
941 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
942 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
943 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
944 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
945 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
946 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
947 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
948 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
949 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
950 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
951 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
952 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
953 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
954 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
955 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
956 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
957 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
958 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
959 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
960 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  24 พฤศจิกายน 2563
961 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
962 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
963 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
964 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
965 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
966 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
967 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
968 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
969 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
970 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
971 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
972 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
973 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
974 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
975 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
976 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
977 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
978 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
979 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
980 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
981 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
982 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
983 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
984 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
985 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
986 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
987 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
988 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
989 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
990 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
991 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
992 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
993 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
994 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
995 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
996 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
997 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
998 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
999 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1000 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1001 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1002 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1003 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1004 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1005 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1006 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1007 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1008 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1009 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1010 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1011 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1012 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา  19 สิงหาคม 2563
1013 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1014 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1015 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ  19 สิงหาคม 2563
1016 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1017 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1018 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1019 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1020 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1021 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1022 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1023 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1024 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1025 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1026 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
1027 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
1028 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  9 สิงหาคม 2563
1029 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
1030 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
1031 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
1032 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1033 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1034 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1035 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1036 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1037 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1038 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1039 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1040 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1041 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1042 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1043 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1044 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1045 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1046 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
1047 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
1048 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1049 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
1050 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1051 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1052 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1053 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
1054 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
1055 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
1056 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
1057 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
1058 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
1059 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
1060 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
1061 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
1062 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
1063 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
1064 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
1065 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
1066 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
1067 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
1068 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
1069 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
1070 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
1071 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
1072 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
1073 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
1074 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
1075 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
1076 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
1077 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
1078 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
1079 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
1080 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1081 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1082 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1083 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1084 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1085 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
1086 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1087 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1088 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1089 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1090 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1091 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1092 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1093 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563  7 พฤษภาคม 2563
1094 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1095 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1096 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1097 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
1098 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1099 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1100 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1101 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1102 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1105 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1106 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1107 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1108 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1109 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1110 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
1111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1113 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
1114 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
1115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
1116 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1118 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1119 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1120 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
1122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
1123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
1124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
1125 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
1126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
1127 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
1128 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
1129 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
1130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
1131 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
1132 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1133 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1134 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1135 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1136 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1137 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
1138 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
1139 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
1140 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
1141 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
1142 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1143 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
1144 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
1145 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1146 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1147 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1148 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1149 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1150 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1151 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
1152 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
1153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1154 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1155 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1156 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1157 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1158 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1159 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1160 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
1161 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7  20 มกราคม 2563
1162 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1163 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
1165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
1166 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
1167 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1168 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1169 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1170 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
1172 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
1173 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1174 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1175 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1176 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
1178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
1179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
1180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
1181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
1182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
1183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
1184 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
1186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
1187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
1188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.