Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
www.khaohuachang.goth
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  24 ตุลาคม 2566
3 ซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2566
4 ซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
5 จ้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
6 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๕ (สำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
7 จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อใยหิน บ้านหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2566
8 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
9 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
10 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
13 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
16 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
24 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
26 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
27 จ้างซ่อมแซมประตูและผนังห้องน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
28 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
30 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
31 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
32 จ้างซ่อมแซมโต๊ะกินข้าวนักเรียน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2566
33 ซื้อัวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
36 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
39 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
40 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
42 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.๓) จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
46 จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวช้าง-โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
49 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
50 ซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
51 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
52 ซื้อผ้ายืดสำหรับผูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
55 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
58 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
59 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
60 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
61 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง 2350 พท) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
63 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
64 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
65 จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
66 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
67 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
68 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
69 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
70 ซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
71 ซื้อเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
72 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
73 ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 130 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
74 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง - ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
75 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง - ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
76 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
77 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง-ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
78 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง-ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2566
79 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง - ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
80 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง - ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2566
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
82 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
83 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
84 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
86 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
87 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 2350 พัทลุง หมายเลขครุถภัณฑ์ 001-39-0001 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
92 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
94 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  8 พฤษภาคม 2566
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
96 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
98 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
100 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
103 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
104 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
105 จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บง 2350 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
106 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
107 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
108 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2566
109 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2566
110 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
111 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
112 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
113 จ้างจ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
114 จ้างจ้างเหมาเช่าเต้น เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
115 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
116 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
117 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
119 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
120 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
121 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร เพื่อใช้ในโครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - ไร่ตก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
127 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 8 , 10  8 มีนาคม 2566
128 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชนิดถังแชมเปญ ประปาหมู่ที่ 3 บ้านสายควน  8 มีนาคม 2566
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2566
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2566
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
133 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
134 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
136 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
137 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียนสำนักงาน และประตูห้องน้ำ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
140 โครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด)  8 กุมภาพันธ์ 2566
141 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ  7 กุมภาพันธ์ 2566
142 จ้างจ้างเหมาเช่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
143 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
144 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมาลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อุปกรณ์และชุด อปพร.) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
146 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
147 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
148 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ จำนวน 3 จอ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
150 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
155 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
156 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
157 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
158 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
159 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
160 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
161 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
162 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กค 4412 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
163 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
165 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
167 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
168 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
171 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - ควนอินนอโม หมู่ที่ 5-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
172 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
174 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) จำนวน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
176 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานประจำปี 2565 จำนวน 1,500 เล่ม  9 ธันวาคม 2565
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
179 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
180 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
181 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
182 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
183 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
184 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เลขรหัสพัสดุ 009-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
185 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
186 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
187 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
188 จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงผ้าโดยใช้โครงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร เส้นรอบวงขนาด 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
189 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
190 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  26 ตุลาคม 2565
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
192 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
193 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
194 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
195 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
196 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
197 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
198 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
199 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง  14 กันยายน 2565
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโหลีะจันกระ-ห้วยกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
201 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
202 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
203 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
204 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
205 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
211 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
212 ซื้อจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
213 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
215 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
216 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
217 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
218 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
220 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
221 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
223 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
224 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว - ควนล่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
225 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเพดาน (แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
227 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
228 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
230 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
231 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
233 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร - โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
234 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
235 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
236 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-64-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
238 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
239 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
240 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
241 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
243 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
245 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
248 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
249 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
250 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
251 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
255 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
256 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
257 จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
260 ซื้อจัดซื้อม่านปรับแสงภายในห้องทำงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
261 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
263 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
266 จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
267 ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
268 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
269 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
270 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
271 ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
272 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
273 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
274 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
276 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
277 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
278 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
279 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
280 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
281 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
282 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23 พฤษภาคม 2565
283 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
284 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
286 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
287 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
288 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
289 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
292 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
293 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
294 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
297 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
298 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
299 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
300 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
301 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
302 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
303 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
304 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
305 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
306 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
308 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
309 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
310 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
311 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
312 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
313 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
314 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
315 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
317 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2565
318 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
319 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
320 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
321 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
322 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
323 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
324 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
325 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
326 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
327 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
328 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
329 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
330 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
331 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
332 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
333 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
334 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
335 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
340 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
341 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
343 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
344 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
345 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
346 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
347 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
348 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
350 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
353 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
354 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
355 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
356 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
357 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
358 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
359 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
360 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
361 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
362 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  22 พฤศจิกายน 2564
363 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
364 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
365 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963 โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.