Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
www.khaohuachang.goth
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
3 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
4 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
6 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
7 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 2350 พัทลุง หมายเลขครุถภัณฑ์ 001-39-0001 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
8 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
9 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
12 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  8 พฤษภาคม 2566
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
19 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2566
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2566
23 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2566
24 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
25 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
26 จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บง 2350 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
27 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
28 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2566
29 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2566
30 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
31 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
32 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
33 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
34 จ้างจ้างเหมาเช่าเต้น เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
35 จ้างจ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
36 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2566
37 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2566
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
39 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
40 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
41 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร เพื่อใช้ในโครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - ไร่ตก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2566
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2566
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
47 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 8 , 10  8 มีนาคม 2566
48 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชนิดถังแชมเปญ ประปาหมู่ที่ 3 บ้านสายควน  8 มีนาคม 2566
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2566
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2566
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2566
53 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
54 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
55 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
56 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียนสำนักงาน และประตูห้องน้ำ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
60 โครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด)  8 กุมภาพันธ์ 2566
61 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ  7 กุมภาพันธ์ 2566
62 จ้างจ้างเหมาเช่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
64 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ จำนวน 3 จอ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อุปกรณ์และชุด อปพร.) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
66 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
67 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
68 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมาลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
69 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
70 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2566
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
73 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
77 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
78 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
79 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
80 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
81 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
82 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กค 4412 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
83 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
87 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
88 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - ควนอินนอโม หมู่ที่ 5-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
92 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
94 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) จำนวน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
96 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานประจำปี 2565 จำนวน 1,500 เล่ม  9 ธันวาคม 2565
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
99 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
100 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
101 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
102 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
103 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เลขรหัสพัสดุ 009-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
104 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
105 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
106 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
107 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
108 จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงผ้าโดยใช้โครงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร เส้นรอบวงขนาด 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
109 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
110 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  26 ตุลาคม 2565
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
112 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2565
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
114 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโหลีะจันกระ-ห้วยกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
117 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
118 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
119 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง  14 กันยายน 2565
120 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
121 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
122 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
124 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
125 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
131 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
132 ซื้อจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
136 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
138 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
139 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
140 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
142 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
144 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว - ควนล่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
145 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
146 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
147 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
149 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
150 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร - โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเพดาน (แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
154 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
156 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-64-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
158 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
159 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
160 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
162 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
163 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
165 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
167 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
168 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
169 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
170 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
171 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
175 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
176 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
178 จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
179 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
182 ซื้อจัดซื้อม่านปรับแสงภายในห้องทำงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
183 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
186 ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
187 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
188 จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
189 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
190 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
191 ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
192 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
193 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
194 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
195 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
200 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
201 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
202 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23 พฤษภาคม 2565
203 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
204 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
207 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
208 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
209 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
210 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
211 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
213 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
214 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
216 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
218 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
219 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
220 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
221 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
222 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
224 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
225 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
226 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
228 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
229 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
231 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
232 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
233 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
234 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
235 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
237 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2565
238 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
239 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
240 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
243 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
246 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
247 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
248 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
249 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
250 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
252 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
253 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
256 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
257 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
259 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
261 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
263 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
264 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
265 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
266 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
267 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
268 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
270 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
273 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
274 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
275 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
276 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
277 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
278 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
279 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
280 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
281 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  22 พฤศจิกายน 2564
282 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
283 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
284 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
285 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 – 673963 โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.