Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
www.bansong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านส้อง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2567
2 จ้างทำไวนิล เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
3 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเชื่อง บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
4 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
5 ซื้อผ้าระบาย เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
8 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
9 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
10 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2567
11 จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยลุงนิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2567
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกแยกสายโรงเรียน ๒ - ถนนลอดรถไฟ ตลาดพรุกระแชง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2567
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสายลูกลอยหอถังสูงของระบบประปา ม.๑๓ และสำหรับติดตั้งมอเตอร์เพิ่มกำลังการผลิตของระบบประปา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2567
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2567
16 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2567
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2567
18 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2567
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2567
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2567
21 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2567
22 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2567
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
24 จ้างเหมาตัดกระจก จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้สำหรับโต๊ะทำงานภายในสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาซอยลุงนิตย์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
27 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
28 จ้างตัดกระจกบนโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ แผ่น (งานแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2567
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๐๐๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
30 จ้างเหมาบริการ(เย็บหนังสือพร้อมเข้าเล่มหนังสือ) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
31 จ้างทำไวนิล เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
32 จ้างทำไวนิล เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
33 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๐๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
34 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2567
35 จ้างเหมาตัดกระจกเพื่อใช้กับโต๊ะทำงาน(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2567
36 จ้างทำไวนิล เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2567
37 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดี บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2567
38 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2567
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2567
40 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2567
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2567
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้กิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2567
43 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2567
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในกิจงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2567
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2567
46 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภูมิทอง บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2567
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2567
48 ซื้อกรองอากาศ จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2567
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2567
50 ซื้อกระดาษความร้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2567
51 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้สำหรับตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๐๐๑ สุราษฎร์ะานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2567
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๗ สายเลียบคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร เสริมผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2567
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายบ้านส้อง - คลองลำพลา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2567
54 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันต้นบก บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2567
55 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวร (ช่วงที่ ๒) บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2567
56 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2567
57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  18  มิถุนายน  2567
58 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2567
59 ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2567
60 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
61 จ้าง ซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2567
62 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอี่ยน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
63 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2567
64 จ้างซ่อมรถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๑๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2567
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2567
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2567
67 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  4  มิถุนายน  2567
68 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล-๗๒๙๑ สฎ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
69 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง ) เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2567
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๗ สายเลียบคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร เสริมผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2567
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๗ สายเลียบคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร เสริมผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2567
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายบ้านส้อง - คลองลำพลา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2567
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายบ้านส้อง - คลองลำพลา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2567
74 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบเทปกาว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2567
75 ซื้อถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๗ ถัง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2567
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
77 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
78 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย รถทะเบียน ผท -๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
79 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล๋็กทรอนิกส์ (งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2567
80 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2567
81 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๓ แรง สำหรับประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2567
82 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๗ สายเลียบคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร เสริมผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2567
84 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
88 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
89 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีบน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2567
90 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
91 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  24 พฤษภาคม 2567
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2567
93 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ ชนิดรถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด ๗ เมตร จำนวน ๑ คัน  23 พฤษภาคม 2567
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
95 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๐๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2567
96 ซื้อวัสดุกีฬา (ตาข่ายประตูฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2567
97 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2567
98 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
99 ซื้อสารส้่ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
101 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2567
102 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2567
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2567
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
106 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
108 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
110 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
111 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
112 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
114 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
116 จ้างเหมาประกอบบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปาซอยทรัพย์มีแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2567
118 จ้างเหมาประกอบบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
119 จ้างเหมาประกอบบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2567
120 จ้างทำตรายาง ๑ รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
121 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
122 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
123 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2567
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด สำหรับ ๓ หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
125 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2567
126 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2567
127 จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ๓ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
128 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหูนบ (คลองสูญ) บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลา บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2567
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลา บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
131 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองสูญ แยกถนนเหมืองแร่ (ฝั่งซ้าย) บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
132 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลา บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2567
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกควนไม้ใหม่ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2567
134 จ้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองสูญ แยกถนนเหมืองแร่ (ฝั่งขวา) บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2567
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล. ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2567
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2567
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2567
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองชุมแสง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2567
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
140 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๒ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2567
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
142 จ้างซ่อมรถจััดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ผท-7244 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2567
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2567
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
145 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๐๔๗ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
146 จ้างซ๋อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2567
147 ซื้อหลอดวัดน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้ักับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
148 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2567
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกควนไม้ใหม่ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
151 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๐๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2567
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกควนไม้ใหม่ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2567
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองชุมแสง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2567
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล. ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2567
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองชุมแสง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2567
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล. ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2567
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
159 จ้างเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตั้งด่านชุมชนบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2567
160 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๐๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
161 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
162 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในด่านชุมชน บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
163 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินกาารตั้งด่านชุมชนบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2567
164 จ้างตัดกระจกบนโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2567
165 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
166 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2567
167 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2567
168 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงสร้างส่วนราชการภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2567
169 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
170 จ้างซ่อมบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2567
171 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bang Week -มหาดไทยฯ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2567
172 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๗ สายเลียบคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง กว้าง ๔.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร เสริมผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จ  22 มีนาคม 2567
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาเหลียว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2567
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2567
175 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกห้วยกงนาง - ซอยไทรงาม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2567
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2567
177 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์เจล) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2567
179 จ้างซ่อมบำรุงและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
180 จ้างเข้าเล่มสันกาวพร้อมเคลือบปกการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2567
181 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
182 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
183 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2567
184 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
186 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและะวิทยุ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
189 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2567
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2567
191 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผน ๖๘๕๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
192 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาเ ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2567
193 จ้างทำสติ๊กเกอร์และโฟมบอร์ด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาเหลียว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2567
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาเหลียว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2567
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
197 ซื้อซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
198 จ้างเหมาจัดฝึกอบรมหลักสูตร การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมอาชีพช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2567
199 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2567
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2567
201 จ้างปรับปรุงผิวจราจรและกำแพงกั้นน้ำเซาะถนนสายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2567
202 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเศียร (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2567
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2567
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
205 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(เพิ่มเติม) ซอยห้วยแก้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2567
206 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
207 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2567
208 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
209 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
210 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กุมภาพันธ์ 2567
211 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
212 จ้างจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2567
213 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
214 ซื้อ่ยาฉีดหญ้า จำนวน 12 ขวด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2567
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
217 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
218 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
219 จ้างจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2567
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2567
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2567
222 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2567
224 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
225 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2567
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
227 จ้างซ่อมเครื่องพ่นยาฉีดหญ้า เลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๕๕-๐๐๐๑ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2567
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2567
229 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
230 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
231 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ทต.บส.๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2567
232 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้ลำโพงสองทาง ๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
233 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน  14 กุมภาพันธ์ 2567
234 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
235 โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายบ้านส้อง - คลองลำพลา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9  14 กุมภาพันธ์ 2567
236 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ป้ายพลาสวูด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
237 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ป้ายพลาสวูด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2567
238 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2567
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2567
241 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2567
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2567
243 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๖๙๒๑ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2567
245 จ้างทำป้ายผ้า ขนาด ๑.๐x๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2567
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
247 จ้างซ่อมบำรุงแผงกั้นจราจร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
248 จ้างทำป้ายพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง จำนวน ๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2567
250 จ้างทำป้ายไม้ไผ่ ขนาด ๒.๓ X ๒.๕ เมตร พร้อมโลโก้และข้อความ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2567
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2567
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2567
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2567
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2567
255 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
256 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางคู่หลัง ๒ เส้น) รถทะเบียน ผท - ๗๒๔๔ สฎ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2567
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2567
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
259 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี (ครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
260 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
261 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2567
262 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
263 ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
264 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2567
265 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2567
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
267 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2567
268 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
269 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
270 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
271 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
272 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2567
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
274 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
275 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
276 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
277 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2567
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2567
279 จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2567
280 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2567
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2567
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2567
284 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยเจริญราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
285 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
286 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียบ ผบ ๗๑๔๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
287 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(ช่วงล่าง) หมายเลขทะเบียน บม-๓๒๓๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2567
288 จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
289 จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2567
290 ซื้อของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
292 จ้างเช่าเครื่องเสียงเวที/โต๊ะ/เก้าอี้/พัดลมที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
294 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
295 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน ๑ เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๐๐๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
296 ซื้อวัสดุการเกษตร(สายยางรดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
300 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2567
301 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
302 ซื้อแบตเตอรี่ของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
303 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2567
304 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบคโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
305 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
306 จ้างกั้นกระจกห้องทำงานพร้อมติดประตูกระจกสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
307 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2567
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาซอยเจริญราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2567
309 จ้างติดตั้งหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2567
310 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
311 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
312 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
313 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2567
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2566
315 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
316 จ้างติดตั้งซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แบบคร่อมถนน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
317 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2566
318 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
319 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2566
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041 โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ผู้พัฒนาระบบ
 
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by STS Group.