Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
www.bansong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านส้อง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  31 ตุลาคม 2566
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
3 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
5 จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
6 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
7 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
8 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2566
9 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  31 ตุลาคม 2566
10 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2566
11 ซื้อสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่ีอจ่ายในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
12 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ๖ ฟุต ขนาด ๑๘๐x๔๐x๑๑๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
14 ซื้อแบบพิมพ์ กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2566
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
16 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2566
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าของระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2566
23 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
24 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ ๖๙๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
25 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
26 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (รองนายกเทศมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารจำนวน ๑ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
28 ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (วางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2566
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
32 จ้างเข้าเล่มแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
34 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ถังออกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
36 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2566
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
38 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2566
39 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2566
40 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2566
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเขียนหนังสือและใช้ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2566
42 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนภายในชุมชนเคหะฯ 4 บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17  17 ตุลาคม 2566
43 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) คสล. ซอยตาเอี่ยม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2566
44 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2566
45 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2566
46 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2566
47 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2566
48 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2566
49 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2566
50 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2566
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ตุลาคม 2566
52 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
53 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
54 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
55 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2566
56 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ถังต่อเดือน) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
58 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
59 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
60 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
61 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถังต่อเดือน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
63 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2566
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถังต่อเดือน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
65 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2566
66 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
67 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
68 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2566
69 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2566
70 ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
71 ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
72 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2566
74 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
75 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2566
76 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2566
78 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2566
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านผู้ใหญ่สายันห์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2566
81 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
82 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
83 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลาลาด หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2566
85 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
86 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
87 ซื้อน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2566
88 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
89 จ้างซ๋อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
90 จ้างซ่อมบำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2566
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2566
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2566
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
95 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
97 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
98 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2566
99 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2566
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
102 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
103 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2566
104 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2566
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2566
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2566
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2566
108 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
109 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
110 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
111 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2566
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2566
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2566
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ บ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2566
115 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช้างลาก หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
116 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.Box Culvert ซอยบ้านบ่าวแกะ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
118 จ้างขุดลอกฝายคลองหินแพง บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
119 จ้างขุดลอกฝายไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2566
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
121 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2566
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2566
124 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
125 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2566
126 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
127 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2566
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
129 จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2566
131 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2566
133 ซื้อหินคลุก จำนวน 650 ตัน เพื่อใช้ในงานสาธาณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
134 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2566
138 จ้างขุดลอกฝายทับมังคุด บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
139 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก้บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2566
141 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2566
142 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
143 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
144 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2566
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) ทะเบียน บม-3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2566
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2566
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงคอสะพานถนนสายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 และคอสะพานถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2566
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
152 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
153 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
154 ซื้อมาตรน้ำซันวา ทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2566
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2566
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนขี้แรด บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2566
157 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือสำหรับประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2566
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2566
160 จ้างจ้างทำป้ายจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์คนพิการ และผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2566
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่ิมเติม)ถนนซอยเกาะคันธง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่ิมเติม)ถนนซอยเกาะคันธง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2566
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่ิมเติม)ถนนซอยเกาะคันธง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
164 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่ิมเติม)ถนนซอยเกาะคันธง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2566
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เเพื่อซ๋อมไฟในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
166 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๕-๐๑๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
167 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
168 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
169 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์สำหรับโครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน เครือข่ายบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
170 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2566
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป.ณรงค์ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2566
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2566
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2566
174 ซื้อกระดาษความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
175 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
176 จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2566
177 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
178 จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2566
180 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2566
181 จ้างปรับปรุงตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจร/เตือนบริเวณจุดเสี่ยงในถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2566
182 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2566
185 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่ือใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2566
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2566
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
188 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
189 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2566
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2566
191 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
192 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่พักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2566
194 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2566
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2566
196 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2566
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2566
198 ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2566
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป.ณรงค์ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2566
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป.ณรงค์ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2566
201 ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๔  3 กรกฎาคม 2566
202 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
203 จ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2566
204 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจิรศักดิ์ แก้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
205 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจตุพร โกสุวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2566
206 จ้างปรับปรุุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกสวนปาล์ม บ้านพรุแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2566
207 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2566
208 จ้างทำผ้าแพรป้าย ตกแต่งสถานที่ และพลุเสียงพิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
209 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
210 จ้างเช่าชุดผู้ถือป้าย/ธง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
211 จ้างเช่าชุดผู้ถือป้าย/ธง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
212 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
213 จ้างเช่าชุดผู้ถือป้าย/ธง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2566
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนแนวท่อประปาถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4015 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
215 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
216 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
217 จ้างทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
218 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
219 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
220 จ้างเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้พร้อมอุปกรณ์ผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
221 ซื้อวัสดุอื่นๆ (บาร์โซ่และโซ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
222 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
223 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
224 ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2566
225 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
226 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
227 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2566
228 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
229 ซื้อยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2566
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่พักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2566
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่พักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2566
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2566
233 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
234 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2566
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2566
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพ่ิ่มเติม)หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนแนวท่อประปาซอยลุงแมง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2566
239 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซ.แยกเหมืองห้วยในเขาบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
240 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
241 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซ.แยกเหมืองห้วยในเขาบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2566
242 จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
243 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
244 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถ.ซอยภูมิทอง บ้านพรุแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
245 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซ.แยกเหมืองห้วยในเขาบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2566
246 ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง  14  มิถุนายน  2566
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2566
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2566
249 ซื้อกรองดักความชื้น จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
250 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่ประสิทธิ์ อ่ำน้อย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
251 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
253 ซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2566
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2566
255 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
256 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
257 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบและขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
259 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2566
260 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๙๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2566
261 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
262 ซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2566
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2566
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2566
265 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายคลองลา หมู่ที่ ๑  1  มิถุนายน  2566
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
267 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
268 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจิรศักดิ์ แก้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
269 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจตุพร โกสุวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2566
270 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
271 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดิน บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
272 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2566
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  30 พฤษภาคม 2566
274 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2566
275 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
276 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
277 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2566
278 ซื้อวัสดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
279 จ้างกั้นกระจกห้องทำงานพร้อมติดประตูกระจกสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2566
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2566
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2566
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
283 จ้างทำกระจกใสปูโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๔๙.๕ x ๗๔.๕ ซม และ หนา ๕ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
284 จ้างขุดลอกฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
285 จ้างขุดลอกคลองหล จากสะพานซอยลุงเนิ่น-สะพานลอดรถไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
287 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2566
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2566
290 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
291 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
292 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดสถิติประชากรงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
293 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
294 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
295 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
296 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
297 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๙๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
298 วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑  15 พฤษภาคม 2566
299 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘  15 พฤษภาคม 2566
300 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
301 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
302 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2566
304 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
305 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
306 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร หยุดตรวจ ไฟเลนส์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
308 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
310 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง  2 พฤษภาคม 2566
312 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายห้วยระกำ (บ้านเหนือคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
313 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
314 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
316 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะจับจีบ ผ้าชาตินเนื้อหนา ) จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
317 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
318 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
319 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
320 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  25 เมษายน 2566
321 จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าฝายนาเหนง บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
322 จ้างค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนิล) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
325 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2566
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
328 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
331 จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้างวัดวิกรมประชาราม บ้านราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
332 จ้างขยายเขตวางท่อประปาชนิดท่อประปาชนิดท่อ PVC ระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
333 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
334 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
335 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
336 จ้างซ๋่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
337 ซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
338 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผน 6852 สุราษฎร์ธานี (ครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
339 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
340 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
341 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
342 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
343 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
344 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
345 จ้างก่อสร้างถนนเข้าสระน้ำซอยจั่นเสือ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
346 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
347 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
348 ซื้อวัสดุสนาม (เต้นท์สนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
349 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
350 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
351 ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗  27 มีนาคม 2566
352 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
353 ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
354 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิทอง บ้านพรุแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
355 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด ๔๐ ซม x ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
356 ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
358 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
359 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. ทรัพย์ประเสริฐ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
360 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
361 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
362 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกที่พักสงฆ์ - คลองเขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
363 จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซ.ลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
364 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
366 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน  16 มีนาคม 2566
367 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
368 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กธ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
370 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
372 จ้างทำไวนิลพร้อมกรอบและขาตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
373 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ปั้มน้ำขนิดจมน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
374 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2566
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2566
377 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
378 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
380 แม็คเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมโฟโต้สวิทซ์ที่ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง  10 มีนาคม 2566
381 จ้างปรับปรุงถนนสายปลายแพง บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
383 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
384 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
386 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
387 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจิรศักดิ์ แก้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
388 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจตุพร โกสุวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2566
390 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๗๕ รีม) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
392 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔,๖๐๐ ชุด )กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
393 จ้างทำป้ายชื่อ ตั้งโต๊ะ มีข้อความ ชื่อ - สกุล และตำแหน่ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
396 ตัดกระจกปูบนโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต  21 กุมภาพันธ์ 2566
397 จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
398 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
399 จ้างทำไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
400 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
401 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเชื่อมต่อไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 4249 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
402 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
403 จ้างเปลี่ยนแหนบ ด้านซ้ายของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
404 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
405 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงแมง-กิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
406 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
408 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
409 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
410 ซื้อหม้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
413 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
414 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
415 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
416 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
418 ซื้อชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ะานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
419 จ้างซ่่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
420 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
421 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
422 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
423 ซื้อยางนอกสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
424 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
425 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
426 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
427 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
428 จ้างปรับปรุงโต๊ะประชุม จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
429 จ้างปรับปรุงพื้นที่ถมสระน้ำบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
434 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
435 ซื้อแบตเตอรี่รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
436 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
437 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
438 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
439 จ้างทำตรายางและป้ายตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
440 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
441 จ้างซ๋อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
442 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
443 ซื้อล้อยางคู่หลังซ้าย ของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
444 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
445 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
446 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
448 จ้างซ่อมเครื่องพ่นยาฉีดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
449 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2566
451 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
453 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2566
455 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
456 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
457 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
458 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
459 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
460 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
461 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี LED ชนิด network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
462 จ้างทำไวนิล ประกาศเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
464 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวีย  22 ธันวาคม 2565
466 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
467 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
469 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
470 ซื้อเปลี่ยนล้อยางคู่หน้ารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
471 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
472 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
473 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
474 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
475 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
476 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2565
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
480 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
481 ซื้อยางล้อรถคู่หน้าของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
482 ก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐  8 ธันวาคม 2565
483 จ้างทำไวนิล ขนาด ๑.๐x๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และโฟมบอร์ดป้ายถือ ขนาด A ๓ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
484 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
485 จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
486 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
487 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
488 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
489 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
491 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ จำนวน ๑ ราย (นายเบญจา สีหาวัตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
492 จ้างซ๋อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
493 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
494 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
495 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
496 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
497 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
499 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
500 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
501 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 พฤศจิกายน 2565
502 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
503 จ้างซ่อมแซมดัดแปลงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
504 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
505 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแม็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
506 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
507 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
508 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
509 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
510 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
511 ซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ  14 พฤศจิกายน 2565
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
513 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
514 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
515 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
516 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
517 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
518 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
520 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
521 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
522 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
523 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (ศพด) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  28 ตุลาคม 2565
524 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
525 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
526 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
527 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
528 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
529 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
530 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
531 จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถกระบะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล-๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
533 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
534 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
537 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
538 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
540 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
543 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
544 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถังต่อเดือน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
546 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
547 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
548 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
549 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
550 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
551 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถังต่อเดือน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
553 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวันที แล้มี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ถังต่อเดือน) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
555 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
556 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
557 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
558 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
559 จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
560 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
561 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
562 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
564 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
565 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
566 ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
567 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
568 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
569 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
570 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไดโว่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
571 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
572 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
573 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
574 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
576 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
577 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
578 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
579 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2565
581 ซื้อแชมพูกำจัดเหาและชุดอุปกรณ์ในการจำกัดเหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
582 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
583 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำหอยโข่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
584 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
585 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
586 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ ขนาด ๓๐x๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
587 จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
588 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
589 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
590 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
591 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
592 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
593 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
594 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
595 ซื้อฟลูออไรด์วานิชและอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
596 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
597 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ถังอัดจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
598 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั้มลม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
599 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
600 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
601 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
602 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
603 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
604 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
605 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
606 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
607 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
608 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
609 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
610 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องจดมาตรน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
611 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
612 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
613 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
616 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำหมายเลขประจำเสาไฟฟ้าแต่ละต้นในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
618 ซื้อกล้องถ่ายภาพและวีดีโอพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
619 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
620 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาที่ส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาของระบบประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
622 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
623 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
624 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบบานเลื่อน ทรงสูง ๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
626 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
628 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
629 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
630 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
631 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
632 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
633 จ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงไฟจราจร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
634 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
635 ซื้อถ่านไม้ จำนวน 5 กระสอบ เพื่อใช้ในการกรองน้ำระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
636 โครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕  30 สิงหาคม 2565
637 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถนนสายทับมังคุดบ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
638 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
639 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
640 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
641 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
642 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
644 ซื้อสารกำจัดวัชพืช (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
645 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
646 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
647 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
650 จ้างเหมารถบัสปรับอากาสสองชั้น ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
651 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
652 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
653 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ. (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
654 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
655 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
657 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
659 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
660 จ้างทำตรายางทะเบียนรับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านส้อง แบบหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
661 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
662 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
663 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
664 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
665 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
667 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
668 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
669 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
670 จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายสติ๊กเกอร์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
671 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
672 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
673 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
675 ซื้อสีสเปรย์ สีแดง จำนวน 2 ลัง เพื่อใช้ในงานสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของงานโยธาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
676 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
677 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
678 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
679 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
680 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
681 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
682 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
683 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2565
685 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๒๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
686 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
687 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
688 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
689 ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  7 กรกฎาคม 2565
690 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
692 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2565
694 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
695 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 และประปาบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
696 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
697 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
699 ซื้อยางมะตอย CMS-2H บรรจุถัง 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
700 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
701 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔ เครื่อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
702 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
703 ก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗  23  มิถุนายน  2565
704 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
706 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
707 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
708 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายคลองหลบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
709 ซื้อครุภัณฑ์่ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
710 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดถนนคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
711 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2565
713 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
714 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
715 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
716 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
717 หนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565  17  มิถุนายน  2565
718 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
719 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
720 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  16  มิถุนายน  2565
721 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถ) จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
722 ซื้อแผ่นพื้นขนาด 50x350 มม. (4-4 มม.)x1.97 ม. จำนวน 26 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
724 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
725 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
726 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน บว๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
727 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
728 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
729 จ้างซ่่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
730 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
731 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
732 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
733 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
734 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
736 จ้างซ่อมโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
737 จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
738 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
739 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
740 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
741 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
742 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
743 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
744 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
745 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
746 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
747 จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
749 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
750 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
751 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
752 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
754 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
755 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
756 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
757 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม)บริเวณถนนเลียบรถไฟฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
758 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
759 ซื้อแมคเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
760 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
761 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
762 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
763 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2565
765 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
766 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
767 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
768 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
770 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
771 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
772 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
773 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
774 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
775 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
776 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
777 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ.) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
778 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
779 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
780 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘  25 เมษายน 2565
781 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
782 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
783 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
786 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
788 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
789 จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
790 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
791 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
792 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๔๓๓๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
794 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
795 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
796 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
797 จ้างทำตรายาง งานควบคุมภายใน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
798 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
799 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
800 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
802 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
803 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
804 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
805 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
806 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2565
808 จ้างเหมารบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
809 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมตู้คอนโทรลของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
810 ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอเนกประสงค์) จำนวน ๖๐ ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
811 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
812 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
813 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
814 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
815 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
816 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
817 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
818 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
819 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
820 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนประปาเลียบถนนสายปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
821 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
822 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
823 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหัวฉีดดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๗๙-๕๑-๐๐๐๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
824 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
825 จ้างเหมาโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
826 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
827 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
828 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2565
830 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
831 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
832 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
833 จ้างเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
834 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
836 จ้างทำป้ายอะคริลิคแผนที่ท่องเทียวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
837 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
838 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
839 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
840 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
841 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
842 จ้างทำตรายาง (ชื่อตำแหน่ง) จำนวน 3 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
843 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
844 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
845 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
846 จ้างทำตรายาง (งานจัดเก็บรายได้) กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
847 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
848 จ้างเหมาทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ แผ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
849 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
850 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
851 ซื้อกระดาษความร้อนจำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
852 จ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ จำนวน ๔ เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
853 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
854 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานย่อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
855 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
856 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
857 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
858 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
859 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
860 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
861 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
862 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
863 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน จำนวน ๔ ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
864 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด  8 กุมภาพันธ์ 2565
865 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
866 ซื้อผงปูนคลอรีน จำนวน 10 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
867 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
868 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
869 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
870 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
871 จ้างปรับปรุงถนนซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
872 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
873 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
874 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดและสายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
875 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
876 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
877 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
878 จ้างทำตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
879 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
880 ซื้อวัสดุเครืื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทยางสีดำ) จำนวน ๑๓ คู่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
881 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสาย ๔๒๔๙ (ชุมชนกลุ่มแปด) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก  24 มกราคม 2565
882 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
883 จ้างขุดลอกหน้าฝายหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
884 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
885 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
886 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
887 จ้างเหมาเข้าปกเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน ๓๑ เล่ม งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
888 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง บริเวณถนนใต้ สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
889 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ 692 สฎ.  18 มกราคม 2565
890 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง เลียบรางน้ำ ถนนคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
891 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สุราษฏร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
892 จ้างปรับปรุงถนนซอยป้าเมื้อน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
893 จ้างปรับปรุงถนนใต้ทางลอดรถไฟ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
894 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
895 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
896 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
897 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายสำนักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
898 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
899 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูธ ,ถุงมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
900 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) จำนวน ๕๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
901 จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
902 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
903 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
904 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง ซอยลุงฉาย บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
905 จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
906 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
907 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
908 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
909 จ้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
910 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
911 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
912 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
913 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
914 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
915 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
916 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
917 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
918 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนเคหะ 4 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
919 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  28 ธันวาคม 2564
920 ทำป้ายไวนิล ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย  27 ธันวาคม 2564
921 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
922 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
923 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใชในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ิมเติม) บริเวณซอยบุญทิพย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
924 จ้างซ่อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
925 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
926 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
927 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
928 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
929 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
930 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
931 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
932 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 3,500 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
933 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
934 ซื้อหินคลุก จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
935 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
936 ซื้อแผ่นพื้น ขนาด 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 200 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยกลิ้ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
937 ซื้อวัสดุสำนักงราน (แบบพิมพ์และใบเสริ็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
938 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
939 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)  13 ธันวาคม 2564
940 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
941 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
942 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
943 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  8 ธันวาคม 2564
944 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้อง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้า  8 ธันวาคม 2564
945 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
946 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน (ตอน 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
947 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม) จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
948 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้กับรถตักหนัาขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
949 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
950 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
951 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับประกอบมาตรน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
952 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟส่องสว่างโรงจอดรถหลังใหม่ของเสบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
953 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
954 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
955 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
956 ซื้อแผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยช้างลาก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
957 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
958 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
959 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
960 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
961 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
962 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
963 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
964 แผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น  19 พฤศจิกายน 2564
965 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
966 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
967 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
968 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
969 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
970 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
971 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
972 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๗ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
973 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
974 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 พฤศจิกายน 2564
975 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
976 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
977 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
978 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
979 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางล้อ) จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
980 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
981 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
982 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป ณรงค์ หมู่ที่ 14  8 พฤศจิกายน 2564
983 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
984 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
985 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
986 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว (ปกสี) เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
987 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
988 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ เดือน/งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
989 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
990 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
991 จ้างขุดลอกหน้าฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
992 จ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
993 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
994 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
995 จ้างก่อสร้างถนนซอยสระน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
996 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนโรงเรียนวัดบ้านส้อง-ถนนห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
997 จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ป้ายเขต เชื่อมต่อห้วยปริกบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
998 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
999 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
1000 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1001 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1002 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1003 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1004 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
1005 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1006 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1007 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
1008 เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  29 กันยายน 2564
1009 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1010 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
1011 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
1012 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
1013 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-56-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
1014 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
1015 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
1016 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
1017 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
1018 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
1019 จ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
1020 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
1021 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
1022 จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
1023 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
1024 จ้างทำป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
1025 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
1026 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
1027 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
1028 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
1029 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
1030 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
1031 จ้างซ่อมหัวฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
1032 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
1033 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
1034 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
1035 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
1036 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
1037 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
1038 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
1039 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1040 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1041 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม.๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1042 ซื้อหลอดเมทัลฮาไลท์ จำนวน 3 หลอด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงสาย 4249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1043 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1044 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1045 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
1046 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๖๐x๗๐ มม. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
1047 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
1048 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐ x ๔๐๖ x ๘๗๔ มม. จำนวน ๑ ตู้  3 กันยายน 2564
1049 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
1050 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
1051 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
1052 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  3 กันยายน 2564
1053 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในงานประปากองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้องง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1054 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1055 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1056 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดชนิด ค.ส.ล.แบบตัวยู ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1057 จ้างทำป้ายบุคลากรกองคลัง (โฟมบอร์ด) ขนาดกว้าง ๑๐๖x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1058 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล.สายหลังวัดวิภาวดี บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1059 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1060 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
1061 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
1062 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๖๑-๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
1063 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
1064 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2564
1065 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
1066 จ้างทำป้ายเตือนให้ระมัดระวัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
1067 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับเสาสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซลาเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
1068 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
1069 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
1070 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ รุ่น HP CF ๒๗๙A จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
1071 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
1072 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนซอยห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
1073 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
1074 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
1075 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องกองช่าง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
1076 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
1077 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
1078 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๕๕ สฎ  13 สิงหาคม 2564
1079 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
1080 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้องฯ  13 สิงหาคม 2564
1081 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนแนวท่อเมนส่งน้ำระบบประปาเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
1082 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
1083 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแนวท่อเมนของระบบประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
1084 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลชทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
1085 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1086 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1087 จ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำทิ้งระบบประปาผิวดินบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1088 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1089 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (แฟลชไดร์ฟ ๓๒ GB) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1090 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
1091 ซื้อเบรกเกอร์ 63 แอมป์ จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
1092 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน ๔ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
1093 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
1094 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
1095 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
1096 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
1097 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
1098 จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายห้วยระกำ บริเวณแยกห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
1099 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
1100 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
1101 จ้างครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
1102 จ้างทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1103 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1105 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1106 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1107 ซื้อคลอรีน จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
1108 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
1109 จ้างทำโฟมบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑๐๕x๑๐๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
1110 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
1111 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนังสือ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
1112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
1113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
1114 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
1115 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
1116 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 7 ตัว เพื่อใช้ในราชการงานการศึกาา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
1117 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
1118 ซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง มีพนักพิงมีล้อ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
1119 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
1120 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
1121 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจก หน้าต่างและบานประตูพร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
1122 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
1123 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
1124 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
1125 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
1126 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
1127 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
1128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ) จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
1129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
1130 ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
1131 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
1132 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
1133 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ (ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง) ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
1134 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
1135 ซื้อตู้คอนโทรลปั้มซับเมิส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
1136 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
1137 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
1138 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  2 กรกฎาคม 2564
1139 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
1140 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
1141 จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (ต่อสัญญา นายธราดล ชูคง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
1142 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
1143 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
1144 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
1145 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
1146 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
1147 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
1148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
1149 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
1150 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กูชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
1151 จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
1152 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
1153 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
1154 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๓ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
1155 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1157 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1158 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1159 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1160 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1162 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1163 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1164 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1165 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1166 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
1168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
1169 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  11  มิถุนายน  2564
1170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
1171 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
1172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
1173 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
1174 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
1175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
1176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
1177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
1178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
1179 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
1180 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
1181 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕X๑๑ นิ้ว (๒ ชั้น) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
1182 จ้างทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต้ะ และตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
1183 ซื้อวัสดุการเกษตร (สายสะพายเครื่องตัดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
1184 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หน้ากากกันสะเก็ดแบบสวมหัวและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
1185 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)  4  มิถุนายน  2564
1186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
1187 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
1188 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธี  4  มิถุน