Change Language Thai English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
www.bansong.go.th
ดูทั้งหมด
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
(e-Bidding)
และร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศ
เชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ
เชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา
/ประกาศผู้ได้รับ
การคัดเลือก
เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวน
เปลี่ยนแปลงประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
(e-Government Procurement : e-GP)
 
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านส้อง
หมวดหมู่ :   : ดูทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำกระจกใสปูโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๔๙.๕ x ๗๔.๕ ซม และ หนา ๕ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
2 จ้างขุดลอกฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
3 จ้างขุดลอกคลองหล จากสะพานซอยลุงเนิ่น-สะพานลอดรถไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2566
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2566
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2566
8 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
9 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2566
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2566
11 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
12 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
13 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
14 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
15 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดสถิติประชากรงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2566
16 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๙๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2566
17 วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑  15 พฤษภาคม 2566
18 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘  15 พฤษภาคม 2566
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2566
20 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
21 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2566
23 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2566
24 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร หยุดตรวจ ไฟเลนส์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
25 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2566
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
28 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
29 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2566
30 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง  2 พฤษภาคม 2566
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
33 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
34 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายห้วยระกำ (บ้านเหนือคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2566
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะจับจีบ ผ้าชาตินเนื้อหนา ) จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2566
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
38 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2566
39 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  25 เมษายน 2566
40 จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าฝายนาเหนง บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
41 จ้างค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนิล) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2566
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2566
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
44 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2566
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
46 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2566
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2566
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2566
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2566
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
51 จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้างวัดวิกรมประชาราม บ้านราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
52 จ้างขยายเขตวางท่อประปาชนิดท่อประปาชนิดท่อ PVC ระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2566
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
54 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
55 จ้างซ๋่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2566
56 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
57 ซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
58 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
59 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผน 6852 สุราษฎร์ธานี (ครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
60 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
61 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
62 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2566
63 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2566
64 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
65 จ้างก่อสร้างถนนเข้าสระน้ำซอยจั่นเสือ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
67 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
68 ซื้อวัสดุสนาม (เต้นท์สนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2566
69 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2566
70 ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗  27 มีนาคม 2566
71 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2566
72 ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2566
73 ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
74 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิทอง บ้านพรุแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
75 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด ๔๐ ซม x ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2566
76 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. ทรัพย์ประเสริฐ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
77 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2566
79 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2566
81 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกที่พักสงฆ์ - คลองเขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
84 จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซ.ลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2566
85 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กธ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
86 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2566
87 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน  16 มีนาคม 2566
88 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
91 จ้างทำไวนิลพร้อมกรอบและขาตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
92 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
93 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ปั้มน้ำขนิดจมน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2566
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2566
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2566
96 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
97 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2566
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2566
99 แม็คเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมโฟโต้สวิทซ์ที่ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง  10 มีนาคม 2566
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
101 จ้างปรับปรุงถนนสายปลายแพง บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2566
102 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
103 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2566
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
105 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2566
106 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจิรศักดิ์ แก้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
107 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจตุพร โกสุวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2566
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๗๕ รีม) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
109 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔,๖๐๐ ชุด )กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
110 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2566
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2566
112 จ้างทำป้ายชื่อ ตั้งโต๊ะ มีข้อความ ชื่อ - สกุล และตำแหน่ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2566
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2566
114 ตัดกระจกปูบนโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต  21 กุมภาพันธ์ 2566
115 จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
116 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
118 จ้างทำไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2566
119 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
120 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเชื่อมต่อไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 4249 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2566
122 จ้างเปลี่ยนแหนบ ด้านซ้ายของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
123 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงแมง-กิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2566
125 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2566
128 ซื้อหม้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2566
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2566
132 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2566
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
135 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2566
136 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
137 จ้างซ่่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
139 ซื้อชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ะานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2566
140 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
141 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2566
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
143 ซื้อยางนอกสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2566
144 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
145 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
146 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
147 จ้างปรับปรุงโต๊ะประชุม จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2566
148 จ้างปรับปรุงพื้นที่ถมสระน้ำบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2566
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2566
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
153 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
154 ซื้อแบตเตอรี่รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2566
155 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
156 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
157 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
158 จ้างทำตรายางและป้ายตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
159 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
160 จ้างซ๋อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
161 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
162 ซื้อล้อยางคู่หลังซ้าย ของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
163 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
164 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
165 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2566
168 จ้างซ่อมเครื่องพ่นยาฉีดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
169 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
170 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
171 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2566
173 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2566
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2566
175 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
176 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
177 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2566
179 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
180 จ้างทำไวนิล ประกาศเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี LED ชนิด network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2566
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวีย  22 ธันวาคม 2565
185 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
188 ซื้อเปลี่ยนล้อยางคู่หน้ารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
189 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
190 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
191 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
192 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
193 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
194 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
195 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2565
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2565
199 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
200 ซื้อยางล้อรถคู่หน้าของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
201 ก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐  8 ธันวาคม 2565
202 จ้างทำไวนิล ขนาด ๑.๐x๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และโฟมบอร์ดป้ายถือ ขนาด A ๓ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
203 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
204 จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
206 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
207 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
209 จ้างซ๋อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
210 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ จำนวน ๑ ราย (นายเบญจา สีหาวัตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
212 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
213 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
214 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
215 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2565
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2565
219 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 พฤศจิกายน 2565
220 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
221 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
222 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแม็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
225 จ้างซ่อมแซมดัดแปลงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2565
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
227 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2565
228 ซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ  14 พฤศจิกายน 2565
229 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
230 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2565
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
233 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
234 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2565
235 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
236 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
237 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
238 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2565
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
241 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
243 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
244 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
245 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
246 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (ศพด) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  28 ตุลาคม 2565
247 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
248 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
249 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2565
250 จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถกระบะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล-๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
251 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2565
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2565
253 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ตุลาคม 2565
256 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2565
257 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
260 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
262 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
263 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
264 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
265 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวันที แล้มี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถังต่อเดือน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถังต่อเดือน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ถังต่อเดือน) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
269 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
270 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
271 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
272 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
273 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
274 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
275 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
276 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
277 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
278 จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
279 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
280 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
281 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
282 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
283 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
284 ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
285 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
286 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
287 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
289 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไดโว่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
290 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
291 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
293 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
294 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
296 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
297 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
298 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2565
300 ซื้อแชมพูกำจัดเหาและชุดอุปกรณ์ในการจำกัดเหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
301 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
303 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำหอยโข่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
304 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
305 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ ขนาด ๓๐x๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
306 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
307 จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
308 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
310 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
311 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
312 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ถังอัดจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
315 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
316 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
317 ซื้อฟลูออไรด์วานิชและอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
319 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
320 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั้มลม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
321 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
324 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
325 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
326 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องจดมาตรน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
330 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
331 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
332 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
333 ซื้อกล้องถ่ายภาพและวีดีโอพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
334 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาที่ส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาของระบบประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำหมายเลขประจำเสาไฟฟ้าแต่ละต้นในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
340 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบบานเลื่อน ทรงสูง ๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
343 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
344 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
347 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
350 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
351 จ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงไฟจราจร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
352 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
353 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
354 ซื้อถ่านไม้ จำนวน 5 กระสอบ เพื่อใช้ในการกรองน้ำระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
355 โครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕  30 สิงหาคม 2565
356 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถนนสายทับมังคุดบ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
357 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
358 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
359 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
361 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
363 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
364 ซื้อสารกำจัดวัชพืช (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
366 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
369 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
370 จ้างเหมารถบัสปรับอากาสสองชั้น ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
371 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
372 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
373 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
374 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ. (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
377 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
378 จ้างทำตรายางทะเบียนรับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านส้อง แบบหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
379 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
380 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
382 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
383 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
386 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
389 จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายสติ๊กเกอร์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
393 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
394 ซื้อสีสเปรย์ สีแดง จำนวน 2 ลัง เพื่อใช้ในงานสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของงานโยธาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
396 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
397 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
399 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
402 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2565
404 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
405 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๒๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
406 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
407 ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  7 กรกฎาคม 2565
408 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
409 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
410 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 และประปาบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2565
414 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
415 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
416 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
417 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔ เครื่อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
419 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
420 ซื้อยางมะตอย CMS-2H บรรจุถัง 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
421 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
422 ก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗  23  มิถุนายน  2565
423 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
424 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
426 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
427 ซื้อครุภัณฑ์่ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
428 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดถนนคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายคลองหลบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
430 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2565
432 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
433 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
434 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
435 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
436 หนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565  17  มิถุนายน  2565
437 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
438 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
439 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  16  มิถุนายน  2565
440 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถ) จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
441 ซื้อแผ่นพื้นขนาด 50x350 มม. (4-4 มม.)x1.97 ม. จำนวน 26 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
443 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
444 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
445 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
446 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน บว๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
447 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
448 จ้างซ่่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
450 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
451 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
452 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
453 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
455 จ้างซ่อมโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
456 จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
457 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
458 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
459 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
460 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
462 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
464 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
465 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
466 จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
468 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
469 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
470 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
471 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
474 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
475 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
476 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม)บริเวณถนนเลียบรถไฟฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
478 ซื้อแมคเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
479 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
481 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
482 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
483 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2565
485 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
486 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
490 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
491 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
492 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
494 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
495 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ.) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
496 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
498 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘  25 เมษายน 2565
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
504 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
506 จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
507 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
509 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
510 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
511 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๔๓๓๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
512 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
516 จ้างทำตรายาง งานควบคุมภายใน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
517 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
518 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
519 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
521 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
522 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2565
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
525 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
526 จ้างเหมารบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
527 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมตู้คอนโทรลของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
529 ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอเนกประสงค์) จำนวน ๖๐ ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
530 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
531 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
532 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
533 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
534 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
535 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
538 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหัวฉีดดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๗๙-๕๑-๐๐๐๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
539 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
540 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนประปาเลียบถนนสายปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
542 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
543 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
544 จ้างเหมาโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
545 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
546 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2565
549 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
550 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
551 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
553 จ้างเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
554 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
555 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
556 จ้างทำป้ายอะคริลิคแผนที่ท่องเทียวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
557 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
558 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
559 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
561 จ้างทำตรายาง (ชื่อตำแหน่ง) จำนวน 3 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
563 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
565 จ้างทำตรายาง (งานจัดเก็บรายได้) กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
566 จ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ จำนวน ๔ เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
567 จ้างเหมาทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ แผ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
568 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
569 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
570 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
571 ซื้อกระดาษความร้อนจำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
573 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานย่อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
574 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
575 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
576 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
577 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
578 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
579 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
580 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
582 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน จำนวน ๔ ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
583 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด  8 กุมภาพันธ์ 2565
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
585 ซื้อผงปูนคลอรีน จำนวน 10 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
586 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
588 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
589 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
590 จ้างปรับปรุงถนนซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
591 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
592 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
593 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดและสายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
594 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
595 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
596 จ้างทำตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
597 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
598 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
599 ซื้อวัสดุเครืื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทยางสีดำ) จำนวน ๑๓ คู่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
600 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสาย ๔๒๔๙ (ชุมชนกลุ่มแปด) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก  24 มกราคม 2565
601 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
602 จ้างขุดลอกหน้าฝายหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
603 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
604 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
605 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
606 จ้างเหมาเข้าปกเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน ๓๑ เล่ม งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
607 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง บริเวณถนนใต้ สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
608 จ้างปรับปรุงถนนใต้ทางลอดรถไฟ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
609 จ้างปรับปรุงถนนซอยป้าเมื้อน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
610 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สุราษฏร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
611 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง เลียบรางน้ำ ถนนคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
612 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ 692 สฎ.  18 มกราคม 2565
613 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
614 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
615 จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
616 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูธ ,ถุงมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
617 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
618 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายสำนักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
619 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
620 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) จำนวน ๕๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
621 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
622 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
623 จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
624 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง ซอยลุงฉาย บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
625 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
627 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
628 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
629 จ้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
630 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
632 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
633 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
634 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
635 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
636 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนเคหะ 4 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
637 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  28 ธันวาคม 2564
638 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
639 ทำป้ายไวนิล ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย  27 ธันวาคม 2564
640 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
641 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
642 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใชในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ิมเติม) บริเวณซอยบุญทิพย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
643 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
644 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
645 จ้างซ่อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
646 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
647 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
648 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
649 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
650 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 3,500 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
651 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
652 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
653 ซื้อหินคลุก จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
654 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
655 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
657 ซื้อวัสดุสำนักงราน (แบบพิมพ์และใบเสริ็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
658 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
659 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
660 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)  13 ธันวาคม 2564
661 ซื้อแผ่นพื้น ขนาด 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 200 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยกลิ้ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
662 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้อง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้า  8 ธันวาคม 2564
663 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  8 ธันวาคม 2564
664 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน (ตอน 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
665 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
666 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม) จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
667 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้กับรถตักหนัาขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
668 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
669 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
670 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับประกอบมาตรน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
671 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟส่องสว่างโรงจอดรถหลังใหม่ของเสบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
673 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
674 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
675 ซื้อแผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยช้างลาก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
676 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
677 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
678 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
679 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
680 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
681 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
682 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
683 แผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น  19 พฤศจิกายน 2564
684 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
685 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
686 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
687 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
688 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
689 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
690 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 พฤศจิกายน 2564
691 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๗ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
692 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
694 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
695 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
696 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
697 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
698 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางล้อ) จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
699 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
700 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
701 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป ณรงค์ หมู่ที่ 14  8 พฤศจิกายน 2564
702 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
703 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
704 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว (ปกสี) เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
705 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
706 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
707 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ เดือน/งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
708 จ้างขุดลอกหน้าฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
709 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
710 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
711 จ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
712 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
713 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
714 จ้างก่อสร้างถนนซอยสระน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
715 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนโรงเรียนวัดบ้านส้อง-ถนนห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
716 จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ป้ายเขต เชื่อมต่อห้วยปริกบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
717 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
718 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
719 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
720 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
721 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
722 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
723 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
724 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
725 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
726 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
727 เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  29 กันยายน 2564
728 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
729 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
730 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
731 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-56-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
732 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
733 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
734 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
735 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
737 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
738 จ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
739 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
740 จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
741 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
742 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
743 จ้างทำป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
744 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
745 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
746 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
747 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
748 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
749 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
751 จ้างซ่อมหัวฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
752 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
753 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
754 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
755 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
756 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
757 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
758 ซื้อหลอดเมทัลฮาไลท์ จำนวน 3 หลอด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงสาย 4249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
759 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม.๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
760 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
761 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
762 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
763 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
764 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
765 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
766 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
767 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  3 กันยายน 2564
768 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐ x ๔๐๖ x ๘๗๔ มม. จำนวน ๑ ตู้  3 กันยายน 2564
769 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
770 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๖๐x๗๐ มม. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
771 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
772 จ้างทำป้ายบุคลากรกองคลัง (โฟมบอร์ด) ขนาดกว้าง ๑๐๖x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
773 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดชนิด ค.ส.ล.แบบตัวยู ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
774 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
776 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
777 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในงานประปากองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้องง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
778 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
779 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล.สายหลังวัดวิภาวดี บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
780 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
781 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๖๑-๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
782 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
783 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2564
784 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
785 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับเสาสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซลาเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
786 จ้างทำป้ายเตือนให้ระมัดระวัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
787 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
788 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ รุ่น HP CF ๒๗๙A จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
790 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
791 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
792 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนซอยห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
793 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
794 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
795 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องกองช่าง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
796 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้องฯ  13 สิงหาคม 2564
797 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๕๕ สฎ  13 สิงหาคม 2564
798 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
799 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
800 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
801 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแนวท่อเมนของระบบประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
802 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนแนวท่อเมนส่งน้ำระบบประปาเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
803 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลชทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
804 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
805 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
806 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
807 จ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำทิ้งระบบประปาผิวดินบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
808 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (แฟลชไดร์ฟ ๓๒ GB) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
809 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
810 ซื้อเบรกเกอร์ 63 แอมป์ จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
811 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน ๔ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
812 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
813 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
814 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
815 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
816 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
817 จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายห้วยระกำ บริเวณแยกห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
818 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
819 จ้างครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
820 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
821 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
822 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
823 จ้างทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
824 ซื้อคลอรีน จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
825 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
826 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
827 จ้างทำโฟมบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑๐๕x๑๐๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
828 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
829 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
830 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนังสือ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
831 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
832 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
833 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
834 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
835 ซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง มีพนักพิงมีล้อ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
836 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 7 ตัว เพื่อใช้ในราชการงานการศึกาา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
837 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
838 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
839 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
840 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
841 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
842 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจก หน้าต่างและบานประตูพร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
843 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
844 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
845 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ) จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
847 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
848 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
849 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
850 ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
851 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
852 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ (ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง) ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
853 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
854 ซื้อตู้คอนโทรลปั้มซับเมิส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
855 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
856 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
857 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
858 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  2 กรกฎาคม 2564
859 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
860 จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (ต่อสัญญา นายธราดล ชูคง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
861 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
862 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
863 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
864 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
865 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
866 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
867 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
868 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กูชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
869 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
870 จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
871 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
872 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
873 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๓ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
874 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
875 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
876 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
877 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
878 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
879 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
880 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
881 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
882 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
883 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
884 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
885 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
886 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
888 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
889 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  11  มิถุนายน  2564
890 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
891 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
892 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
893 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
894 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
895 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
896 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
897 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
898 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
899 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
900 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕X๑๑ นิ้ว (๒ ชั้น) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
901 จ้างทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต้ะ และตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
902 ซื้อวัสดุการเกษตร (สายสะพายเครื่องตัดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
903 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หน้ากากกันสะเก็ดแบบสวมหัวและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
904 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
905 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
906 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)  4  มิถุนายน  2564
907 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธี  4  มิถุนายน  2564
908 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐  2  มิถุนายน  2564
909 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
910 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ.๔๔๔ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
911 ซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
912 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ พร้อมโครงไม้รองไม้กระดานติดตั้งเป็นรถแห่ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐ เมตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
913 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
914 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
915 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
916 ซื้อยางนอกรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
918 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
919 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๘-๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
920 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
921 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
922 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
923 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
925 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
926 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
927 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
928 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
929 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
930 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
931 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
932 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
933 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง (ระบบแอร์) นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
934 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
935 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
936 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
937 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ(งวงช้าง)ของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
940 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
941 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
942 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
943 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
944 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
945 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
946 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาปากทางเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
947 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
948 จ้างเหมาบริการทำตรายาง (ชื่อและตำแหน่ง) จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
949 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
950 ซื้อล้อยางรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
951 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
952 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถจัดเก็บขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
953 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  1 เมษายน 2564
954 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
955 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
956 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
957 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
958 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
959 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
960 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
961 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ถนนห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
962 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
963 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
964 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
965 จ้างทำสปอตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
966 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
967 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
968 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
969 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2H จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
970 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
971 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
972 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
973 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
974 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
975 จ้างทำตรายางงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
976 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
977 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
978 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
979 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
980 ซื้อึคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๒๐ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
981 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
982 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
983 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
984 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
985 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
986 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
987 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
988 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
989 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
990 จ้างทำตราประท้ับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
991 ซื้อคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
992 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
993 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
994 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
995 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
996 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๑๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
997 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
998 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
999 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๔,๖๕๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1000 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
1001 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
1002 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
1003 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
1004 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
1005 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
1006 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
1007 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
1008 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
1009 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
1010 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
1011 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
1012 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0020 และ ทต.บส.420-52-0021 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1013 จ้างทำตรายาง(หมึกในตัว) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1014 จ้างเช่าเหมาเต็นท์โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1015 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสามารถ ชุมชนเคหะฯ 4 หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1016 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1017 จ้างซ่อมขาช้างด้านขวา รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
1018 ซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 100A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
1019 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
1020 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการชยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
1021 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
1022 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1023 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1024 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1025 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1026 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1027 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1028 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1029 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
1030 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1031 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเส็ม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1032 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ ๖๙๒ สุราษฎร์ธานี (ครบกำหนดเช็คระยะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
1033 ซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ  26 มกราคม 2564
1034 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
1035 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
1036 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1037 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1038 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1039 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1040 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1041 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
1042 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1043 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
1044 ซื้อประตูน้ำ ขนาด 6 นิ้ว (แบบผีเสื้อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
1045 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1046 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
1047 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน ๒ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1048 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1049 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1050 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1051 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1052 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนคัทเอาท์ตู้ควบคุมไฟฟ้าชลประทาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
1053 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตน้ำประปาซอยนาเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
1054 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
1055 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0041-416-60-0045 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
1056 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
1057 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
1058 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๑ ผืน งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
1059 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1060 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์,หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1061 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
1062 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
1063 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
1064 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
1065 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1066 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต ) จำนวน ๒ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
1067 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
1068 ทำป้ายไวนิล ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 2.0X4.0 เมตร จำนวน 4 ป้าย  23 ธันวาคม 2563
1069 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
1070 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1071 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1072 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1073 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1074 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1075 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1076 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (แผ่นเหล็กรับชุดกวาดด้านท้ายรถ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
1077 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1078 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. 420-44-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
1079 จ้างซ่อมรถยนต์ (เบาะหน้าและเบาะหลัง) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
1080 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ถังพักน้ำเสีย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
1081 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1082 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนเลียบชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1083 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
1084 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
1085 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
1086 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
1087 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
1088 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  1 ธันวาคม 2563
1089 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตรยากำจัดวัชพิืชและใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
1090 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
1091 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
1092 ซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรป้ายบังคับความสูง เพื่อติดตั้งเป็นป้ายบังคับในจุดทางลอด จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1093 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
1094 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
1095 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1096 ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
1097 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
1098 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนสายหลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
1099 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
1100 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
1101 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-60-0045 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
1102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
1103 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
1104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1105 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ (ระบบแอร์) ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1106 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1108 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
1109 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานสวัสดิการสังคม)  5 พฤศจิกายน 2563
1110 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
1111 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
1112 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
1113 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
1114 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อ) รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
1115 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
1116 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
1117 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานการศึกษา)  2 พฤศจิกายน 2563
1118 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
1119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณทางลอดรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
1120 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
1121 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
1122 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
1123 ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าทั้งสองข้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำสิบล้อทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
1124 จ้างเหมาตกแต่งเวที แท่นพิธี โต๊ะรับแขก และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
1125 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
1126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
1127 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
1128 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
1129 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภายใต้ชื่อ(WWW.bansong.go.th) ให้เป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ (Version) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
1130 จ้างเข้าเล่มเอกสารเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
1131 ระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  20 ตุลาคม 2563
1132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
1133 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขนาด ๒๐ X ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
1134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
1135 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔  6 ตุลาคม 2563
1136 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
1137 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
1138 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ตุลาคม 2563
1139 จ้างเหมาพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1140 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1141 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1143 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1144 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1145 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1146 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1147 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1148 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1149 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1150 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1151 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1152 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1153 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1154 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2563
1156 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
1157 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
1158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
1159 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม.๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
1160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
1161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
1162 จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
1163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
1164 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1165 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1166 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1167 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
1169 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1170 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลียนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1171 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1172 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1174 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง  18 กันยายน 2563
1175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1176 จ้างซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนน้ำล้นท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1177 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1179 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1180 ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 6 คู่ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1181 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1182 ซื้อจัดซื้อแปรงถูพื้นแบบด้ามจับ จำนวน 5 ด้าม เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
1184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1185 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1186 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1187 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1188 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนืองคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง  14 กันยายน 2563
1189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
1190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
1191 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1192 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากระบบทำความเย็นไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1193 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
1195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
1196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
1197 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1198 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1199 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ( ถังน้ำดับเพลิง ระบบปั๊มน้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้าย และช่วงหัวเก่ง ) ทะเบียน บว 4583 สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1200 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1201 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
1203 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
1204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
1205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1206 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1209 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1210 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1211 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลา ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1212 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1214 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1216 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1218 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1219 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
1225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1231 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและกิจการของกองสาธารณสุขฯ  27 สิงหาคม 2563
1232 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานโยธาและงานสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1234 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1236 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1237 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 30 ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1239 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 16 นิ้ว รถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1240 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 โครง (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คูเลอร์น้ำดื่ม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1242 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1243 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
1244 จ้างบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1246 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1247 จ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๘๐๐-๕๙-๐๐๐๑-๘๐๐-๕๙-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1248 ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอด LED ขนาด 30 วััตต์ จำนวน 10 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1249 ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบา