ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2563   2564   2565
คลิกดูรายละเอียด   คลิกดูรายละเอียด   คลิกดูรายละเอียด
 
จัดทำโดย : บริษัท เอสทีเอส ซีสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โทรศัพท์ : 077 - 600588 มือถือ : 086-470-4720 / Facebook : STSBBS / LINE ID : STSBBS / E-mail : sts-job@hotmail.com  administrator