ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
4 ซื้อค่าจัดซื้อกล่องล้อ K1200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
5 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
6 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
7 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
8 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
9 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
10 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
11 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
12 ซื้อค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
13 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโละฮูลู - ภูเขา และดาดคสล.ผนังกั้นดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาดคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
14 จ้างเหมานายอับดุลฮากีม เจะลา ปฏิบัติงานสำรวจออกแบบ การเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหาย และรับผิดชอบงานอื่นๆทีีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
15 จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
16 ซื้อค่าวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
17 จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
18 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลูโบะจาเราะ หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ โดยวิธีคัดเลือก   2023-04-04 4/4/2023
19 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน   2023-04-03 4/3/2023
20 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออิดิลฟิตรี 1444 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 100 X 300 เซนติเมตร   2023-03-24 3/24/2023
21 จ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออิดิลฟิตรี 1444 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 100 X 300 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
22 ซื้ออาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
23 เช่าค่าเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.สาวอ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
24 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ทะเบียน กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
25 ค่าเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.สาวอ ประจำปี 2566   2023-03-09 3/9/2023
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด 1200 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
27 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
28 ค่าบริการ E-service ระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ ( One Stop Service)   2023-02-28 2/28/2023
29 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   2023-02-28 2/28/2023
30 จ้างค่าบริการ E-service ระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
31 จ้างเหมาทำเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2566 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
32 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
33 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25/1/2023 1/25/2023
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาเต๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ ๓ บ้านจือแร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   25/1/2023 1/25/2023
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดือแย - ตะโละปูรง หมู่ที 4 บ้านดือแย โดยวิธีคัดเลือก   7/2/2023 2/7/2023
36 ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566   19/1/2023 1/19/2023
37 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาเต๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร โดยวิธีคัดเลือก   13/1/2023 1/13/2023
39 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566   16/1/2023 1/16/2023
40 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
41 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
42 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   10/1/2023 1/10/2023
43 ค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง   11/1/2023 1/11/2023
44 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำความสะอาดมายัติ (ละหมาดมายัติ) กองการศัึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
45 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   10/1/2023 1/10/2023
46 จ้างค่าเช่าเต้นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
47 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
49 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
50 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
51 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
52 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้้บานเลื่อนสูงบานกระจกทึก จำนวน 3 ตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
55 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
56 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
57 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น X 12281   26/12/2565 12/26/2022
58 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสาวอ - ดือแย (ช่วงบ้านมะลา)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร   27/12/2565 12/27/2022
59 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
61 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
62 ซื้อตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
63 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
64 การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   1/12/2022 12/1/2022
65 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายภาษีเคลื่อนที่และสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
66 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
67 จ้างค่าเช่าเต้นท์พร้อมโต๊ะ-เก้่าอี้ (โครงการเมาลิดสัมพันธ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
68 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
69 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ECO II - 801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
70 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น T220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
71 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760 1248 GOTOMi/T004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
72 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
73 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) โดยวิธีคัดเลือก   8/11/2022 11/8/2022
74 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
75 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   2/11/2022 11/2/2022
76 ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
77 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
78 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
79 จ้างทำเว็บไซต์ (STS Website Soft System) อบต.สาวอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
80 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
81 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   30/9/2565 9/30/2022
82 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาฆ่าหญ้า ปลูกต้นไม้ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอา   30/9/2565 9/30/2022
83 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด   30/9/2565 9/30/2022
84 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
85 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกส   30/9/2565 9/30/2022
86 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก   30/9/2565 9/30/2022
87 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
88 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
89 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
90 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลรอเซะ บารู) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
91 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011   28/9/2565 9/28/2022
92 จ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงา   28/9/2565 9/28/2022
93 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด   9/8/2565 9/8/2022
94 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
95 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
96 ค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29/8/2565 8/29/2022
97 ซื้อค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
98 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   25/8/2565 8/25/2022
99 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
100 ค่าเอกสารในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำสาวอ   24/8/2565 8/24/2022
101 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565   18/8/2565 8/18/2022
102 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   19/8/2565 8/19/2022
103 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
104 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
105 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
106 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   23/8/2565 8/23/2022
107 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ (หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ) โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565   17/8/2022 8/17/2022
108 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
109 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
110 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
111 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
112 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
113 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
114 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
115 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   8/10/2022 8/10/2022
116 ค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)   8/10/2022 8/10/2022
117 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ - อนามัยบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 บ้านมือและห์ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 10.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
118 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
119 ค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด   8/5/2022 8/5/2022
120 จ้างค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
121 จ้างเหมาบริการและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสำรวจความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   3/8/2022 8/3/2022
122 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
123 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
124 จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
125 จ้างค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
126 จ้างค่าจัดทำสนาม โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
127 ค่าเช่าเต้นพร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565   1/8/2022 8/1/2022
128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   25/7/2022 7/25/2022
129 ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565   25/7/2022 7/25/2022
130 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
131 จ้างค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
132 ค่าซ่อมแซมระกระบะมาสด้า กข 9962 นธ   19/7/2022 7/19/2022
133 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ   19/7/2022 7/19/2022
134 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ   19/7/2022 7/19/2022
135 จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
136 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง   7/7/2022 7/7/2022
137 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ   5/7/2022 7/5/2022
138 ค่าซ่อมรถยนต์ฺส่วนกลาง 4 ประตู กข.9962 นธ   5/7/2022 7/5/2022
139 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
140 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
141 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962   21/6/2022 6/21/2022
142 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
143 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
144 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท   14/6/2022 6/14/2022
145 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
146 จ้างค่าซ่อมแซมประตูฟุตบอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
147 จ้างค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
148 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเตรียมสนามแข่งขัน สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อวง โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
149 ค่าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมติดตั้ง ขนาด 2 เมตร X 4 เมตร   10/6/2022 6/10/2022
150 ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565   10/6/2022 6/10/2022
151 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565   10/6/2022 6/10/2022
152 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565   10/6/2022 6/10/2022
153 ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565   6/9/2022 6/9/2022
154 ค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   2/6/2022 6/2/2022
155 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
156 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
157 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
158 จ้างค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
160 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565   21/4/2022 4/21/2022
161 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
162 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   18/4/2022 4/18/2022
164 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4/12/2022 4/12/2022
165 ค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ   4/11/2022 4/11/2022
166 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
167 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ   5/4/2022 4/5/2022
168 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
169 ค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร   28/3/2022 3/28/2022
170 จ้างค่าป้ายไวนิลประกาศห้ามซื้อขายจุดดอกไม้ไฟ ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
171 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
172 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   24/3/2022 3/24/2022
173 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   24/3/2022 3/24/2022
174 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
175 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   23/3/2022 3/23/2022
176 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565   22/3/2022 3/22/2022
177 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565   22/3/2022 3/22/2022
178 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   15/3/2022 3/15/2022
179 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท   3/10/2022 3/10/2022
180 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
181 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ   24/2/2022 2/24/2022
182 จ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำน   24/2/2022 2/24/2022
183 จ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก   24/2/2022 2/24/2022
184 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลรอเซะ บารู) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำ   24/2/2022 2/24/2022
185 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ   1/3/2022 3/1/2022
186 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565   1/3/2022 3/1/2022
187 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
188 จ้างโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
189 ติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง   14/2/2022 2/14/2022
190 ซื้อติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
191 ค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้   29/12/2564 12/29/2021
192 ซื้อค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
193 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก   29/12/2564 12/29/2021
194 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   29/12/2564 12/29/2021
195 ค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด   28/12/2564 12/28/2021
196 ซื้อค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
197 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร   21/12/2564 12/21/2021
198 จ้างค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
199 ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
200 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
201 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
202 ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ   14/12/2564 12/14/2021
203 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
204 ซื้อค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 12/7/2021
205 ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว   7/12/2564 12/7/2021
206 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   2/12/2564 12/2/2021
207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   1/12/2564 12/1/2021
208 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   30/11/2564 11/30/2021
209 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
210 ค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   22/11/2564 11/22/2021
211 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
212 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
213 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   17/11/2564 11/17/2021
214 จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
215 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง   16/11/2564 11/16/2021
216 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
217 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   15/11/2564 11/15/2021
218 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
219 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   11/12/2564 11/12/2021
220 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร   11/9/2564 11/9/2021
221 ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   11/9/2564 11/9/2021
222 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
223 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ   11/5/2564 11/5/2021
224 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
225 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
226 ค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง   2/11/2564 11/2/2021
227 จ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
228 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
229 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
230 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
231 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
232 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
233 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
234 ค่าคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   27/10/2564 10/27/2021
235 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
236 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   29/10/2564 10/29/2021
237 ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 120 X 60 X 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
238 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1227 X 668 X 750 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
239 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
240 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
241 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 57 ลึก 55 สูง 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
242 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-19   27/10/2564 10/27/2021
243 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม   27/10/2564 10/27/2021
244 เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)   27/10/2564 10/27/2021
245 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม   27/10/2564 10/27/2021
246 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
247 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)   14/10/2564 10/14/2021
248 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)   14/10/2564 10/14/2021
249 ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
250 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
251 ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
252 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
253 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
254 ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
255 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   10/11/2564 10/11/2021
256 ซื้อค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2564 10/7/2021
257 ค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   10/8/2564 10/8/2021
258 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2564 10/1/2021
259 จ้างค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2564 10/1/2021
260 จ้างค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2564 10/1/2021
261 ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง   7/10/2564 10/7/2021
262 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
263 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2564 10/5/2021
264 ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี   5/10/2564 10/5/2021
265 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)   1/10/2564 10/1/2021
266 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)   1/10/2564 10/1/2021
267 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)   30/9/2564 9/30/2021
268 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
269 ซื้อค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
270 ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง   17/9/2564 9/17/2021
271 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
272 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
273 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   7/9/2564 9/7/2021
274 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
275 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู   6/9/2564 9/6/2021
276 วัสดุไฟฟ้า   6/9/2564 9/6/2021
277 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
278 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
279 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน   2/9/2564 9/2/2021
280 ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
281 ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
282 ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
283 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
284 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน   26/8/2564 8/26/2021
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
289 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   4/8/2564 8/4/2021
290 ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง   20/7/2564 7/20/2021
291 ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
292 จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
293 ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง   19/7/2564 7/19/2021
294 จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
295 ซื้อซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
296 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
297 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   30/6/2564 6/30/2021
298 ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ   24/6/2564 6/24/2021
299 จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
300 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
301 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
302 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
303 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
304 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ   21/6/2564 6/21/2021
305 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา   18/6/2564 6/18/2021
306 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด   17/6/2564 6/17/2021
307 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน   15/6/2564 6/15/2021
308 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง)   7/6/2564 6/7/2021
309 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง   7/6/2564 6/7/2021
310 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ   7/6/2564 6/7/2021
311 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม   7/6/2564 6/7/2021
312 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ   1/6/2564 6/1/2021
313 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
314 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
315 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ   21/5/2564 5/21/2021
316 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค   21/5/2564 5/21/2021
317 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   3/5/2564 5/3/2021
318 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
319 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
320 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก   7/4/2564 4/7/2021
321 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
322 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
323 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   8/3/2564 3/8/2021
324 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี   1/3/2564 3/1/2021
325 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
326 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
327 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   25/2/2564 2/25/2021
328 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ   25/2/2564 2/25/2021
329 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
330 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี   23/2/2564 2/23/2021
331 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
332 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
333 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564   18/2/2564 2/18/2021
334 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564   17/2/2564 2/17/2021
335 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564   17/2/2564 2/17/2021
336 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
337 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก)   10/2/2564 2/10/2021
338 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
339 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
341 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
342 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
343 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
344 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
345 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
346 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
347 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
349 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
350 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก   20/10/2563 10/20/2020
351 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   20/10/2563 10/20/2020
352 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   7/10/2563 10/7/2020
353 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
354 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก   5/10/2563 10/5/2020