ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2567 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
2 เครื่องสูบน้ำ   6/12/1481 6/12/2024
3 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
4 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
5 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 8.13 บาท จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
6 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
7 จ้างค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
8 ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด   6/5/1481 6/5/2024
9 จ้างโครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬากลาง อบต.สาวอ หมู่ที่ 3 บ้านจือแร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
10 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   5/31/1481 5/31/2024
11 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าป้อม ชรบ. - ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 125 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   5/24/1481 5/24/2024
13 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   5/23/1481 5/23/2024
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   5/23/1481 5/23/2024
15 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
16 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   5/20/1481 5/20/2024
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด)   5/17/1481 5/17/2024
18 ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
19 จัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้   5/16/1481 5/16/2024
20 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
21 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
22 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 เครื่อง   5/7/1481 5/7/2024
23 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
24 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มก 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   4/29/2024 4/29/2024
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   4/22/2024 4/22/2024
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   4/1/2024 4/1/2024
27 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
28 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออีดิลฟิตรี 1445 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
29 ซื้ออาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
30 ซื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
32 ซื้อถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ) โดยวิธีคัดเลือก   1/23/2024 1/23/2024
33 ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก   1/22/2024 1/22/2024
34 ซื้อถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ) โดยวิธีคัดเลือก   1/19/2024 1/19/2024
35 ซื้อตู้เลื่อนสูงบานกระจก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
36 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
37 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขนาด 175 X 64 X 77 เซนติเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
38 ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก   1/9/2024 1/9/2024
39 ถุงยังชีพ โครงการข่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ)   1/8/2024 1/8/2024