ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1481 7/12/2024
2 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมน้ำยาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1481 7/12/2024
3 ซื้อจารบี ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1481 7/12/2024
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1481 7/12/2024
5 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๒๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตลาดธารโต ทางเข้าคีรีเขต หมู่ที่ ๑   7/9/1481 7/9/2024
7 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๗๖๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1481 7/5/2024
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1481 7/5/2024
9 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันไตรมาสที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
10 จ้างอาหารกลางวันไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
11 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
12 จ้างอาหารกลางวันไตรมาสี่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.ต่อจากเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/1481 6/25/2024
14 จ้างโคงการตกแต่ง/เพิ่มเติม อาคารที่ทำการ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
15 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการงานวันฮารีรายอเดือนฮัจน์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
17 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
18 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
19 จ้างเหมาบริการกวาดขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
20 โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทาง หมู่ที่ 7   6/5/1481 6/5/2024
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.ต่อจากเดิม หมู่ที่ 6   6/5/1481 6/5/2024
22 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
23 ซื้ออุปกรณ์กีฬา, เสื้อนักกีฬา, เสื้อผู้จัดการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
24 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๗   5/31/1481 5/31/2024
25 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิด ม.๓ โดยวิธีคัดเลือก   5/30/1481 5/30/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
28 ซื้อถังขยะ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
29 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
30 จ้างเหมาบริการจัดขบวนขันหมากไทยพุทธ และขันหมากอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านธารโต ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,328.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก   5/21/1481 5/21/2024
32 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิด ม.๓ โดยวิธีคัดเลือก   5/14/1481 5/14/2024
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิด ม.๓   5/14/1481 5/14/2024
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านธารโต ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,328.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก   5/13/1481 5/13/2024
35 จ้างจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
36 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
37 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
38 จ้าง ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กต-๗๔๘๗ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
39 จ้างจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
40 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
41 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างมัสยิดสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก   4/29/2024 4/29/2024
43 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานประปา (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
45 ซื้อแบตเตอรี่และสายขั้วแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
46 จ้างเหมากำจัดปลวกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
47 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการงานวันฮารีรายอเดือนบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านธารโต ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,328.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา   4/3/2024 4/3/2024
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างมัสยิดสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก   3/4/2024 4/3/2024
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านธารโต ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,328 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา   4/2/2024 4/2/2024
51 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
52 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมไฟฟ้าสาธาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
53 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บ-๑๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
57 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
58 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
59 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุดไตรมาที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
60 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
61 จ้างเหมาบริการกวาดขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
62 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
63 จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
64 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
65 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
66 จ้างเหมาบริการบันทึกบัญชีและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
67 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
68 จ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
69 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
70 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กข ๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
74 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
75 จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
76 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-3320 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างมัสยิดสามัคคี หมู่ที่ ๑   3/19/2024 3/19/2024
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางตือปะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   3/15/2024 3/15/2024
79 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
80 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางปาลัสสายบน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   11/3/2024 3/11/2024
82 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
83 ซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวิธีคัดเลือก   3/4/2024 3/4/2024
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
85 จ้างทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโต๊ะแนแบ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก   2/28/2024 2/28/2024
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางตือปะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   2/27/2024 2/27/2024
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางปาลัสสายบน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   2/27/2024 2/27/2024
89 ซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวิธีคัดเลือก   2/21/2024 2/21/2024
90 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางปูยุค-เปาะนิ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโต๊ะแนแบ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก   2/15/2024 2/15/2024
92 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
93 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๗๗๖๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงเคล้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   2/13/2024 2/13/2024
97 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
98 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
99 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
101 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประหาและใบเสร็จค่าน้ำประปา,ใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
102 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางตือปะ หมู่ที่ 5   1/23/2024 1/23/2024
105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางปาลัสสายบน หมู่ที่ 2   1/23/2024 1/23/2024
106 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงเคล้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   1/23/2024 1/23/2024
107 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโต๊ะแนแบ หมู่ที่ ๔   1/23/2024 1/23/2024
108 โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร   1/22/2024 1/22/2024
109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงเคล้า หมู่ที่ 6   1/22/2024 1/22/2024
110 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางปูยุค-เปาะนิ หมู่ที่ 1   1/22/2024 1/22/2024
111 ซื้อของสำหรับชุดการแสดง, ของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการละเล่นและการประกวดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
112 เช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
113 ซื้อมาตรวัดน้ำประปาและประตูน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
116 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
117 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๗๖๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
118 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
119 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
122 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023