ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
4 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์สูบน้ำ ๔๐ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
6 จ้างโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
8 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
9 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านปูยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
10 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
11 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
12 จ้างโครงการก่อสร้างเกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   8/17/2023 8/17/2023
13 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
14 ซื้อชุดนักกีฬาและชุดเจ้าหน้าที่ทีมนักฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
15 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
19 ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
20 ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
25 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
27 ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตรจีวร, ผ้าอาบน้ำฝนและชุดถวายสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
28 ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตรจีวร, ผ้าอาบน้ำฝนและชุดถวายสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกแพะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   7/24/2023 7/24/2023
30 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
33 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
34 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7769 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
36 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบในการขุดลอกหน้าประตูน้ำและขนย้ายดินสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
37 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.31.002 สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเกษตร ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จัวหวัดยะลา   12/15/2022 12/15/2022
39 โครงการ่กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บริเวณสำนักงาน อบต.   12/15/2022 12/15/2022
40 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๗๖๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
41 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
43 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
44 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งเรือพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
46 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
47 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
48 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
49 จ้างเหมาบริการคนงาน ตำแหน่ง คนกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
50 จ้างเหมาบริการคนงาน ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
51 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
52 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
53 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
54 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
55 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
56 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
57 จ้างจ้างปรับพื้นที่ประสบอุทกภัยและขุดลอกดินหน้าประตูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
60 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
61 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม boxculvert ขนาด 2 ช่อง สายแบโซ๊ะ โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2022 9/16/2022
62 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง   9/13/2022 9/13/2022
63 จ้างจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
64 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม boxculvert ขนาด 2 ช่อง สายแบโซ๊ะ   9/9/2022 9/9/2022
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
67 จ้างสืบสานประเพณีสาร์ทไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
68 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
69 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
70 ซื้อกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
71 ซื้อถังขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
72 ซื้อท่อซีเมนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
73 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโครงการวันอาซูรอ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
74 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
75 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
76 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
78 จ้างซ่อมบำรุงรถขยะเล็ก ทะเบียน บต-๙๒๐๒ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
79 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
80 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
81 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
82 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   11/25/2021 11/25/2021
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
84 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
85 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
86 จ้างจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
87 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7769 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
88 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
89 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
90 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
91 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
92 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
94 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
95 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
96 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
97 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
98 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
99 จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
100 จ้างเหมาบริการคนกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
101 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
102 จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
103 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
104 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
105 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
106 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
107 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
108 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
109 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ   9/17/2021 9/17/2021
110 จ้างจ้างทำถังขยะอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
113 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
114 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
116 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4   9/2/2021 9/2/2021
119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ   9/1/2021 9/1/2021
120 ซื้อย่างมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
126 ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
127 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะสูแอ-ต่อจากถนนเดิม บ้านหน้าเกษตร โดยวิธีคัดเลือก   7/22/2021 7/22/2021
128 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   7/19/2021 7/19/2021
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
130 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
131 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
134 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
135 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
136 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
137 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   6/16/2021 6/16/2021
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
140 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
141 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน   6/9/2021 6/9/2021
142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4   5/31/2021 5/31/2021
143 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดธารโต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
144 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
145 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
146 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
149 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
150 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
151 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลธารโต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
152 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
153 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
155 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
156 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
157 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 8/4/2021
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 8/4/2021
159 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 8/4/2021
160 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) ของกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
162 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
163 ซื้อจัดซื้ออินทผาลัม ข้าวสาร โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
164 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
165 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
166 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
167 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
168 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
171 ซื้อเครื่องพิมพ์สีของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
172 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
174 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
175 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
176 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
177 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
179 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
180 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-๑๖๓๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
181 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
182 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
183 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิกชุดบีบอัดขยะและคายขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
185 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
186 จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
187 จ้างทำผ้าเต็นท์ทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
188 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
189 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
190 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายอ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
191 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   12/17/2020 12/17/2020
192 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สาย 12 หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก   12/16/2020 12/16/2020
193 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก   12/16/2020 12/16/2020
194 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
195 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
196 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
197 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   12/4/2020 12/4/2020
198 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
199 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
201 ซื้อจัดซื้อข้าวสาร-น้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
203 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
204 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
205 เช่าเต็นท์พร้อมเวที และเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
206 จ้างเหมาบริการทำกระทงเพื่อใช้ประกอบในการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
207 จ้างเหมาบริการจัดทำโป๊ะสำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
209 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
210 จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
211 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก   9/25/2020 9/25/2020
212 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
213 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
215 โครงการเจาะบ่อบาดาล   9/15/2020 9/15/2020
216 โครงการขุดลอกคลองถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านปูยุค ตำบลธารโต   9/15/2020 9/15/2020
217 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
218 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
219 ซื้อชุด อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
220 ซื้อแก๊ส LPG และผงเคมี ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
221 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการวันอาซูรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
222 ซื้อถังขยะแบบเข่ง จำนวน ๔๐ เข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
223 ซื้อแผงกันและกรวยจราจร ตามโครงกาารตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
224 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
225 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
226 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
227 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
228 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก   8/28/2020 8/28/2020
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
231 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
234 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
236 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
237 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
238 ซื้อกระเป่าใส่เอกสารและเอกสารในการฝึกอบรมโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
239 เช่าเต็นท์พร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
240 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   8/14/2020 8/14/2020
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
242 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
243 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
244 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
245 ขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา   8/9/2020 8/9/2020
246 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ฯ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและพิมเสนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
247 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
248 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สามัคคี หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
249 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
250 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ โดยวิธีคัดเลือก   7/24/2020 7/24/2020
251 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
252 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก   7/17/2020 7/17/2020
253 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก   7/17/2020 7/17/2020
254 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก   7/17/2020 7/17/2020
255 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย   7/3/2020 7/3/2020
256 ซื้อวัสดุซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
257 จ้างจ้างเหมาขุดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
259 ซื้อโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
260 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
261 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
262 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
263 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้ และไม้อัด งานโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
266 ซื้อแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
267 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
268 ก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.   6/1/2020 6/1/2020
269 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
271 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
272 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   5/22/2020 5/22/2020
273 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
274 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
275 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5693 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
277 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานกิจการประปา กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
280 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
281 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
282 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก   4/27/2020 4/27/2020
283 จ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายเป๊าะวอมิง หมู่ที่ 6 บ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
285 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 ยะล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
286 จ้างก่อสร้างก่อโครงถนน คสล.สายถนนแยกซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกษตร กว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม.หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก   4/23/2020 4/23/2020
287 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)   4/22/2020 4/22/2020
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
289 ล้างแอร์สำนักงาน   4/17/2020 4/17/2020
290 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3320 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
291 จ้างจ้างซ่อมปั้มน้ำ สระนิคม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
296 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
297 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
299 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
300 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
301 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
302 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7   4/2/2020 4/2/2020
303 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
304 จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบจากเหตุสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
306 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
307 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๗๖๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
308 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
309 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
310 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการงานวันฮารีรายอเดือนฮัจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประเพณีตำบลธารโต ครั้งที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
312 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกแพะ หมู่ที่ 3   6/13/1480 6/13/2023
313 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางในตลาด ทางขึ้นอำเภอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   6/2/1480 6/2/2023
314 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
315 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖   5/31/1480 5/31/2023
316 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
317 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปูยุค โดยวิธีคัดเลือก   5/22/1480 5/22/2023
318 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาเราะแป-ศรีท่าน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
319 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
320 จ้างเหมาจัดทำรถบุปผชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
321 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
322 โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปูยุค   5/3/1480 5/3/2023
323 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
324 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
325 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางในตลาด ทางขึ้นอำเภอ หมู่ที่ 1   4/18/1480 4/18/2023
326 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาเราะแป-ศรีท่าน้ำ หมู่ที่ 4   4/4/1480 4/4/2023
327 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
328 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
329 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ หมู่ที่ 3   3/23/1480 3/23/2023
330 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางในตลาด ทางขี้นอำเภอ   3/16/1480 3/16/2023
331 ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
332 จ้างจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
333 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
334 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
336 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บต-๙๒๐๒ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
337 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
338 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
339 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
340 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
341 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
342 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
343 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
344 จ้างจ้างเหมาซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
345 ซื้อจัดวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๓๑.๐๐๒ สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ ๒ บ้านหน้าเกษตร ตำบลธารโต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก   1/27/1480 1/27/2023
347 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.31.002 สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเกษตร ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว   1/25/1480 1/25/2023
348 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.31.002 สายหน้าเกษตร-ปาลัสสะนิง หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเกษตร ตำบลธารโต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก   1/13/1480 1/13/2023
349 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
350 ซื้อของสมนาคุณเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้สถานที่ศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
351 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
352 ซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน ๑๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
354 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองชช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
355 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
356 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
358 ซื้อธงชาติ ธงประจำพระองค์ (ธง สธ.) พร้อมเสา และพานดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
359 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
360 ซื้อจัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
362 ซื้อถังขยะสีน้ำเงิน จำนวน ๒๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
363 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   11/4/1479 11/4/2022
364 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
365 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
366 จ้างจ้างเหมาจัดทำโป๊ะพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง ขนาด 4x4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
367 จ้างจ้างเหมาทำกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
368 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
369 ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
370 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/1479 10/10/2022
371 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
372 ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
373 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
374 จ้างโครงการปรับปรับซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำความสะอาดระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
376 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดระบบปา (ถังกรองน้ำดิบผิวดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
377 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อดักตะกอน และถังเก็บน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
379 ซื้อจัดหาวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
380 โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7   8/1/1479 8/1/2022
381 โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7   8/1/1479 8/1/2022
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
383 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
384 ซื้อส่งเสริมสนับสนุนงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
385 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
386 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
387 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
389 ซื้อจัดซื้อลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
390 จ้างจ้างทำซิงค์ล้างจาน และก่ออิฐทำคูน้ำทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
391 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
392 ซื้อจัดซื้อภารชนะคัดแยกขยะรีไชเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
393 ซื้อวัสดุกากน้ำตาล ถังหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
394 ซื้อจัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะรีไชเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลธารโต ครั้งที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
397 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
398 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
399 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
400 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   6/15/1479 6/15/2022
401 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
402 จ้างถุงผ้าพร้อมโลโก้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
403 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
404 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
405 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
406 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   5/24/1479 5/24/2022
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
408 ซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
410 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
411 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
412 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
414 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ 1   5/6/1479 5/6/2022
415 ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
416 ซื้อตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
417 ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
418 ซื้อไอศครีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
419 ซื้อตู้เอกสาร แบบเลื่อน ๒ บาน ๔ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
421 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานประปา อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
422 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
423 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่่อใช้ในงานประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
424 จ้างติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
425 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   4/4/1479 4/4/2022
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
427 ซื้อครุภัณฑสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
429 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
430 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก   3/25/1479 3/25/2022
431 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก   3/25/1479 3/25/2022
432 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก   3/25/1479 3/25/2022
433 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก   3/25/1479 3/25/2022
434 โครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่ 6   3/21/1479 3/21/2022
435 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ ขนาดตัวเครื่อง ๒๓๐x๑๓๕๐x๓๔๐ มม. จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
436 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   2/23/1479 2/23/2022
437 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
438 จ้างเหมาบริการช่างประปา อบต.ธารโต จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
440 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
441 จ้างเหมาปรับพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
443 ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
444 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
445 จ้างจ้างเหมาโค่นต้นไม้และรายกิ่งบริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
449 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
450 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
451 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.   3/18/1477 3/18/2020
452 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (หอถังสูงแบบแซมเปญ)   3/18/1477 3/18/2020
453 ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าหวัง บ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.   3/18/1477 3/18/2020
454 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ (ระบบปะปาสระนิคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
455 ซื้อซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
456 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดิ่ม โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
457 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
458 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
459 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
460 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำสระนิคม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
461 จ้างเชื่อมพร้อมติดตั้งท่อสูบและท่อส่งน้ำงานประปา พร้อมปักเสาไฟและดึงสายไฟ บริเวณสระนิคมล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
462 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
463 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
464 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
465 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
466 ซื้อวัสดุสำนักงานของคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
467 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
469 จ้างทำตั๋วตลาดนัดธารโต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
470 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
471 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020