ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 085 สายสุงามาตี - เปาะเยาะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   2/28/2024 2/28/2024
2 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 025 สายบือแนยือลาแป - สุงามาตี หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   2/28/2024 2/28/2024
3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเวาะลงรงค์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   2/28/2024 2/28/2024
4 โครงการขุดลอก สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ทีี่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   2/28/2024 2/28/2024
5 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก   2/28/2024 2/28/2024
6 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และพัดลม พร้อมทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก   2/13/2024 2/13/2024
8 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
9 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
12 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024