ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำนัน - กูแบกีลิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 040 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2565
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำปัตตานี 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 087 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2565
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุงามาตี - เปาะเยาะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 085 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2565
4 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล โดยการถมดินพร้อมปรับระดับ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
5 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
6 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแนแบ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-051 สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  15 กันยายน 2565
8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำปายอแบรอ หมู่ที่ 6 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำปายอแบรอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  15 กันยายน 2565
9 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
10 จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์ คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับซักล้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
16 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  15 สิงหาคม 2565
17 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายปายอแบรอ - พงบารู หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
19 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ(เมืองโบราณยะรัง) หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
20 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
21 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
23 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
24 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
25 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
26 จ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณสะพานสลิง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
27 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
29 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนพิทักษ์ศาสตร์ หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
32 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
34 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมประกอบโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
35 จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
37 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารให้ความรู้เทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
38 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
39 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
40 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราแว หมู่ที่ 3 บ้านปราแว ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
41 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  28 มีนาคม 2565
42 ซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน ตามโครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
43 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
44 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
46 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกวิชาชีพงานเครื่องดื่ม (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
47 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดดารุลฟุรกอน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
48 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  16 มีนาคม 2565
49 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
50 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
51 เหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  7 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค้นหาเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลยะรัง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
53 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8252 ปัตตานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  12 มกราคม 2565
55 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
56 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 ธันวาคม 2564
57 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 ธันวาคม 2564
58 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21 ธันวาคม 2564
59 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
60 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองปายอซายะ หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา - ต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  13 ธันวาคม 2564
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
63 ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
64 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  26 พฤศจิกายน 2564
65 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
66 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
67 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา-รูปุปาเหะ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
68 จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำ สายปายอแบรอ หมู่ที่ 6 - บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
69 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
70 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
71 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกร่องน้ำปรับพื้นที่และวางท่อ คสล. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร และหมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
72 ซื้อใบเสร็จรับเงินขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
79 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
80 จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ 3 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
82 จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ - หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  16 สิงหาคม 2564
87 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  16 สิงหาคม 2564
88 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองปายอซายะ หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา - ต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  16 สิงหาคม 2564
89 จ้างเหมาจัดทำจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคลังกาสุกะถึงปัจจุบันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
90 โครงการขุดลอกร่องน้ำปรับพื้นที่และวางท่อ คสล. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร และหมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  11 สิงหาคม 2564
91 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
92 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
93 จ้างออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
94 จ้างจ้างออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
95 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
96 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จำนวน 3 โรง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  14  มิถุนายน  2564
97 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
98 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
99 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
100 จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
102 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเปิดทึบ มอก.) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พาร์ทิชั่น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
107 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
109 ซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน คือ อินทผาลัม มอบให้แก่มัสยิดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
110 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 เมษายน 2564
111 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2 เมษายน 2564
112 ซื้อวัสดุในการจัดงานโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
113 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่จุดเช็กอิน สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
114 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
116 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
117 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
119 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2 มีนาคม 2564
120 จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
124 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  22 กุมภาพันธ์ 2564
125 ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  22 กุมภาพันธ์ 2564
126 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
127 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
128 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  9 กุมภาพันธ์ 2564
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
130 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (เมืองโบราณยะรัง) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
131 จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
132 ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งบริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
133 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
134 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 มกราคม 2564
135 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
136 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  15 มกราคม 2564
137 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คนยะรัง รักษ์สะอาด) พร้อมประกอบโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
138 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร  13 มกราคม 2564
139 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
140 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูด กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ยะรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
141 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
142 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
143 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23 ธันวาคม 2563
144 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
145 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 022 สายพงมือยา - ต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ธันวาคม 2563
146 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านพงสตาและหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  24 พฤศจิกายน 2563
147 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ยะรัง หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
149 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
150 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
152 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี(ตอน 2) หมู่ที่ ๕ บ้านพงสตาและหมู่ที่ ๖ บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  13 พฤศจิกายน 2563
153 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
154 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa ๒๒๐๑ สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ภายในสำนักงาน อบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
155 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12 ตุลาคม 2563
156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12 ตุลาคม 2563
157 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 022 สายพงมือยา - ต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12 ตุลาคม 2563
158 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12 ตุลาคม 2563
159 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านพงสตาและหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  9 ตุลาคม 2563
160 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี(ตอน 2) หมู่ที่ ๕ บ้านพงสตาและหมู่ที่ ๖ บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  9 ตุลาคม 2563
161 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
164 จ้างจ้างทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
165 จ้างจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
166 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2563
167 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (เมืองโบราณยะรัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
169 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
171 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
172 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุคงทนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
173 จ้างจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
174 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างเสริมนวัตกรรมจากขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
175 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  11 กันยายน 2563
176 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  11 กันยายน 2563
177 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  11 กันยายน 2563
178 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
179 ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
180 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
181 จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  26 สิงหาคม 2563
182 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  25 สิงหาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20 สิงหาคม 2563
184 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
185 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
186 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  6 สิงหาคม 2563
187 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
189 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโต๊ะแปแนะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
190 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีคัดเลือก  30 กรกฎาคม 2563
191 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิซอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
193 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  8 กรกฎาคม 2563
194 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  1 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
196 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
197 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
198 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  25  มิถุนายน  2563
199 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
200 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
202 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรนสีเหลือง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
203 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
204 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงโฮล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
206 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
207 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
208 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
209 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20 พฤษภาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
212 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
213 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
214 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข ๒๓๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
215 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2563
216 จ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
217 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  28 เมษายน 2563
218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  27 เมษายน 2563
219 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-009 สายแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  24 เมษายน 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
221 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอนและสลามัตฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ.1441 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์พกพาและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
230 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20 เมษายน 2563
231 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  17 เมษายน 2563
232 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  17 เมษายน 2563
233 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
234 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
235 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
236 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
237 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
238 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
239 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
240 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
241 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กและชั้นวางเหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
242 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  3 เมษายน 2563
243 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  3 เมษายน 2563
244 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
246 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
247 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  31 มีนาคม 2563
248 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
249 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  30 มีนาคม 2563
250 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
251 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  27 มีนาคม 2563
252 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
253 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
255 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
256 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
257 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
259 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2563
260 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20 มีนาคม 2563
261 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
263 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  17 มีนาคม 2563
264 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  16 มีนาคม 2563
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
266 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
267 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
269 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
272 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
273 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
274 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
275 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
276 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
277 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  17 กุมภาพันธ์ 2563
278 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  17 กุมภาพันธ์ 2563
279 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
280 จ้างจ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
282 ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างจ้างหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
285 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  29 มกราคม 2563
286 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  29 มกราคม 2563
287 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
288 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  28 มกราคม 2563
289 เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  28 มกราคม 2563
290 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
291 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
292 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
293 ซื้อจัดซื้อรางวัล สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่าเสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
294 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
295 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563