ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา สำหรับโครงการกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัดสพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัดสพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 
4 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 จ้างเช่าเต็นท์และจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา และวัสดุต่าง ๆ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายบ้านสะแปนอง หมู่ที่ 4 - บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
9 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
10 จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายบ้านการิม - นาตอ หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
11 จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายปิยา หมู่ที่ 2 - รร. บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
12 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายปาฮาว - ริมคลอง หมู่ที่ 6 บ้านนาหอม ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
13 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายบ้านการิม - นาตอ หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2565
14 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอกกรีต สายปิยา หมู่ที่ 2 - รร. บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2565
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุอื่น (เครื่องมือช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
17 ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
20 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
21 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
24 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 124 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
25 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
27 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  31 สิงหาคม 2565
29 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
30 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
31 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก 1 ตัว และเก้าอี้ทำงาน ขาไม้ 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
33 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
34 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2565
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2565
36 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2565
37 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2565
38 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2565
39 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2565
40 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.ตูเวาะ - ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 3 (ช่วง กม. 0 + 128 - กม. 0 + 766) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2565
41 ซื้อวัตถุดิบในการกวนอาซูรอ จำนวน 15 รายการ ตามโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ. มัสยิดในพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 10 มัสยิด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
42 โครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.ตูเวาะ ? ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 3 (ช่วง กม. 0 + 128 ? กม. 0 + 766) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  27 กรกฎาคม 2565
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
44 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหรื่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
45 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
46 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
47 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
48 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ? 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
52 ซื้ออาหารว่างและของรางวัล สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2565 ณ. มัสยิดพื้นที่ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจ  1 กรกฎาคม 2565
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
54 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 มิถุนายน 2565
55 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23 มิถุนายน 2565
56 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัดสพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
57 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับโครงการมหกรรมอาหาร สร้างสรรค์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
58 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัดสพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565  6 กรกฎาคม 2565
59 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  7 มิถุนายน 2565
60 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ. ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
61 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่วางอาหารและชุดรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
62 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
63 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
64 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 65 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
66 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนและประดับไฟวงเวียน บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1443 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
67 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ.1443 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
68 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
69 ซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการละศีลอดให้กับมัสยิด เพื่อให้ประชาชนที่มาประกอบพิธีทางศาสนาได้ละศิลอด ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
70 เช่าเช่าสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Amanarena ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
71 ต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์  14 มีนาคม 2565
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
73 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
74 จ้างเช่าสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
75 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
76 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
77 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 6 บ้านนาหอม องค์การรบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  31 มกราคม 2565
78 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ? 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2565
79 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 100 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
80 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อประขาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
81 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  13 ธันวาคม 2564
82 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
84 ทำป้ายนับคะแนนและโครงไม้รถแห่  18 พฤศจิกายน 2564
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
86 จ้างป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
87 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  11 ธันวาคม 2564
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 601 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
89 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 601 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 วัน  11 พฤศจิกายน 2564
90 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
91 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
92 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายกูโบร์พลี - บือเจาะ หมู่ที่ 3 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
93 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
94 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
95 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
96 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
97 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
98 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
99 โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  22 กันยายน 2564
100 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
101 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
102 จ้างขยายท่อเมนประปา สายจะรัง - แพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
103 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านแบปา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
104 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกูลีช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
105 จ้างขยายท่อเมนประปานาหอม หลัง อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
106 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
107 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา - ศูนย์บำบัด - บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้ผู้ด้อยโอกาสสำหรับใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
109 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
110 จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านมะยา - สนามฟุตบอลเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
111 จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
112 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับพัฒาผู้เรียน (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
114 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 83 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
115 โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 กันยายน 2564
116 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
121 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา ? ศูนย์บำบัด ? บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  10 กันยายน 2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
123 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดคั้ง จำนวน 15 เครื่อง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรังแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
125 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่องและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
127 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
129 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
130 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
131 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
132 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
133 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
134 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
135 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
136 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
137 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
138 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
139 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
140 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
141 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
142 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ฮศ. 1442 และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
143 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน 7 หลัง ณ สถานที่กักกันตัวตามมาตรการป้องกันโควิค -19 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
144 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  24 มิถุนายน 2564
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
148 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 56 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
149 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
152 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภา  17 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
154 จ้างขาตั้งถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ขนาดกว้าง 20.00 ซม. ยาว 140.00 ซม. และสูง 40.00 ซม. จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
157 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 29 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
158 จ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ.1442 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
161 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
162 ซื้อของรางวัลโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
163 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ที่วางอาหาร และชุดรับประทานอาหาร สำหรับโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
164 ซื้ออินทผาลัม น้ำตาลทราย และน้ำหวาน สำหรับโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
165 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
166 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
167 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
168 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
169 เสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 มีนาคม 2564
170 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2564 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
171 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
172 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เพื่อใช้งานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 ? 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย  11 มีนาคม 2564
173 จ้างเช่าเต็นท์และจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 ? 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะ  11 มีนาคม 2564
174 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนและประดับไฟวงเวียน หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
175 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ชุดกีฬา และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
176 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลจะรัง จำนวน 76 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
177 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
178 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
180 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โครงการสานสัมพันธ์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
181 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโตะเวาะ - หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
182 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
183 จ้างขยายท่อเมนประปา สายประปาปิยา หมู่ที่ 2 - หน้าบ้านมะโรงสี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
185 จ้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
186 รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  1 กุมภาพันธ์ 2564
187 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
188 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
189 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
191 จ้ดจ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ ่จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด  26 มกราคม 2564
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
194 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
195 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
196 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  7 ธันวาคม 2563
197 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 พฤศจิกายน 2563
198 จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
199 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  23 กันยายน 2563
200 จ้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
201 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดมะปริง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
202 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
203 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
204 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
205 จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ ที่วางอาหารและชุดรับประทานอาหารโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
206 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปาะยา หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
207 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
208 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
210 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
211 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตตำบลจะรัง จำนวน 50 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
212 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
213 จ้างรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
214 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
215 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
216 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
217 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
218 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
219 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
220 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
221 ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
222 ซื้อทรายกรองน้ำ คาร์บอน และแมงกานิส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
223 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
224 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
225 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
226 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
227 เช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
228 ซื้อน้ำดื่มและน้ำดื่มเกลือแร่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
229 เช่าสนามฟุตบอล เดอะ ฟาตอนี สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
230 จ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดง สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
231 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  19 สิงหาคม 2563
232 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ชุุดกีฬาและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 อบต.จะรัง คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
233 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
234 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
235 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2563
236 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2563
237 ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
238 ซื้อวัตถุดินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและขนมหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
240 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
241 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
242 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
243 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
244 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
245 จ้างยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
246 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายปาเฮง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
247 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านสะแปอิง - กูโบร์นาชา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
248 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สาย รพช. - บ้านปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
249 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15 มิถุนายน 2563
250 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15 มิถุนายน 2563
251 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน ป้ายไฟตัวอักษรแอลอีดีเฟล็กข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
252 จ้างป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1441 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
253 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี คศ.1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
254 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
255 จ้างจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 27 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
256 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
257 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
258 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
259 จ้างปรับปรุุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
260 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
261 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  13 เมษายน 2563
262 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมุูเล็ง หมู่ที่ 5 และระบบประปาในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
263 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
264 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง - สายสาบัน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
265 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
266 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
267 จ้างขยายท่อเมนประปา สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
268 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
269 ซื้อทรายกรองประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา ในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเ  27 มีนาคม 2563
270 จ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
271 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
272 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
273 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาฆอกีแย หมู่ที่ 3 - บ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
274 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
275 จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านกะดี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
276 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
277 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
278 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไวต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
280 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
281 เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
282 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลจะรัง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามัสยิดปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
285 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
286 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
289 ซื้อชุดแปรงสีฟันยาสีฟันเด็ก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง สุขภาพฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
290 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
291 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
292 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูย๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
293 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
294 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูมีเน๊าะ - บ้านจูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
295 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
296 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
297 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. ริมคลอง - บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
298 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจูซิง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
299 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  29 มกราคม 2563
300 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
301 จ้างจ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดงและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
302 ซื้อจัดซื้อของรางวัลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563