ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยาแลบูเดาะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.48-013 สายยาแลบูเดาะ หมู่ที่ 3 บ้านจาแบปะ ตำบลตันหยงดาลอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก   5/21/1481 5/21/2024
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 48-014 สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 บ้านยือริง ตำบลตันหยงดาลอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก   5/21/1481 5/21/2024
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ภาคเรียนที่ 1/2567   5/21/1481 5/21/2024
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ภาคเรียนที่ 1/2567   5/21/1481 5/21/2024
5 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก   5/21/1481 5/21/2024
6 จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567   5/20/1481 5/20/2024
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ภาคเรียนที่ 1/2567   5/16/1481 5/16/2024
8 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
9 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
10 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
11 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
12 ซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
13 ตรวจเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ   4/30/2024 4/30/2024
14 ตรวจเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ   4/30/2024 4/30/2024
15 ตรวจเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ   4/30/2024 4/30/2024
16 ตรวจเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ   4/30/2024 4/30/2024
17 ตรวขเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ   4/30/2024 4/30/2024
18 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายข้าง ชรบ.หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   4/26/2024 4/26/2024
20 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการฮารีรายอ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
21 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายข้าง ชรบ.หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   4/15/2024 4/15/2024
22 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) ประจำปีงบประมาณ 2567   9/4/2024 4/9/2024
23 จ้างซ่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยาแลบูเดาะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.48-013 สายยาแลบูเดาะ หมู่ที่ 3 บ้านจาแบปะ ตำบลตันหยงดาลอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยง   4/4/2024 4/4/2024
25 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   4/4/2024 4/4/2024
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 48-014 สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 บ้านยือริง ตำบลตันหยงดาลอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร องค์การ   4/4/2024 4/4/2024
27 จ้างต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2567   3/22/2024 3/22/2024
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2567   3/22/2024 3/22/2024
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
33 จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน)สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZUสีส้ม)ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สีส้ม   3/19/2024 3/19/2024
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน)สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZUสีส้ม)ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
36 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ประจำปีงบประมาณ 2567   3/13/2024 3/13/2024
37 จัดซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2567   3/1/2024 3/1/2024
38 ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
39 จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตู และหน้าต่าง อาคารสำนักงาน อบต.ตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
40 จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตู และหน้าต่าง อาคารสำนักงาน อบต.ตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
41 ซื้อแบตเตอรี่ และรีเลย์ช่วยสตาร์ท (รถบรรทุกขยะ ป้ายทะเบียน ปน 80-8042) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
43 ซื้อแบตเตอร์รี่ และรีเลย์ช่วยสตาร์ท (รถบรรทุกขยะ ป้ายทะเบียน ปน 80-8042) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
44 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ และรีเลย์ช่วยสตาร์ท (รถบรรทุกขยะ ป้ายทะเบียน ปน 80-8042)   2/5/2024 2/5/2024
45 ซื้อแบตเตอร์รี่ และรีเลย์ช่วยสตาร์ท (รถบรรทุกขยะ ป้ายทะเบียน ปน 80-8042) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
46 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   1/22/2024 1/22/2024
47 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
48 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)   1/10/2024 1/10/2024
49 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   1/10/2024 1/10/2024
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
51 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
52 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
54 ซื้อจัดซื้อครุึภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
56 โครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตู และหน้าต่าง อาคารสำนักงาน อบต.ตันหยงดาลอ   1/8/2024 1/8/2024
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องสำรองไฟฟ้า,ชุดโปรแกรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
61 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องสำรองไฟฟ้า,ชุดโปรแกรม) สำนักปลัด   5/1/2024 1/5/2024
62 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567   1/4/2024 1/4/2024
63 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567   1/4/2024 1/4/2024
64 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
65 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
66 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2567   12/27/2023 12/27/2023
67 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567   12/27/2023 12/27/2023