ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567   10/31/2023 10/31/2023
3 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567   10/31/2023 10/31/2023
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
5 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
6 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567   10/25/2023 10/25/2023
7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4   10/12/2023 10/12/2023
8 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ   9/27/2023 9/27/2023
9 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566   9/26/2023 9/26/2023
10 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
11 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
12 ซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
13 ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   9/14/2023 9/14/2023
14 จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย (Lan) อาคารใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ   9/12/2023 9/12/2023
15 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตันหยงดาลอ - ตำบลตอหลัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   9/7/2023 9/7/2023
16 จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย (Lan) อาคารใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
18 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตันหยงดาลอ - ตำบลตอหลัง หมู่ที่ 1   9/1/2023 9/1/2023
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูแย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
20 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบโอะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
21 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2566   8/24/2023 8/24/2023
22 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   8/24/2023 8/24/2023
23 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ปีงบประมาณ 2566   8/23/2023 8/23/2023
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูแย หมู่ที่ 3   8/23/2023 8/23/2023
25 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตันหยงดาลอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตันหยงดาลอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566   8/22/2023 8/22/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
28 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
29 ซื้อวัสดุ (วัตถุดิบการทำอาซูรอ) เพื่อใช้ในโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
30 ซื้อจัดซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
31 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/17/2023 8/17/2023
32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/17/2023 8/17/2023
33 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   8/17/2023 8/17/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
37 จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566   8/10/2023 8/10/2023
38 จัดซื้อวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2566   8/10/2023 8/10/2023
39 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa   8/10/2023 8/10/2023
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
41 ซื้อวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
42 ซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
43 เช่าเช่าเครื่องเสียง (ชุดใหญ่) ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
45 ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
46 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   7/27/2023 7/27/2023
47 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   7/27/2023 7/27/2023
48 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   7/27/2023 7/27/2023
49 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3   7/10/2023 7/10/2023
50 ซื้อซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
51 ซื้อซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง จำนวน 42 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
52 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/7/2023 7/7/2023
53 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง จำนวน 42 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/7/2023 7/7/2023
54 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/7/2023 7/7/2023
55 ซื้อซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ จำนวน 45 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
56 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
57 จ้างก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านอุเซ็งแบมา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
58 จ้างก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านครูเสาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
59 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด)   6/22/2023 6/22/2023
60 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566   6/22/2023 6/22/2023
61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566   6/22/2023 6/22/2023
62 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566   6/20/2023 6/20/2023
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
66 การซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566   6/16/2023 6/16/2023
67 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
68 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านครูเสาะ หมู่ที่ 1   6/16/2023 6/16/2023
69 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566   6/12/2023 6/12/2023
70 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566   6/12/2023 6/12/2023
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   5/31/2023 5/31/2023
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ภาคเรียนที่ 1/2566   5/26/2023 5/26/2023
73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ภาคเรียนที่ 1/2566   5/25/2023 5/25/2023
74 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
75 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
76 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566   5/11/2023 5/11/2023
77 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566   5/9/2023 5/9/2023
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
79 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน ๘๐-๘๐๔๒ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
80 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน ๘๐-๘๐๔๒ ปัตตานี   5/3/2023 5/3/2023
81 ซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
82 ซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2023 4/28/2023
83 จ้างเหมาค่าหัตการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566   4/28/2023 4/28/2023
84 ค่าเช่าจัดเตรียมสถานที่การจัดงานตามโครงการฮารีรายอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   4/27/2023 4/27/2023
85 ซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
86 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการฮารีรายอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
87 จ้างจ้างเหมาค่าหัตการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
88 ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   4/12/2023 4/12/2023
89 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5   4/12/2023 4/12/2023
90 จ้างป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
95 ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2023 3/17/2023
96 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน และของรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 3/2/2023
99 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก   2/24/2023 2/24/2023
100 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโง - ชลประทาน ม.4-3 โดยวิธีคัดเลือก   2/24/2023 2/24/2023
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
107 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
109 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   1/10/2023 1/10/2023
110 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   1/10/2023 1/10/2023
111 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   1/10/2023 1/10/2023
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีส้ม) ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
113 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
114 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
115 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
117 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
118 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
119 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
120 วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565   9/12/2022 9/12/2022
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/2/2022
122 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 9/2/2022
123 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 9/2/2022
124 ซื้อกระเป๋าผ้าเอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
125 จ้างวางท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คูระบายน้ำหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
126 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
127 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
128 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
129 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
130 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
131 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซล 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
132 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และแผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
134 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
135 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ   10/26/2021 10/26/2021
136 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
137 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
138 จ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
139 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟถนน (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
143 ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
144 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   9/3/2021 9/3/2021
145 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   9/3/2021 9/3/2021
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
149 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
151 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
152 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
154 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
155 จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
157 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
158 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
159 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
160 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
164 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินถูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านยือริง - คลองตันหยง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   6/4/2021 6/4/2021
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
170 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินถูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านยือริง - คลองตันหยง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   5/28/2021 5/28/2021
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
174 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงไม้ประชาสัมพันธ์รับเลือกตั้งพร้อมขา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2021 10/5/2021
175 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2021 10/5/2021
176 ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2021 10/5/2021
177 จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดซื้อผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
179 ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
180 จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564   3/19/2021 3/19/2021
181 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก   3/19/2021 3/19/2021
182 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก   3/19/2021 3/19/2021
183 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก   3/19/2021 3/19/2021
184 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
185 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 8/3/2021
186 จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตะแกรงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
187 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ   2/16/2021 2/16/2021
188 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
189 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
190 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
191 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
192 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
197 จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
198 จ้างเหมาคนสวน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
199 จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
200 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
201 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
202 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชน ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
203 ซื้อวััสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
205 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
206 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-55-0001 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
207 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
208 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
209 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
210 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
211 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีคัดเลือก   12/3/2020 12/3/2020
212 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
213 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
214 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
215 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
216 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
217 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
218 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
219 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5   12/1/2020 12/1/2020
220 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
221 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
223 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
224 จ้างเหมาปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
225 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
226 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
227 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตาม โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
228 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
229 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
230 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
231 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
232 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุพัดหลังคาเรือนเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
234 ซื้อวัสดุ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
235 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
236 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
237 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
238 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
239 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
240 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนังพิง ขนาด 50 x 51 x 81 ซ.ม. จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
241 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
242 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
243 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
244 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
245 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
246 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
247 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
248 จ้างก่อสร้างรั่วกำแพงกูโบร์โตะปอนอหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
249 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
250 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
251 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
255 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
256 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
257 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
258 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
259 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
260 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
261 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
262 จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน บท-1528 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
267 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
269 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ(สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVIC-2019))ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
270 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
271 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
272 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
273 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
274 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
275 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
276 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
277 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
278 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
279 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
280 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
281 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
282 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
283 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
284 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
285 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
286 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
287 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3   12/29/1479 12/29/2022
288 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโง - ชลประทาน ม.4-3   12/29/1479 12/29/2022
289 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3   12/29/1479 12/29/2022
290 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีส้ม) ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
291 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน 80-8042 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
293 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ LED 200w GATA Slim DOB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
298 เหมาปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ   11/16/1479 11/16/2022
299 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
300 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566   11/11/1479 11/11/2022
301 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
302 ซื้อมิเตอร์น้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
303 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
305 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
306 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ 2   10/27/1479 10/27/2022
307 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถขยะ (แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน 80-8042 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
308 จ้างวางท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คูระบายน้ำหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
310 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
312 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก   8/6/1479 6/8/2022
313 ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการจัดซื้อถังพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
316 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
317 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
319 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565   6/20/1479 6/20/2022
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
322 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565   6/17/1479 6/17/2022
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
325 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565   6/17/1479 6/17/2022
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
328 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
329 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
330 ซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) จำนวน 35 รายการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
331 ซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษา (รายหัว) จำนวน ๕๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
332 ซื้อโครงการจัดหาสื่ิอและวัสดุการศึกษา(รายหัว) จำนวน 45 รานการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
333 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
334 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
335 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ป้ายทะเบียน กฉ 6369 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
337 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตันหยงดาลอเกมส์ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1479 7/5/2022
338 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
341 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
342 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
343 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
344 ซื้อเครื่องดื่มและอินทผาลัม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
345 จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ตรางเวลาการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
347 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
348 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
352 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
354 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
356 ซื้อจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
357 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
358 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
359 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
360 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
361 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
362 จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2020   2/24/1477 2/24/2020
363 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตือระ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
364 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน กข 6185 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
366 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2020 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
367 จ้างเหมาติดตั้งโครงไม้สำหรับติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2020 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
368 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
369 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
370 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (โครงเดิม) ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
371 ซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2020 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
372 ตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2020   1/14/1477 1/14/2020
373 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัด งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
374 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
375 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
376 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
377 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020