ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
3 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
4 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
5 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
6 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 3, 4, และ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
8 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน 80-8042 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
11 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
12 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
13 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
14 วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565  12 กันยายน 2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
16 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
17 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
18 ซื้อกระเป๋าผ้าเอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
19 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
21 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  6 สิงหาคม 2565
22 ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการจัดซื้อถังพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565  20 มิถุนายน 2565
31 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565  17 มิถุนายน 2565
34 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ2565  17 มิถุนายน 2565
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
37 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
38 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
39 ซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) จำนวน 35 รายการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
40 ซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษา (รายหัว) จำนวน ๕๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
41 ซื้อโครงการจัดหาสื่ิอและวัสดุการศึกษา(รายหัว) จำนวน 45 รานการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
42 จ้างวางท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คูระบายน้ำหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
43 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
44 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
45 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ป้ายทะเบียน กฉ 6369 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตันหยงดาลอเกมส์ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
51 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
52 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
53 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
54 ซื้อเครื่องดื่มและอินทผาลัม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
55 จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ตรางเวลาการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
57 จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
58 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
65 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
66 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
67 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
68 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซล 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
69 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และแผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
70 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
72 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
74 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ  26 ตุลาคม 2564
75 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
76 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
77 จ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
78 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟถนน (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
82 ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
83 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
84 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
87 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
88 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
91 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
94 จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
98 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
99 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
103 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินถูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านยือริง - คลองตันหยง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  4 มิถุนายน 2564
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
109 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินถูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านยือริง - คลองตันหยง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  28 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
113 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงไม้ประชาสัมพันธ์รับเลือกตั้งพร้อมขา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2564
114 ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2564
115 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2564
116 จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดซื้อผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
118 ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
119 จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564  19 มีนาคม 2564
120 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2564
121 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2564
122 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2564
123 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
124 ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
125 จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตะแกรงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
126 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ  16 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
130 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
131 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
136 จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
137 จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
138 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
139 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
140 จ้างเหมาคนสวน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
141 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชน ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวััสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
145 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-55-0001 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
146 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
147 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
148 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
149 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
150 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
151 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
152 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  3 ธันวาคม 2563
153 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
154 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
155 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
156 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
157 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
158 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5  1 ธันวาคม 2563
159 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
160 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
162 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
163 จ้างเหมาปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
164 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
165 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตาม โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
166 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
167 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
168 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
169 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
170 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
171 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุพัดหลังคาเรือนเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
173 ซื้อวัสดุ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
174 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
175 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
176 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
177 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
178 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
179 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนังพิง ขนาด 50 x 51 x 81 ซ.ม. จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
180 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
181 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
182 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
185 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
186 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
187 จ้างก่อสร้างรั่วกำแพงกูโบร์โตะปอนอหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
188 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
189 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
190 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
191 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
193 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
196 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
197 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
198 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
199 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
200 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
201 จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน บท-1528 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
207 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ(สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVIC-2019))ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
209 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
211 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
212 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
213 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
214 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
215 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
216 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
217 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
218 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
219 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
220 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
221 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
222 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
223 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
224 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
227 ซื้อจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
228 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
229 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
230 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
231 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
232 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
233 จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  24 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตือระ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
235 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน กข 6185 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
236 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
237 จ้างเหมาติดตั้งโครงไม้สำหรับติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
239 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
240 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (โครงเดิม) ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
241 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
242 ซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
243 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัด งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
244 ตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563  14 มกราคม 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
246 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
247 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
248 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
249 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
250 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
251 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
252 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีส้ม) ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
253 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 
254 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโง - ชลประทาน ม.4-3 
255 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 
256 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (รถ 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีส้ม) ป้ายทะเบียน บท 1528 ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ 004-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
257 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
259 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ LED 200w GATA Slim DOB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
263 เหมาปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ 
264 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
265 ซื้อมิเตอร์น้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 
267 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
268 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
270 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ 2 
271 จ้างวางท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คูระบายน้ำหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
272 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถขยะ (แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน 80-8042 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง