ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก  22  มิถุนายน  2565
2 จ้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายซัลมา หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
3 จ้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายเปาะวาเจ๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
4 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ ดีเซล)  16  มิถุนายน  2565
5 ซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น ( Antigen - test - kit) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
6 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1,4,สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3, สายซือบือแร-จ่ากอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
8 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านกอตอ ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  27 เมษายน 2565
9 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(HINO)พร้อมกระเช้า โดยวิธีคัดเลือก  26 เมษายน 2565
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถจัดเก็บขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-5668 ปน  20 เมษายน 2565
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(HINO)พร้อมกระเช้า  20 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่อัคคีภัย)ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
13 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
15 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบือเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
16 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอะ หมู่ที่ 4 บ้านซือบือแร ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  9 มีนาคม 2565
17 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  24 กุมภาพันธ์ 2565
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
20 จ้างก่อสร้างขุดลอกพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายโต๊ะแยง บ้านบือเระ ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  18 กุมภาพันธ์ 2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
23 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านซือบือแร องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  9 กุมภาพันธ์ 2565
24 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ  31 มกราคม 2565
25 จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
30 จ้างดูแลบริการเว็บไซต์ของอบต. ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
31 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
32 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาโจ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  7 ธันวาคม 2564
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โควิด ประจำหน่วยเหลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
34 จ้างป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
35 จ้างป้ายไวนิลฝึกอบรม กปน. รปภ.การเลือกตั้ง และป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
36 ซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (Antigen - test - kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งประจำหน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
38 ซื้อโคมไฟฉุกเฉิน LED ชนิดแบตเตอรี่ในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
39 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะโต๊ะกู หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  10 พฤศจิกายน 2564
40 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จำนวนสมาชิกพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และแผ่นพับสำหรับฝึกอบรม กปน. และ รปภ. การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
41 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
42 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
43 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
44 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2564
46 จ้างป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
47 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านซือบือแร องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ  28 กันยายน 2564
48 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
49 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายดูซง หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
50 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
52 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบือเระ-ซือบือแร ซอย4 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
53 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
55 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ แยกกัก กักกัน ผู้ต้องสงสัยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ระดับพื้นที่ (LQ) อบต. บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
58 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
59 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
60 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
61 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายบลูกานากอ-ปิยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
62 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
63 ซื้อถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพและความเป็นอยู่จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COvid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ  7 กันยายน 2564
67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายดูซง หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ  7 กันยายน 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
69 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
71 จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
72 จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกลุ่งเสี่ยงในสถานที่แยกกัก กักกัน (Local Quarantine) ผู้ต้องสงสัยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระดับตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
75 ซื้อถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพและความเป็นอยู่จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติเอเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
76 โครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  17 สิงหาคม 2564
77 จ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ )ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
78 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
79 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากูโบร์กอตอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
81 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กร่องน้ำ สายกราเซาะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
83 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
84 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
87 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
90 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
97 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายริมคลองซือบือแร หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  1 มีนาคม 2564
98 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาบอโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุยกระดับถนนหินคลุก สายปาโจ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  25 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
104 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
109 โครงการขุดลอกคลองบีโฆ สายคลองบีโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ  3 กุมภาพันธ์ 2564
110 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
111 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
112 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
116 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
117 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
121 จ้างดูแลบริการเว็บไซต์ของ อบต. บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
122 ซื้อจัดซื้อถุงยางชีพ จำนวน 742 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
123 จ้างปฏิทินแขวน ปี ๒๕๖๔ ขนาดหัวเหล็ก ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
124 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปี ๒๕๖๔ ปฏิทินแบบแขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
125 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
126 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริง-จ่ากอง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  22 ธันวาคม 2563
127 จ้างป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
128 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริง-จ่ากอง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ  25 พฤศจิกายน 2563
129 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
130 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดูซง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
131 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
132 จ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่3 โดยวิธีคัดเลือก  2 พฤศจิกายน 2563
133 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  19 ตุลาคม 2563
134 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
135 จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
136 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
137 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2563
138 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
140 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนบือเระ  18 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
143 ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กองการศึกษา)  17 กันยายน 2563
144 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
145 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
146 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
147 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบเซะ-แบเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
148 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวมะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
149 โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4  31 สิงหาคม 2563
150 วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  28 สิงหาคม 2563
151 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
152 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  25 สิงหาคม 2563
153 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ ๑ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
154 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน หมู่ที่ 2 ซอยซือแม็งและซอยโต๊ะวอ  19 สิงหาคม 2563
156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1  18 สิงหาคม 2563
157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1  18 สิงหาคม 2563
158 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
160 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน หมู่ที่ 2 ซอยซือแม็งและซอยโต๊ะวอ โดยวิธีคัดเลือก  9 สิงหาคม 2563
161 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
162 จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
166 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
167 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  1 กรกฎาคม 2563
168 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  1 กรกฎาคม 2563
169 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน  2563
170 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
172 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4  22  มิถุนายน  2563
173 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2  12  มิถุนายน  2563
174 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4  12  มิถุนายน  2563
175 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 2  12  มิถุนายน  2563
176 จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
177 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  24 เมษายน 2563
178 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
179 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
182 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
183 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
184 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
187 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
189 จ้างทำป้ายไวนิล คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด (ตู้เหล็ก๒บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
192 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบาโงยือริง-จ่ากอง  24 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
201 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  26 กุมภาพันธ์ 2563
202 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
203 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๕๖๖๘ ปน และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๒๔ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
204 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
205 วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  6 มกราคม 2563
206 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
207 จ้างดูแลบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
208 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
209 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
210 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
211 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
212 ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
213 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
214 โครงการกอ่สร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่3  15 ตุลาคม 2562
215 โครงการอาหารเสริม(นม)ร.ร.และศพด.  15 ตุลาคม 2562
216 โครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่3  15 ตุลาคม 2562
217 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่1  15 ตุลาคม 2562
218 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
219 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากูโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
220 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
221 จ้างโครงการจ้างปรับปรุงรั้วกุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
223 จ้างโครงการศึกษาวิจัยสำรวจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
225 จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2562
226 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  29 สิงหาคม 2562
227 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  26 สิงหาคม 2562
228 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบือเระ-ซือบือแร หมู่ท่ี 4 ตำบลบืือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
229 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาพอ - จะเฆ้ หมุ่ท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
230 ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
231 โครงการก่อสร้างคูระบายนำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโต๊ะแยงหมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ  7 สิงหาคม 2562
232 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2 สิงหาคม 2562
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
234 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  1 สิงหาคม 2562
235 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  31 กรกฎาคม 2562
236 ซื้อวัสดุการศึกษา (อัตลักษณ์ของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
237 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ  26 กรกฎาคม 2562
238 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
239 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
240 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5668 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
241 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  10 กรกฎาคม 2562
242 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  10 กรกฎาคม 2562
243 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  10 กรกฎาคม 2562
244 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2562
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ท่ี 2 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
246 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  26  มิถุนายน  2562
247 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  26  มิถุนายน  2562
248 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  20  มิถุนายน  2562
249 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  19  มิถุนายน  2562
250 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  19  มิถุนายน  2562
251 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  19  มิถุนายน  2562
252 ซื้อยางรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
253 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ  31 พฤษภาคม 2562
255 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
256 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE  30 พฤษภาคม 2562
257 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ  30 พฤษภาคม 2562
258 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ  30 พฤษภาคม 2562
259 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ  30 พฤษภาคม 2562
260 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาาดยาง PARA ASPHAITIC CONCRETE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ  30 พฤษภาคม 2562
261 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ  30 พฤษภาคม 2562
262 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
263 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานในสำนัักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
265 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก  28 มีนาคม 2562
266 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
267 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562