ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดตอ ใหล่ทาง สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1,4,สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3,สายซือบือแร-จ่ากอง หมู่ที่ 4,สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
4 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถดับเพลิงอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บน 3279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
5 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบือเระ-ซือบือแร ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
6 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
7 ซื้อPrinter Epson EcoTanK L5290 Wi-Fi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
13 ซื้อNotebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15AH8 83ER000JTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
14 จ้างทำสติกเกอร์ติดกระจก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
15 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
17 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกะลาพอ-จะเฆ่,สายกอตอ,สายกูโบร์,สายปราเฮ,สายเปาะแต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเสียงสนามพร้อมลำโพง หมายเลขครุภัณฑ์ 464-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
19 จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซือบือแร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำนักปลัด จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
21 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
22 จ้างจ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion) แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024