ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
2 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการโครงการสร้างเครือข่ายปรับปเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
3 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
4 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
7 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
8 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
9 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
10 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
11 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( แผ่นพับ) ภาวะลองโควิด คืออะไร หายป่วยแต่ไม่จบ (Long COVID) อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
12 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) มาทำความรู้จักโรคฝีดาษลิง และมาตรการเฝ้าระวังและการ ป้องกัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
13 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
14 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
15 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
16 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รู้ไว รู้ทัน ป้องกันและควบคุมไวรัส RSV (Respiratory syncytial virus) ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
19 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
20 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
21 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
22 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี พร้อมค่าแรง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
23 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังศูนย์พํฒนาเด็กเเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
26 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำรักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม (เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระมบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธ  18 สิงหาคม 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
30 จ้าง้เหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกุ่มเยาวชนและวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
31 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
32 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
33 จ้างจ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริโภคอาหารปลอดสารพิษและการปลูกผักกินเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
35 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
37 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
40 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
42 จ้างซ่อมเปลียนอุปกรณ์ท่อน้ำและซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมค่าแรง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
43 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
44 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะพร้อมค่าแรง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
45 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ  8 สิงหาคม 2565
46 ซื้อน้ำดื่มและนำ้แข็ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
48 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
49 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ  2 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
51 ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
53 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
54 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวที่อาศัยในเขตอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
55 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หน้าสำนักงานอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
56 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
57 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
58 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
59 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
60 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
61 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
62 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  5 กรกฎาคม 2565
63 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเสืือกีฬา จำนวน ๔ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ปรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
64 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
65 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข้งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
66 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
67 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางศาสนา (วันตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
68 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
69 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการให่้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
72 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
73 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี พร้อมเปลี่ยนยาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
74 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
75 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแซะโมะ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
76 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายขลประทาน หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
77 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
78 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
79 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
80 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
81 จ้างซ่อมแซมถนนหหินคลุก สายกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
82 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงลูกรัง สายกำปง หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
83 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
84 จ้างตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
85 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๓ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
88 จ้างก่อสร้างตลิ่งโดยตอกเสาเข็ม ถนนสายประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
89 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมูที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
91 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้่าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๑ วันตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพในปีงบปรปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
92 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
93 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
95 จ้างปรับพพื้นที่บริเวณที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๔ บ้านจ่ากอง ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบปประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
98 ???????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?????????? ???????????? ?????????????? ????? ? ??????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
99 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๓ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
100 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายกูโบร์ -มัสยิดฆาเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
101 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายโตะดาตู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
102 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
103 จ้างประกอบอาหารตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัน สำคัญทางศาสนา(วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
104 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคญทางศาสนา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
106 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
107 จ้างซ่อมแซมถนนหหินคลุก สายกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
108 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
109 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสายหลังบริษัท หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
110 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
111 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
112 จ้างจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
113 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
116 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
117 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
119 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี มจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
120 ซื้อน้ำดื่มตามโครงรณรงค์แลป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
121 จ้างประกอบอาหารตามโครงการอใบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
122 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
123 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๗ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
126 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
127 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายผู้ใหญ่รอนิงอุทิศ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
128 ซื้อถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
129 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
130 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
131 ซื้อพันธ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
134 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญชวนประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
135 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
136 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
139 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
140 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและอันตรายที่มาจากน้ำท่วม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
141 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมสาย HDMI และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
142 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
143 วัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ  9 มีนาคม 2565
144 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
145 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
146 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
147 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
148 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
149 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
150 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
151 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมสาย HDMI และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
152 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
153 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
154 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
155 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
156 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
157 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
158 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
159 ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
160 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
161 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
162 จ้างประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภฺบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
163 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๓ รายการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
166 ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
167 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
168 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอ่าน (ระบบกรรออาตี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
169 จ้างซ่อมแซมหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
170 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายถนนหน้าอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
172 จ้างปรับปรุงยกระดับหินคลุก สายสายะ -ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
173 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
174 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
175 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
176 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
177 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันการรับสมัครเด็กนักเรียนเรียนอัล-กุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
178 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
179 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
180 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ  26 มกราคม 2565
181 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
182 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายมะลิ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
183 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
184 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
185 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
186 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
187 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
189 ซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
190 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
191 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
192 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ บ้านลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
193 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ บ้านลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  5 มกราคม 2565
194 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
195 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
196 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
197 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
198 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
199 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
200 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสถานนีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
201 จ้างกั้นห้องกระจกอลูมิเนี่ยม อบขาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
202 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
203 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
205 ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV แบบIP/Network Camera) และระบบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
206 ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
207 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
208 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยผแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
209 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
210 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
211 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
212 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคที่มากับฤดูฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
213 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตนเองจาก(OMICON) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
217 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
220 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
221 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
222 จ้างป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
223 จ้างประกอบอาหารอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้ง (อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
224 ซื้อโคมสปอร์ตไลน์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
230 จ้างป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
231 จ้างทำป้ายบอร์ดพร้อมติดไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
232 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
233 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
234 จ้างจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
236 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
237 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกปน.และป้ายไวนิลประกาศสถานที่เลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
238 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
241 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง - ศพด. ถึง สายโรงน้ำยาง - ศพด. หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตาน  5 พฤศจิกายน 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
243 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
244 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุร  5 พฤศจิกายน 2564
246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง - ศพด. ถึง สายโรงน้ำยาง - ศพด. หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปั  29 ตุลาคม 2564
247 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
248 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
249 ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
251 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
252 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
253 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัุตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
254 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
255 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2564
257 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ฯ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
259 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
260 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
261 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
262 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
263 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
264 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
265 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ -๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง- ศพด ถึง สายโรงน้ำยาง -ศพด หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  22 กันยายน 2564
266 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
267 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2564
268 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
269 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สาบกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะยบิ้ง อำเภออสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
270 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
271 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๓ สายโรงน้ำยาง -ศพด.บ้านกูบาแบเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  20 กันยายน 2564
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
273 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
274 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
275 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
276 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
277 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
278 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
282 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
283 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
284 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
285 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  17 กันยายน 2564
286 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
287 ซื้อถังขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
288 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  13 กันยายน 2564
289 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ สายโรงน้ำยาง บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
291 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ  10 กันยายน 2564
292 ขุดลอกคตลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  8 กันยายน 2564
293 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  8 กันยายน 2564
294 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
295 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
296 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
297 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
299 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
300 ซื้อ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
301 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
302 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
303 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ หลังศพด.กูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ตำบลตะบิิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
304 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
305 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
306 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
307 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
310 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
311 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
312 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
313 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
314 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมหรือการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
315 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
316 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
317 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
318 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
319 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
320 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
321 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
322 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
323 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
324 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
325 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
326 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
327 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
328 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
329 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลกุ สายหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
330 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
331 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
332 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
333 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
334 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  22  มิถุนายน  2564
335 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
336 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
337 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
338 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
339 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประขำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
340 ซื้อวัสดุการบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
341 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
342 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
343 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
344 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายโรงน้ำยาง- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
349 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
350 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  31 พฤษภาคม 2564
351 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
352 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
353 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
355 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๒ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
356 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
357 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
358 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
359 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
360 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
363 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด่านกีฬา ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
364 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
365 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
366 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
367 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
368 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
369 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
370 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
371 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
372 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
373 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
374 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
375 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
377 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
378 จ้างถางป่าและปรับพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
379 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
380 ซื้อท่อดูดตัวหนอนพร้อมข้อท่อดูดทองเหลืองซุปโครมเมี่ยมและตะแกรงทองแผงอลูมิเนี่ยม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
381 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
382 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
383 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
384 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
385 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
386 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
387 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
388 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
389 ซื้อของรางวัลการแข่งขันการละเล่นของผู้ปกครอง จำนวน ๓ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
390 จ้างปรับปรุงถนนผิวจจราจรหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
391 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
392 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
394 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
395 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2564
396 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
398 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารรภัยผ่าน Line Office Account ปภ.รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
399 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ๑ ในโรคที่มากับฤดูร้อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
400 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
402 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
403 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินถม สายผู้ใหญ่รอนิง - อุทิศ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
406 ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
408 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
410 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
411 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชบดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
412 ซื้อพันธ์ุพืชเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
413 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
414 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่  11 กุมภาพันธ์ 2564
415 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  11 กุมภาพันธ์ 2564
416 จ้างทำป้ายไวนิิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
417 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมถนน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
421 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
422 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
423 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
424 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
425 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
428 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
431 จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
432 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
433 ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
434 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
435 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดและให้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
436 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
437 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
438 จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว้บไซด์อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ เวอร์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
439 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
440 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
441 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
442 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
443 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ  14 มกราคม 2564
444 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
445 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนทำขนม จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
446 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
447 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
448 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
449 จ้างปรับปรุงซ่อมสถานีสูบน้ำบ้านแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต ตะบิ้ง อ สายบุรี จ ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
450 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
451 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
452 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
453 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
454 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
455 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
456 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
458 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
459 จ้างก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก(สายหลังอบต.) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
460 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกาเสาะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
461 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาอบต.และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
462 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
463 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
464 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก (สายจูอิง) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
465 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
466 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศติดผนัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
467 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
468 จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
469 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
470 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
471 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
472 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
473 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
474 จ้างงานซ่อมอัฒจรรย์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
475 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
476 จ้างโครงการขุดลอกระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
477 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ จำนวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
478 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถยนต์บรรทุกขยะ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
481 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
482 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
483 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
484 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
485 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
486 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
487 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
488 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
489 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
490 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
491 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
492 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
493 จ้างถ่ายเอกสารประกอบเสนอประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
494 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
495 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
496 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
499 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
500 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
501 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
502 จ้างประกอบอาหารตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญงานเมาว์ลิด หมู่ที่ ๑ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
503 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  7 ตุลาคม 2563
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
508 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
509 จ้างซ่อมเวที จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
510 จ้างทำการประเมินประสิมธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
511 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
512 จ้างปรระกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
513 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
514 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอบต.ตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
515 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรมโครงส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้งประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
518 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
519 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
521 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ทีี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
522 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
523 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
524 จ้างกำแพงกันดิน สายประปา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
525 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
526 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังอบต หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ิง ออ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
527 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง (ASPHALTICCORNCRETE) ถนนสายแซะโมะ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
528 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
530 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการคศึกษา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
531 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
532 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบือแนกูเจ - กอเซ็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
533 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
534 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
535 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๘ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
537 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
538 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
539 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
540 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
541 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
542 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
543 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
544 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
545 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
546 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
547 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
548 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
549 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
550 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ  30  มิถุนายน  2563
551 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ  30  มิถุนายน  2563
552 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหัวสสะพาน หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โคร งการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
553 จ้างถมที่ลานสาธารณประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
554 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
555 จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
556 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
557 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  10  มิถุนายน  2563
558 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
560 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
561 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
562 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 พฤษภาคม 2563
563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
564 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
565 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
566 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
567 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
568 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง  13 พฤษภาคม 2563
569 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
570 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
571 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
572 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูผู้สอนการอ่านอัลกกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
573 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
574 ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
576 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
578 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
579 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
580 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
581 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาใช้ในกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
584 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังยบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
585 ซื้อชุดปัจจัยยังชีพ จำนวน ๑ รายการตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
587 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดนำ้ดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
588 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ Smart tv) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
589 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
590 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
591 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
592 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
593 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
594 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข้อควรปฎิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
595 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
596 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
597 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
598 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
599 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
600 ซื้อขวดเปล่าพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
601 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
602 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
603 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
604 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
605 จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
606 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
607 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอิฮซาน (เจาะกือแย) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
608 จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
609 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
610 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
611 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  14 เมษายน 2563
612 ซื้อซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศและพื้นที่ที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
613 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
614 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก  10 เมษายน 2563
615 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวและการป้องกันให้ห่างเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
616 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
617 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
618 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรกาารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและประกาศปิดมัสยิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
619 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
620 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการสำหรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โควิด ๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
621 ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
623 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
624 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
625 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
626 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกต้องวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
627 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
629 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
630 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
631 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
632 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง  9 มีนาคม 2563
633 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
634 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
635 จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
636 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
637 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๑๐ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
638 ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
639 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ื๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
640 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
641 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
642 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินลูกรัง สายกำปงบารู (มะรอสดี) หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
643 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
644 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
645 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
646 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
647 ซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
648 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
650 ก่อสร้างลานกีฬา (ถมที่สนามกีฬา) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ  3 มีนาคม 2563
651 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
652 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
653 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
654 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
655 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
656 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
657 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
658 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
659 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
660 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
661 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครวการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
662 จ้างทำประกาศนีบัตร จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
663 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
664 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
665 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
666 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18 กุมภาพันธ์ 2563
667 ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
668 จ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
669 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์พัฒนาก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
670 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
671 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสหภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๖๘๑๒ ปัตตานี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
672 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
673 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
675 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
676 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
677 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
678 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
679 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
680 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
681 วัสดุสำนักงานสำนักปลัด (ธง) จำนวน ๓ รายการ  23 มกราคม 2563
682 จ้างถางป่า หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
683 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
684 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
685 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เวทีพร้อมโดมหลังคา และเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
686 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
687 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
688 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
689 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
690 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้งแผงกั้นห้อง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
691 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
692 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
693 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
694 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
695 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
696 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
697 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
698 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
699 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
700 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒  2 มกราคม 2563