ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้่่าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ 
6 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคเมลิออยด์ (Melioidosis หรือ เมลิออยโดสิส) โรคติดเชื้อที่ควรเฝ้าระวัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๖ โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองคืการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบมจัดทำขยะเปียก จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ 
11 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือทองแบนแบบพลาสติก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 ซื้อวัสดุโฆษณาและวัสดุ (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 จ้างจัดทำวารสารอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โถสุขภัณฑ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33 จ้างจ้างประกอบอาหารตามโครงการให้ความอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเมาว์ลิด หมู่ที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
34 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) ที่มากับน้ำท่วม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
35 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเรียนอัล-กุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
36 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูสอนเรียนอัล-กุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
38 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการโครงการสร้างเครือข่ายปรับปเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
39 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
40 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
42 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
44 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
45 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
46 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
47 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( แผ่นพับ) ภาวะลองโควิด คืออะไร หายป่วยแต่ไม่จบ (Long COVID) อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
48 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รู้ไว รู้ทัน ป้องกันและควบคุมไวรัส RSV (Respiratory syncytial virus) ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
49 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) มาทำความรู้จักโรคฝีดาษลิง และมาตรการเฝ้าระวังและการ ป้องกัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
50 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
51 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
52 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
55 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
56 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
57 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
58 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังศูนย์พํฒนาเด็กเเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
59 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี พร้อมค่าแรง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
64 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำรักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม (เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระมบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธ  18 สิงหาคม 2565
65 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
66 จ้าง้เหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกุ่มเยาวชนและวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
67 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
68 จ้างจ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริโภคอาหารปลอดสารพิษและการปลูกผักกินเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
69 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
70 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
73 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
74 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
76 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
78 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
79 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะพร้อมค่าแรง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
80 จ้างซ่อมเปลียนอุปกรณ์ท่อน้ำและซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมค่าแรง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
81 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ  8 สิงหาคม 2565
82 ซื้อน้ำดื่มและนำ้แข็ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
84 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ  2 สิงหาคม 2565
85 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
86 ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
88 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หน้าสำนักงานอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
89 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวที่อาศัยในเขตอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
92 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
93 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
94 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
95 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
96 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
97 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
98 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
99 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  5 กรกฎาคม 2565
100 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
101 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเสืือกีฬา จำนวน ๔ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ปรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2565
102 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข้งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
103 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางศาสนา (วันตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการให่้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
105 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
106 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
108 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
109 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี พร้อมเปลี่ยนยาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
110 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
111 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแซะโมะ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
112 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายขลประทาน หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
113 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
114 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
115 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
116 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
117 จ้างซ่อมแซมถนนหหินคลุก สายกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
118 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงลูกรัง สายกำปง หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
119 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
120 จ้างตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
121 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๓ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
122 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
124 จ้างก่อสร้างตลิ่งโดยตอกเสาเข็ม ถนนสายประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
125 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
126 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมูที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
127 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้่าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๑ วันตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพในปีงบปรปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
128 จ้างปรับพพื้นที่บริเวณที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๔ บ้านจ่ากอง ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
131 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
132 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบปประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
134 ???????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?????????? ???????????? ?????????????? ????? ? ??????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
135 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๓ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
136 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายกูโบร์ -มัสยิดฆาเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
137 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
138 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายโตะดาตู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
139 จ้างประกอบอาหารตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัน สำคัญทางศาสนา(วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
140 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคญทางศาสนา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
142 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
143 จ้างจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
144 จ้างซ่อมแซมถนนหหินคลุก สายกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
145 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
146 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสายหลังบริษัท หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
147 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
148 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
151 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
152 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
153 จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
155 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี มจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
156 ซื้อน้ำดื่มตามโครงรณรงค์แลป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
157 จ้างประกอบอาหารตามโครงการอใบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
158 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
159 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
160 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
162 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๗ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
163 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายผู้ใหญ่รอนิงอุทิศ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
164 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
165 ซื้อถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
166 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
167 ซื้อพันธ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
170 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญชวนประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
171 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
172 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
175 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
176 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและอันตรายที่มาจากน้ำท่วม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
177 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
178 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมสาย HDMI และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
179 วัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ  3 กันยายน 2565
180 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
181 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
183 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมสาย HDMI และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
184 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2565
185 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๖๕๘๗ ปัตตานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2565
186 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2565
187 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2565
188 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
189 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
190 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
191 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
192 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
193 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
194 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
195 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
196 ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
197 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
198 จ้างประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภฺบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๓ รายการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
200 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
202 ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
204 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอ่าน (ระบบกรรออาตี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
205 จ้างซ่อมแซมหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
206 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายถนนหน้าอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
208 จ้างปรับปรุงยกระดับหินคลุก สายสายะ -ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
209 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
210 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
211 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
212 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
213 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันการรับสมัครเด็กนักเรียนเรียนอัล-กุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
214 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
215 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
216 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ  26 มกราคม 2565
217 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
218 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายมะลิ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
219 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบือแนฮาปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
220 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
221 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
222 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
223 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
225 ซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
226 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
227 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
228 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ บ้านลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
229 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ บ้านลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  5 มกราคม 2565
230 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
231 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
232 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
233 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
234 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
235 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสถานนีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
236 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
237 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
238 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
240 ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
241 จ้างกั้นห้องกระจกอลูมิเนี่ยม อบขาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
242 ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV แบบIP/Network Camera) และระบบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
243 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
244 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยผแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
245 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
246 จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
247 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคที่มากับฤดูฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
248 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตนเองจาก(OMICON) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
250 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2564
254 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
256 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
257 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
258 จ้างป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
259 จ้างประกอบอาหารอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้ง (อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
260 ซื้อโคมสปอร์ตไลน์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
266 จ้างป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
267 จ้างทำป้ายบอร์ดพร้อมติดไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
268 จ้างจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
270 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
272 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
273 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
274 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกปน.และป้ายไวนิลประกาศสถานที่เลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
276 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
277 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
278 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
280 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง - ศพด. ถึง สายโรงน้ำยาง - ศพด. หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตาน  11 พฤษภาคม 2564
281 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุร  11 พฤษภาคม 2564
282 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง - ศพด. ถึง สายโรงน้ำยาง - ศพด. หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปั  29 ตุลาคม 2564
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
284 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
285 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
286 ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
287 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
288 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
289 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัุตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
290 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
291 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2564
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ฯ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2564
294 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2564
295 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
296 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
297 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
298 จ้างทำป้ายกระดานปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
299 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
300 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
301 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
302 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ -๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง- ศพด ถึง สายโรงน้ำยาง -ศพด หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  22 กันยายน 2564
303 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
304 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2564
305 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
306 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สาบกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะยบิ้ง อำเภออสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
307 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
308 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
309 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
311 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๓ สายโรงน้ำยาง -ศพด.บ้านกูบาแบเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  20 กันยายน 2564
312 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
313 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
314 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
315 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
319 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
320 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
321 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  17 กันยายน 2564
322 ซื้อถังขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
323 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
324 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
325 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ สายโรงน้ำยาง บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
326 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  13 กันยายน 2564
327 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ  10 กันยายน 2564
328 ขุดลอกคตลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2564
329 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2564
330 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
331 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
332 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
333 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
334 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
335 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
336 ซื้อ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
337 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
338 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
339 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
340 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
341 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ หลังศพด.กูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ตำบลตะบิิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
342 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
343 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
346 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
347 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
348 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
349 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
350 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมหรือการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
351 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
352 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
353 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
354 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
355 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
356 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
357 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
359 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
360 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
361 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
362 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
363 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
364 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
365 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลกุ สายหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
366 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
367 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
368 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
369 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
370 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  22 มิถุนายน 2564
371 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
372 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
373 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
374 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
375 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประขำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
376 ซื้อวัสดุการบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
377 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
378 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายโรงน้ำยาง- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
379 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
380 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
383 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
385 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
386 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  31 พฤษภาคม 2564
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
388 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
389 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
391 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
392 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
393 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
394 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๒ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
395 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
397 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
399 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด่านกีฬา ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
400 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
401 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
402 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
403 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
404 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
405 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
406 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
407 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
408 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
409 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
410 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
411 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
412 จ้างถางป่าและปรับพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
415 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
416 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
417 ซื้อท่อดูดตัวหนอนพร้อมข้อท่อดูดทองเหลืองซุปโครมเมี่ยมและตะแกรงทองแผงอลูมิเนี่ยม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
418 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
419 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
420 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
421 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
422 ซื้อของรางวัลการแข่งขันการละเล่นของผู้ปกครอง จำนวน ๓ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
423 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
424 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
425 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
426 จ้างปรับปรุงถนนผิวจจราจรหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
427 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
428 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
430 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
431 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2564
432 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
434 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ๑ ในโรคที่มากับฤดูร้อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
435 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารรภัยผ่าน Line Office Account ปภ.รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
436 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
437 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
438 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
439 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
440 ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
442 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
443 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินถม สายผู้ใหญ่รอนิง - อุทิศ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
446 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
447 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชบดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
448 ซื้อพันธ์ุพืชเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
449 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
450 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  11 กุมภาพันธ์ 2564
451 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่  11 กุมภาพันธ์ 2564
452 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
453 จ้างทำป้ายไวนิิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมถนน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
456 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
457 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
458 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
459 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
460 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
461 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
463 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
464 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
465 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
466 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
467 ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
468 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
470 จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
471 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดและให้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
472 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
473 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
474 จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว้บไซด์อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ เวอร์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
475 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
476 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
477 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
478 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ  14 มกราคม 2564
479 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
480 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนทำขนม จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
481 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
482 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
483 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
484 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
485 จ้างปรับปรุงซ่อมสถานีสูบน้ำบ้านแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต ตะบิ้ง อ สายบุรี จ ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
486 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
487 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
488 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
489 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
490 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
491 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
492 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
493 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
494 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
495 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาอบต.และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
496 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
498 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกาเสาะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
499 จ้างก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก(สายหลังอบต.) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
500 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก (สายจูอิง) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
501 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
502 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
503 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศติดผนัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
504 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
505 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
506 จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
507 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
508 จ้างงานซ่อมอัฒจรรย์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
509 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
510 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ จำนวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
512 จ้างโครงการขุดลอกระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
513 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
514 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถยนต์บรรทุกขยะ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
515 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
516 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
518 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
519 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
521 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
522 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
523 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
524 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
525 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
526 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
527 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
528 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
529 จ้างถ่ายเอกสารประกอบเสนอประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
530 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
531 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
532 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
533 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
534 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
536 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
537 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
538 จ้างประกอบอาหารตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญงานเมาว์ลิด หมู่ที่ ๑ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
539 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  7 ตุลาคม 2563
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
541 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
542 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
544 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
545 จ้างซ่อมเวที จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
546 จ้างทำการประเมินประสิมธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
547 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
548 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรมโครงส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้งประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
549 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
550 จ้างปรระกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
551 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอบต.ตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
552 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ทีี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
555 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
558 จ้างกำแพงกันดิน สายประปา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
559 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังอบต หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ิง ออ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
560 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
561 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
562 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
563 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง (ASPHALTICCORNCRETE) ถนนสายแซะโมะ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการคศึกษา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
566 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
567 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบือแนกูเจ - กอเซ็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
568 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
569 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
570 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
571 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
572 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๘ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
573 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
574 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
575 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
576 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
577 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
578 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
579 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
580 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
581 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
582 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
583 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
584 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
585 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
586 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ  30 มิถุนายน 2563
587 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ  30 มิถุนายน 2563
588 จ้างถมที่ลานสาธารณประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
589 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหัวสสะพาน หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โคร งการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
590 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
591 จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
592 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
593 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  10 มิถุนายน 2563
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
595 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
596 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
597 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
598 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 พฤษภาคม 2563
599 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
600 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
601 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
602 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
603 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง  13 พฤษภาคม 2563
604 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
605 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
606 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
607 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
608 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูผู้สอนการอ่านอัลกกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
609 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
610 ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
611 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
612 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
613 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
614 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
615 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
616 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
617 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
619 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาใช้ในกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
620 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังยบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
621 ซื้อชุดปัจจัยยังชีพ จำนวน ๑ รายการตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
622 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดนำ้ดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
623 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
624 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
625 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ Smart tv) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
627 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
629 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
630 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
631 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข้อควรปฎิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
632 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
633 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
634 ซื้อขวดเปล่าพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
635 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
636 จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
637 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
638 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
639 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
640 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
642 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอิฮซาน (เจาะกือแย) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
643 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
644 จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
645 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
646 ซื้อซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศและพื้นที่ที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
647 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
648 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  14 เมษายน 2563
649 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
650 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก  10 เมษายน 2563
651 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวและการป้องกันให้ห่างเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
652 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
653 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
654 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรกาารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและประกาศปิดมัสยิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
655 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
656 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการสำหรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โควิด ๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
657 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
659 ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
660 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
661 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
662 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกต้องวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
663 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
664 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
665 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
666 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
667 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
668 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง  9 มีนาคม 2563
669 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
670 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
671 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
672 จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
673 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
674 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
675 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๑๐ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
676 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ื๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
677 ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
678 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินลูกรัง สายกำปงบารู (มะรอสดี) หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
679 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
680 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
681 ซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
682 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
683 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
684 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
685 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
686 ก่อสร้างลานกีฬา (ถมที่สนามกีฬา) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ  3 มีนาคม 2563
687 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
688 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
689 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
690 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
691 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
692 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
693 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
694 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
695 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
696 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
697 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
698 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครวการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
699 จ้างทำประกาศนีบัตร จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
700 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
701 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18 กุมภาพันธ์ 2563
702 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
703 จ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
704 ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
705 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์พัฒนาก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
706 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
707 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสหภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๖๘๑๒ ปัตตานี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
708 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
709 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
710 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
712 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
713 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
714 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
715 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
716 วัสดุสำนักงานสำนักปลัด (ธง) จำนวน ๓ รายการ  23 มกราคม 2563
717 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
718 จ้างถางป่า หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
719 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
720 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
721 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
722 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เวทีพร้อมโดมหลังคา และเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
723 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
724 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
725 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
726 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้งแผงกั้นห้อง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
727 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
728 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
729 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
730 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
731 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
732 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
733 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
734 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒  2 มกราคม 2563
735 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
736 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563