ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567   5/23/1481 5/23/2024
2 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านบือจะ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
3 จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
4 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองบาแฆะ คลองบาแฆะ หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
5 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ฝั่งตะวันตก (งานหินเรียงยาแนว) คลองต้นประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน , หมู่ที่ 4 บ้านบือจะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 007 สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
7 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
9 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเพาะบอ ? เปาะซีเก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
10 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพาะบอ - บูเกะฮาแร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
11 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านควน - บาเดาะมาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
13 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
14 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
15 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
16 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
17 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
18 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
19 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
20 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
21 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
22 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
23 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลพิเทน หมู่ 1 บ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
24 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
25 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบียน บจ 7812 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
26 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2174 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
28 จ้างตรวจเช็คสภาพ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 1092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
29 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
30 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
31 ซื้อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร (รถตัดหญ้าและขุดดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
32 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบือจะ - ปาแดปาลัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
33 จ้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
34 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานตาดีการสัมพันธ์ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
35 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเต็นท์ ตามโครงการจัดงานตาดีการสัมพันธ์ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
36 จ้างโครงการปรับปรุงคูคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ สายข่าลิง - เตราะปลิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
37 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ 3 สายสามแยก (มะซูดิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
39 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
40 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดงานตาดีการสัมพันธ์ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
41 ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร (รถตัดหญ้าและขุดดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
42 ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร (รถตัดหญ้าและขุดดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
43 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
44 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะชูด - จะมือฆา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ปาแดแตแหร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
48 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปอเนาะฮาฟิช - ปอเนาะเก่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะชูดตลาด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
50 จ้างตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3396 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024