ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บาตูกาเยาะ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
3 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายลูโบ๊ะดีแย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
4 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายป่ามะพร้าว อนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
5 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะเก่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
6 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
7 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
8 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
9 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
13 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
14 ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
18 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านข่าลิง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
19 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
20 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
21 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบือจะ - เจาะตือรี หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
22 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
23 จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
24 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
25 จ้างโครงการซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
26 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
27 ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการร่วม (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะและจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
29 ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
31 ซื้อกันชนท้ายรถกระบะพร้อมหัวลากจูง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
32 ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
33 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
34 ซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการร่วม (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะและจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
36 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
38 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
39 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
40 จ้างเหมาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
41 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
42 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
43 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ลานตากขยะตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
44 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
45 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  16 มิถุนายน 2565
46 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
47 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
48 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  30 พฤษภาคม 2565
49 ซื้อเมล็ดพันธ์พืช ตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
50 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
53 ?????????????????????????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
54 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
55 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ตักวา คูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
56 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
57 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2565 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
58 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตอนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
59 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
60 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
61 ซื้อเสื้อและหมวกสี ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
63 ซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
64 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
65 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
66 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
67 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตือเบาะ ? นพค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
68 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4401 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
69 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
71 จ้างซ่อมแซมป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
72 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
73 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
74 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
76 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
77 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
78 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
79 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
81 จ้างซ่อมแซมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
82 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
83 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
84 จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเก่า หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
86 ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
87 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
88 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  2 ธันวาคม 2564
89 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือผู้มารับบริการในสำนักปลัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
90 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและไฟฉุกเฉินแบบพกพา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
92 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
93 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
94 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - ฝายโต๊ะชูดฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
95 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
96 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
98 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
99 จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
100 จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
101 จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนลองกองสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะชูด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผลสม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
106 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปชีพ - ป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
107 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
109 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
110 จ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
111 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
112 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
113 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 บ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
116 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายศูนย์ศิลปชีพ - ต้นโด หมู่ที่ 2,4 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
118 ซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านพิเทน โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
120 ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
121 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
124 จ้างซ่อมอุปกรณ์ วิทยุสื่อสารและศูนย์วิทยุสื่อสาร อบต.พิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
125 ซื้อไฟสปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
126 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
127 จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
128 จ้างโครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอฮงตือเบาะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
130 จ้างโครงการจัดทำถังขยะประจำมัสยิดภายในตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
131 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กค 2174 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
132 ซื้อท่อแมนจ่ายน้ำตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
133 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
134 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
135 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านลาแล หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
136 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
137 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
138 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
139 ซื้อวัสดุผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
140 จ้างโครงการปรับปรุงมัสยิดบูเกะมัส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
141 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กฉ 5879 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
142 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
143 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท 1092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
144 จ้างโครงการปรับปรุงกูโบร์ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
145 จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ) ตำบลพิเทน (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
149 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานตากขยะตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
150 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดดารุสซาลาม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
153 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  16 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
155 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
156 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
157 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
158 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
159 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  29 มิถุนายน 2564
160 จ้างเหมาตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
161 จ้างเหมาตัดชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
162 จ้างจัดทำแผ่นพับภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
163 ซื้อพันธ์ข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
164 ซื้อพัดลมติดเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
165 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
167 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
168 ซื้อตู้เคาน์เตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
169 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
172 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
173 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
174 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
175 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
176 ซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ)ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
178 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
181 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
182 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
183 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและปรับปรุงทั้งคัน ป้ายทะเบียน บท 1092 ปัตตานี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
184 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
185 จ้างเหมาตามโครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
186 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
187 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย 1 หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
188 จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
189 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
190 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
191 จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
192 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
194 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
195 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบือแนตาแป หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
197 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
198 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูแบยีนูวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปลักแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
203 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
204 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านสายเกาะไทร บาแฆะ (คอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน และเครื่องชั่งน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
211 จ้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ)ตำบลพิเทน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
215 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
218 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
220 ซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
221 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
222 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
223 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายโต๊ะปิเยาะ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
224 ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
225 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
226 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
227 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
228 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
229 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
230 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
232 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
233 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
234 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
235 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 003 สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
236 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
237 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
238 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
239 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาแฆะ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
240 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  3 ธันวาคม 2563
241 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
242 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่ามะพร้าว และ ศพด.ยาตีมการิม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
244 จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
245 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
246 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
247 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
248 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
249 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 6 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
250 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 7 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
251 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
252 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 3 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
253 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
254 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
256 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ ระยะที่ 4 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง-ต้นสาคู หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
258 จ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
259 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
260 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
261 จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
262 จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
263 จ้างเหมาบริการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
264 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
265 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
266 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
267 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
268 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
269 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
270 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
271 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
272 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
273 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
274 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  28 กันยายน 2563
275 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
276 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
277 ซื้อโปรแกรมการจัดการงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
280 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
281 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
282 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
285 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายอะคริลิค ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
286 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
287 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
288 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
289 จ้างจัดทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
290 ซื้อเครื่องวัดค่าพีเอช ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
291 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเหลือการสำรวจ ตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิเทน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
292 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเหลือการสำรวจ ตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิเทน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
293 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
295 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 11 ที่นั่ง  9 สิงหาคม 2563
296 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
297 ซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
300 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
301 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
302 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
303 จ้างเหมาเช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมผงเคมีแห้งใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
304 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
306 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
308 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
309 ซื้อตู้เย็น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
310 ซื้อเครื่องเจาะเบาหวาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
311 จ้างพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลพิเทน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
312 ซื้อป้ายจราจร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
313 จ้างจัดทำป้ายไวนิลปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
314 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 1397 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
315 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
316 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
317 ซื้อพันธ์ข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
318 จ้างเหมาซ่อมแอร์อาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
319 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
320 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.พิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
321 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563  15 พฤษภาคม 2563
322 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
323 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
324 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
325 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
326 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
327 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาทางเข้าออก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
328 จ้างโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
329 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
330 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
331 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
332 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
333 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
334 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
335 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
336 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
337 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
338 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
339 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ บท - 1092 ปัตตานี ( รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
340 ซื้อศาลาพักร้อนให้ประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
341 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข - 1540 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
342 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ในห้องประชุมสภา และอาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.พิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
344 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดงานรัฐพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
345 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
346 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
347 จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
348 จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
349 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
350 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
351 จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำประปา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
352 ซื้อเครื่องตัดเลื่อยยนต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
353 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
355 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานต่างๆ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
357 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
358 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
359 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
360 จ้างเหมาเช่ารถมินิบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
361 จ้างงเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
362 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
363 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
364 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึกในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
365 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
366 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
367 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
368 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
369 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
370 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนเกาะไทร บาแฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
371 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
373 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
374 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
375 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างตกแต่งเวที ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
376 ซื้อของรางวัล ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
377 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาแฆะ - สวนลำใย พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
378 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
379 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
380 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
381 จ้างโครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำคลอง สายบ้านเกาะไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
382 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
383 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
384 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 
385 ซื้อกล้องถ่ายรูป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
386 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
387 ซื้อหลังคารถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง