ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
2 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
3 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ  9  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
6 จ้างติดตั้ง/บำรุงรักษาซ่อมแซมงานผนังกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
7 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ  10 พฤษภาคม 2565
8 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
9 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
10 จ้างจัดทำอาหารเที่ยงและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
13 จ้างจัดทำปฏิทินสีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
14 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
15 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
18 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
19 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
20 จ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
21 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
22 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
23 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
24 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
26 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4052 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
32 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
33 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
34 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
35 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  25 พฤศจิกายน 2564
36 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564  16 พฤศจิกายน 2564
37 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564  12 พฤศจิกายน 2564
38 โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่  2 พฤศจิกายน 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการดูดเลนบึงทอน โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
41 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
42 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
43 จ้างลูกจ้างขั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ จำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
44 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
45 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
46 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการปะเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
47 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
48 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
49 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
50 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
52 จ้างป้ายไวนิล ป้ายโฟร์มบอร์ด และแผนพับให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
53 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
54 จ้างประกอบอาหาร และอาหารว่างตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
56 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
57 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
58 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านใหม่  3 กันยายน 2564
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
60 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ  1 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
62 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง สายบ้านคอเดร์-แยกถนนนาสอ โดยวิธีคัดเลือก  23 สิงหาคม 2564
63 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ โดยวิธีคัดเลือก  23 สิงหาคม 2564
64 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบล(หน้าที่ทำการ อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
67 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
69 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
70 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง  3 สิงหาคม 2564
71 โครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ  3 สิงหาคม 2564
72 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
73 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
75 จ้างต่อเติมอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
77 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564  6 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
79 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
80 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
81 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
82 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านในเนื้อ โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
83 จ้างประกอบอาหารสำหรับประชาชนที่ต้องกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
84 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบนหาดแฆแฆ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
85 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
86 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  21 พฤษภาคม 2564
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว สถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
88 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
89 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
90 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
91 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
92 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
93 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
94 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายมะแอ-มะแซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
95 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
96 จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคาตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
97 จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-มัสยิดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
98 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก  30 มีนาคม 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP - CF 230A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
102 ซื้อวัสุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
104 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
105 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน  18 มีนาคม 2564
106 จ้างจัดทำต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
107 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลังดโรงเรียนบ้านท่าสู หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  4 มีนาคม 2564
108 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก  4 มีนาคม 2564
109 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก  4 มีนาคม 2564
110 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก  25 กุมภาพันธ์ 2564
111 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
113 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
114 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
115 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของ ศพด. ในตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
116 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
117 จ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
118 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
119 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
120 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  3 กุมภาพันธ์ 2564
121 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
122 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
124 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
125 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563  30 ธันวาคม 2563
126 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563  24 ธันวาคม 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
128 จ้างจัดทำปฏิทินปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
129 ซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
130 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-002 โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
131 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-แยกลุงพุทธ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-015 โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
132 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทะเล-เขต อบต.บ้านกลาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-028 โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
133 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
134 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
135 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและแผ่นพับวิธีการคัดแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
136 จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
137 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
138 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน  15 ตุลาคม 2563
139 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน  12 ตุลาคม 2563
140 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
141 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก หมูู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
142 จ้างขุดลอกคูพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
143 จ้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
144 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
145 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
146 ซื้อตู้เอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
148 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
149 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
150 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
151 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
152 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
155 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
156 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
157 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
158 จ้างรถตู้ปรับอากาศตามโครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระดับก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
160 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
161 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
162 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
163 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
164 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
165 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
167 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
168 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
169 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
173 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.(ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
174 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กูแบปาแย หมู่ที่ 2)  27 เมษายน 2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
176 ซื้อสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
177 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
179 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสรา้งสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมู โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2563
180 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2563
181 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง-ป่าทุ่ง(รหัสทางหลวงท้องถิ่นปน.ถ.71-010)หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2563
182 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  31 มีนาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
184 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก  31 มีนาคม 2563
185 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง  17 มีนาคม 2563
186 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
187 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
188 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
189 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
190 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
191 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
193 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
194 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
196 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
197 จ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก  7 กุมภาพันธ์ 2563
198 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษรถยนต์ ทะเบียน บต.9650 (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
199 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้า ร.ร. บ้่านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
200 จ้างต่อเติมอาคารจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
201 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
202 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
203 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ  23 มกราคม 2563
204 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
205 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทย โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
206 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
207 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
208 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
209 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
210 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
211 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
212 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน  19 พฤศจิกายน 2562
213 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
214 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
215 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
216 โครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู  7 พฤศจิกายน 2562
217 จ้างจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
219 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
220 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน นข ๑๕๘๕ (พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
221 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้าานไทยพุทธในเนื้อ  18 กันยายน 2562
222 จ้างถมดินริมคลองบ้านเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
223 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอเซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
224 จ้างซ่อมแซมถนน สายบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
227 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
228 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ 2814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
229 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บต 5723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
230 จ้างทาสีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
231 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในขตตำบล (1 อปท.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
234 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
235 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียยนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
236 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
237 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
238 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
240 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
241 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2562
242 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
243 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล (ข้างสำนักงาน อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
244 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
245 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู  28  มิถุนายน  2562
246 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญญลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
247 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
250 ซื้อน้ำดื่ม น้ำหวาน พร้อมน้ำแข็งตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
251 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
252 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80 5406(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
253 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
254 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
255 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลัง ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
256 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบดอ-แยกนาสอ โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤษภาคม 2562
257 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบร่องน้ำท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
258 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก  23 เมษายน 2562
259 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-อนามัยบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก  23 เมษายน 2562
260 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
261 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
262 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562