ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
2 เช่าเต็นท์ เวที โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
3 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
4 เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567   6/4/1481 6/4/2024
6 เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
7 จ้างซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานอบต.บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
8 เช่าเต็นท์ เวที โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
9 เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
10 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมสานใยรักของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
11 ซื้อน้ำมันดีเซล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
12 ซื้อน้ำมันดีเซล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
13 ซื้อน้ำมันดีเซล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
14 ซื้อน้ำมันดีเซล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
15 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยวิธีคัดเลือก   5/28/1481 5/28/2024
16 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
17 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
18 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
19 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
20 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
22 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยวิธีคัดเลือก   5/16/1481 5/16/2024
23 จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน ถ.71-002 สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   5/15/1481 5/15/2024
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กุโบร์ โดยวิธีคัดเลือก   5/15/1481 5/15/2024
25 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
27 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
28 ซื้อน้ำมันดีเซล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
29 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
30 จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน ถ.71-002 สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   4/30/2024 4/30/2024
31 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
32 ซื้อน้ำมันดีเซล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
33 ซื้อน้ำมันดีเซล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
34 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน ถ.71-002 สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 2   4/25/2024 4/25/2024
35 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายอายิ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก   4/24/2024 4/24/2024
36 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายโตะสือแบ โดยวิธีคัดเลือก   4/24/2024 4/24/2024
37 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   4/22/2024 4/22/2024
38 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายโตะสือแบ โดยวิธีคัดเลือก   5/4/2024 4/5/2024
39 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   4/4/2024 4/4/2024
40 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายอายิ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก   4/4/2024 4/4/2024
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บึงทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
42 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกอย่างหนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
44 ซื้อน้ำมันดีเซล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
45 ซื้อน้ำมันดีเซล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
46 ซื้อน้ำมันดีเซล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
47 ซื้อน้ำมันดีเซล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
48 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๘๑๔ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
49 จ้างบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกตาดีกา-แยกหลังรร.บ้านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
50 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
51 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
52 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
53 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
55 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
56 จ้างจัดทำโปสเตอร์ตารางปฏิบัติศาสนกิจ(เดือนรอมฎอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
57 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายโตะสือแบ   3/14/2024 3/14/2024
58 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายแยกลุงพุทธ-บ้านแบดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
59 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายบ้านมะลีดี-บ้านอีซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
60 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายบ้านสารีปะ-อับดุลเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
61 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านกอยา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
62 ซื้ออินทผาลัม น้ำตาลทราย และน้ำเฮลส์บลูบอย ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
63 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
64 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(คีมบีบคอนเน็คเตอรื แบบ H type) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูแบปาแย-ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
67 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
68 ซื้อน้ำมันดีเซล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
69 ซื้อน้ำมันดีเซล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
70 ซื้อน้ำมันดีเซล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
71 ซื้อน้ำมันดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
72 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทะเล - เขต อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
73 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
74 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นบ้านเตราะหัก หมู่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   2/21/2024 2/21/2024
75 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
77 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
78 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
79 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นบ้านเตราะหัก หมู่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   2/8/2024 2/8/2024
80 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
81 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
82 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นบ้านเตราะหัก หมู่ 4   2/7/2024 2/7/2024
83 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
84 จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา ๗ หมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
87 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-แยกลุงพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
88 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
89 จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชนในตำบล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
90 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในตำบล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
91 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดิือดร้อนของประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
92 ซื้อของขวัญ/รางวัลต่าง ๆ และพลุกระดาษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
93 ซื้อน้ำมันดีเซล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
94 ซื้อน้ำมันดีเซล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
95 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
96 ซื้อน้ำมันดีเซล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
97 จ้างเหมากำจัดวัชพืชและถางป่าสองข้างทางถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
98 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้าน/ที่อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
99 ซื้อกระเบื้องพร้อมวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
100 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้าน/ที่อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ภายใตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
101 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023