ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2023 10/5/2023
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2023 10/5/2023
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2023 10/5/2023
5 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2023 10/5/2023
6 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
7 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารและห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
8 ซื้อซื้อพร้อมปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน นข 1585(รับส่งนักเรียน ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
11 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
12 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-๒๘๑๔ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
14 จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
15 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
17 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
18 จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงห้องสำนักงาน อบต.(ประตูหน้าต่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
22 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
23 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
24 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
25 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
26 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ (กูแบโต๊ะมิ) โดยวิธีคัดเลือก   8/24/2023 8/24/2023
27 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขต อบต. โดยวิธีคัดเลือก   8/24/2023 8/24/2023
28 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ (กูแบโต๊ะมิ) โดยวิธีคัดเลือก   8/24/2023 8/24/2023
29 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
30 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
31 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมผิวทางหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ (กูแบโต๊ะมิ) โดยวิธีคัดเลือก   8/23/2023 8/23/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
33 จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำสายบ้านเตราาะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
34 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก   8/21/2023 8/21/2023
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
36 จ้างโครงการติดตั้งไฟกุโบร์ในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
37 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
39 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
42 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขต อบต   7/26/2023 7/26/2023
43 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขต อบต   7/26/2023 7/26/2023
44 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๒   7/26/2023 7/26/2023
45 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขต อบต   7/26/2023 7/26/2023
46 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๒   7/26/2023 7/26/2023
47 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๒   7/26/2023 7/26/2023
48 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
49 จ้างโครงการก่อสร้างคอกฉีดวัคซีนวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
50 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
51 ซื้อปั๊มน้ำซัมเมอรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
55 จ้างโครงการก่อสร้างคอกฉีดวัคซีนวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
56 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
57 ซื้อเสื้อนักกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดงานตาดีกาสานสัมพันธ์ภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
58 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
59 จ้างเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานตาดีกาสานสัมพันธ์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
60 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
61 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเขต อบต   7/10/2023 7/10/2023
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
63 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
64 ซื้ออาหารสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
65 จัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566   7/7/2023 7/7/2023
66 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
67 จ้างโครงการก่อสร้างประตูรั้วกูโบร์ (หมู่ 5 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
68 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
70 ซื้ออาหารสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
71 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
72 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในตำบล จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
73 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
74 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
75 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
76 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
77 จ้างเตรียมสนามกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
78 ซื้อชุดกีฬาค่าอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
80 จัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566   6/7/2023 6/7/2023
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
82 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
83 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๙๖๕๐ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
84 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
87 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
88 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
89 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
90 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบโก๊ะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   5/11/2023 5/11/2023
91 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
92 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
93 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
94 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
95 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
96 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
97 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2023 4/28/2023
98 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กุโบร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
99 ซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
100 จ้างโครงการติดตั้งไฟกุโบร์ในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
101 จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยไซดีนาอาลี (หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
103 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
104 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
105 จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มประตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
106 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
107 จ้างปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
108 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
109 จ้างจัดทำโปสเตอร์ตารางปฏิบัติศาสนากิจ(เดือนรอมฎอน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
110 จ้างปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
111 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหมู่4 โดยวิธีคัดเลือก   3/22/2023 3/22/2023
112 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
113 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2023 3/17/2023
114 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
115 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
116 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 2814 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
117 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   3/9/2023 3/9/2023
118 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   3/9/2023 3/9/2023
119 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   3/9/2023 3/9/2023
120 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
122 ซื้อวัสดุพร้อมเปลี่ยน รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
123 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
124 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
125 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
126 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 3/2/2023
127 จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มประตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 3/2/2023
128 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
131 ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
132 ซื้อยางรถยนต์(พร้อมเปลี่ยน) หมายเลขทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
133 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
134 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ(การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วยเทศบาลปะนาเระคัพ ต้านยาเสพติด) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
136 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต้นท์ และเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
137 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
138 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
140 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
141 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
144 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด60 x 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด60 x 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
148 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยเพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2023 1/16/2023
149 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
151 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
154 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
155 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
158 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
161 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับแสตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
163 ซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
164 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
165 ซื้อถังขยะมูลฝอย แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
168 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
169 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
170 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินตัวชี้วัด การประเมินค่างานตัวชี้วัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพและด้านการพัฒนาองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
171 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหมู่4   10/7/2022 10/7/2022
172 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหัวสะพานบ้านทอนถึงสวน หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2)   10/7/2022 10/7/2022
173 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-013 โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2022 9/30/2022
174 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายนาส่อพัฒนา หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-008 โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2022 9/30/2022
175 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001 โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2022 9/30/2022
176 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีคัดเลือก   9/28/2022 9/28/2022
177 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-013   9/22/2022 9/22/2022
178 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001   9/22/2022 9/22/2022
179 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001   9/22/2022 9/22/2022
180 จ้างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตพื้นที่อำเภอปะนาเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
183 โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.   9/15/2022 9/15/2022
184 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   9/15/2022 9/15/2022
185 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   9/15/2022 9/15/2022
186 ซื้อวััตถุดิบจัดทำอาซูรอ ตามโครงการประกวด แข่งขันอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
188 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
190 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
192 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   9/6/2022 9/6/2022
193 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   9/5/2022 9/5/2022
194 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
195 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565   8/26/2022 8/26/2022
196 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   8/24/2022 8/24/2022
197 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านสะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
198 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
199 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2022 10/4/2022
200 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2022 10/4/2022
201 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
202 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
203 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564   12/11/2021 11/12/2021
204 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก   11/25/2021 11/25/2021
205 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564   11/16/2021 11/16/2021
206 โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่   11/2/2021 11/2/2021
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
208 จ้างลูกจ้างขั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ จำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
209 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
210 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
211 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการปะเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
212 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
213 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
214 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
215 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
216 จ้างป้ายไวนิล ป้ายโฟร์มบอร์ด และแผนพับให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
217 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
219 จ้างประกอบอาหาร และอาหารว่างตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
221 จ้างต่อเติมอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
222 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านใหม่   9/3/2021 9/3/2021
223 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
224 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ   9/1/2021 9/1/2021
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
226 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ โดยวิธีคัดเลือก   8/23/2021 8/23/2021
227 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง สายบ้านคอเดร์-แยกถนนนาสอ โดยวิธีคัดเลือก   8/23/2021 8/23/2021
228 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบล(หน้าที่ทำการ อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
229 จ้างก่อสร้างโครงการดูดเลนบึงทอน โดยวิธีคัดเลือก   8/10/2021 10/8/2021
230 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล โดยวิธีคัดเลือก   8/10/2021 10/8/2021
231 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   8/10/2021 10/8/2021
232 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   8/10/2021 10/8/2021
233 โครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ   8/3/2021 8/3/2021
234 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง   8/3/2021 8/3/2021
235 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
236 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
237 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
238 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
239 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564   7/6/2021 7/6/2021
240 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
241 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
242 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   6/16/2021 6/16/2021
243 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านในเนื้อ โดยวิธีคัดเลือก   6/16/2021 6/16/2021
244 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก   6/16/2021 6/16/2021
245 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบนหาดแฆแฆ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
246 จ้างประกอบอาหารสำหรับประชาชนที่ต้องกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
247 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
248 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
249 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว สถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
250 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1   5/21/2021 5/21/2021
251 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
254 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
255 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   5/7/2021 5/7/2021
256 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   5/7/2021 5/7/2021
257 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   5/7/2021 5/7/2021
258 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายมะแอ-มะแซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
259 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   5/7/2021 5/7/2021
260 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   5/7/2021 5/7/2021
261 จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคาตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
262 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 8/4/2021
263 จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-มัสยิดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
264 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก   3/30/2021 3/30/2021
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
267 ซื้อวัสุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
268 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP - CF 230A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
270 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
271 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน   3/18/2021 3/18/2021
272 จ้างจัดทำต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
273 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
274 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
275 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   3/4/2021 3/4/2021
276 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลังดโรงเรียนบ้านท่าสู หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   3/4/2021 3/4/2021
277 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   3/4/2021 3/4/2021
278 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   2/25/2021 2/25/2021
279 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
280 ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
281 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
282 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
283 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
284 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของ ศพด. ในตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
285 จ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
286 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
287 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
288 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   2/3/2021 2/3/2021
289 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
290 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
291 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
292 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
293 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563   12/30/2020 12/30/2020
294 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563   12/24/2020 12/24/2020
295 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
296 ซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
297 จ้างจัดทำปฏิทินปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
298 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน โดยวิธีคัดเลือก   12/14/2020 12/14/2020
299 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-002 โดยวิธีคัดเลือก   12/14/2020 12/14/2020
300 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-แยกลุงพุทธ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-015 โดยวิธีคัดเลือก   12/14/2020 12/14/2020
301 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทะเล-เขต อบต.บ้านกลาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-028 โดยวิธีคัดเลือก   12/14/2020 12/14/2020
302 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
303 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและแผ่นพับวิธีการคัดแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
304 จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
305 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
306 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน   10/15/2020 10/15/2020
307 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน   10/12/2020 10/12/2020
308 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
309 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก หมูู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
310 จ้างขุดลอกคูพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
311 จ้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
312 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
313 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
314 ซื้อตู้เอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
315 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
316 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
317 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
319 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
320 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
323 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
324 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
325 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
326 จ้างรถตู้ปรับอากาศตามโครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
327 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระดับก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
328 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
329 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
330 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
331 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
332 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
333 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
334 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
335 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
336 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
337 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
338 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
340 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
341 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กูแบปาแย หมู่ที่ 2)   4/27/2020 4/27/2020
342 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.(ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
343 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
344 ซื้อสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
346 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
347 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง-ป่าทุ่ง(รหัสทางหลวงท้องถิ่นปน.ถ.71-010)หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   4/1/2020 4/1/2020
348 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   4/1/2020 4/1/2020
349 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสรา้งสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมู โดยวิธีคัดเลือก   4/1/2020 4/1/2020
350 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
351 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
352 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
353 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
354 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
356 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
357 ซื้อจัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
358 ซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิด และถังขยะ ตามโครงการชุมชนน่าอยู่(กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
359 จัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565   11/24/1479 11/24/2022
360 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
362 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
363 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
364 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านสะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
365 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   11/2/1479 11/2/2022
366 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหัวสะพานบ้านทอนถึงสวน หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก   11/2/1479 11/2/2022
367 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก   10/27/1479 10/27/2022
368 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ   10/5/1479 5/10/2022
369 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   9/8/1479 8/9/2022
370 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ   9/6/1479 6/9/2022
371 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
373 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4052 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
374 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
375 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
376 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี โดยวิธีคัดเลือก   8/8/1479 8/8/2022
377 จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   8/7/1479 7/8/2022
378 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมทะเล-เขต อบต. บ้านกลาง โดยวิธีคัดเลือก   8/7/1479 7/8/2022
379 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน(หัวสะพานบ้านทอน) ถึงสวน โดยวิธีคัดเลือก   8/7/1479 7/8/2022
380 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี   7/27/1479 7/27/2022
381 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
382 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
383 ซื้อตู้หนังสือวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
384 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
385 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
386 จ้างโครงการขุดลอกคลอง สายโต๊ะตาสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
387 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
389 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
390 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
391 จ้างติดตั้ง/บำรุงรักษาซ่อมแซมงานผนังกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
392 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
393 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
395 จ้างจัดทำอาหารเที่ยงและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
396 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
398 จ้างจัดทำปฏิทินสีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1479 4/11/2022
399 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
400 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
401 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
402 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
403 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
404 จ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
405 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
406 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
407 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
408 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
409 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
410 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
412 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
413 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
414 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
415 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
416 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก   3/31/1477 3/31/2020
417 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
418 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   3/31/1477 3/31/2020
419 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง   3/17/1477 3/17/2020
420 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
421 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
422 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
423 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
424 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
425 จ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก   2/7/1477 2/7/2020
426 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษรถยนต์ ทะเบียน บต.9650 (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
427 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้า ร.ร. บ้่านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
428 จ้างต่อเติมอาคารจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
429 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
430 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
431 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ   1/23/1477 1/23/2020
432 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020