ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย-ป่าคะมอญ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
2 จ้างค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
4 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
6 จ้างทำป้ายไวนิลแนวทางการป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฎิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
8 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นาแฮะ-ชลประทาน ม.1 โดยวิธีคัดเลือก   17/2/2023 2/17/2023
10 ซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
11 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
12 จ้างเช่าระบบ Cloud Serber สำหรับการเก็บเอกสาร และโปรแกรมสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีทอง-กลางดอน ม.3   13/1/2023 1/13/2023
14 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค(แคร่สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
15 ซื้อสายไฟฟ้า(วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
16 จ้างขุดลอกคูคลองภายในตำบล หมู่ที่ 1 4 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
17 จ้างขุดลอกคูคลองภายในตำบล หมู่ที่ 1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
18 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
19 จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   24/11/2022 11/24/2022
20 เช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   4/11/2022 11/4/2022
21 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
22 จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
23 จ้างซ่อมลงโปรแกรมใหม่คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
24 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
25 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
29 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
30 ซื้อตู้ลำโพงขยายอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
31 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
32 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
36 ซื้อวัสดุการสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
37 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
38 ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
43 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
44 ซื้อเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
45 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
47 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมท่าน้ำลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
48 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
49 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา อบต.ดอน หมู่ที่ 1 2 3 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
50 ซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-6817 ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
51 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
52 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 2 4 5 และ 6 จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
53 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองบารู ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กระเบื้อง) บรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
56 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรั้วมะเฟือง-ทุ่งนา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
57 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
58 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
59 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านกลางดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
61 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับจอดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
62 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
63 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
64 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา-ชลประทาน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
68 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
69 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายศาลารวมใจ ม.5 โดยวิธีคัดเลือก   26/5/2022 5/26/2022
70 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
71 จ้างบริการดูแลเวปไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
72 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
73 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายมัสยิด-ถนนใหญ่ ม.1 โดยวิธีคัดเลือก   28/4/2022 4/28/2022
74 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาย-ป่าโหมง ม.4 โดยวิธีคัดเลือก   5/4/2022 4/5/2022
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
76 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
78 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์   23/2/2022 2/23/2022
79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาย-ป่าโหมง ม.4   24/2/2022 2/24/2022
80 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.สายอามัน-ทุ่งนา ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
81 จ้างซ่อมแซมท่อข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2022 2/10/2022
82 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายศาลารวมใจ ม.5   2/9/2022 2/9/2022
83 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
84 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   28/1/2022 1/28/2022
85 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายมัสยิดตาติง-มัสยิดบือเระ หมู่ที่ 1 ต.ดอน โดยวิธีคัดเลือก   27/1/2022 1/27/2022
86 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรั้วเลียบ-หัวกระจาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   27/1/2022 1/27/2022
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
88 จ้างจัดจ้างโครงการขุดคูและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
89 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
91 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
97 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
98 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-กูมุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
109 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3   14/9/2564 9/14/2021
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2564 9/3/2021
111 ซื้อโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
112 จ้างซ่อมแซมประปา บ้านราวอ บ้านคลอง บ้านหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรั้วเลียบ-หัวกระจาย หมู่ที่ 4   2/9/2564 9/2/2021
114 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็ก อบต.ดอน   25/8/2564 8/25/2021
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกถ่ายสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
117 จ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องปริ๊นเตอร์ ) กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
119 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลอง-ทุ่งลูกโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
120 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
121 ซื้อิอาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
123 จ้างดูดสิ่งปฎิกูล(บ่อส้วม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
124 ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
125 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
126 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ โดยวิธีคัดเลือก   31/5/2564 5/31/2021
127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ   18/5/2564 5/18/2021
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าสัก-พรุบ้านป่าสัก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
129 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
130 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
131 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
132 เช่าเช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
133 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) (โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
134 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาย-ป่าโหมง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
135 เช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6   24/3/2564 3/24/2021
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
139 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ(วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
140 จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ประปาบ้านหัวนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
141 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
144 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านราวอ-โบะบุ(ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
145 จ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ-จือลาฆี(ต่อถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
146 โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน   29/1/2564 1/29/2021
147 จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
148 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
149 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง (ยะมะแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
150 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
151 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
152 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
153 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
155 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
156 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
157 จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านยางงาม-ตีนวัด ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
158 จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านหัวม่วง-ทุ่งนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
159 จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
160 จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต้นท์ โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
161 จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
162 จ้างซ่อมอาคารและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศพด.บ้านคลอง,ศพด.อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
163 ซื้อปั๊มบาดาลซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
164 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
165 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
166 จ้างซ่อมแซมระบบประ อบต.ดอน ( ประปาบ้านคลอง บ้านหัวนอน บ้านป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
167 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1   24/9/2563 9/24/2020
168 จ้างถ่ายเอกสารงานแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
170 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
171 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง( กข 7269) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
177 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
181 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน   2/9/2563 9/2/2020
182 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต(คูไส้ไก่) จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
183 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก(ต่อคูระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
184 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (งวดที่ 2) เทอม 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
185 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
186 จ้างปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการ อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
187 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
188 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
189 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2563 6/24/2020
190 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
191 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
192 จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
193 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องควบคุมเพื่อสังเกตุอาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
197 จ้างซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง( รถเครน ปน 80-6817 ปัตตานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
200 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้้านราวอ-บ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
201 จ้างก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
202 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
203 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
204 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
205 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
206 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
207 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2563 3/27/2020
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำหน้ากากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2563 3/27/2020
210 จ้างโครงการขยายวางท่อเมนส่งน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2? บ้านราวอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
211 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง ตำบลดอน หมู่ที่ 1,3,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
212 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
213 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
214 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
215 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
216 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
217 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
218 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
219 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
220 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
221 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
222 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
224 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
225 ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
226 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2020 2/8/2020
227 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
228 ก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน   22/1/2020 1/22/2020
229 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
230 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020