ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
2 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับจอดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
3 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
4 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา-ชลประทาน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายศาลารวมใจ ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  26 พฤษภาคม 2565
11 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
12 จ้างบริการดูแลเวปไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
13 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายมัสยิด-ถนนใหญ่ ม.1 โดยวิธีคัดเลือก  28 เมษายน 2565
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาย-ป่าโหมง ม.4 โดยวิธีคัดเลือก  5 เมษายน 2565
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
17 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาย-ป่าโหมง ม.4  24 กุมภาพันธ์ 2565
20 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์  23 กุมภาพันธ์ 2565
21 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.สายอามัน-ทุ่งนา ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
22 จ้างซ่อมแซมท่อข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
23 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายศาลารวมใจ ม.5  9 กุมภาพันธ์ 2565
24 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  28 มกราคม 2565
26 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายมัสยิดตาติง-มัสยิดบือเระ หมู่ที่ 1 ต.ดอน โดยวิธีคัดเลือก  27 มกราคม 2565
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรั้วเลียบ-หัวกระจาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  27 มกราคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
29 จ้างจัดจ้างโครงการขุดคูและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
30 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
32 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
35 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-กูมุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
48 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-หัวม่วง หมู่ที่ 3  14 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
51 ซื้อโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรั้วเลียบ-หัวกระจาย หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
54 จ้างซ่อมแซมประปา บ้านราวอ บ้านคลอง บ้านหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
55 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็ก อบต.ดอน  25 สิงหาคม 2564
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
57 จ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องปริ๊นเตอร์ ) กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกถ่ายสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
60 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลอง-ทุ่งลูกโหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
61 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
62 ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
64 ซื้อิอาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
65 จ้างดูดสิ่งปฎิกูล(บ่อส้วม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
66 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ โดยวิธีคัดเลือก  31 พฤษภาคม 2564
67 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ  18 พฤษภาคม 2564
69 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
70 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
71 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าสัก-พรุบ้านป่าสัก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
72 เช่าเช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
73 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาย-ป่าโหมง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
74 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร(โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
75 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) (โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
76 เช่าที่ดินวัดเขียน(ร้าง) หมู่ที่ 6  24 มีนาคม 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
80 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ(วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
81 จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ประปาบ้านหัวนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
84 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านราวอ-โบะบุ(ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
85 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ-จือลาฆี(ต่อถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
87 โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน  29 มกราคม 2564
88 จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องควบคุมเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
89 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง (ยะมะแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
90 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
91 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
92 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
94 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
95 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
96 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
97 จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านยางงาม-ตีนวัด ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
98 จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านหัวม่วง-ทุ่งนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
99 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
100 จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
101 จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
102 ซื้อปั๊มบาดาลซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
103 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
104 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
105 จ้างซ่อมแซมระบบประ อบต.ดอน ( ประปาบ้านคลอง บ้านหัวนอน บ้านป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
106 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1  24 กันยายน 2563
107 จ้างซ่อมอาคารและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศพด.บ้านคลอง,ศพด.อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง( กข 7269) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
110 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
111 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
112 จ้างถ่ายเอกสารงานแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
121 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน  2 กันยายน 2563
122 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต(คูไส้ไก่) จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
123 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก(ต่อคูระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
124 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (งวดที่ 2) เทอม 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
125 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
126 จ้างปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการ อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
127 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
128 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2563
129 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
130 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
131 จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
132 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องควบคุมเพื่อสังเกตุอาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
137 จ้างก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
139 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้้านราวอ-บ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
140 จ้างซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง( รถเครน ปน 80-6817 ปัตตานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
141 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
142 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
143 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
144 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
146 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
147 จ้างโครงการขยายวางท่อเมนส่งน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2? บ้านราวอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำหน้ากากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
150 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
151 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง ตำบลดอน หมู่ที่ 1,3,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
152 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
155 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
157 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
158 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
162 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
163 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
165 ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
166 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
168 ก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน  22 มกราคม 2563
169 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
170 จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต้นท์ โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
171 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
172 จ้างขุดลอกคูคลองภายในตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
174 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ -3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
175 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ  21 พฤศจิกายน 2562
176 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
177 อาหารเสริม(นม)  1 พฤศจิกายน 2562
178 จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
179 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลาง-ทุ่งนา(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
180 จ้างก่อสร้างพื้น คสล.แนวท่อระบายน้ำ สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
181 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่างป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
192 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกใหม่) รถเครน 80-6817 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
195 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2  9 กันยายน 2562
196 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด-บ้านโต๊ะใหญ่(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
197 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทราย-อาคารเอนกประสงค์(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
198 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
199 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
200 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารโครงการโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ?ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ลดความรุนแรง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
201 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
204 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
205 ซื้อเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
207 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์-ตันหยงจืองา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
209 จ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถและป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
210 ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
211 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
212 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
213 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
214 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
215 จ้างโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
216 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
217 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
218 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
219 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
220 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
221 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
222 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียตรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562