ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/1481 5/28/2024
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
5 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
6 ซื้อปั๊มสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
7 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   9/4/2024 4/9/2024
8 ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
9 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
10 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
11 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
12 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
13 ซื้อปั๊มสูบน้ำซํบเมอร์สซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
16 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
18 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
19 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
20 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
21 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
22 ซื้อปั๊มแช่ไดโว่ ขนาด 2 นิ้่ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
23 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน 1 คัน ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
24 จ้างเปลี่ยนหนังเทียมหุ้มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
27 จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 2 จุด ภายในตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
28 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
29 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023