ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
4 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
5 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
6 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
8 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
9 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
10 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
11 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
12 จ้างรถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
13 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
17 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1   2023-05-09 5/9/2023
18 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1   2023-05-09 5/9/2023
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
20 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
21 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
22 ก่อสร้างแพลอยน้ำ   2023-04-07 4/7/2023
23 โครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ   2023-04-07 4/7/2023
24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
25 ก่อสร้างแพลอยน้ำ   2023-04-05 4/5/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
27 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ำีฬา เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
28 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องปั้นน้ำ และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
33 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
34 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2565 12/6/2022
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคูรูใน 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
37 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ   23/11/2022 11/23/2022
38 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/11/2022 11/24/2022
40 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
41 จ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
42 จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/2022 11/3/2022
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/2022 11/3/2022
46 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
47 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
48 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
49 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
50 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
51 ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา สายสะพาย และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
52 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
53 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
54 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2   27/10/2022 10/27/2022
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/10/2022 10/20/2022
56 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   20/9/2565 9/20/2022
57 ซื้อโครงการพัฒนาผู้เรียน(วัสดุสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/7/2022
58 ซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
59 ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
60 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 9/2/2022
61 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
62 ซื้อโครงการจัดหาสื่อตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/29/2022
64 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปาสายแหลมดินสอ-วัดเกาะยวน และขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่2 , ขุดวางท่อระบายน้ำถนนสายบางพลอง-บ่อนนท์ หมู่ที่6 , ขุดย้ายกองดินและตอไม้วัดเกาะแกง หมู่ที่1 และล้มป่าถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่4-8 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/29/2022
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/29/2022
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา จำนวน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
67 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/24/2022
68 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/24/2022
69 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/24/2022
70 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
72 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   5/11/2022 5/11/2022
73 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   5/9/2022 5/9/2022
74 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   5/9/2022 5/9/2022
75 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
76 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50X3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022