ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
2 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 7 บ้านบางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.2+475 ถึง กม.3+005 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-006 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/16/1481 5/16/2024
4 ซื้อถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน จำนวน 420 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
5 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน สังกัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
8 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567   5/7/1481 5/7/2024
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.2+475 ถึง กม.3+005 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-006 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่   5/1/2024 5/1/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.2+475 ถึง กม.3+005 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-006 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่   5/1/2024 5/1/2024
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ 001640002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.2+475 ถึง กม.3+005 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-006 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่   4/24/2024 4/24/2024
18 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
19 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
20 จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 654 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
21 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ช่วง กม.2+475 ถึง กม.3+005 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-006 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเม   3/28/2024 3/28/2024
22 ซื้อจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ปริมาณดิน 159 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
23 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
24 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน สังกัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
25 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
27 ซื้อจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวมปริมาณดิน 473 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
29 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดป่า - ถางตอ ถนนสายบ้านไร่ - บ่อขี้กวาง หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
30 จ้างเช่าเวที เต็นท์พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดานวันเด็กห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
31 จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการทางด้านร่างกาย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
32 ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
33 ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
34 ซื้อของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024