ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ (เปลี่ยนสารกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 1 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
7 จ้างขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลนในเหมืองส่งน้ำสายเลียบป้ายสุนทรา ? เขากลาง ม.8, ม.7, ม.13 (ช่วงหนองหลัก ? บ้านโพธิ์ ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
8 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายเหมืองคต หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
10 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็คระบบความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
15 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
17 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
18 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
19 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
20 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ.775 พัทลุง รหัสพัสดุ 009-42-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 120 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
32 ซื้อ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
33 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
34 ซื้อ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
35 ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/2023 8/8/2023
36 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
37 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
38 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
39 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะไทร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
40 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM 305 (เลขคุมพัสดุที่ 416-61-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
41 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะไทร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
42 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM 305 (เลขคุมพัสดุที่ 416-61-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
43 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๗๓๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
45 ซื้อโครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
47 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
50 วัสดุสำนักงาน   12/21/2022 12/21/2022
51 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
53 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Acer (เลขพัสดุที่ ๔๑๖-๖๕-๐๐๔๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2022 12/6/2022
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/10/2022 10/10/2022
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/10/2022 10/10/2022
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/10/2022 10/10/2022
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/10/2022 10/10/2022
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/23/2022 9/23/2022
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/23/2022 9/23/2022
62 จ้างขุดลอก จำนวน๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
63 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
64 ซื้อวัสดุก่อสร้่างซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
65 จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อทำการขนย่้ายวัสดุขุดรื้อ (milling) จำนวน ๓๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
66 ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
67 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
68 จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน สำหรับโครงการอบรมและดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
69 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายในไร่ - มาบปลวกขาม (พท.ถ.๖๕ - ๐๐๓๙) หมู่ที่ ๖ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
71 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (ศพด.บ้านสำนักกอ ศพด.บ้านควนปันแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
76 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน(ทำกล้วยฉาบและถั่วอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน(ทำกล้วยฉาบและถั่วอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
81 จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำสายเหมืองหว้า - หนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
82 จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน สำหรับโครงการอบรมและดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
83 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔ เมตร โครงการอบรมและดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
84 จ้างก่อสร้างบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
85 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/7/2022
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/7/2022
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
88 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
89 จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
90 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13   8/23/2022 8/23/2022
91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต   8/23/2022 8/23/2022
92 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/29/2022
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
94 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย ทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
97 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร ปันแต หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/29/2022
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเบี่ยงสุนทรา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2022 9/1/2022
102 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
104 ซื้อ็Hot mix จำนวน ๑๔ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
110 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มกระป๋องใหญ่ขนาด ๑๘ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
111 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
112 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
115 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 ประปาแม่กะบ้านทุ่งลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 10/11/2021
116 จ้างจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
117 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
118 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานเรือก (บ้านนายสเมธ จันทรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
122 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
123 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
125 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 10/11/2021
127 ซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก   10/7/2021 10/7/2021
128 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักกอ สะพานเรือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๕ ๐๐๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   10/4/2021 10/4/2021
129 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ มาบท่อม พท.ถ.65 0075 หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลปันแต โดยวิธีคัดเลือก   9/27/2021 9/27/2021
130 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางเข้าศาลาทุ่งลาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
132 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
133 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
134 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน   9/20/2021 9/20/2021
135 จ้างขุดลอกคูระบายนำสายบ้านโพธิ์ - สุนทรา จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
136 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
137 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   9/14/2021 9/14/2021
138 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายทุ่งลาน ตรอกโหนด หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
139 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน   9/14/2021 9/14/2021
140 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   9/7/2021 9/7/2021
141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ มาบท่อม พท.ถ.65 0075 หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลปันแต   9/7/2021 9/7/2021
142 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
147 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
150 ซื้อโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
151 ซื้อชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
152 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
153 ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักกอ สะพานเรือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๕ ๐๐๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   8/20/2021 8/20/2021
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
155 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
156 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายคลองปันแต พร้อมทำการถากถางวัชพืชวัชพืช (ช่วงปันแต - นบโหนด) หมู่ที่ ๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
159 จ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดีย โปรแจคเตอร์ รุ่น DELL (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๔๖-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง และ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
164 ซื้อวัสดุหินผุ และ ดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
168 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
170 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
171 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
176 จ้างทำป้ายอะคริลิค สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
177 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
178 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
180 ซื้อซื้อหมอแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
181 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแลเผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้่นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
183 ซื้อมาตรน้ำ SANVA จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
187 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
188 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
189 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
190 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
192 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปาและงานบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
193 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
194 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ฟอร์ด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
195 จ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
197 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
198 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
199 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ ทมู่ที่ ๘ - เขตตำบลพนางตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
200 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
201 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
202 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
203 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
204 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
205 ซื้อโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
209 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
213 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พ.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
215 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
216 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายต้นไม่ใหญ่(อีทอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
217 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
218 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
219 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำแบบหอยโข่งและมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ขนาด ๐.๗๕ Kw โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
220 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่านำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2021 3/2/2021
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
223 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
225 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
226 ซื้อหนังสือความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 11/2/2021
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
228 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 11/2/2021
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
235 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง   2/9/2021 2/9/2021
236 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
237 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
238 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
240 จ้างจัดจ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในคลองปันแตช่วงศาลาสะพานเหล็ก โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ และจัด ตำบลปันแต และจัดจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายฝายน้ำหนองหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
241 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ ถนนรถไฟ และถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ สุนทรา หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
242 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคันแหล่งน้ำหนองไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
243 วัสดุคอมพิวเตอร์   1/15/2021 1/15/2021
244 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
245 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (เลขพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
247 จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
250 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2021 9/1/2021
251 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
253 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก (รายเดือน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
254 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
255 ซื้อเรือพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
256 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
257 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
260 ซื้อรองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2020 12/9/2020
262 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2020 12/8/2020
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/2020 12/4/2020
265 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
266 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/27/2020 11/27/2020
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/27/2020 11/27/2020
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/26/2020 11/26/2020
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/2020 11/24/2020
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/2020 11/24/2020
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/2020 11/24/2020
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/2020 11/24/2020
274 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/16/2020 11/16/2020
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/16/2020 11/16/2020
277 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
278 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
280 วัสดุงาานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์   11/4/2020 11/4/2020
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
283 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๕ บ้่้านควนปันแต บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
285 จ้างทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
286 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
287 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
288 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
289 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12   10/8/2020 10/8/2020
291 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ? ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8   10/8/2020 10/8/2020
292 ่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐   10/8/2020 10/8/2020
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
294 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
295 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
297 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
298 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
299 จ้างผูกผ้า บริเวณมณฑป บริเวณศาสนพิธี โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
300 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
301 ซื้อดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
302 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก(ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
303 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
304 เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
306 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อเปลี่ยนยางรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
307 จ้างซ่อมรถพ่วง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2020 9/11/2020
311 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
312 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
314 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
315 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
316 ซื้อประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว ซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
318 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ศำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
323 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างที่ทำการ อบต.ปันแต - ไสงา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
325 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
326 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
327 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในตำบลปันแต จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
328 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D (เลขพัสดุ ๔๐๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
329 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
330 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
331 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
332 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
334 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
335 ซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
338 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน พร้อมทาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
339 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
340 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
341 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า(สายเมน) พร้อมอุปกรณ์จากเสาไฟฟ้า - อาคารเรียน ศพด.บ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
342 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
343 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
345 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
346 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
350 ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
351 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
352 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
353 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
354 จ้างปะยางเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
355 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ 775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
356 จ้างซ่อมแซมเครนไฮดรอลิค ประจำรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/2020 5/25/2020
360 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
361 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และ ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
362 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม   5/14/2020 5/14/2020
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2020 5/12/2020
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
366 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2020 5/12/2020
370 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
371 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
372 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง - บ้านนางวิน พูนชู หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
373 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
375 ซื้อคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
376 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต   4/24/2020 4/24/2020
377 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2020 4/22/2020
379 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 6 บ้านไสปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
380 จ้างจ้างล้างรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
386 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
387 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
392 ซื้อยางรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
396 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM 305 (เลขคุมพัสดุที่ 416-61-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
397 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
398 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะไทร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
399 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๗๓๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1480 7/21/2023
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
401 ซื้อโครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
402 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
403 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
404 จ้างก่อสร้างถนนคสล.เกาะกลมออก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
405 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
406 ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน   7/11/1480 7/11/2023
407 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
408 ซื้อวัสดุโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
409 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (เลขพัสดุที่ 416-65-0043) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
411 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเลียบถนนรถไฟ (จากทางข้ามรถไฟ ? ช่องหนองหลัก) หมู่ที่ ๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเบี่ยงสุนทรา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๙ (พท.ถ.๖๕ ๐๐๕๑) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1480 6/28/2023
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
415 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
416 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กอายุ (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
417 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กอายุ (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
418 จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ห้วยแม่กะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเบี่ยงสุนทรา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๙ (พท.ถ.๖๕ ๐๐๕๑) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1480 6/13/2023
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเบี่ยงสุนทรา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๙ (พท.ถ.๖๕ ๐๐๕๑) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1480 6/13/2023
421 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Acer หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
422 ซื้อรองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมแพโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
426 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
427 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
428 ซื้อยางนอกดันลอป ๒๔๕ ๗๐R๑๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
429 ซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
430 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเบี่ยงสุนทรา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๙ (พท.ถ.๖๕ ๐๐๕๑) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ   4/28/1480 4/28/2023
431 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
432 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านโพธิ์ เขากลาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
433 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๑๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
435 ซื้อ็Hot mix ๘.๖๗ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Toner Brather TN - ๒๔๖๐ ) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
437 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
438 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
439 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
440 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
441 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับสำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
442 จ้างเช่าชุดการแสดง (รำเบิกโรง) สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
443 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
444 ซื้อวัตถุดิบกวนข้าวยาคู สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
445 จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
446 จ้างเครือ่งเสียง เวที สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
447 ซื้อวัตถุดิบทำขนมพื้นบ้าน สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
448 ซื้อกรอบรูปใส่เกียรติบัตรคนดีศรีปันแต สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
449 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
450 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
451 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
452 จ้างทำวุฒิบัตร สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
453 จ้างทำวุฒิบัตร สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
454 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
455 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
456 จ้างทำวุฒิบัตร สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
457 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
458 จ้างทำวุฒิบัตร สำหรับโครงการนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
459 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง สายช่องบล็อค ? สะพานวังบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
460 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง (เลขพัสดุที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
461 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
462 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
463 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
464 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ ? หนองไหล หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
465 ซื้อซื้อที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
466 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
467 ซื้อเสื้อนักกีฬาเปตองและเจ้าหน้าที่ทีม พร้อมสกรีน อบต.ปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
469 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
470 ซื้อที่ดิน   2/21/1480 2/21/2023
471 จ้างเปลี่ยนรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
472 ซื้อน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
473 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
474 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
475 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
476 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
477 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
478 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
479 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
480 เช่าต่อพื้นที่เว็บไซต์ www.pantae.go.th และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.pantae.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
482 จ้างซ่อมคอมเครื่องพิวเตอร์ (เลขคุมพัสดุที่ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
487 ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
488 จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
489 จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
490 จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
491 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
492 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
493 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำและคูระบายน่้ำ จำนวน ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
494 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำและคูระบายน่้ำ จำนวน ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
495 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำและคูระบายน่้ำ จำนวน ๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
496 ซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
497 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ และก๊อกล้างพื้นปากกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
499 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ ฉก ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่รอบ - เขากลาง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/8/1479 11/8/2022
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65 - 001 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5 , 11 , 12 บ้านควนปันแต , บ้านทุ่งลาน , บ้านช่องหลวน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 11/4/2022
503 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๗๓๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
504 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
505 จ้างซ่อมรถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
506 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
507 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
508 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
509 ซื้อรองเท้าบู๊ท จำนวน ๓ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
510 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/1479 10/10/2022
511 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
512 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4,5 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
513 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอปอ ท่าฉ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
514 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
515 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ไซริงค์ ถุงมือ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
516 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
517 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
518 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
519 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Panasonic KX-MB๒๑๓๐ cxw (เลขพัสดุที่ ๔๙๗-๕๘-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
520 จ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อและรถลากพ่วง ทำการขนย้ายวัสดุขุดรื้อ (Milling) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
521 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
523 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
524 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
525 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕   7/22/1479 7/22/2022
526 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
527 ซื้อกระจกใส ขนาด ๘๐ x ๑๕๐ ซม. หนา ๘ มิล จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
528 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) สายสามแยกบ่อไทร มาบไอ้จ้ง (พท.ถ.(๖๕-๐๐๗๐) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
529 จ้างจ้างจัดจ้างวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) ถนนสายเกาะกลมออก หมู่ที่ 12 และวางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น3) ถนนสายต้นไม้ใหญ่ (อีทอย) หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
531 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ถนนสายบ้านโพธิ์ ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
532 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
533 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ ๗๗๕ พัทลุง จำนวน ๑ คัน(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๒-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
534 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
535 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
537 จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำสายมาบไอ้จ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
538 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ของระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านในไร่ หมายเลขพัสดุ ๑๑๐-๖๓-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
539 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
540 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1479 6/8/2022
541 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ของระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านปากสระ (หมายเลขพัสดุ ๑๑๐-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1479 6/8/2022
542 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
543 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
544 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (หมายเลขพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
545 ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
546 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
547 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง (เลขพัสดุที่ ๐๐๑ - ๖๒ - ๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
548 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
549 จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์ ทำการขุด-ขนวัสดุขุดรื้อ(milling) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลปันแต จำนวน 250 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
550 ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
551 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง (เลขพัสดุที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
554 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
555 จ้างทำป้ายไวนิล กีฬาทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ขนาด ๒.๕ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
556 เช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง และผูกผ้า สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
557 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาในการฝึกซ้อมและการคแข่งขัน, ชุดกีฬา และถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
558 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์สิน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
559 จ้างทำสนามกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
562 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
563 จ้างiรถขุดแบคโฮเล็ก เพื่อซ่อมแซมท่อเมนท์ประปา บ้านปากสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
564 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
568 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
570 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
571 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะกลมตก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
572 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร ปันแต หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
573 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
574 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
576 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
577 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Laser jet pro M 203 dn (เลขพัสดุที่ 416-62-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
578 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
579 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
580 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
581 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
582 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1479 2/10/2022
584 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J๒๓๓๐DW หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1479 2/10/2022
585 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการการเกษตร บ้านปากสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
586 ซื้อกล่องควบคุม ปั้มบาดาล ๒ แรงม้า ๒๐๐ V จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ/๑ กล่อง ) จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
589 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ แ่ห่ง และ จ้างขุดลอก จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
590 ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Brather TN - ๒๔๖๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
591 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
592 จ้างซ่อมรถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
593 ซื้อกล่องควบคุม ปั้มบาดาล ๒ แรงม้า ๒๐๐ V จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
594 ซื้อกล่องควบคุม ปั้มบาดาล ๒ แรงม้า ๒๐๐ V จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
596 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
598 ซื้อสวิทซ์ควบคุมแรงดัน (เพรสเซอร์สวิทซ์แรงดันปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
599 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
600 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
601 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
602 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
603 ซื้อท่อ PVC ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/1477 3/26/2020
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/1477 3/26/2020
606 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
607 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
608 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
609 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/1477 3/19/2020
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/1477 3/19/2020
612 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
613 เช่าเช่าเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วย ชาม ช้อน เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
614 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
615 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต (บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/1477 3/12/2020
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/1477 3/11/2020
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/1477 3/11/2020
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/1477 3/6/2020
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/1477 3/5/2020
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/1477 3/5/2020
624 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
625 จ้างติดตั้งกันสาดเมทัสซีสอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
626 จ้างทำป้ายนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
627 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
629 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง   2/25/1477 2/25/2020
630 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
631 จ้างจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 8405 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
632 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขพัสดุ 420-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
633 จ้างบุกเบิกถนนสายหนองทุง - สะพานเรือก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
634 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
635 ซื้อ,มาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
636 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
637 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
638 จ้างขุดลอกวัชพืชในคูระบายน้ำ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 , 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
639 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
640 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
641 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
642 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
643 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง   1/30/1477 1/30/2020
644 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   1/30/1477 1/30/2020
645 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัทล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0015 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง   1/30/1477 1/30/2020
646 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต   1/30/1477 1/30/2020
647 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
649 จ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
650 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ประปา หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
651 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
652 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดโรคปากเท้าเปือ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
653 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
654 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020