ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
2 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
3 ซื้อวัสดุโคมไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
5 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำเลียบถนนสายสำนักกอ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
6 ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
7 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายปันแต ? ป้ายสุนทรา หมู่ที่ 1,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
8 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) สายห้วยดินแดง ? ตกควน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
9 เช่าต่อพื้นที่เว็บไซต์ www.pantae.go.th และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.pantae.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดทำพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต www.pantae.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
10 จ้างซ่อมรถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
11 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
12 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
14 จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชพร้อมดินเลน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
16 ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
18 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลขจัดความยากจน (แบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยระบบ ThaiQM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
22 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
23 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
26 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
27 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 4746 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023